Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 64 akademik personel alacak

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına) alınacaktır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23.,24. ve 26  ncı  maddeleri  ile  madde  23(c),  24(d)  ve  26(a)’ya  dayanılarak  hazırlanan  ve  Yükseköğretim  Kurulu  Başkanlığı’nca  onaylanan  Eskişehir  Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına ve puan hesaplama tablosuna Personel Dairesi Başkanlığı internet adresi doküman arşivinden ulaşılabilir.
Başvurular şahsen veya resmi vekaletname ile yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Duyurulur.

Başvuruda İstenen Belgeler:
1. Başvuru dilekçesi
2. Özgeçmiş
3. 2 adet fotoğraf
4. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
5. Doçentlik belgesi (Doçent ve Profesörlük kadrosuna başvuracaklar için)
6. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar doktora/uzmanlık belgesi (doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca (ÜAK)  denkliğinin onaylandığını  gösteren belge) ve yabancı  dil belgesi (ÜAK tarafından doçentlik başvurusunda kabul edilen yabancı  dil sınavlarının birinden yürürlükte olan ÜAK Doçentlik Dil Koşulunu sağlamak.)
7.  Profesör  ve  Doçent  kadrosuna  başvuran  adaylar  için  yabancı  dil  belgesi  (ÜAK  tarafından  doçentlik  başvurusunda  kabul  edilen  yabancı  dil sınavlarının birinden en az 65 (altmış beş) puan almış olmak.)
8. ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formu’nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış yayın listesi (bütün yayın dosyaları CD şeklinde de her dosyada bulunacaktır), (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetilen doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi Profesörlük kadrosu için 6, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları için 4 adet),
9. Hizmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)
10. Uçak Mühendisliği Bölümünde eğitim dili İngilizce olduğundan müracaat edecek adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7. Maddesinde belirtilen şartlardan en az birini taşıdıklarını belgelendirmeleri gerekmektedir.
11. Adaylar yalnızca bir kadroya başvuru yapabilir.

Not: Başvuru süresi bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün olup, son başvuru tarihi tatile denk geldiği takdirde  bir sonraki mesai saati bitimine kadar Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Dekanlık/Müdürlüklere başvurulması gerekmektedir. İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Koşulları gereğince, Atama ve Son Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir. Profesör başvurularında ÜAK’nin  yürürlükteki  doçentlik  başvuru  koşulları  uygulanacaktır.  Profesörler  ve  Doçentler  daimi  statüye  atanacaktır.  Doktor  Öğretim  Üyeleri  yayın dosyalarında  tez  başlığını  ve  tezden  üretilen  yayınları  ayrıca  belirtecektir.  2547  sayılı  Kanun’un  Ek  38  inci  maddesi  uyarınca  belirlenen  %20’lik  kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor  Öğretim Üyesi  kadrosu bulunmamaktadır.  Sanat ve Tasarım Fakültesi için başvurularda, özgeçmiş  ve yayınlar yanında “Sanat/Tasarım çalışmalarından örneklerin bulunduğu bir portfolyonun CD veya USB bellek içinde” teslim edilmesi gerekmektedir.

Not: Doçentlik kadrolarına başvuranlardan; 6 Mart 2018 tarihli ve 30352 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7100 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında,  doçentlik  unvanını  Üniversitelerarası  Kurulca  sözlü  sınava  tabi  tutulmadan  almış  olan  adaylar;  müracaat  ettikleri  doçent  kadroları  için Üniversitelerarası  Kurulca  oluşturulacak  jüri  üyelerince  sözlü  sınava  tabi  tutulacaklardır.  Bu  sınavdan  başarılı  olamayan  adayların  kadrolara  atamaları yapılmayacaktır.

 

S.No

Unvanı

Der.

Adedi

Birimi

Bölümü

Anabilim/Anasanat Dalı

AÇIKLAMALAR

1

Profesör

1

1

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Biyokimya

Tıp Fakültesi mezunu ve tıbbi biyokimya uzmanı olup kromatografi teknikleri konusunda akademik çalışmalar yapmış olmak.

2

Profesör

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Genetik

Tıbbi Genetik doçenti olup kanser ve lösemi genetiğinde akademik çalışmalar yapmış olmak.

3

Profesör

1

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Edebi akımlar ve modern Türk şiiri üzerine akademik çalışmalar yapmış olmak.

4

Profesör

1

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı

Türk Mesnevi Edebiyatı konusunda akademik
çalışmalar yapmış olmak.

5

Profesör

1

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yakınçağ Tarihi

Yakınçağ Osmanlı sosyal hayatı ve Eskişehir tarihi ile
ilgili akademik çalışmalar yapmış olmak.

6

Profesör

1

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası Siyaset

Uluslararası İlişkiler bilim alanında doçent unvanı almış olup, Türkiye'nin dış ve güvenlik politikaları ile uluslararası güvenlik konularında akademik çalışmalar
yapmış olmak.

7

Profesör

1

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası Siyaset

Uluslararası İlişkiler bilim alanında doçent unvanı almış olup, Avrupa Birliği ve genişlemesi konularında
akademik çalışmalar yapmış olmak.

8

Profesör

1

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Yönetim Bilimleri

Kamu Yönetimi bilim alanında doçent unvanı almış olup siyasetnameler ve Türk yönetim geleneği
konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.

9

Profesör

1

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Teorisi

Makro İktisat bilim alanında doçent unvanı almış olup para teorisi ve politikası, istihdam, gelişme ekonomisi
konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.

10

Profesör

1

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Finans bilim alanında doçent unvanını almış olup bankacılık ve finansal inovasyon konularında
akademik çalışmalar yapmış olmak.

11

Profesör

1

1

Turizm Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak
Sanatları

Gastronomi ve Mutfak
Sanatları

Turizm alanında doçent olup gastronomi ve yiyecek-
içecek alanlarında akademik çalışmalar yapmış olmak.

12

Profesör

1

1

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Kelam

Temel İslam Bilimleri Bölümü Kelam Anabilim Dalı’nda
akademik çalışmalar yapmış olmak.

13

Profesör

1

1

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı

Görsel İletişim Tasarımı

Güzel Sanatlar Temel Alanı Tasarım Bilim Alanında doçent olup grafik tasarım alanında akademik
çalışmalar yapmış olmak.

14

Profesör

1

1

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Kimya Mühendisliği

Kimyasal Teknolojiler

Doçentliğini Kimya Mühendisliği alanında almış olup
elektrokatalizörler ile ilgili akademik çalışmalar yapmış olmak.

15

Profesör

1

1

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Hidrolik

Doçentliğini İnşaat Mühendisliği alanında almış olup hidromekanik alanında akademik çalışmalar yapmış
olmak.

16

Profesör

1

1

Mühendislik Mimarlık
Fakültesi

Jeoloji Mühendisliği

Maden Yatakları Jeokimya

Volkan jeokimyası ve volkano-tektonik konularında
akademik çalışmalar yapmış olmak.

17

Profesör

1

1

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Kimya Mühendisliği

Proses ve Reaktör Tasarımı

Doçentliğini Kimya Mühendisliği alanında almış olup
oksidasyon kinetiği, nanofiber ve biyokompozitler konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.

18

Profesör

1

1

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Geoteknik

Doçentliğini İnşaat Mühendisliği alanında almış olup
problemli zeminlerin stabilizasyonu konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.

19

Profesör

1

1

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Kimya Mühendisliği

Temel İşlemler ve Termodinamik

Doçentliğini Kimya Mühendisliği alanında almış olup katalitik oksidasyon ve hidroliz konularında akademik
çalışmalar yapmış olmak.

20

Profesör

1

1

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Bilimleri

Doçentliğini Bilgisayar-Bilişim Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olup imgelerde nesne tespit ve tanıma
alanlarında akademik çalışmalar yapmış olmak.

21

Profesör

1

1

Mühendislik Mimarlık
Fakültesi

Mimarlık

Mimarlık Tarihi

Mimarlık eleştirisi alanında akademik çalışmalar
yapmış olmak.

22

Profesör

1

1

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri

Sebze Yetiştirme ve Islahı

Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı bilim alanında doçent unvanı almış olup sebze ıslahında doku kültürü, poliploidi ve dihaploidi konularında akademik
çalışmalar yapmış olmak.

23

Profesör

1

1

Ziraat Fakültesi

Tarla Bitkileri

Çayır Mera ve Yem Bitkileri

Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı bilim alanında doçent unvanı almış olup yem bitkileri, doku kültürü ve sitogenetik konularında akademik çalışmalar yapmış
olmak.

24

Profesör

1

1

Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim

Otizm Spektrum Bozukluğu Eğitimi

Özel eğitim alanında doçentlik unvanına sahip olmak ve otizm spektrum bozukluğu olan bireyler, otizm spektrum bozukluğu olan bireylere yönelik etkili- sistematik öğretim ve otizm spektrum bozukluğu olan bireyler için kanıta-dayalı uygulamalar konularında akademik çalışmalar yapmış ve projeler yürütmüş
olmak.

25

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Kadın Hastalıkları ve Doğum doçenti olup üreme endokrinolojisi ve infertilite konularında akademik
çalışmalar yapmış olmak.

26

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Nöroloji doçenti olup EEG, Video-EEG ve EMG konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.

27

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Dermatoloji

Deri ve Zührevi Hastalıklar doçenti olup saç hastalıkları ve psikodermatoloji konularında akademik çalışmalar
yapmış olmak

28

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk Gastroenteroloji ve Hepatoloji bilim dalında doçent unvanı almış olup pediatrik karaciğer transplantasyonu konularında akademik çalışmalar
yapmış olmak.

29

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Göz Hastalıkları doçenti olup tıbbi-cerrahi retina ve
prematüre retinopatisi alanında akademik çalışmalar yapmış olmak.

30

Doçent

1

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Fizik

Katıhal Fiziği

Yarıiletken malzemelerin karakterizasyonu ve
süperiletkenler konusunda akademik çalışmalar yapmış olmak

31

Doçent

1

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Karşılaştırmalı Edebiyat

Batı Dilleri ve Edebiyatları

Karşılaştırmalı Edebiyat alanında doçentliğini almış olup edebiyatta çocuk, savaş ve şiddet konularında
akademik çalışmalar yapmış olmak.

32

Doçent

1

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik ve Bilgisayar
Bilimleri

Cebir ve Sayılar Teorisi

Yüksek boyutlu kategoriler üzerine akademik
çalışmalar yapmış olmak.

33

Doçent

1

1

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Milletlerarası Özel Hukuk

Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı ile ilgili akademik çalışmalar yapmış olmak.

34

Doçent

1

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Teorisi

Makro İktisat bilim alanında doçent unvanı almış olup yoksulluk konusunda akademik çalışmalar yapmış
olmak.

35

Doçent

1

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası Siyaset

Uluslararası İlişkiler bilim alanında doçent unvanı almış olup Türkiye-AB İlişkileri ve çok boyutlu yönetişim
konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.

36

Doçent

1

1

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Endodonti

Endodonti alanında doçent unvanı almış olup soğuk atmosferik plazma uygulamaları konusunda akademik
çalışmalar yapmış olmak.

37

Doçent

1

1

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadis Anabilim Dalı’nda şerh ve haşiyelere dair akademik çalışmalar yapmış
olmak.

38

Doçent

1

1

Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksek Okulu

Tıbbi Hizmetler ve
Teknikler

Optisyenlik Pr.

Fiber optik sensörler ve sensör ağı uygulamaları
konusunda akademik çalışmalar yapmış olmak.

39

Doçent

1

1

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Kimya Mühendisliği

Kimyasal Teknolojiler

Doçentliğini Kimya Mühendisliği temel alanında almış olup kimyasal teknolojiler ve polimer kompozitler
konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.

40

Doçent

1

1

Mühendislik Mimarlık
Fakültesi

Mimarlık

Bina Bilgisi

Mimarlıkta kuramsal çalışmalar yapmış olmak.

41

Doçent

1

1

Mühendislik Mimarlık
Fakültesi

Makine Mühendisliği

Enerji

Sayısal ve deneysel ısı transferi ve akış alanında
akademik çalışmalar yapmış olmak.

42

Doçent

1

1

Ziraat Fakültesi

Tarla Bitkileri

Endüstri Bitkileri

Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı bilim alanında doçent unvanı almış olup tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda
akademik çalışmalar yapmış olmak.

43

Doçent

1

1

Ziraat Fakültesi

Tarla Bitkileri

Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller

Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı bilim alanında doçent unvanı almış olup tahıl ıslahı, yetiştirme teknikleri, doku kültürü ve kantitatif genetik konularında akademik
çalışmalar yapmış olmak.

44

Doçent

1

1

Ziraat Fakültesi

Zootekni

Hayvan Yetiştirme

Zootekni bilim alanında doçent unvanı almış olup küçükbaş hayvanlarda üreme, besleme ve moleküler genetik konularında akademik çalışmalar yapmış
olmak.

45

Doçent

1

1

Ziraat Fakültesi

Tarımsal Biyoteknoloji

Hayvansal Biyoteknoloji

Tarımsal Biyoteknoloji bilim alanında doçent unvanı almış olup çiftlik hayvanları genetik kusurları ve
hastalıklara karşı direnç konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.

46

Doçent

1

1

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi

Eğitim yönetimi alanında doçentliğini almış olup
eğitimde meta-modernizm veya karmaşıklık teorisi konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.

47

Doçent

1

1

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi

Okul öncesi öğretmenlerinin soru sorma becerisi ve Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı ile ilgili akademik
çalışmalar yapmış olmak.

48

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı ve el cerrahisi yandal
uzmanı olmak

49

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Biyoistatistik

Biyoistatistik alanında tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olup otomasyon sistemleri hakkında deneyim
sahibi olmak.

50

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Pedodonti

Çocuk Diş Hekimliği alanında uzman unvanını almış olup dental kaygı konusunda akademik çalışma
yapmış olmak.

51

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi

Matematik Eğitimi alanında lisans, tezli yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olup matematiksel iletişim becerisi ve matematik okuryazarlığı konusunda
akademik çalışmalar yapmış olmak.

52

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Yüksek lisans ve doktorasını Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı’nda yapmış olup ilgili alanda yazılım geliştirme, ölçek geliştirme ve yayın etiği konularında
akademik çalışmalar yapmış olmak.

53

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Hemşirelik alanında doktora diplomasına sahip olup
Ruh Sağlığı ve Hemşireliği alanında anksiyete konusunda akademik çalışmalar yapmış olmak.

54

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Sosyolojisi

Doktorasını Din Sosyolojisi alanında yapmış olup dini topluluklar ile sivil toplum kuruluşlarının dini ve sosyo-
kültürel hayattaki rolü üzerine akademik çalışmalar yapmış olmak.

55

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Endüstriyel Tasarım

Endüstriyel Tasarım

Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinden en az ikisi Endüstriyel Tasarım ve/veya Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında olup katılımcı tasarım alanında
akademik çalışma yapmış olmak.

56

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Endüstriyel Tasarım

Endüstriyel Tasarım

Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinden en az ikisi Endüstriyel Tasarım ve/veya Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında olup tasarım eğitimi ve eğitim için
tasarım alanında akademik çalışma yapmış olmak.

57

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Endüstriyel Tasarım

Endüstriyel Tasarım

Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinden en az ikisi Endüstriyel Tasarım ve/veya Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında olup ergonomi alanında akademik
çalışma yapmış olmak.

58

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı ile ilgili akademik çalışmalar yapmış olmak.

59

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı ile ilgili akademik
çalışmalar yapmış olmak.

60

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Medeni Usul ve İcra İflas
Hukuku

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı ile ilgili
akademik çalışmalar yapmış olmak.

61

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Hukuk Felsefesi ve
Sosyolojisi

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı ile ilgili
akademik çalışmalar yapmış olmak.

62

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Uçak Mühendisliği

Uçak Mühendisliği

Elektrik-Elektronik veya Uzay/Uçak/Havacılık Mühendisliği mezunu olup, uçak park yeri tahsisi ve optimizasyonu konularında akademik çalışmalar
yapmış olmak.

63

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri

Bağ Yetiştirme ve Islahı

Doktorasını Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı’nda yapmış olup bağcılıkta verim, kalite, fizyoloji ve çeşit-anaç
ilişkileri konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.

64

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Ziraat Fakültesi

Bitki Koruma

Entomoloji

Doktorasını Bitki Nematolojisi bilim alanında yapmış olup nematod-bitki ilişkilerinde moleküler ve transkriptom analizi konularında akademik çalışmalar
yapmış olmak.