İstanbul Üniversitesi 12 akademik personel alacak

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 15.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 10 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddeleri, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesi ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi (Uygulama/Ders verecek) ve Araştırma Görevlisi kadrolarına (şahsen veya posta yoluyla) eleman alınacaktır.
Başvuru Evrakları:
1 - Dilekçe (Aday Başvuru dilekçesinde başvurulan kadronun; Birimini, Bölümünü, Ana Bilim Dalı/Programını, Kadro Ünvanını, Kadro Derecesini, İlan Özel Şartını ve iletişim adresini Telefon Numarası, E-Mail v.s. açıkça belirticek olup,Yabancı Diller Yüksekokulu için yayınlanan ilana, Yabancı Diller Yüksekokulu https://yabancidiller.istanbul.edu.tr/tr/ web sitesinde yer alan Başvuru formu ve Dilekçe örneği doldurarak ilana müracaat edilmesi gerekmektedir.)
2 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3 - Özgeçmiş,
4 - Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge (e-Devlet)
5 - Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (Resmi Kurum Onaylı Belge veya e-Devlet)
6 - Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (Resmi Kurum onaylı belge veya e-Devlet)
7 - Lisans Transkript (Aslı veya Resmi Kurum onaylı belge)
8 - ALES belgesi
9 - 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
10 - Yabancı Dil belgesi
11 - Sertifika veya Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan özel şartına bağlı olarak alınacak) (Resmi Kurum onaylı belge)
12 - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (e-Devlet)
13 - Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet)
14 - Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (İlan özel şartına bağlı olarak alınacak) (Resmi Kurum Onaylı Belge veya e- Devlet)
Sınav Takvimi:
İlk Başvuru Tarihi :11.06.2021
Son Başvuru Tarihi : 25.06.2021
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi : 02.07.2021
Giriş Sınavı Tarihi : 12.07.2021
Sonuç Açıklama Tarihi : 14.07.2021
Önemli Notlar:
1. Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
2. İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
3. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süreler içinde ilgili birimlere yapılamayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, sorumluluk başvurana aittir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar başvuru yapılacak İlgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
4. İnternet aracılığı ile başvuru alınmayacaktır.
5. Sınavın kazanılması durumunda, atanmaya hak kazanan aday/adayların belgelerinin asıllarının, Resmi Kurum onaylı olanlarının (aslı gibidir) veya noter onaylı örneklerinin teslim edilmesi zorunludur.
6. İlanın çıkıldığı Birim içinde sınavlar aynı saatte olacağından dolayı müracaat edecek adayların İlanın çıkıldığı Birim içinde tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. İlanın çıkıldığı Birim içinde birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. (Birden fazla kadro ilanı olması durumunda)
7. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Başvuran aday/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
8. Araştırma Görevlisi kadrosu İlanına başvuracak aday/adayların ilan takviminde belirtilen sonuç açıklama tarihine kadar İlan özel şartını taşımaları, atama işlemi gerçekleştirilirken de lisansüstü öğrencilik durumunun devam etmesi gerekmektedir.
9. İlana başvurmak isteyen adaylar kadroya başvuru yerinin iletişim adreslerine ilgili birimin web sayfasından ulaşabilir. Ön Değerlendirme ve Değerlendirme sonuçları ilgili birimin web sayfasında yayımlanacaktır.
10. İdarenin uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir.
11. İlanımıza http://www.istanbul.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

UNVANI

İLANIN ÇIKILACAĞI BİRİM

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/PROGRAM

KADRO SAYISI

BAŞVURU
ŞEKLİ

SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI
İNTERNET ADRESİ

KADROYA BAŞVURU YERİ

İLAN ÖZEL ŞART

KADRO DERECESİ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Uygulamalı
Birim)

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

1

ŞAHSEN/ POSTA

https://istanbultip.istanbul.edu.tr/tr/_

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı

Çocuk Gastroenterolojisi Yan Dal Uzmanlığını almış olmak.

1

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Uygulamalı
Birim)

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

1

ŞAHSEN/ POSTA

https://istanbultip.istanbul.edu.tr/tr/_

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı

Çocuk Kardiyolojisi Yan Dal Uzmanlığını almış olmak.

1

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Uygulamalı
Birim)

ÇOCUK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ

SOSYAL PEDİATRİ

1

ŞAHSEN/ POSTA

https://cocuksagligi.istanbul.edu.tr/tr/_

Çocuk Sağlığı Enstitüsü Müdürlüğü

Sosyal Pediatri Doktorasını tamamlamış olmak.

4

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Uygulamalı
Birim)

REKTÖRLÜK

1

ŞAHSEN/ POSTA

https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_

Rektörlük Personel
Daire Başkanlığı

Eğitim Koordinatörlüğünde görevlendirilmek üzere, Eğitim veya Yönetim alanında Tezli Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış olup, Eğiticinin Eğitimi ve Yeni nesil öğrenme ve öğretme araçları
sertifikalarına sahip olmak.

4

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Ders Verecek)

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

1

ŞAHSEN/ POSTA

https://yabancidiller.istanbul.edu.tr/tr/_

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü

Almanca Ders Verecek;
Alman Dili Eğitimi, Almanca Öğretmenliği, Alman Dili ve Edebiyatı veya Almanca Mütercim Tercümanlık Alanlarından birinden Lisans mezunu olup, Alman Dili Eğitimi, Almanca Öğretmenliği, Alman Dili ve Edebiyatı veya Almanca Mütercim Tercümanlık Alanlarından
birinden en az Tezli Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış olmak.

4

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Ders Verecek)

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

1

ŞAHSEN/ POSTA

https://yabancidiller.istanbul.edu.tr/tr/_

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü

İngilizce Ders Verecek;
İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dil Bilimi, Çeviribilim (İngilizce), İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı veya İngilizce Mütercim Tercümanlık alanlarından birinden Lisans mezunu olup, İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dil Bilimi, Çeviribilim (İngilizce), İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı veya İngilizce Mütercim Tercümanlık alanlarından birinden Tezli Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış, Lisans veya Tezli Yüksek Lisans Eğitimi sonrası alanlarında Yükseköğretim Kurumlarında en az 3 (üç) yıl ders
verme deneyimine sahip olmak.

4

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Ders Verecek)

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

1

ŞAHSEN/ POSTA

https://yabancidiller.istanbul.edu.tr/tr/_

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü

Fransızca Ders verecek;
Fransız Dili Eğitimi, Fransızca Öğretmenliği, Fransız Dili ve Edebiyatı veya Fransızca Mütercim Tercümanlık Alanlarından birinden Lisans mezunu olup, Fransız Dili Eğitimi, Fransızca Öğretmenliği, Fransız Dili ve Edebiyatı veya Fransızca Mütercim Tercümanlık Alanlarından birinden en az Tezli Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış olmak.

4

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

HUKUK FAKÜLTESİ

KAMU HUKUKU

HUKUK
FELSEFESİ VE SOSYOLOJİSİ

1

ŞAHSEN/ POSTA

https://hukuk.istanbul.edu.tr/tr/_

Hukuk Fakültesi Dekanlığı

2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Hukuk Fakültesi
Lisans mezunu olup, Kamu Hukuku alanında Tezli Yüksek Lisans eğitimi veya Doktora eğitimi yapıyor olmak.

5

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

SİYASET BİLİMİ

1

ŞAHSEN/ POSTA

https://siyasal.istanbul.edu.tr/tr/_

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı

2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Siyaset Bilimi veya Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
alanında Lisans Mezunu olup, Siyaset Bilimi veya Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında Tezli Yüksek Lisans eğitimi
yapıyor olmak.

5

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

REKLAM

1

ŞAHSEN/ POSTA

https://iletisim.istanbul.edu.tr/tr/_

İletişim Fakültesi Dekanlığı

2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Lisans mezunu olup, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünde Tezli Yüksek Lisans eğitimi yapıyor olmak.

5

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

MİMARLIK FAKÜLESİ

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

1

ŞAHSEN/ POSTA

https://mimarlik.istanbul.edu.tr/tr/_

Mimarlık Fakültesi Dekanlığı

2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Lisans mezunu olup, Şehir ve Bölge Planlama alanında Tezli Yüksek Lisans eğitimi yapıyor olmak.

5

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

DEVLET KONSERVATUVARI

MÜZİK BÖLÜMÜ

ÜFLEMELİ VE VURMALI ÇALGILAR

1

ŞAHSEN/ POSTA

https://konservatuvar.istanbul.edu.tr/tr/
_

Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü

2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca
Müzik Anasanat Dalı, Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Sanat Dalı, Klarnet Programında Sanatta Yeterlilik eğitimi yapıyor olmak.

5