Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 40 akademik personel alacak

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına) alınacaktır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23.,24. ve 26 ncı maddeleri ile madde 23(c), 24(d) ve 26(a)’ya dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına ve puan hesaplama tablosuna Personel Dairesi Başkanlığı internet adresi doküman arşivinden ulaşılabilir.
Başvurular şahsen veya resmi vekâletname ile yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuruda İstenen Belgeler:
1.Başvuru dilekçesi
2.Özgeçmiş
3.2 adet fotoğraf
4.Nüfus Cüzdan Fotokopisi
5.Doçentlik belgesi (Doçent ve Profesörlük kadrosuna başvuracaklar için)
6.Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar doktora/uzmanlık belgesi (doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca (ÜAK) denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve yabancı dil belgesi (ÜAK tarafından doçentlik başvurusunda kabul edilen yabancı dil sınavlarının birinden yürürlükte olan ÜAK doçentlik dil koşulunu sağlamak.)
7.Profesör ve Doçent kadrosuna başvuran adaylar için yabancı dil belgesi (ÜAK tarafından doçentlik başvurusunda kabul edilen yabancı dil sınavlarının birinden en az 65 (altmış beş) puan almış olmak.)
8.ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formu’nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış yayın listesi (bütün yayın dosyaları CD şeklinde de her dosyada bulunacaktır), (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetilen doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi Profesörlük kadrosu için 6, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları için 4 adet),
9.Hizmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)
10.Uçak Mühendisliği Bölümünde eğitim dili İngilizce olduğundan müracaat edecek adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7. maddesinde belirtilen şartlardan en az birini taşıdıklarını belgelendirmeleri gerekmektedir.
11.Adaylar yalnızca bir kadroya başvuru yapabilir.

Not: Başvuru süresi bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün olup, son başvuru tarihi tatile denk geldiği takdirde bir sonraki mesai saati bitimine kadar Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Dekanlık/Müdürlüklere başvurulması gerekmektedir. İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Koşulları gereğince, Atama ve Son Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir. Profesör adaylarının ÜAK’nin yürürlükteki doçentlik başvuru koşullarını da sağlamış olmaları gerekmektedir. Profesörler ve Doçentler daimi statüye atanacaktır. Doktor Öğretim Üyeleri yayın dosyalarında tez başlığını ve tezden üretilen yayınları ayrıca belirtecektir. 2547 sayılı Kanun’un Ek 38 inci maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
Doçentlik kadrolarına başvuranlardan; 6 Mart 2018 tarihli ve 30352 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7100 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında, doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurulca sözlü sınava tabi tutulmadan almış olan adaylar, müracaat ettikleri doçent kadroları için Üniversitelerarası Kurulca oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı olamayan adayların kadrolara atamaları
yapılmayacaktır. Hukuk Fakültesi ve Eğitim Fakültesi doktor öğretim üyesi kadroları için öncelikli alan kapsamında alım yapılacaktır

 

S.No

Unvanı

Der.

Adedi

Birimi

Bölümü

Anabilim/Anasanat Dalı

AÇIKLAMALAR

1

Profesör

1

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji

Biyoloji Bilim Alanında doçent unvanı almış olup laktik asit bakterileri ve probiyotik mikroorganizmalar konularında akademik çalışmalar yapmış
olmak.

2

Profesör

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçentliğini İç Hastalıkları Romatoloji
Bilim alanında almış olmak.

3

Profesör

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçentliğini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında almış olup Çocuk Nörolojisi yan dal uzmanı olmak.

4

Profesör

1

1

Mühendislik Mimarlık
Fakültesi

Kimya Mühendisliği

Temel İşlemler ve
Termodinamik

Doçentliğini Kimya Mühendisliği alanında almış olup gaz ve sıvı adsorpsiyonu ile şablonlu sentez konularında akademik çalışmalar yapmış
olmak.

5

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Doçentliğini Göz Hastalıkları alanında almış olup kornea biyomekaniği keratokonus konusunda akademik çalışmalar yapmış olmak.

6

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Pediatrik oftalmoloji anestezisi
konusunda akademik çalışmalar yapmış
olmak.

7

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Üroloji uzmanı olup androloji alanında
akademik çalışmalar yapmış olmak.

8

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk Hematoloji Onkoloji uzmanı
olmak.

9

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Biyofizik

Biyofizik doktorası yapmış olup sinir uyarılabilirliği ve hız dağılımı hesaplanması konusunda akademik
çalışmalar yapmış olmak.

10

Doçent

3

1

Mühendislik Mimarlık
Fakültesi

Uçak Mühendisliği

Uçak Mühendisliği

Uçak-Havacılık-Uzay Mühendisliği mezunu olup doçentliğini Uçak- Havacılık-Uzay Mühendisliği’nden almış olmak. Hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD), aerodinamik ve çoklu fizik modellemeleri konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.

11

Doçent

2

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Fizik

Genel Fizik

Yarıiletken oksit camlar ve camsı ince filmlerin sentezi ve karakterizasyonu konusunda akademik çalışmalar yapmış olmak.

12

Doçent

2

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Türkiye Cumhuriyeti erken dönem sağlık hizmetleri ve tarım politikaları konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.

13

Doçent

2

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih

Ortaçağ Tarihi

Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalında Doçent unvanı almış olup Abbasiler, İslam Tarih Yazımı ve Horasan Tarihi konularında
akademik çalışmalar yapmış olmak.

14

Doçent

1

1

Diş Hekimliği
Fakültesi

Klinik Bilimler

Ağız, Diş ve Çene
Radyolojisi

Girişimsel radyoloji uygulamaları hakkında akademik çalışmalar yapmış olmak.

15

Doçent

1

1

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen
Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçentliğini Temel Eğitim (Fen Bilgisi Eğitimi) alanında almış olup fen öğretiminde değerler eğitimi, çevresel risk algısı ve su farkındalığı konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.

16

Doçent

1

1

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal
Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Doçentliğini Türkçe Eğitimi alanında almış olup Türkçe Eğitimi alanında akademik çalışmalar yapmış olmak.

17

Doçent

1

1

Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Doçentliğini Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında almış olup eğitimde teknoloji entegrasyonu, iletişim ve işbirliği teknolojileri, içerik geliştirme araçları konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.

18

Doçent

1

1

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Medeni Hukuk

Medeni Hukuk Anabilim Dalı ile ilgili akademik çalışmalar yapmış olmak.

19

Doçent

2

1

İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Politikası

Makro İktisat bilim alanında doçent unvanı almış olup gelir eşitsizliği, finansal gelişme ve iktisadi büyüme konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.

20

Doçent

2

1

İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Politikası

Makro İktisat bilim alanında doçent unvanı almış olup makro ihtiyati politikalar, dinamik stokastik genel denge modelleri, bankacılık ve İslami finans konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.

21

Doçent

2

1

İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası Siyaset

Uluslararası İlişkiler bilim alanında doçent unvanı almış olup Ortadoğu siyaseti ve devlet dışı aktörler konularında akademik çalışmalar yapmış
olmak.

22

Doçent

1

1

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Kur’an kavramları ve vahiy üzerine akademik çalışmalar yapmış olmak.

23

Doçent

1

1

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Sosyolojisi

Doçentliğini Felsefe ve Din Bilimleri alanında almış olup alanında akademik çalışmalar yapmış olmak.

24

Doçent

2

1

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği

Doçentliğini turizm alanından almış olup alternatif turizm ve turizm işletmelerinde örgütsel davranış konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.

25

Doçent

1

1

Ziraat Fakültesi

Zootekni

Biyometri ve Genetik

Zootekni bilim alanında doçent unvanı almış olup çiftlik hayvanlarında yetiştiricilik, biyometri, genetik hastalıklar ve filogeni konularında
akademik çalışmalar yapmış olmak.

26

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Obezite cerrahisi ve rejyonal anestezi
konusunda akademik çalışmalar yapmış
olmak.

27

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih

Eskiçağ Tarihi

Frigya kent tarihi ve kültürü hakkında akademik çalışmalar yapmış olmak.

28

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Karşılaştırmalı
Edebiyat

Çeviribilim

Çeviribilim, Amerikan Edebiyatı ve mitoloji alanlarında karşılaştırmalı edebiyat çalışmaları yapmış olmak.

29

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim

Otizm Spektrum Bozukluğu Eğitimi (Öncelikli Alan)

Özel eğitim alanında doktora derecesine sahip olup otizm spektrum bozukluğu alanında akademik çalışmalar yapmış olmak.

30

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim

Otizm Spektrum Bozukluğu Eğitimi (Öncelikli Alan)

Özel eğitim alanında doktora derecesine sahip olup otizm spektrum bozukluğu alanında akademik çalışmalar yapmış olmak.

31

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Genel Kamu Hukuku (Öncelikli Alan)

Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı ile ilgili akademik çalışmalar yapmış olmak.

32

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Anayasa Hukuku (Öncelikli Alan)

Anayasa Hukuku Anabilim Dalı ile ilgili akademik çalışmalar yapmış olmak.

33

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

İdare Hukuku
(Öncelikli Alan)

İdare Hukuku Anabilim Dalı ile ilgili
akademik çalışmalar yapmış olmak.

34

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku (Öncelikli Alan)

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı ile ilgili akademik çalışmalar yapmış olmak.

35

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku (Öncelikli Alan)

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı ile ilgili akademik çalışmalar yapmış olmak.

36

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

İş ve Sosyal Güvenlik
Hukuku (Öncelikli Alan)

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim
Dalı ile ilgili akademik çalışmalar yapmış
olmak.

37

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Ticaret Hukuku (Öncelikli Alan)

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı ile ilgili akademik çalışmalar yapmış olmak.

38

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi

Maliye

Maliye Teorisi

Doktorasını Maliye Anabilim Dalı’nda yapmış olup yerel yönetimler maliyesi, mali teşvikler ve vergi uyumu konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.

39

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Mahmudiye Atçılık
Meslek Yüksek Okulu

Bitkisel ve Hayvansal Üretim

Atçılık ve Antrenörlüğü
Pr.

Veterinerlik Fakültesi mezunu olup atlı terapi konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

40

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Ziraat Fakültesi

Tarımsal
Biyoteknoloji

Hayvansal Biyoteknoloji

Doktorasını Zootekni Anabilim Dalında yapmış olup arılarda ve çiftlik hayvanlarında moleküler genetik konularında akademik çalışmalar yapmış
olmak.

Duyurulur. 10699/1-1