Dicle Üniversitesi 99 sözleşmeli personel alacak

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI


Üniversitemiz  Hastanelerinde  istihdam edilmek  ve  giderleri  Özel Bütçeden  karşılanmak suretiyle,  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  4.  maddesinin  (B)  maddesine  göre  tam zamanlı   olarak   çalıştırılmak   üzere,   28.06.2007   tarihli   ve   26566   sayılı   Resmî   Gazete’de yayımlanan  Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin  Esaslarda  Değişiklik  Yapılmasına  Dair Esaslarda yer alan Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen unvan ve nitelikle sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.
 

KODU

UNVANI

ÖĞRENİM

PUAN TÜRÜ

ADEDİ

NİTELİKLERİ

HM 01

Hemşire

Lisans

KPSS P3

59

a) Hemşirelik Lisans bölümünden mezun olmak.
b) 2020 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak

HM 02

Hemşire

Lise

KPSS P94

2

a) Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik alanından mezun olmak
b) Organ Nakli yoğun bakım ünitelerinde en az 2 yıl deneyim sahibi olmak
c) 2020 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak

HM 03

Hemşire

Lise

KPSS P94

1

a) Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik alanından mezun olmak
b) Çocuk yoğun bakım veya sterilizasyon ünitelerinde en az 1 yıl deneyim sahibi olmak
c) 2020 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak

DYT 01

Diyetisyen

Lisans

KPSS P3

1

a) Lisans düzeyinde eğitim veren Beslenme ve Diyetetik bölümünden mezun olmak.
b) 2020 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak.

LAB 01

Laborant

Ön lisans

KPSS P93

1

a) Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
b) 2020 yılı KPSS ’den en az 60 puan almış olmak.

EBE 01

Ebe

Lisans

KPSS P3

1

a) Ebelik Lisans Programından mezun olmak
b) 2020 yılı KPSS’ den en az 60 puan almış olmak.

RÖNT 01

Röntgen Teknisyeni

Ön lisans

KPSS P93

6

a) Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programlarından mezun olmak.
b) 2020 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak.

ECZ 01

Eczacı*

Lisans

KPSS şartı
yoktur.

4

a) Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.
b) En az 2 yıl kamu veya özel sektörde çalışmış olmak

ST 01

Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı)

Ön lisans

KPSS P93

5

a) Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği Ön lisans Programından mezun olmak.
b) 2020 KPSS’den en az 60 Puan almış olmak.

ST 02

Sağlık Teknikeri (Eczane Teknikerliği)

Ön lisans

KPSS P93

3

a) Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
b) 2020 KPSS’den en az 60 Puan almış olmak.

ST 03

Sağlık Teknikeri (Patoloji Laboratuvar Teknikeri)

Ön lisans

KPSS P93

1

a) Patoloji Laboratuvar, Patoloji Laboratuvar Teknikleri ön lisans Programından mezun olmak
b) 2020 KPSS’den en az 60 Puan almış olmak

ST 04

Sağlık Teknikeri (Diş Protez Teknikeri)

Ön lisans

KPSS P93

2

a) Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği, Diş Protez Teknolojisi ön lisans Programından mezun olmak
b) 2020 KPSS’den en az 60 Puan almış olmak

ST 05

Sağlık Teknikeri (Ameliyathane Teknikeri)

Ön lisans

KPSS P93

1

a) Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, Ameliyathane Hizmetleri, Cerrahi ön lisans Programından mezun olmak
b) Son 2 yıl içerisinde en az 200 karaciğer nakli ameliyatında deneyim sahibi olmak
c) 2020 KPSS’den en az 60 Puan almış olmak

ST 06

Sağlık Teknikeri (Ameliyathane Teknikeri)

Ön lisans

KPSS P93

1

a) Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, Ameliyathane Hizmetleri, Cerrahi ön lisans Programından mezun olmak
b) Endoskopi ve kolonoskopi cerrahisi yapılan ameliyathanelerde en az 2 yıl deneyim sahibi olmak
c) Karaciğer ve böbrek nakli ameliyatlarında deneyim sahibi olmak
d) 2020 KPSS’den en az 60 Puan almış olmak

ST 07

Sağlık Teknikeri (Anestezi Teknikeri)

Ön lisans

KPSS P93

3

a) Anestezi veya Anestezi Teknikerliği ön lisans Programından mezun olmak
b) Organ nakli yapılan ameliyathanelerde en az 5 yıl deneyim sahibi olmak
c) En az 50 pediatrik karaciğer nakli ameliyatı deneyimine sahip olmak
d) En az 200 yetişkin karaciğer nakli ameliyatı deneyimine sahip olmak
e) 2020 KPSS’den en az 60 Puan almış olmak

DS 01

Diğer Sağlık Personeli (Acil Tıp Teknisyeni)

Lise

KPSS P94

2

a) Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyeni veya Acil Sağlık Hizmetleri Alanından mezun olmak
b) 2020 KPSS’den en az 60 Puan almış olmak.

DS 02

Diğer Sağlık Personeli (Perfüzyonist)

Lisans

KPSS P3

2

a) Perüzyon alanından lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokulu mezunu olmak veya diğer lisans eğitimleri üzerine perfüzyon alanında yüksek lisans mezunu olmak.
b) 2020 KPSS’den en az 60 Puan almış olmak.

DS 03

Diğer Sağlık Personeli (Tıbbi Sekreter)

Ön lisans

KPSS P93

4

a) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ön lisans programından mezun olmak.
b) 2020 KPSS’den en az 60 Puan almış olmak.

TOPLAM

99


*Eczacı;  lisans  mezuniyet  notu  derecesine  göre  belirlenecektir.  Notların  eşitliği  halinde adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olana, bunun da eşit olması halinde yaşı
büyük olana öncelik verilecektir.

I - GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2  -  Türk  Ceza  Kanunu’nun  53.  maddesinde  belirtilen  süreler  geçmiş  olsa  bile  kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya  karşı  suçlar,  Devlet  sırlarına  karşı  suçlar  ve  casusluk,  zimmet,  irtikâp,  rüşvet, hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hile  iflas,  ihaleye  fesat  karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
3 - Lisans mezunları için 2020 KPSS(P3), ön lisans mezunları için 2020 KPSS (P93) ve Lise mezunları için 2020 KPSS- P94 sınavına girmiş olmak.
4  -  Herhangi  bir  Sosyal  Güvenlik  Kurumundan  emeklilik  veya  yaşlılık  aylığı  almıyor olmak.
5  -  Adayların;  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  4/B  maddesinin  “Bu  şekilde istihdam  edilenler,  hizmet  sözleşmesi  esaslarına  aykırı  hareket  etmesi  nedeniyle  kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi ve sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar  hariç  sözleşmeyi  tek  taraflı  feshetmeleri  halinde,  fesih  tarihinden  itibaren  bir  yıl geçmedikçe  kurumların  sözleşmeli  personel  pozisyonlarında  istihdam  edilemezler”  hükmüne uygun olması.
6 - Erkekler için; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak
7  -  Adaylarla  yapılacak  hizmet  sözleşmesinde  belirtilen  şartları  yerine  getirmeyenlerin sözleşmeleri feshedilecektir.
8   -   Kanun   Hükmünde   Kararname   kapsamında   kurumlarıyla   ilişiği   kesilenler   veya sözleşmesi tek taraflı fesih edilenler başvuruda bulunamazlar.
9 - Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
10 - Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

II - ONLİNE BAŞVURUDA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER
1 - Başvuru Formu (sistemden Online olarak doldurulacaktır.) 2 - Nüfus cüzdanı tarayıp eklenecek.
3 - Diploma veya Geçici mezuniyet belgesi (noter tasdikli veya barkotlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)
4 - Lisans mezunları için 2020 KPSS(P3), ön lisans mezunları için 2020 KPSS (P93) ve Lise için 2020 KPSS- P94 puan türü sınav sonuç belgesi sistemden çekilecek.
5 - Lisans Programından mezuniyet derece belgesi-transkript 100’ lük sistem (Eczacı için) 6 - Başvurulan unvanda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belge veya sertifika Dicle  Üniversitesinin  http://pbs.dicle.edu.tr/  web  adresindeki  Online  başvuru  sistemine
bilgiler  eksiksiz  ve  doğru  bir  şekilde  doldurularak,  istenilen belgelerin  de  eklenmesiyle  birlikte elektronik   ortamda   başvuru   yapılacaktır.   Başvurular,   ilanın   Resmî   Gazete’de   yayımlandığı tarihten  itibaren  10  (on)  gün  içinde  Üniversitemizin  http://pbs.dicle.edu.tr/  adresinden  Online olarak yapılacaktır. (Son başvuru günü saat 23.59’a kadardır.) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece   birine   başvurabilecektir.   (Birden   fazla   pozisyona   başvuru   yapan   adayların   her   iki başvurusu da geçersiz sayılacaktır.) Adayların şahsen veya posta yolu ile yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

III - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI
Elektronik   ortamda   yapılan   başvurular   incelendikten   sonra,   yazılı   ve   sözlü   sınav yapılmaksızın lisans mezunları için 2020 KPSS (P3), ön lisans mezunları için 2020 KPSS (P93) ve  Lise  için  2020  KPSS-  P94  puan  sıralaması  esas  alınarak  atanmaya  hak  kazanan  ilan  edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve 3 katı kadar yedek aday belirlenecektir.
Yerleştirme      sonuçları      15      (On      beş)      iş      günü      içerisinde      Üniversitemiz http://www.dicle.edu.tr/ web adresi duyurular bölümünde ilan edilecektir. Asıl adaylar  atanmak üzere  başvuru yapmadığı takdirde, yedek kazananlar sırası ile  çağrılacaktır.  Asıl  kazananlardan süresi  içerisinde  başvuran  olmadığı  takdirde  veya  aranan  şartları  taşımadığı  tespit  edilenlerin yerine   yedek   adaylardan   sırasıyla   yerleştirme   yapılacaktır.   Bu   ilan     tebliğ     mahiyetinde olacağından   ayrıca   tebligat   yapılmayacaktır.   Atanmaya   hak   kazanan   adaylar  sonuçların www.dicle.edu.tr adresinde   yayımlandığı   tarihten   itibaren   7   (Yedi)   iş   günü   içerisinde   İşe başlamaları  için  gerekli  evrakları  tamamlayarak  şahsen  Personel  Daire  Başkanlığına  teslim etmeleri gerekmektedir.
Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir.  İdaremiz  tarafından  kendilerine  bir  bedel  ödenmiş  ise  bu  bedel  yasal  faizi  ile birlikte tazmin edilecektir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. Başvuru  yapan  adaylara  evrak  iadesi  yapılmayacaktır.  Değerlendirme  sonrasında  asıl  ve  yedek olarak  belirlenenler  web  sayfamızda  yayımlanacaktır.  Bu  ilan  atanmaya  hak  kazananlara  tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Son Başvuru Tarihi : 18.06.2021(saat 23:59’kadar)    

ADRES : Dicle Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı  Üniversite Kampüsü/DİYARBAKIR
İrtibat Tel : 0 412 241 10 15 / Destek Tel: 2981 5182-5136 İlk başvuru Tarihi : 09.06.2021