Dokuz Eylül Üniversitesi 7 akademik personel alacak

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemiz  birimlerine  2547  sayılı  Kanun'un  ilgili  maddeleri  ve  09.11.2018  tarihli Resmi  Gazete'de  yayımlanarak  yürürlüğe  giren  "Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Başvuru başlangıç tarihi                        : 29.07.2021
Son başvuru tarihi                                  : 13.08.2021
Ön değerlendirme açıklama tarihi         : 23.08.2021
Giriş sınavı tarihi                                   : 26.08.2021
Sonuç açıklama tarihi                            : 31.08.2021
Sonuçların açıklanacağı internet sitesi  : www.deu.edu.tr

Başvuruda bulunacakların ilanda belirtilen başvuru başlangıç tarihi ile son başvuru tarihi arasında ilgili birime başvurmaları gerekmektedir.
İlan edilen Araştırma Görevlisi kadrosuna atamalar 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesine göre yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul  edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

ÖZEL ŞARTLAR
Devlet  yükseköğretim  kurumlarının  araştırma  görevlisi  kadrolarına  başvurularda  tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
Araştırma  Görevlisi  kadrosuna  başvurabilmek  için  sınavın  yapıldığı  yılın  ocak  ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
Öğretim  görevlisi  kadrosuna  başvuracak  adaylarda  en  az  tezli  yüksek  lisans  derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

MUAFİYET
Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından   belirlenen   uzmanlık   alanlarına   atanacak   olanlarda,   yükseköğretim   kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
Meslek   yüksekokullarının,   bu   Yönetmeliğin   6   ncı   maddesinin   dördüncü   fıkrası kapsamındaki  öğretim  görevlisi  kadroları  haricindeki  öğretim  elemanı  kadrolarına  yapılacak
başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
Dilekçe Özgeçmiş Öğrenim belgesi Transkript
YDS  belgesi  veya  Yükseköğretim  Kurulunca  eşdeğerliği  kabul  edilen  bir  yabancı  dil sınavından almış oldukları puanı belirten belge ALES belgesi
Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate  alınmayacaktır.  Yabancı  ülkelerden  alınan  diplomaların  denkliğinin  onaylanmış  olması şarttır.

İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İLGİLİLERE DUYURULUR.

 

BİRİM/ANABİLİM DALI/ANASANAT
DALI/PROGRAMI

UNVAN

DERECE

ADET

NİTELİKLER

VETERİNER FAKÜLTESİ

Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi

Araş.Gör.

6

1

Veteriner Fakültesi lisans mezunu olmak, Veteriner Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalında doktora yapıyor
olmak.

DEVLET KONSERVATUVARI

Yaylı Çalgılar

Öğretim Görevlisi (Ders
Verecek)

6

1

Müzik Bölümü Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Kontrabas Sanat Dalı lisans mezunu olmak, Müzik Anasanat Dalı Yaylı Çalgılar Programında tezli yüksek lisans yapmış
olmak.

EFES MESLEK YÜKSEKOKULU

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

Öğretim Görevlisi (Ders
Verecek)

6

3

Lisans mezunu olmak, Kabin memuru olarak en az 5 yıl, Kabin Amiri olarak en az 1 yıl fiilen çalışmış olmak.

TORBALI MESLEK YÜKSEKOKULU

Doğal Yapı Taşları Teknolojisi

Öğretim Görevlisi (Ders
Verecek)

6

1

Mücevherat Mühendisliğinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl ders verme deneyimine sahip olmak.

DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

Deniz Teknolojisi

Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)

1

1

Biyoloji alanında doktora yapmış olmak. Deniz Kıyı Koruma Alanlarında çalışmaları olmak. Özel Çevre Koruma Bölgeleri ile Tabiat Varlıklarını Koruma Alanlarında belgelendirmek şartıyla en az 5 (beş) yıl
çalışmış olmak.