İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 2 akademik personel alacak

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin  aşağıda  belirtilen  birimlerine  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunun  ilgili  maddeleri  ile  09/11/2018  tarih  ve  30590  sayılı  Resmî Gazete’de  yayımlanan  “Öğretim Üyesi  Dışındaki Öğretim Elemanı  Kadrolarına Yapılacak  Atamalarda Uygulanacak Merkezi  Sınav ile  Giriş  Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

İlan  edilen  kadrolara  müracaat  edecek  adayların  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunun  48.maddesindeki  genel  şartları  ile  ilgili  Kanun  ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları  halinde adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte adayların şahsen ve posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

 

Birimi

Bölüm/Anabilim Dalı/
Programı

Unvanı

Adedi

Özel Şartlar

Ales
Puanı

YDS (Eşdeğer
Puan Şartı )

Plato Meslek Yüksekokulu

Diş Protez Teknolojisi

Öğr.Gör.

1

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak.

70

-

Anestezi

Öğr.Gör.

1

Hemşirelik lisans mezunu olup. Tezli
yüksek lisansını yapmış olmak.

70

-


ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN İSTENİLEN BELGELER.
1. Başvurdukları Programı belirten dilekçe.
2. Özgeçmiş (YÖK Formatında)
3. Nüfus Cüzdanı / Kimlik Kartı Fotokopisi
4. İki Adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
5. Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (e-Devlet çıktısı) barkotlu veya kare kodlu olması zorunludur.)
6.  Onaylı  Lisans,  Yüksek  Lisans  Mezuniyet  ve  Uzmanlık/Doktora  belgesi  (Diplomanın  aslı  veya  ıslak  imzalı  mühürlü  sureti  ya  da  e-Devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi e-Devlet çıktısının barkotlu veya kare kodlu olması zorunludur.)
7. Lisans transkript belgesinin okul onaylı aslı yada fotokpisi.
8. ALES Sonuç Belgesi (ALES’den muaf olanlar için zorunlu değildir. Kontrol Kodu ve Doğrulama Kodu yer almayan veya okunmayan belgeler
geçersiz sayılacaktır.
9. ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumundan alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı.
10. Yabancı Dil Sınavı sonuç belgesi (YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan muadili puanı gösteren belge)
11. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (Terhis, tecil, muaf)
12. Adli Sicil kaydı ve Adli Sicil Arşiv kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet çıktısı “Resmi Kuruma” hitaben alınan belge)
13. Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı onaylı sureti.
14. SGK Hizmet Dökümü.

SINAV TAKVİMİ
İlan Tarihi                                      : 15.10.2021
Son Başvuru Tarihi                        : 29.10.2021
Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi  : 02.11.2021
Giriş Sınavı Tarihi                         : 04.11.2021
Sonuç Açıklama Tarihi                  : 05.11.2021

BAŞVURU ADRESİ:
Plato Meslek Yüksekokulu /Kazlıçeşme Yerleşkesi Başvurular posta yolu ile yada şahsen yapılacaktır.

İLANIN YAYINLANACAĞI WEB ADRESİ: www.ayvansaray.edu.tr