Güngören Belediyesi 22 zabıta memuru alacak

İstanbul İli Güngören Belediye Başkanlığından:
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIM İLANI


Güngören  Belediye  Başkanlığı  bünyesinde  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununa  tabi olarak  istihdam  edilmek  üzere;  Belediye  Zabıta  Yönetmeliği  hükümlerine  göre  aşağıda  unvanı, sınıfı,  derecesi,  adedi,  nitelikleri,  KPSS  puan  türü,  KPSS  taban  puanı  ve  diğer  şartları  taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.
 

Sıra No

Kadro Unvanı

Sınıfı

Derecesi

Adedi

Niteliği

Cinsiyeti

KPSS
Puan Türü

KPSS
Taban Puanı

1

Zabıta Memuru

GİH

11

3

-Herhangi bir ortaöğretim kurumundan (lise veya dengi okul) mezun olmak,
-En az B sınıfı sürücü belgesine sahip
olmak.

Erkek/Kadın

KPSSP94

En az 70 puan

2

Zabıta Memuru

GİH

10

2

-Önlisans düzeyinde eğitim veren programların Makine Teknikerliği bölümünden mezun olmak,
-En az B sınıfı sürücü belgesine sahip
olmak.

Erkek/Kadın

KPSSP93

En az 70 puan

3

Zabıta Memuru

GİH

10

6

-Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak,
-En az B sınıfı sürücü belgesine sahip
olmak.

Erkek/Kadın

KPSSP93

En az 70 puan

4

Zabıta Memuru

GİH

9

5

-Herhangi bir Lisans programından mezun olmak,
-En az B sınıfı sürücü belgesine sahip
olmak.

Erkek/Kadın

KPSSP3

En az 70 puan

5

Zabıta Memuru

GIH

8

3

- Lisans düzeyinde eğitim veren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi ve İktisat Fakültesinin bölümlerinin birinden mezun olmak,
-En az B sınıfı sürücü belgesine sahip
olmak.

Erkek/Kadın

KPSSP3

En az 70 puan

6

Zabıta Memuru

GİH

8

1

- Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin; Makine Mühendisliği, bölümünden mezun olmak,
- En az B sınıfı sürücübelgesine sahip
olmak.

Erkek/Kadın

KPSSP3

En az 70 puan

7

Zabıta Memuru

GİH

8

1

- Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin; Elektrik Mühendisliği, bölümünden mezun olmak,
- En az B sınıfı sürücübelgesine sahip
olmak.

Erkek/Kadın

KPSSP3

En az 70 puan

8

Zabıta Memuru

GIH

8

1

- Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin; Çevre Mühendisliği, bölümünden mezun olmak,
- En az B sınıfı sürücübelgesine sahip
olmak.

Erkek/Kadın

KPSSP3

En az 70 puan


BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Belediyemizin    yukarıda    belirtilen    boş    zabıta    memuru    kadroları    için    yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet  Memurları  Kanununun  48.  maddesinin  (A)  fıkrasında  belirtilen  aşağıdaki  genel  şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a. Türk vatandaşı olmak.
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d.  Erkek  adaylar  için  askerlik  durumu  itibariyle;  askerlikle  ilgisi  bulunmamak  veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e.   Görevini   devamlı   yapmasına   engel   olabilecek   akıl   hastalığı   ve   bedensel   engeli bulunmamak.
f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
a.  İlan  edilen  unvanlar  için  son  olarak  mezun  olunan  okul  itibari  ile  öğrenim  şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
b.   Daha   önce   çalıştığı   kamu   kurum   ve   kuruluşlarından   disiplinsizlik   veya   ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c.  657  sayılı  Kanunun  48  inci  maddesinin  (A)  fıkrasında  belirtilen  şartların  yanı  sıra Belediye  Zabıta  Yönetmeliğinin  13/A  maddesinde  yer  alan  özel  şartlara  göre  zabıta  memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak  kaydıyla  erkeklerde  en  az  1.67  metre,  kadınlarda  en  az  1.60  metre  boyunda  olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
d. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
e.  13.10.1983 tarihli  ve  2918 sayılı  Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
f. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
• Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından (www.gungoren.bel.tr) temin edeceklerdir.
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
•   Nüfus   cüzdanı   veya   kimlik   kartının   aslı   veya   kurumumuzca   onaylanmak   üzere fotokopisi
•  Diploma  veya  mezuniyet  belgesinin  aslı  veya  noter   onaylı   örneği   veya   e-Devlet üzerinden   alınacak   barkotlu   mezuniyet   belgesi   (Aslı    ibraz    edilmek    kaydıyla    suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
•  Yabancı  Okul  Mezunları  için  Denklik  Belgesinin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği  (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
• KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
• Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
•  Sürücü  belgesinin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği  (Aslı  ibraz  edilmek  kaydıyla  suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
• Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak) 4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, uygulamalı ve sözlü sınava katılabilmek için;
• Yukarıda sayılan başvuru belgelerini Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne (Güven  Mahallesi  Marmara  Caddesi  No:38  GÜNGÖREN/İSTANBUL  adresindeki  Güngören Belediye   Başkanlığı)   26/07/2021-29/07/2021   tarihleri   arasında   saat   16:00’ya   kadar   (mesai günlerinde  saat  10:00-16:00  arasında)  şahsen  başvuruda  bulunabilecek  olup,  boy  ve  kilo  ölçümü sonrasında    geçerli    şartlara    sahip    adaylar    istenilen    belgeler    ile    birlikte    müracaatlarını tamamlayabileceklerdir.
• Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
•  Eksik  bilgi  ve  belgelerle  ya  da  nitelikleri  uygun  olmadığı  halde  yapılan  başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:
a. T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır.
b.  Sınava  çağrılacak  son  sıradaki  adayla  aynı  puana  sahip  olan  diğer  adaylar  da  sınava çağrılacaktır.
c.  Sınava  girmeye  hak  kazanan  adaylar  ve  KPSS  puanları  ile  sınav  yeri  ve  zamanı başvuruların       değerlendirilmesini       müteakip,       01/08/2021       tarihinde       Belediyemizin (www.gungoren.bel.tr) resmi internet sayfasından ilan edilecektir.
d.   Başvuruları   kabul   edilip   sınava   çağrılan   adaylara   Belediyemizce   düzenlenen   ve adayların   kimlik   bilgileri   ile   sınav   yeri   ve   tarihinin   bulunduğu   “Sınav   Giriş   Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
e. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
f. Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri  bölümünde  belirtmiş  olduğu  adrese  gönderilecektir.  Başvuru  formunda  belirtilmiş  olan adres   tebligat   adresi   olarak   kabul   edilecek   olup,   hatalı   adres   bildirimleri   başvuranın sorumluluğundadır.
g. Adayların, sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.
h.   Hatalı   adres   bildirimi   sebebiyle   postada   oluşabilecek   gecikmeler   veya   postanın ulaşmamasından Güngören Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır.

6- SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Zabıta  Memuru  alımı  için;  sözlü  ve  uygulamalı  sınav  yapılacak  olup,  05/08/2021  günü Saat 10:00’da başlamak üzere Güngören Belediye Başkanlığı Güven Mahallesi Marmara Caddesi No:  38  GÜNGÖREN/İSTANBUL  adresindeki  merkez  yerleşkesinde  yapılacaktır.  Sözlü  ve uygulamalı sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
Sınav Konuları:
a) Sözlü sınav;
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
• Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
• Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularını kapsar.
b)  Uygulamalı  sınav;  kadro  unvanına  ilişkin  mesleki  bilgi  ve  yeteneğin  ölçülmesi  ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.

7- SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:
a.  Sözlü  sınav,  Türkiye  Cumhuriyeti  Anayasası,  Atatürk  İlkeleri  ve  İnkılap  Tarihi,  657 sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu,  Mahalli  İdareler  ile  ilgili  Temel  Mevzuat  konularında  25’er puan olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılır.
b. Uygulamalı sınav; 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
c. Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50 si, uygulamalı sınavın %50 si alınarak sınav puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
d. Adayların atamaya esas başarı puanı, Belediye tarafından yapılan sözlü ve uygulamalı sınav  sonucu  hesaplanan sınav puanı  ile  KPSS  puanının aritmetik  ortalaması  alınması  suretiyle belirlenecek ve Belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.
e.  Adayların  atanmaya  esas  başarı  puanlarının  aynı  olması  halinde  KPSS  puanı  yüksek olana öncelik tanınır.
f.  En  yüksek  başarı  puanından  başlamak  üzere  atama  yapılacak  kadro  sayısı  kadar  asıl aday  ve  asıl  aday  sayısı  kadar  da  yedek  aday  belirlenecektir.  Asıl  ve  yedek  aday  listeleri Belediyenin internet adresinde (www.gungoren.bel.tr) ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav   Kurulu;   sınav   sonunda   personel   alımı   için   ilana   çıktığı   kadrolardan,   başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği  sakladığı  tespit edilenlerin sınavları geçersiz  sayılır ve  bunların atamaları yapılmaz.  Bu gibi  durumları  tespit  edilenlerin  atamaları  yapılmış  olsa  dahi  atamaları  iptal  edilir.  Bu  kişiler hiçbir   hak   talep   edemezler   ve   haklarında   Cumhuriyet   Başsavcılığına   suç   duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde (www.gungoren.bel.tr) ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan Olunur.