İstanbul Kültür Üniversitesi 3 akademik personel alacak

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:

547 sayılı  Yükseköğretim  Kanunu,  YÖK  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma Yönetmeliği  ile  T.C.  İstanbul  Kültür  Üniversitesi  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma Yönergesi’ nin ilgili maddelerine ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.

Müracaat   süresi   ilan   tarihinden   itibaren   15   gün   olup,   başvurular   Üniversitemiz Rektörlüğü’ne  şahsen  veya  posta  yoluyla  yapılacaktır.  Belirtilen  şartları  taşımayan  ve  süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile internet üzerinden elektronik posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyuru Başlama Tarihi   : 22.02.2021
Son Başvuru Tarihi          : 08.03.2021

Fakülte/ Meslek
Yüksek Okulu

Bölüm/ Program

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

Özel Şartlar

Başvuru Yeri/İletişim Adresi

Fen Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe) Bölümü

Profesör Doktor

1

Doçent unvanını ”Biyoloji veya Moleküler Biyoloji ve Genetik” alanında almış olmak. Moleküler Kanser Biyolojisi konusunda çalışmaları bulunmak.

İKÜ Ataköy Yerleşkesi E-5 Karayolu üzeri 34158, Bakırköy/ İstanbul
0212 498 41 41

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (Türkçe) Bölümü

Profesör Doktor

1

Doçent unvanını ”Cebir ve Sayılar Teorisi” alanında almış olmak. Cebirsel yapılar, Dış Cebirler ve Leavitt Yol Cebirleri konularında
bilimsel yayınları bulunmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Sanat ve Kültür Yönetimi (Türkçe) Bölümü

Doçent

1

Doçent unvanını; Plastik Sanatlar Bilim alanında almış olmak. Sanatta Yeterliliğini Sanat ve Tasarım Programında tamamlamış olmak ve Yüksek Lisans Eğitimini Güzel Sanatlar Resim bölümünde yapmış olmak, Yurt Dışında ve Yurt İçinde kişisel resim sergileri açmış olmak ve Yurt Dışında ve Yurt İçinde Resim Alanında ödül almış olmak. Video Sanatı, Resim, Renk Bilgisi ve Disiplinler arası sanat konusu ile ilgili yayınları
olmak.


GENEL ŞARTLAR
- Adaylarda herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması,
- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması,
- Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olması,
-  Eğitim  dili  İngilizce  olan  programlara  yapılan  başvurularda,  başvuracak  adayların Yükseköğretim  Kurumlarında  Yabancı  Dil  Öğretimi  ve  Yabancı  Dille  Öğretim  Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte Belirtilen Koşulları Sağlaması,
-  Adayların  Üniversitemiz  https://www.iku.edu.tr/tr/yonergeler  sayfasında  yayımlanan
T.C.   İstanbul   Kültür   Üniversitesi   Öğretim   Üyeliğine   Yükseltilme   ve   Atanma   Yönergesi doğrultusunda Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadroları için değerlendirme Rektörlük tarafından   yapılır.   Adayın   başvurusu   ilgili   Rektör   Yardımcısının   yürütücülüğünde   Rektör Yardımcılarından oluşan bir komisyon tarafından bir ön incelemeye tabi tutulur. Ön incelemede “En az ölçütler” i karşılamadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz.

GENEL İSTENEN BELGELER (Tüm başvurular için)
- Adayların, Üniversitemiz Rektörlüğüne hitaben hazırlayacakları ıslak imzalı dilekçelerinde, yayımlanan ilan tarihini, başvurdukları kadro, Fakülte ve Bölüm bilgilerini, yabancı dillerine ait bilgilerini,  iletişim  (GSM,  E-posta,  İkamet  Adresi,  Ev/İş  Tel.  vb.)  bilgilerini,  ayrıca  haklarında bilimsel referans alınabilecek iki öğretim üyesinin Adı-Soyadı ve iletişim bilgilerini (çalıştıkları kurum,  adresleri,  GSM,  E-Mail,  iş  tel.  vb.)  ile  teslim  ettiği  belgelerine  ait  bilgileri  listeleyerek belirtmeleri gerekmektedir.
- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
- Nüfus cüzdan fotokopisi,
- Askerlik durumunu gösterir e-Devletten alınacak belge,
- Resmi Kuruma Hitaben Adli Sicil Kaydı ve Arşiv Sicil Kaydı Bulunmadığını Gösterir e-Devletten Alınacak Belge,
- Onaylı Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin fotokopileri,
-  İngilizce  Dilinden  En  Az  80  Puan  Alındığını  Gösterir  YÖK  Tarafından  Kabul  Edilen Merkezi  Yabancı  Dil  Sınavı  veya  Eşdeğeri  Kabul  Edilen  Sınav  Sonuç  Belgesi  (Eğitim  dili İngilizce olan Bölümler için)
Profesör Kadrosuna Başvuru İçin İstenen Belgeler:
-  YÖK  Formatında  hazırlanacak  özgeçmiş,  bilimsel  çalışma  ve  yayınlarını  kapsayan
1  adet  basılı  dosya  ve  6  adet  elektronik  dosya  (PDF  formatında  USB  Flash  Bellek)  olarak hazırlayarak  İKÜ  Ataköy  Yerleşkesi  E-5  Karayolu  üzeri  34158,  Bakırköy/İstanbul  adresinde Rektörlüğe teslim etmesi gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuru İçin İstenen Belgeler:
-  YÖK  Formatında  hazırlanacak  özgeçmiş,  bilimsel  çalışma  ve  yayınlarını  kapsayan
1  adet  basılı  dosya  ve  4  adet  elektronik  dosya  (PDF  formatında  USB  Flash  Bellek)  olarak hazırlayarak İKÜ Ataköy Yerleşkesi E-5 Karayolu üzeri 34158, Bakırköy/İstanbul adresinde ilgili Fakülte Dekanlığına teslim etmesi gerekmektedir.