Gazi Üniversitesi 6 akademik personel alacak

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI


Üniversitemizin  aşağıda  belirtilen  birimlerine,  10.07.2018  tarihli  Resmi   Gazete’de  yayımlanan  Genel  Kadro  ve  Usulü  Hakkında  2  sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.
Covid-19 salgını kapsamında alınan tedbirlere istinaden tüm başvurular e-Devlet şifresi kullanılmak suretiyle https://personelilan.gazi.edu.tr adresi
üzerinden elektronik olarak  yapılacak  olup  şahsen  veya  posta  yoluyla  yapılacak  başvurular  kabul edilmeyecektir.

A) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1.  BAŞVURU  DİLEKÇESİ:(http://personel.gazi.edu.tr/  adresindeki  “Formlar”  sekmesinde  bulunan  dilekçe),  (İlgili  sekmeden  indirilecek  dilekçe örneğinin, doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
2. NÜFUS CÜZDANI SURETİ: (e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
3. ÖZGEÇMİŞ: (Sisteme Pdf Formatında yüklenmelidir .)
4. ASKERLİK DURUM BELGESİ: (Erkek Adaylar İçin) (e Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
5. MEZUNİYET BELGELERİ: (e Devlet veya YÖKSİS üzerinden alınacak belgeler de geçerlidir.)
6.  ÖĞRENCİ  BELGESİ:  (Araştırma  görevlisi  başvuruları  için  Yüksek  lisans  veya  Doktora  öğrenci  belgesi)  (e  Devlet  veya  YÖKSİS  üzerinden alınacak belgeler de geçerlidir.)
7. TRANSKRİPT: (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge) (e Devlet veya YÖKSİS üzerinden alınacak belgeler de geçerlidir.)
8. ALES BELGESİ: (Sorgulama kodu okunabilir olmalı.) (e Devlet veya ÖSYM üzerinden alınacak belgeler de geçerlidir.)
9.  FOTOĞRAF:(Güncel  olmak  kaydıyla,  dijital  ortamda  bulunan  vesikalık  bir  adet  fotoğrafın  veya  fiziki  vesikalık  bir  adet  fotoğrafın  taranarak
sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
10.YABANCI  DİL  BELGESİ  :  (Veya  Eşdeğerliliği  Yükseköğretim  Kurulu  Tarafından  Kabul  Edilen  Dil  Belgesi)  ((Sorgulama  kodu  okunabilir olmalı.) (e Devlet, ÖSYM, Anadolu Üniv. vs. üzerinden alınacak belgeler de geçerlidir.)
11. TECRÜBE DURUMUNU GÖSTERİR BELGE: (İlan edilen Öğretim  Görevlisi kadrolarında belirtilen açıklamaya bağlı olarak alınacak onaylı belge)
12. HİZMET BELGESİ: (Sadece herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) bu belgeyi yükleyeceklerdir. e-Devlet sisteminde bulunan HİTAP Hizmet Dökümü uygulaması üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
13. ADLİ SİCİL KAYDI BELGESİ (e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)

B) AÇIKLAMALAR:
1. Atanmaya hak kazanıldığında, adayların diploma ve transkriptlerinin aslını veya noter onaylı suretini ibraz etmeleri gerekmektedir.
2. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin kabul edildiğinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

C) MUAFİYET:
1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının  yükseköğretim  kurulu  tarafından  belirlenen  uzmanlık  alanlarına  atanacak  olanlarda,    yükseköğretim  kurumlarında  öğretim  elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. Başvurularda ALES puanı 70 kabul edilir.
2. Meslek yüksekokullarının, bu yönetmeliğin 6. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

D) BAŞVURUYA İLİŞKİN UYARILAR:
1. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.
2. Son başvuru tarihi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gündür.
3. Başvuruda istenen tüm belgelerin https://personelilan.gazi.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak yüklenmesi gerekmektedir.
4. Sınavlar aynı gün yapılacağından ilgili kadrolara müracaat edecek adayların tek bir kadro ilanına başvuru yapmaları gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuru yapan adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edilemeyecektir.
6.  Ön değerlendirme ve nihai  değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet  notunun 100’lük sisteme göre puanı  gerekmektedir.  Mezuniyeti  notu
4’lük ve 5’lik not sistemine göre olanların 100’lük not sistemine eşdeğerliği hesaplanırken “Yükseköğretim Kurumu Not Dönüşüm Tablosu” kullanılır.
7. Araştırma Görevlisi kadrolarına yapılacak atamalar 2547 sayılı Kanunun 50-d maddesine göre yapılacaktır.
8. 06.02.2018   tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan   Lisansüstü   Eğitim   Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak  2016-  2017  eğitim  öğretim  güz  yarıyılından  itibaren  azami  süreleri  tekrar  başlatılan  öğrencilerin  Araştırma  Görevlisi    kadrolarına    başvuruları Yükseköğretim  Kurulu   Başkanlığının  kararı doğrultusunda değerlendirmeye alınmayacaktır.
9. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları aşağıda belirtilen takvim dahilinde ilanda belirtilen internet sitesinde yayımlanacaktır. İlgili web sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
10.  İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

E) BAŞVURU TAKVİMİ:

 

Duyuru Başlama Tarihi:

07.10.2021

Son Başvuru Tarihi:

21.10.2021

Ön Değerlendirme Tarihi:

28.10.2021

Giriş Sınav Tarihi:

04.11.2021

Sonuç Açıklama Tarihi:

11.11.2021

SIRA NO

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI / ANA SANAT DALI / PROGRAM

UNVAN

DERECE

ADET

ALES PUANI

Y.DÎL
PUANI

BAŞVURU ŞARTLARI

SONUÇLARIN
AÇI KLANACAĞI WEB ADRESi

TEKNİK
BiLiM i_ER
MESLEK
YĞKSEKOKU LU

MALZEME VE
MALZEift E IŞLEME TEKNOLOJİ LsRi

POi_İMER
TEKNOLO3İS1

OGRETIM GÖREVLİS i (DERS VEREN)

70

Bıyoloj ı Eğitimi Ana Bıhm Dalı lisans mezunu olmak ve Ileri Teknolojiler alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla polimer teknolojileri alanında en az iki adet bilimsel araştırma projesinde görev yapmış

https://ı‹knikbilimler.izi.tdu.tr/

2

FEN FAKÜLT£Sİ

BIYOLOJİ

ZOOLOÜ

AkAŞTlRM A
GÖREVLİS İ

4

70

50

Biyoloji Lisans Me2unu olup, zooloj i alanında Yükseklisans veya Büriinleşik Doktora yapıyor
O1W8k.

h«ps://fen.gazi.cdu.tr/

3

GAZİ EĞİTİM
FAKÜLTES1

YABANCI
DILLER EfîİTIMI

FRANS AZ DİLİ
EGiT1M1

ARAŞTIRMA
GÖREV L1S1

4

70

50

Fransız Dili Eğitimi lisans mezunu olup
alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

4

GAZI EGIT[M
FAKÜLTESİ

TÜRKÇE VE SOSYAL BiLGİLER
EfîlTlMI

TARîH
EĞiTİıdi

ARAŞTIRMA
GÖREVLİSİ

4

70

50

Tarıh Eğjtiîni lisans memnu olup alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

5

REKTORLÜK

ÖĞiRETlM GOREV L1S1 (DERS VEREN)

4

70

50

Unlversıtemız Ttrkçe Oğrenlm Araşt ıma ve Uygulama Ivterkezinde çaJJştJrılmak üzere; Egıtım Faküllelerınin Türkçe Eğıumi Lisans
Ana bilim dalından mezun ve Yabancılara Türkçe Öğreiimiyle ilgili tczli yüksek lisans yapm›ş olmak. Belgelendirmek kanıyla yurt dışında yabancılara Türkçe ögretimi alanında
deneyimi olmak.

6

REKTÖRL ÜK

ÖÛRETI M CIÖREVLİSİ (D£RS VEREN)

70

50

Unıversıtemız Turkçe Oğrenım Araştırma ve Uygulama Merkezinde çalıştırılmak üzere; Türk Dili ve P•debiyatı bölümü lisans mezunu olmak, Türk dili alanında Tezli Y üksek Lisans yapmış otmak,Türk dili alanında doktora yapıyor olmak ve belgelendirmek kaydıyla Yüksrk Lisans sonrası Yükscköğrccim Kurumlar›nda ,çalışma
deneyimi olmak.

https:/Qersonel.gazi.edu.in