Giresun Üniversitesi 20 akademik personel alacak

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemiz   birimlerine   2547   sayılı   Yükseköğretim   Kanunu,   657   sayılı   Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve   Giresun   Üniversitesi   Öğretim   Üyeliğine   Yükseltilme   ve   Atanma   Yönergesi   hükümleri uyarınca  öğretim  üyesi  alınacaktır.  Öğretim  üyesi  kadrosuna  başvuracak  adayların  2547  sayılı Yükseköğretim Kanunun 23., 24.  ve 26.  maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

PROFESÖR  kadrosuna  başvuracak  adayların;  başvurdukları  birim,  bölüm  ve  anabilim dalını belirten ve başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği başvuru formlarına özgeçmişlerini, 2  adet  fotoğraf,  nüfus  cüzdanı  fotokopisi,  lisans/yüksek  lisans  diploması,  doktora  ve  doçentlik belgesi,  Giresun  Üniversitesi  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönergesine  uygun doldurulan EK-2 yayın listesi ve puanlama tablosu, EK-3 Genel Değerlendirme tablosu, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara  ilişkin  dokümanı,  eğitim-öğretim  faaliyetlerini,  yönetimlerinde  devam  eden  ve  biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan 1 adet fiziki dosyayı, 6 adet CD’ye veya USB belleğe yüklenmiş halde Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

DOÇENT  kadrolarına  başvuracak  adayların;  başvurdukları  birim,  bölüm  ve  anabilim dalını   belirten   başvuru   formlarına   özgeçmiş,   2   adet   fotoğraf,   nüfus   cüzdanı   fotokopisi, lisans/yüksek  lisans  diploması,  doktora  belgesi  ve  doçentlik  belgesi,  yabancı  dil  sınav  sonuç belgesi,  Giresun  Üniversitesi  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönergesine  uygun doldurulan EK-2 yayın listesi ve puanlama tablosu, EK-3 Genel Değerlendirme tablosu, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet fiziki dosyayı,  4 adet CD’ye veya USB belleğe yüklenmiş halde  Üniversitemiz  Personel  Dairesi  Başkanlığına  müracaat  etmeleri  gerekmektedir.  Doçent kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

DOKTOR  ÖĞRETİM  ÜYESİ  kadrolarına  başvuracak  adayların;  başvurdukları  birim, bölüm ve  anabilim dalını  belirten  başvuru  formlarına  özgeçmiş,  2  adet  fotoğraf,  nüfus  cüzdanı fotokopisi, lisans/yüksek lisans diploması, doktora belgesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine uygun doldurulan EK-2 yayın listesi ve puanlama tablosu, EK-3 Genel Değerlendirme tablosu, bilimsel çalışma ve yayınlarını  kapsayan  1  adet  fiziki  dosyayı,   4  adet  CD’ye  veya  USB  belleğe  yüklenmiş  halde kadronun ilan edildiği Fakülte Dekanlığına / Konservatuvar / Yüksekokul Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

Başvuruda   bulunacak   adaylar,   başvuru   dosyalarını   Giresun   Üniversitesi   Öğretim Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönergesinin  5.  maddesine  uygun  olarak  hazırlayacaklardır. Başvuruda  bulunacak  adaylardan,  herhangi  bir  kamu  kurumunda  çalışanlar  (daha  önce  çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek   ibraz   edeceklerdir.   Yabancı   yükseköğretim   kurumlarından   alınan   diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.

NOT:
1.  Doktor  Öğretim  Üyesi  kadrosuna,  2547  sayılı  Kanunun  50/d  maddesi  kapsamında istihdam   edilerek   doktora   veya   sanatta   yeterlilik   eğitimlerini   Üniversitemiz   bünyesinde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır.

2. Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin başvuru başlıklı  5.  maddesinde  “Aday,  …  başvurularını  ilanda  belirtilen  birimlere  şahsen  yaparlar.” düzenlemesi yer almakla birlikte, dünyada ve ülkemizde yaşanılan pandemi süreci sebebiyle posta yoluyla yapılacak başvurularda kabul edilecektir.

İlan Tarihi                  : 18.10.2021
Başvuru Tarihi           : 18.10.2021
Son Başvuru Tarihi    : 02.11.2021

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

DER.

AD.

İLAN ŞARTI

1

Tirebolu İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Halkla İlişkiler Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Halkla ilişkiler, kriz iletişimi, entelektüel şirket, sosyal girişimcilik, liderlik konularında
çalışmaları olmak.

2

Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Finans ve Bankacılık Bölümü

Finans ve Bankacılık Anabilim Dalı

Doçent

2

1

Bankacılık ve Sigortacılık alanında Doçent unvanı almış olmak, Banka tercihi ve siber risk sigortaları konularında çalışmalar yapmış
olmak.

3

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında Doçent unvanı almış olmak, Gebelerde Genetik okur - yazarlığı, prenatal tarama ve tanı testleri, akraba
evliliği alanında çalışmaları olmak.

4

Fen Edebiyat Fakültesi

Biyoloji Bölümü

Genel Biyoloji Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Doçentliğini Biyoloji Bilimi alanında almış olup; Su ve sediment kirliliği ile entomopatojenik nematodlar
üzerine çalışmaları olmak

5

Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim Bölümü

Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı

Doktor Öğretim
Üyesi

5

2

Doktorasını Özel Eğitim alanında tamamlamış olmak.

6

Devlet Konservatuvarı

Geleneksel Türk Müziği Bölümü

Türk Halk Oyunları Anasanat Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Doktora çalışmasını Müzik Bilimleri Anabilim Dalında tamamlamış olup, Etnomüzikoloji ve Müzik Teknolojileri üzerine çalışmaları
olmak.

7

Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji Bölümü

Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Doktora derecesini Sosyoloji alanında almış olup, sosyal psikoloji ve niceliksel araştırma yöntemleri alanlarında çalışmaları
olmak

8

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim
Dalı

Doktor Öğretim
Üyesi

4

1

Hemşirelik Anabilim Dalında
doktora yapmış olmak ve ilgili alanda çalışmaları olmak.

9

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik Bölümü

Ebelik Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

4

2

Ebelik veya Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.

10

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

2

1

Pazarlama bilim dalında doktora yapmış olmak. Tüketici Psikolojisi ve Destinasyon Pazarlaması
alanlarında çalışmaları olmak.

11

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

4

1

Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanlarının birinde doktora yapmış
olmak

12

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

4

1

Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği ya da Bilgisayar Bilimleri Ana Bilim Dallarından
birinde doktora yapmış olmak

13

Spor Bilimleri Fakültesi

Antrenörlük Eğitimi Bölümü

Hareket ve Antrenman Bilimleri Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında doktora yapmış
olmak. Sporda Eğitim Liderliği
ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

14

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Acil Tıp Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Acil Tıp uzmanı olup, Covid-19 enfeksiyonu ile ilgili çalışma yapmış olmak.

15

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

İç Hastalıkları Anabilim Dalı (Genel
Dahiliye B.D.)

Doktor Öğretim
Üyesi

1

1

Genel Dahiliye uzmanı olup, Troid fonksiyon testleri ile ilgili çalışması
olmak.

16

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Histoloji ve Embriyoloji alanında doktora yapmış olmak ve 3D Medikal Modelleme ile ilgili
çalışmış olmak.

17

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü

Ağız-Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi alanında uzman olmak; Çene Kırıkları ve Trombositten Zengin Plazma konularında çalışma
yapmış olmak.

18

Dereli Meslek Yüksekokulu

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü

Turizm ve Otel İşletmeciliği Prg.

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Turizm İşletmeciliği alanında doktora yapmış olup, Sağlık Turizmi ve Eko Turizm alanlarında
çalışmaları olmak