Gümüşhane Üniversitesi 1 akademik personel alacak

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik,  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu  ve  657  sayılı  Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır.

İlan olunur.

 

İLAN SIRA NO

BİRİM/BÖLÜM/ABD/ PROGRAM

KADO ADEDİ

DERECE

UNVAN

ALES

YDS
veya Eşdeğeri

ÖZEL ŞARTLAR

1

Gümüşhane Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı

1

6

Öğr.Gör.

70

--

Tıp Fakültesi mezunu olmak veya Hemşirelik veya Biyoloji lisans mezunu olup, Fizyoloji veya Mikrobiyoloji anabilim dallarından birinde Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

BAŞVURU/ÖN DEĞERLENDİRME/SINAV TARİHLERİ ve BAŞVURU YERİ

Duyuru Başlama Tarihi

:03/05/2021

Son Başvuru Tarihi

:18/05/2021

Ön Değerlendirme Tarihi

:21/05/2021

Sınav Giriş Tarihi

:25/05/2021

Sonuç Açıklama Tarihi

:28/05/2021

Kabul Edilecek Başvuru
Şekli

:Şahsen veya Posta ile

Başvuru Adresi

:İlgili Birimlere yapılacaktır.

Sonuçların Açıklanacağı
İnternet Adresi

:www.gumushane.edu.tr


GENEL ŞARTLAR

1- 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından  en  az 50  puan  veya  eşdeğerliği  kabul  edilen bir sınavdan  bu puan  muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3-  Ön  değerlendirme  ve  nihai  değerlendirme  aşamalarında  lisans  mezuniyeti  notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not  sistemlerinin 100’lük not  sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim   Kurulu   kararıyla   belirlenir.   Diğer   not   sistemlerinin   100’lük   not   sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir
4- Yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak  atamalarda  atama  yapılacak  programın  eğitim  dilinde;bilim  alanı  yabancı  dille  ilgili kadrolara    yapılacak    öğretim    görevlisi    atamaları    ile    4/11/1981    tarihli    ve    2547    sayılı Yükseköğretim  Kanununun  5  inci  maddesinin  birinci  fıkrasının  (ı)  bendi  uyarınca  zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının  uluslararası  ilişkiler ile yabancı  dille ilgili  uygulamalı  birimlerinde istihdam   edilecek   öğretim   görevlisi   atamalarında,   en   az   bir   dilde   Yükseköğretim   Kurulu tarafından  kabul  edilen  merkezi  yabancı  dil  sınavından  en  az  80  puan  veya  eşdeğerliği  kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

ÖZEL ŞARTLAR
1- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
2- Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak gerekir.
3- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip  olmak  şartı  aranır.  Ancak  Meslek  yüksekokullarının  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından belirlenen  uzmanlık  alanlarına  atanacak  olanlarda  en  az  tezli  yüksek  lisans  derecesine  sahip olmak  ya  da  lisans  mezunu  olup  belgelendirmek  kaydıyla  alanında  en  az  iki  yıl  tecrübe  sahibi olmak şartı aranır.

İSTENEN BELGELER ve ÖNEMLİ NOTLAR

Başvuruda İstenen Belgeler:
1-  Adayın  başvuracağı  Fakülte/MYO/Y.Okulu’nu,  kişisel  yazışma  adresini  ve  telefon numaralarını   belirten   dilekçesi,   (http://www.gumushane.edu.tr/tr/idari/daire-baskanliklari/personel- daire- baskanligi/formlar adresinden Akademik Kadro Başvuru Formu)
2- Özgeçmiş,
3- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge
4-  Lisans,  Yüksek  Lisans  ve  Doktora  mezuniyet  belgelerinin  fotokopisi  veya  E-Devlet çıktısı  (Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)
5- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora transkript fotokopileri, 6- ALES Belgesi,
7- Yabancı Dil Belgesinin fotokopisi (KPDS, ÜDS veya muadili), 8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
9- Fotoğraf (1 adet)
10- Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi (Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.) Önemli Notlar:
1- Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir.
2- Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.
3-   Onaylı   Hizmet/Tecrübe   belgesi;   hizmetin   yerine   getirildiği   kamu   kurum   ve kuruluşu/şirket/firmadan hizmet belgesi veya onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir.
4-  Onaylı  Hizmet/Tecrübe  belgesi  ile  birlikte  çalışılan  sürelere  ait  SGK  çıktısının  da gönderilmesi gerekmektedir. Yalnızca SGK çıktısı kabul edilmeyecektir.
5- Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak şartı yer alan ilanlarda, öğrenci belgesi ve ilgili transkriptinde gönderilmesi zorunludur.
6- Yüksek Lisans ve Doktora yapıyor veya yapmış olmak şartı yer alan ilanlarda, ilanda belirtilen  anabilim  dalının/bilim  dalının/alanın  mezuniyet  belgesinde/öğrenci  belgesinde/transkriptte veya onaylı resmi yazıda belirtilmiş olması gerekmektedir.
7-   İlan   özel   şartında   sertifika/belge   istenmiş   ise   bu   belge   ve/veya   sertifikalarında gönderilmesi gerekmektedir.
8-   Süresi   içinde  yapılmayan   başvurular   ve   eksik  belgeli   dosyalar   değerlendirmeye alınmayacaktır.
9- Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
10- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
11-  Başvuracak  adayların  Başvuru  formunda  bulunan  İlan  Sıra  Numarasını  mutlaka belirtmeleri gerekmektedir.

MUAFİYET
1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da  sanatta  yeterlik  eğitimini  tamamlamış  olanlarda,  meslek  yüksekokullarının  Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2-  Genel  Şartlar  Başlığı  altında  yer  alan  4.  madde  kapsamındaki  öğretim  görevlisi kadroları    haricindeki    Meslek    yüksekokullarının    öğretim    elemanı    kadrolarına    yapılacak
başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.