Karadeniz Teknik Üniversitesi 19 akademik personel alacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI


Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR
1- 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- ALES'ten en az 70 (lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünden ya da ilan edilen bölüm/ana bilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünden) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği  kabul  edilen  bir  sınavdan  bu  puan  muadili  bir  puan  almış  olmak  gerekir.  Merkezi  sınav  muafiyetinden  yararlanmayı  talep  edenlerin  ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak alınır.
3-  Ön  değerlendirme  ve  nihai  değerlendirme  aşamalarında  lisans mezuniyeti  notunun  hesaplanmasında  kullanılan  4'lük  ve  5'lik not  sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliliğine   Üniversitemiz Senatosu karar verir.
4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

MUAFİYETLER
1- Yükseköğretim öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.

BAŞVURU SİSTEMİNE EKLENECEK BELGELER
1- pdb.ktu.edu.tr adresinde formlar kısmında yer alan “İlan Başvuru Dilekçesi (Öğretim Görevlisi-Araştırma  Görevlisi)” doldurulmuş ve imzalanmış olarak. (ilan no mutlaka belirtilecektir)
2- Özgeçmiş.
3- Bir adet vesikalık fotoğraf.
4- Nüfus cüzdan fotokopisi.
5- Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi.
6- Lisans transkript belgesi fotokopisi.
7- İlanda belirtilen alanda yüksek lisans veya doktora öğrencisi olduğunu gösterir öğrenci belgesi.
8- ALES Belgesi (Sınav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıllık ALES belgesi geçerlidir)
9- Yabancı Dil Belgesi (YDS veya eşdeğerliliği YÖK Başkanlığı tarafından kabul edilen dil belgesi)

NOT:
1-e-Devlet sisteminden alınan belgeler kabul edilecektir. Belgelerin onaylı olması zorunlu değildir. Atamaya hak kazanan adaylardan, atama öncesi belgelerin asıllarının veya onaylı hali istenecektir. Belgelerin asıllarını ibraz edemeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.
2-İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edilmeyecektir.
3-Başvurular   https://online.ktu.edu.tr/   adresinden   elektronik   olarak   yapılacaktır.      Başvuru   süresi   içinde   yapılmayan   başvurular   dikkate alınmayacaktır.
4-Sonuçlar  (Ön  Değerlendirme  Sonuçları  ve  Nihai  Değerlendirme  Sonuçları)  Üniversitemiz  web  sitesinde  (www.ktu.edu.tr)  ilan  edilecek  olup, ayrıca bir tebliğ yapılmayacaktır.

 

İlan Tarihi :

10.05.2021

Son Başvuru Tarihi :

24.05.2021

Ön Değerlendirme

3.06.2021

Giriş Sınavı Tarihi:

10.06.2021

Sonuç Açıklama Tarihi :

21.06.2021

İlan No

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Der.

Ad.

ALES
Puanı

ALES
Puan Türü

Yabancı Dil
Puanı

Açıklama

243

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Teknolojisi

Farmasötik Teknoloji

Arş. Gör.

6

1

70

Sayısal

50

Eczacılık Fakültesi mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun 50/d
maddesi uyarınca atama yapılacaktır).

244

Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık Bilimleri

Farmasötik Mikrobiyoloji

Arş. Gör.

6

1

70

Sayısal

50

Eczacılık Fakültesi mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun 50/d
maddesi uyarınca atama yapılacaktır).

245

Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji

Tarih Öncesi Arkeoloji

Arş. Gör.

6

1

70

Eşit Ağırlık

50

İlgili alanda doktora yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca
atama yapılacaktır).

246

Fen Fakültesi

Fizik

Katıhal Fiziği

Arş. Gör.

6

1

70

Sayısal

50

İlgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor
olmak (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır).

247

Fen Fakültesi

Kimya

Anorganik Kimya

Arş. Gör.

6

1

70

Sayısal

50

İlgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi
uyarınca atama yapılacaktır).

248

Fen Fakültesi

Biyoloji

Zooloji

Arş. Gör.

6

1

70

Sayısal

50

İlgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi
uyarınca atama yapılacaktır).

249

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası Siyaset

Arş. Gör.

6

1

70

Eşit Ağırlık

50

Uluslararası İlişkiler Bölümü veya Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü lisans mezunu olup İlgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama
yapılacaktır).

250

Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık

İç Mimarlık

Arş. Gör.

6

1

70

Sayısal

50

İç Mimarlık Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun50/d maddesi
uyarınca atama yapılacaktır).

251

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Şehircilik

Arş. Gör.

6

1

70

Sayısal

50

Mimarlık Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama
yapılacaktır).

252

Mühendislik Fakültesi

Maden Mühendisliği

Maden İşletmesi

Arş. Gör.

6

1

70

Sayısal

50

Maden Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun
50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır).

253

Mühendislik Fakültesi

Harita Mühendisliği

Fotogrametri

Arş. Gör.

6

1

70

Sayısal

50

Harita Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun 50/d
maddesi uyarınca atama yapılacaktır).

254

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Hidrolik

Arş. Gör.

6

1

70

Sayısal

50

İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun 50/d
maddesi uyarınca atama yapılacaktır).

255

Mühendislik Fakültesi

Jeoloji Mühendisliği

Genel Jeoloji

Arş. Gör.

6

1

70

Sayısal

50

Jeoloji Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca
atama yapılacaktır).

256

Of Teknoloji Fakültesi

Yazılım Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği

Arş. Gör.

6

1

70

Sayısal

50

Yazılım Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun
50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır).

257

Of Teknoloji Fakültesi

Elektronik ve
Haberleşme Müh.

Elektronik

Arş. Gör.

6

1

70

Sayısal

50

İlgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor
olmak (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır).

258

Orman Fakültesi

Yaban Hayatı Eko. ve Yönetimi

Yaban Hayatı Ekolojisi

Arş. Gör.

6

1

70

Sayısal

50

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca
atama yapılacaktır).

259

Orman Fakültesi

Orman Endüstri Mühendisliği

Orman Biy. ve Odun Kor. Tek.

Arş. Gör.

6

1

70

Sayısal

50

Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama
yapılacaktır).

260

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Ruh Sağlığı ve Hast. Hemşireliği

Arş. Gör.

6

1

70

Sayısal

50

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun50/d maddesi
uyarınca atama yapılacaktır).

261

Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi

Balıkçılık
Teknolojisi Mühendisliği

Deniz Ekolojisi

Arş. Gör.

6

1

70

Sayısal

50

İlgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor
olmak (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır).

TOPLAM

19