Giresun Üniversitesi 1 akademik personel alacak

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemize  bağlı  birimlerde  istihdam  edilmek  üzere  2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunu,  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu'nun  48.  maddesi  ve  Öğretim  Üyesi  Dışındaki Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş Sınavlarına  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik  hükümleri  çerçevesinde  öğretim elemanı alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR
1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. ALES’ten en az 70 puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep  edenlerin  ön  değerlendirme  ve  nihai  değerlendirme  aşamalarında  ALES  puanı  70  olarak kabul edilir.
3.  Ön  değerlendirme  ve  nihai  değerlendirme  aşamalarında  lisans  mezuniyeti  notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not  sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim   Kurulu   kararıyla   belirlenir.   Diğer   not   sistemlerinin   100’lük   not   sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir.

MUAFİYET
Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından   belirlenen   uzmanlık   alanlarına   atanacak   olanlarda,   yükseköğretim   kurumlarında öğretim  elemanı  kadrolarında  çalışmış  veya  çalışmakta  olanlarda  merkezi  sınav  (ALES)  şartı aranmaz.

BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER
1. Başvuru Formu (Başvuru Formuna Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde   Dokümanlar/Akademik   Dokümanlar/Öğretim   Görevlisi-Araştırma   Görevlisi   İlanı Başvuru      Formu      (http://pdb.giresun.edu.tr/tr/page/akademik-dokumanlar/2553)      kısmından ulaşılabilir.)
2. Özgeçmiş.
3. Nüfus cüzdanı fotokopisi.
4. Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi veya e-Devlet üzerinden alınacak   mezuniyet   belgesi   (yabancı   yükseköğretim   kurumu   mezunlarının   diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)
5. Lisans transkripti fotokopisi.( Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti   notunun   hesaplanmasında   kullanılacak,   not   sistemlerinin   100’lük   not   sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.)

6.   Yüksek   lisans   mezuniyet   belgesi   fotokopisi   veya   e-Devlet   üzerinden   alınacak mezuniyet belgesi (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).
7. İki adet fotoğraf
8.  ALES  Belgesi.  (Sınav  sonucunun  açıklandığı  tarih  itibariyle  son  beş  yıllık  Merkezi Sınav (ALES) belgesi geçerlidir)
9.  İlana  göre  tecrübe/deneyim  şartı  isteniyorsa çalışılan  iş yerlerinden  alanları  ve  görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belgeye SGK hizmet dökümü eklenerek teslim edilecektir.
10.  Hizmet  Belgesi  (Halen  bir  kamu  kurumunda  çalışmakta  olanlar  ile  ayrılmış  olanlar vereceklerdir.)
11. İlan özel şartlarında belirtilen belge ve sertifikalar.
12. Giresun Üniversitesi Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni (Söz konusu metne Üniversitemiz    Personel    Daire    Başkanlığının    internet    sitesinde    Dokümanlar/Akademik Dokümanlar/     Giresun     Üniversitesi    
Akademik     Personel     Adayı     Açık     Rıza     Metni (http://pdb.giresun.edu.tr/tr/page/akademik-dokumanlar/2553) kısmından ulaşılabilir.)

NOT: Tüm belgelerin asılları sınavın kazanılması durumunda ibraz edilmek zorundadır. Başvuru  evrakları  iade  edilmeyecek  olup,  belgelerin  asıllarının  verilmemesi  gerekmektedir. Başvuran   adayların   koşullarının   sonradan  uygun   olmadığının   anlaşılması   halinde   atamaları yapılmayacak, yapıldıysa iptal edilecektir. Başvuruda bulunan aday bu şartı kabul etmiş sayılır.

İlk Başvuru Tarihi                                        : 08.06.2021
Son Başvuru Tarihi                                      : 22.06.2021
Ön Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi : 25.06.2021
Giriş Sınavı Tarihi                                       : 01.07.2021
Sonuç Açıklama Tarihi                                : 06.07.2021

 

SIRA NO

BİRİMİ

UNVANI

DER.

AD.

ALES TÜRÜ VE
PUANI

YAB. DİL
PUANI

İLAN ŞARTLARI

1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü Fizyoterapi Prg.

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

5

1

ALES- 70 SAY

-

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olup, tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrası en az 1 yılı sporcu sağlığı alanında olmak üzere fizyoterapi alanında en az 5 yıl çalışmış olmak

BAŞVURU YERİ VE SONUÇLARIN YAYINLANACAĞI İNTERNET ADRESİ:
Başvurular, kadro ilanının yapıldığı ilgili birimin aşağıda belirtilen adresine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Belgesi eksik olan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Ön Değerlendirme Sonucu ve Giriş Sınavı Değerlendirme Sonucu kadro ilanının yapıldığı birimlerin aşağıda belirtilen internet adresinde yayınlanacaktır.

İLANDA YER ALAN BİRİM

BAŞVURU ADRESİ

SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI İNTERNET
ADRESİ

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Giresun Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Güre Yerleşkesi Merkez / GİRESUN

https://saglikhizmetlerimyo.giresun.edu.tr/