İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 1 akademik personel alacak

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI


2547  sayılı  Yüksek  Öğretim  Kanununun  23.  maddesi,  12  Haziran  2018  tarih  ve  30449 sayılı   Resmî   Gazete’de   yayınlanmış   olan   “Öğretim   Üyeliğine   Yükseltilme   ve   Atanma Yönetmeliği”nin   Doktor   Öğretim   Üyesi   Kadrolarına   Atanma   koşullarını   düzenleyen   4-7. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi’ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır.

Doktor  Öğretim  Üyesi  kadrosuna  başvuracakların,  ilgili  kadroya  başvuru  dilekçeleri  ile birlikte:
1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,
2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf,
3. Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış bilimsel yayın  ve  çalışmalarını  kapsayan  4  takım  dosyayı,  bu  ilanın  yayım  tarihinden  itibaren  15  gün içerisinde Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla  teslim  etmeleri  gereklidir.  İnternet  üzerinden  başvurular  kabul  edilmez.  Başvuru  için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler İşletme Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir.

FAKÜLTE: İşletme Fakültesi

AKADEMİK UNVANI: Doktor Öğretim Üyesi

ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1

ÖZEL  KOŞULLAR:  Yönetim  ve  Organizasyon  alanında  doktora  diplomasına  sahip olmak, İnovasyon, uluslararası ilişkiler, strateji gibi konularda araştırmalar yapmak, belirtilen ve benzeri   yönetim   ve   organizasyon   konularında   lisans   ve   lisansüstü   düzeyde   dersler   verme altyapısına   sahip   olmak.   Yurtdışında   doktora   eğitimini   tamamlamış   veya doktora   sonrası çalışmalar  yapmış  olmak,  araştırma  ve  yayın  yapma  potansiyeli  yüksek  olmak,  lisansüstü öğrencilere danışmanlık yapabilmek.

BAŞVURU ADRESİ: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı
06800, Bilkent Ankara