İstanbul Gedik Üniversitesi 3 akademik personel alacak

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme  ve Atanma  Yönetmeliği’nin ilgili  maddeleri  uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.

 

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL

BÖLÜMÜ/PROGRAMI

KADRO
UNVANI

KADRO
SAYISI

NİTELİK

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Prof. Dr.

1

Doktorasını Mali Hukuk alanında yapmış olmak, Vergi, Muhasebe ve bunların bilişim uygulamaları konusunda tecrübe sahibi olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)

Prof. Dr.

1

Kalkınma alanında sektör tecrübesi olmak; yabancı sermaye, büyüme ve aile şirketleri üzerine akademik çalışmalar yapmış olmak; doğrudan yabancı yatırımlar ve uluslararası sermaye hareketleri ile iktisadi doktrinler konularında çalışmalar yapmış olmak. İngilizce dilinde ders
verme yeterliliğine sahip olmak.

Güzel Sanatlar ve Mimarlık
Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Yüksek Lisansını yada Doktorasını Basın Yayın Teknolojileri veya Medya
ve İletişim alanında yapmış olmak.


Adayların;
1. Özgeçmiş(YÖK Formatında)
2. 2 Adet Fotoğraf
3. Nüfus Cüzdan Sureti
4. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma onaylı fotokopileri(Profesör adaylar için Doçentlik Belgesi) ile yurtdışından alınmış Diploma, unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan başvuru Profesör adaylar  Rektörlüğe,  Dr.  Öğretim  Üyeleri  ise  ilgili  fakülteye  ilan  tarihinden  itibaren  15  gün  içerisinde  (10.05.2021-24.05.2021)  şahsen  teslim  etmeleri gerekmektedir. (Profesörler için 6 takım, 1 adet Hard Copy-5 adet  CD/USB olacak şekilde, Dr. Öğretim Üyeleri için 4 takım,  1 adet Hard Copy-3 adet CD/USB olacak şekilde)
5. Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa)
Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Son başvuru tarihi 24.05.2021)

İlanlar ile ilgili tüm bilgiler, başvuru koşulları ve başvuru belgesi Üniversitemizin http://www.gedik.edu.tr adresinde yer almaktadır.