Gazi Üniversitesi 81 akademik personel alacak

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI


Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı DMK 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

Covid-19 salgını kapsamında alınan tedbirlere istinaden tüm başvurular https://personelilan.gazi.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

GENEL AÇIKLAMALAR:

1. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete ’de yayın tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür.
2. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23. , 24/e ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.
3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
4. Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Profesör ve kadro unvanı Doçent olanlar müracaat edemez.
5. Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
6. Başvuruda istenen aşağıda belirtilen tüm belgelerin https://personelilan.gazi.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak yüklenmesi gerekmektedir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

I) PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adaylardan istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

▪  BAŞVURU  DİLEKÇESİ:  (http://personel.gazi.edu.tr/  adresindeki  “Formlar”  sekmesinde  bulunan  dilekçe),  (İlgili  sekmeden  indirilecek  dilekçe örneğinin, doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
▪ ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ: (Yayın listesinin de olduğu, YÖKSİS üzerinden indirilebilecek ilgili Özgeçmiş de sisteme yüklenebilir.)
▪  LİSANS,  YÜKSEK  LİSANS,  DOKTORA  BELGESİ:  (Sadece,  ilan  açıklamasında  lisans,  yüksek  lisans  veya  doktora  mezuniyeti  şartı  istenen pozisyonlar için bu belge yüklenecektir. İlgili mezuniyet şartı aranmayan diğer pozisyonlar için bu belgenin yüklenmesine gerek yoktur. e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
▪  FOTOĞRAF:(Güncel  olmak  kaydıyla,  dijital  ortamda  bulunan  vesikalık  bir  adet  fotoğrafın  veya  fiziki  vesikalık  bir  adet  fotoğrafın  taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
▪ NÜFUS CÜZDANI SURETİ: (e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
▪ DOÇENTLİK BELGESİ: (e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
▪  HİZMET  BELGESİ:  (Sadece,  Üniversitemiz  dışında,  herhangi  bir  kamu  kuruluşunda  çalışanlar  (daha  önce  çalışıp  ayrılsalar  dahi)  bu  belgeyi yükleyeceklerdir. Üniversitemiz içinden başvuru yapacakların bu belgeyi yüklemelerine gerek yoktur. e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
▪  AKADEMİK  YÜKSELTİLME  VE  ATANMA  KRİTERLERİ  YÖNERGESİNE  UYGUNLUK  BEYAN  FORMU:  (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki  “Formlar”  sekmesinde  bulunan  form),  (İlgili  sekmeden  indirilecek  formun,  doldurulduktan  sonra  ıslak  olarak  imzalanması  ve  bu  şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
▪  AKADEMİK YÜKSELTİLME  VE  ATANMA KRİTERLERİ DOSYASI:  (Akademik Yükseltilme ve  Atanma Kriterleri  Yönergesine uygunluk beyan formunda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan kriter dosyasının toplu halde sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
▪  BİLİMSEL  ÇALIŞMA  VE  YAYIN  DOSYASI:  (İlan  açıklamasında  deneyim  şartı  olan  pozisyonlar  için  deneyim  belgesi  ile  doçentlik  sonrası yapılan bilimsel çalışma ve yayınlara ait bilgi ve belgelerden oluşan yayın dosyasının sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
II) DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adaylardan istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.
▪  BAŞVURU  DİLEKÇESİ:  (http://personel.gazi.edu.tr/  adresindeki  “Formlar”  sekmesinde  bulunan  dilekçe),  (İlgili  sekmeden  indirilecek  dilekçe örneğinin, doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
▪ ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ: (Yayın listesinin de olduğu, YÖKSİS üzerinden indirilebilecek ilgili Özgeçmiş de sisteme yüklenebilir.)
▪  LİSANS,  YÜKSEK  LİSANS,  DOKTORA  BELGESİ:  (Sadece,  ilan  açıklamasında  lisans,  yüksek  lisans  veya  doktora  mezuniyeti  şartı  istenen pozisyonlar için bu belge yüklenecektir. İlgili mezuniyet şartı aranmayan diğer pozisyonlar için bu belgenin yüklenmesine gerek yoktur. e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
▪  FOTOĞRAF:(Güncel  olmak  kaydıyla,  dijital  ortamda  bulunan  vesikalık  bir  adet  fotoğrafın  veya  fiziki  vesikalık  bir  adet  fotoğrafın  taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
▪ NÜFUS CÜZDANI SURETİ: (e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
▪ DOÇENTLİK BELGESİ: (e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
▪  HİZMET  BELGESİ:  (Sadece  Üniversitemiz  dışında,  herhangi  bir  kamu  kuruluşunda  çalışanlar  (daha  önce  çalışıp  ayrılsalar  dahi)  bu  belgeyi yükleyeceklerdir. Üniversitemiz içinden başvuru yapacakların bu belgeyi yüklemelerine gerek yoktur. e- Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
▪  AKADEMİK  YÜKSELTİLME  VE  ATANMA  KRİTERLERİ  YÖNERGESİNE  UYGUNLUK  BEYAN  FORMU:  (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki  “Formlar”  sekmesinde  bulunan  form),  (İlgili  sekmeden  indirilecek  formun,  doldurulduktan  sonra  ıslak  olarak  imzalanması  ve  bu  şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
▪  AKADEMİK YÜKSELTİLME  VE  ATANMA KRİTERLERİ DOSYASI:  (Akademik Yükseltilme ve  Atanma Kriterleri  Yönergesine uygunluk
beyan formunda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan kriter dosyasının toplu halde sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
▪ BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN DOSYASI: (İlan açıklamasında deneyim şartı olan pozisyonlar için deneyim belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınların tamamına ait bilgi ve belgelerden oluşan yayın dosyasının sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
III)  DOKTOR  ÖĞRETİM  ÜYESİ  kadrolarına  başvuracak  adaylar  daimi  statüde  görev  yapacak  olup  adaylardan  istenen  belgeler  aşağıda belirtilmiştir.
▪  BAŞVURU  DİLEKÇESİ:  (http://personel.gazi.edu.tr/  adresindeki  “Formlar”  sekmesinde  bulunan  dilekçe),  (İlgili  sekmeden  indirilecek  dilekçe örneğinin, doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
▪ ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ: (Yayın listesinin de olduğu YÖKSİS üzerinden indirilebilecek ilgili Özgeçmiş de sisteme yüklenebilir.)
▪ LİSANS, YÜKSEK LİSANS, DOKTORA BELGELERİ: (e-Devlet üzerinden alınacak belgeler de geçerlidir.)
▪  FOTOĞRAF:(Güncel  olmak  kaydıyla,  dijital  ortamda  bulunan  vesikalık  bir  adet  fotoğrafın  veya  fiziki  vesikalık  bir  adet  fotoğrafın  taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
▪ NÜFUS CÜZDANI SURETİ: (e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
▪ YABANCI DİL BELGESİ: (e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
▪  HİZMET  BELGESİ:  (Sadece  Üniversitemiz  dışında,  herhangi  bir  kamu  kuruluşunda  çalışanlar  (daha  önce  çalışıp  ayrılsalar  dahi)  bu  belgeyi yükleyeceklerdir. Üniversitemiz içinden başvuru yapacakların bu belgeyi yüklemelerine gerek yoktur. e- Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
▪ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİNE
UYGUNLUK  BEYAN  FORMU:  ((http://personel.gazi.edu.tr/  adresindeki  “Formlar”  sekmesinde  bulunan  form),  (İlgili  sekmeden  indirilecek formun, doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
▪ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ DOSYASI:
(Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formunda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan kriter dosyasının toplu halde sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
▪ BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN DOSYASI: (İlan açıklamasında deneyim şartı olan pozisyonlar için deneyim belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlara ait bilgi ve belgelerden oluşan yayın dosyasının sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

BAŞVURU TARİHLERİ:
Başlangıç Tarihi        : 20.04.2021
Bitiş Tarihi                : 04.05.2021

 

Birim

Bölüm

Abd/Prg

Unvan

Derece

Adet

Açıklama

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ortodonti

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Nano materyaller üzerine çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ortodonti

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İskeletsel ankraj sistemleri üzerine çalışmaları olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Periodontoloji

Doçent

1

1

Mukogingival problemlerin tedavisi üzerine çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Temel Bilimler

Tıbbi Mikrobiyoloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Dental kök hücreler üzerine çalışmaları olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmakognozi

Profesör

1

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve Doçentliğini Farmakognozi alanında almış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık
Bilimleri

Biyokimya

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve moleküler araştırma teknikleri uygulamaları üzerine
deneyim sahibi olmak.

Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık
Bilimleri

Eczacılık Temel
Bilimleri

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Doktorasını Eczacılık Analitik Kimya alanında yapmış olmak ve kemometrik ilaç analizleri
üzerine deneyim sahibi olmak.

Fen Fakültesi

Fizik

Yoğun Madde Fiziği

Doçent

1

1

Yarıiletken yapılarda kusur analizi üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

İstatistik

Olasılık Teorisi ve Olasılık Süreçleri

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Optimal Asimptotik Testler üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

İstatistik

Uygulamalı İstatistik

Profesör

1

1

Sağlam istatistikler üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Kimya

Fizikokimya

Doçent

1

1

Fonksiyonel polimerik yüzeyler konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Kimya

İnorganik Kimya

Doçent

1

1

İnorganik Fotolüminesans kompleksler üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Kimya

Organik Kimya

Doçent

1

1

DNA-ligand etkileşimleri konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Kimya

Organik Kimya

Doçent

1

1

Tetrazol Kimyası konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Matematik

Topoloji

Doçent

1

1

Sabit nokta teoremleri üzerine çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Doçent

1

1

Adli bilişim konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Profesör

1

1

Doçentliğini Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında almış olmak ve algoritma tasarımı konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Doçent

1

1

Doçentliğini Eğitim Programları ve Öğretim alanında almış olmak ve göç ile ilgili çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Doçent

1

1

Doçentliğini Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında almış olmak ve tamamlayıcı ölçme- değerlendirme konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Doçent

1

1

Doçentliğini Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında almış olmak ve test eşitleme üzerine çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Resim-İş Eğitimi

Doçent

1

1

Sanat eğitimi üzerine çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Biyoloji Eğitimi

Doçent

1

1

Doçentliğini Biyoloji Eğitimi alanında almış olmak ve hidrobiyoloji ile ilgili çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim
Fakültesi

Matematik ve Fen
Bilimleri Eğitimi

Biyoloji Eğitimi

Profesör

1

1

Doçentliğini Biyoloji Eğitimi alanında almış olmak ve bitkilere yönelik tutum üzerine
çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim
Fakültesi

Matematik ve Fen
Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

Doçentliğini Fen Bilgisi Eğitimi alanında almış olmak ve eğitsel filmler üzerine çalışmaları
olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

Doçentliğini Fen Bilgisi Eğitimi alanında almış olmak ve okul dışı öğrenme ortamları üzerine çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim
Fakültesi

Matematik ve Fen
Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Profesör

1

1

Doçentliğini Biyoloji alanında almış olmak ve biyoloji eğitimi üzerine çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim
Fakültesi

Matematik ve Fen
Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Profesör

1

1

Doçentliğini Biyoloji alanında almış olmak ve ihtiyoloji konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fizik Eğitimi

Doçent

1

1

Doçentliğini Fizik alanında almış olmak ve nötron etkin rezonans enerjileri konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fizik Eğitimi

Doçent

1

1

Doçentliğini Fizik Eğitimi alanında almış olmak ve matematiksel yöntemler konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim
Fakültesi

Matematik ve Fen
Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi

Doçent

1

1

Doçentliğini Matematik Eğitimi alanında almış olmak ve üstün yetenekli öğrenciler
üzerine çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim

Zihin Engelliler Eğitimi

Doçent

1

1

Doçentliğini Özel Eğitim (Zihin Engelliler Eğitimi) alanında almış olmak ve okuma güçlükleri konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim

Zihin Engelliler Eğitimi

Doçent

1

1

Doçentliğini Özel Eğitim (Zihin Engelliler Eğitimi) alanında almış olmak ve zihin engellilerin eğitimi konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim
Fakültesi

Türkçe ve Sosyal
Bilimler Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

1

1

Doçentliğini Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında almış olmak ve kavram yanılgıları üzerine
çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim
Fakültesi

Türkçe ve Sosyal
Bilimler Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

1

1

Doçentliğini Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında almış olmak ve tasarım araştırmaları
konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

1

1

Doçentliğini Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında almış olmak ve üstbiliş konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim
Fakültesi

Türkçe ve Sosyal
Bilimler Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Profesör

1

1

Doçentliğini Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında almış olmak ve kültürel miras eğitimi üzerine
çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim
Fakültesi

Türkçe ve Sosyal
Bilimler Eğitimi

Tarih Eğitimi

Doçent

1

1

Doçentliğini Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi alanında almış olmak ve sosyal
politikalar üzerine çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Tarih Eğitimi

Profesör

1

1

Doçentliğini Tarih Eğitimi alanında almış olmak ve tarihi empati üzerine çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim
Fakültesi

Türkçe ve Sosyal
Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Doçent

1

1

Doçentliğini Türk Halk Bilimi alanında almış olmak ve Türk sözlü anlatıları üzerine
çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim
Fakültesi

Yabancı Diller
Eğitimi

Alman Dili Eğitimi

Doçent

1

1

Doçentliğini Dünya Dilleri ve Edebiyatları alanında almış olmak ve Türk ve Alman dili
üzerine çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Doçent

1

1

Doçentliğini İngiliz Dili Eğitimi alanında almış olmak ve aktivite kuramı üzerine çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Şehir ve Bölge Planlama

Profesör

1

1

Kent iklimi ve planlama konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Doçent

1

1

Yöneylem araştırması uygulamaları üzerine çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Profesör

1

1

Bulanık matematiksel programlama uygulamaları üzerine çalışmaları olmak.

Mühendislik
Fakültesi

Kimya
Mühendisliği

Kimya Mühendisliği

Doçent

1

1

Desülfirizasyon üzerine çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makina Mühendisliği

Makina Mühendisliği

Doçent

1

1

Elektro-erozyon/kimyasal imalat yöntemleri üzerine çalışmaları olmak.

Mühendislik
Fakültesi

Makina
Mühendisliği

Makina Mühendisliği

Doçent

1

1

Gizli ısı depolama sistemleri üzerine çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Diyetetik

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Lisans ve lisansüstü eğitimini Beslenme ve Diyetetik alanında yapmış olmak ve tıbbi beslenme tedavisi konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri
Fakültesi

Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Lisans ve lisansüstü eğitimini Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yapmış olmak ve el
rehabilitasyonu üzerine çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

İç Hastalıkları Hemşireliği

Profesör

1

1

Doçentliğini Dahili Hastalıklar Hemşireliği alanında almış olmak ve kronik hastalıklar üzerine çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri
Fakültesi

Sosyal Hizmet

Sosyal Hizmet

Doçent

1

1

Doçentliğini Sosyal Hizmet alanında almış olmak ve sosyal hizmet uygulamaları üzerine
çalışmaları olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri

Patoloji Laboratuvar Teknikleri

Doçent

1

1

Laboratuvar hayvanları üretimi ve gebelik fizyolojisi üzerine deneyim ve çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri
Fakültesi

Beden Eğitimi ve
Spor Eğitimi

Beden Eğitimi ve Spor
Eğitimi

Doçent

1

1

Doçentliğini Spor Bilimleri alanında almış olmak ve spor psikolojisi konusunda
çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri
Fakültesi

Beden Eğitimi ve
Spor Eğitimi

Beden Eğitimi ve Spor
Eğitimi

Profesör

1

1

Voleybolda antrenman ve performans üzerine çalışmaları olmak.

Teknik Bilimler
Meslek Yüksekokulu

Makine ve Metal Teknolojileri

Makine

Doçent

1

1

Doçentliğini Otomotiv Mühendisliği alanında almış olmak ve içten yanmalı motorlar üzerine çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Ağaç İşleri
Endüstri Mühendisliği

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

Doçent

1

1

Doçentliğini Orman Endüstri Mühendisliği alanında almış olmak ve ahşap üst yüzey işlemleri üzerine çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Doçent

1

1

Doçentliğini Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olmak ve Derin Öğrenme konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Endüstriyel Tasarım
Mühendisliği

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

Profesör

1

1

Doçentliğini Makina mühendisliği alanında almış olmak ve makine tasarımı üzerine çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Doçent

1

1

Ekserji ve Gaz kompresörleri üzerine çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Doçent

1

1

Güneş enerjisi ve enerji depolama konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Profesör

1

1

Enerji politikalarının planlanması üzerine çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

İmalat
Mühendisliği

İmalat Mühendisliği

Doçent

1

1

Yapay sinir ağları üzerine çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

İnşaat
Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Profesör

1

1

Doçentliğini İnşaat Mühendisliği alanında almış olmak ve yığma duvarların
güçlendirilmesi konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Metalurji ve
Malzeme Mühendisliği

Metalurji ve MalzemeMühendisliği

Doçent

1

1

Termokimyasal kaplama üzerine çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Otomotiv
Mühendisliği

Otomotiv Mühendisliği

Doçent

1

1

Doçentliğini Otomotiv Mühendisliği alanında almış olmak ve pasif taşıt güvenlik
sistemleri konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Otomotiv
Mühendisliği

Otomotiv Mühendisliği

Profesör

1

1

Doçentliğini Makina Mühendisliği alanında almış olmak ve İçten yanmalı motorlar üzerine
çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Anesteziyoloji ve
Reanimasyon

Doçent

1

1

Doçentliğini Anezteziyoloji ve Reanimasyon alanında almış olmak ve sedasyon
anestezisinde en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Klinik Anestezide Ultrasonografi üzerine deneyim sahibi olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Hedef kontrollü İnfüzyon ile anestezi konusunda çalışmaları olmak ve Klinik Anestezide Ultrasonografi üzerine deneyim sahibi olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Anesteziyoloji ve
Reanimasyon

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Tıpta Uzmanlığını Anezteziyoloji ve Reanimasyon alanında yapmış olmak ve Faz 1-2
klinik ilaç araştırmalarında deneyim sahibi olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Tıpta Uzmanlığını Genel Cerrahi alanında yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla uzmanlık eğitimi sonrası alanında en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve fekal mikrobiyata konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Tıpta Uzmanlığını Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla uzmanlık eğitimi sonrası alanında en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Doçent

1

1

Posterior fossa cerrahisi üzerine deneyim sahibi olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Disfaji konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Tıpta Uzmanlığını Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla uzmanlık eğitimi sonrası alanında en az 4 (dört) yıl çalışmış olmak ve yüz nakli üzerine çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Tıpta Uzmanlığını Üroloji alanında yapmış olmak ve uzmanlık eğitimi sonrası alanında
en az 3 (üç) yıl çalışma deneyimine sahip olmak ve Böbrek üstü (adrenal) bezi üzerine çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları - Bd: Çocuk Metabolizma ve Nutrisyon

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Tıpta Uzmanlığını Çocuk Metabolizma Hastalıkları alanında yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Kardiyak elektrofizyoloji üzerine deneyim sahibi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nükleer Tıp

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

PET/MR uygulamaları üzerine çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Meme radyolojisi ve kas iskelet sistemi radyolojisi üzerine deneyim sahibi olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıp Tarihi ve Etik

Doçent

1

1

Üniversitelerin Tıp Fakültelerinde, Türk Tıp Tarihi ve Tıpta Değerler eğitimi konusunda en az 5 (beş) yıl ders verme deneyimine sahip olmak.