Bursa Uludağ Üniversitesi 2 akademik personel alacak

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI


-   Üniversitemize  “Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak Atamalarda Uygulanacak  Merkezi  Sınav ile  Giriş Sınavlarına  İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in  ilgili  maddeleri  uyarınca  Öğretim  Görevlisi  alınacaktır.  Genel  şartlar  (İlgili Yönetmeliğin 6. maddesi uyarınca)
(1)  Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul  edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
(2)  Meslek  yüksekokullarının  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  belirlenen  uzmanlık alanlarındaki  öğretim  görevlisi  kadroları  hariç  olmak  üzere  üniversite  ve  yüksek  teknoloji enstitüleri,  senato  kararıyla,  bu Yönetmelikte  belirlenen  ALES  ve  yabancı  dil  puan  barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.
(3)  Ön  değerlendirme  ve  nihai  değerlendirme  aşamalarında  lisans  mezuniyeti  notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not  sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim   Kurulu   kararıyla   belirlenir.   Diğer   not   sistemlerinin   100’lük   not   sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
Özel şartlar (İlgili Yönetmeliğin 7. maddesi uyarınca)
(4)  Öğretim   görevlisi   kadrosuna   başvuracak   adaylarda   en   az   tezli   yüksek   lisans derecesine  sahip  olmak  veya  lisans  ve  yüksek  lisans  derecesini  birlikte  veren  programlardan mezun olmak şartı aranır.
(5)  Meslek  Yüksekokullarının  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  belirlenen  uzmanlık alanlarındaki  öğretim  görevlisi  kadrolarına  başvuracak  adaylarda  en  az  tezli  yüksek  lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
(6)  Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille  ilgili  kadrolara  yapılacak  öğretim  görevlisi  atamaları  ile  4/11/1981  tarihli  ve  2547  sayılı Yükseköğretim  Kanununun  5  inci  maddesinin  birinci  fıkrasının  (ı)  bendi  uyarınca  zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam   edilecek   öğretim   görevlisi   atamalarında,   en   az   bir   dilde   Yükseköğretim   Kurulu tarafından  kabul  edilen  merkezi  yabancı  dil  sınavından  en  az  80  puan  veya  eşdeğerliği  kabul edilen  bir  sınavdan  bu  puan  muadili  bir  puana  sahip  olma  şartı  aranır.  (İlgili  Yönetmeliğin
6. maddesinin 4. fıkrası uyarınca)
-   İlanda  belirtilen  kadrolara  başvuru  için  gerekli  bilgi,  belge  ve  sonuçlara  üniversitemiz internet sayfası www.uludag.edu.tr ve http://www.uludag.edu.tr/personel adreslerinden ulaşılabilir.
-   Başvuru   süresi   ilanın   yayım   tarihinden   itibaren   15   gün   olup   başvuruların   ilgili Birimlere  şahsen  veya  posta  yoluyla  yapılması  gerekmektedir.  Postadaki  gecikmeler  dikkate
alınmayacaktır. İnternetten yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

-   Bursa  Uludağ  Üniversitesi  Rektörlüğü  sınav  takviminde  zorunlu  hallerde  değişiklik yapma  ve  ilanın  her  aşamasında  iptal  etme  hakkını  saklı  tutar.  Üniversite  internet  sayfasından
yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

 

BİRİM

BÖLÜM

ABD/PROGRAM

KADRO ADEDİ

KADRO DERECESİ

KADRO ÜNVANI

İLAN AÇIKLAMA

Lisans ve Tezli Yüksek

Lisansını Ağaç İşleri

İNEGÖL MYO

MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ

MOBİLYA VE DEKORASYON

1

3

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Ders Verecek)

Endüstri Mühendisliği alanında yapmış olmak veya aynı alanda doktora derecesine sahip olmak.
Bilgisayar Destekli

tasarım alanında

uygulamaları bulunmak.

Gıda Mühendisliği veya

YENİŞEHİR

ÖĞRETİM

Kimya Bölümü mezunu

İBRAHİM
ORHAN

GIDA İŞLEME

GIDA
TEKNOLOJİSİ

1

4

GÖREVLİSİ
(Ders

olmak. Yüksek Lisans ve
Doktorasını Kimya

MYO

Verecek)

(Organik Kimya) alanında

yapmış olmak.


SINAV TAKVİMİ
DUYURU BAŞLAMA TARİHİ                                             : 23.09.2021 Perşembe
SON BAŞVURU TARİHİ                                                       : 07.10.2021 Perşembe
ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇ AÇIKLANMA TARİHİ  : 11.10.2021 Pazartesi
GİRİŞ SINAV TARİHİ                                                           : 15.10.2021 Cuma
SONUÇ AÇIKLANMA TARİHİ                                            : 19.10.2021 Salı

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
-   Dilekçe
-   Fotoğraf (1 adet )
-   Özgeçmiş (1 adet)
-   Nüfus Cüzdanı fotokopisi (1 adet)
-   Sabıka Kaydı (1 adet)
-   Lisans/Lisansüstü  diploma  fotokopisi  (1  adet)  (e-Devlet  üzerinden  barkotlu  olarak alınabilir.)
-   Mezuniyet notunu belirten lisans transkripti fotokopisi (1 adet)
-   Öğrencilik durumunu gösterir belge (*)
-   Yabancı Dil Belgesi (1 adet) (*)
-   ALES Belgesi veya akademik kadroda çalıştığını gösteren belge (1 adet)
-   Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge
-   Hizmet  Belgesi  (Halen  bir  kamu  kurumunda  çalışmakta  olanlar  ile  ayrılmış  olanlar getireceklerdir.)
-   Alanlarında tecrübe sahibi olduğunu gösteren belge (*) (*) İstenen Birim ve Unvanlar İçin.