Kilis 7 Aralık Üniversitesi 4 akademik personel alacak

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI / 2021-01


Üniversitemize;   2547   sayılı   Yükseköğretim   Kanunu,   657   sayılı   Devlet   Memurları Kanununun  48.  maddesinde  belirtilen  genel  şartlar  ve  09/11/2018  tarih  ve  30590 sayılı  Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri gereğince öğretim elemanı alınacaktır.

Başvuru için gerekli belgeler ve ayrıntılı bilgi Üniversitemizin www.kilis.edu.tr adresinde mevcuttur.

Genel şartlar
Öğretim    Üyesi    Dışındaki    Öğretim    Elemanı    Kadrolarına    Yapılacak    Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
(2) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
(3)  Meslek  yüksekokullarının  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  belirlenen  uzmanlık alanlarındaki  Öğretim  Görevlisi  kadroları  hariç  olmak  üzere  üniversite  ve  yüksek  teknoloji enstitüleri,  senato  kararıyla,  bu Yönetmelikte  belirlenen  ALES  ve  yabancı  dil  puan  barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.
(4)  Ön  değerlendirme  ve  nihai  değerlendirme  aşamalarında  lisans  mezuniyeti  notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not  sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim   Kurulu   kararıyla   belirlenir.   Diğer   not   sistemlerinin   100’lük   not   sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
(5) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki Öğretim Görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille  ilgili  kadrolara  yapılacak  Öğretim  Görevlisi  atamaları  ile  4/11/1981  tarihli  ve  2547  sayılı Yükseköğretim  Kanununun  5  inci  maddesinin  birinci  fıkrasının  (ı)  bendi  uyarınca  zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere Öğretim Görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam  edilecek  Öğretim  Görevlisi  atamalarında,  en  az  bir  dilde  Yükseköğretim  Kurulu tarafından  kabul  edilen  merkezi  yabancı  dil  sınavından  en  az  80  puan  veya  eşdeğerliği  kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
(6) İlanlarda, alanında tecrübe sahibi olmak şartının, hangi öğrenim düzeyinden sonrasına ait olduğu, belirli bir adayı tanımlamayacak şekilde belirtilir.
(7) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
(8) Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/D maddesi uyarınca atama yapılacaktır.

Özel şartlar
(1) Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
(2)   Öğretim   Görevlisi   kadrosuna   başvuracak   adaylarda   en   az   tezli   yüksek   lisans derecesine  sahip  olmak  veya  lisans  ve  yüksek  lisans  derecesini  birlikte  veren  programlardan mezun olmak şartı aranır.
(3)  Meslek  yüksekokullarının  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  belirlenen  uzmanlık alanlarındaki  Öğretim  Görevlisi  kadrolarına  başvuracak  adaylarda  en  az  tezli  yüksek  lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

Muafiyet
(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da  sanatta  yeterlik  eğitimini  tamamlamış  olanlarda,  meslek  yüksekokullarının  Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
(2)  Meslek  yüksekokullarının,  Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki Öğretim Görevlisi kadroları  haricindeki  öğretim  elemanı  kadrolarına  yapılacak  başvurularda  yabancı  dil  şartı aranmaz.

Başvuru için gerekli belgeler
1-Fotoğraflı Başvuru Dilekçesi(www.personel.kilis.edu.tr adresinden temin edilecektir.)
2-Açık Rıza Beyan Formu ( www.personel.kilis.edu.tr adresinden temin edilecektir.)
3-Kimlik Fotokopisi 4-Özgeçmiş (CV)
5-Lisans  ve  Lisansüstü  mezuniyet  ve  öğrencilik  durum  belgeleri(e-Devletten  alınabilir.) Yurtdışından     alınmış     diplomaların     Yükseköğretim     Kurulu     Başkanlığınca     denkliğinin onaylandığını    gösterir    belgenin    aslının    veya    onaylı    suretinin    başvurulara    eklenmesi gerekmektedir.
6-Lisans Transkripti (Onaylı veya kare kodlu)
7-ALES ve Yabancı Dil Sonuç Belgesi (YDS veya muadili)
8-Kamuda çalışıyor ya da çalışmışlığı varsa onaylı hizmet belgesi, tecrübe şartı aranması halinde  tecrübe süresi (SGK hizmet dökümü) ve çalıştığı meslek (çalışılan  işyerinden) ile
ilgili belgeler.

Başvuru yapılacak adresler :
Rektörlük kadrolarına başvuru için, Mehmet Sanlı Mh. Doğan Güreş Paşa Bulvarı No:84 KİLİS Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı
İlahiyat Fakültesi için, Mehmet Sanlı Mh. Doğan Güreş Paşa Bulvarı No:84 KİLİS Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü İlahiyat Fakültesi
Başvuru  evraklarının  son  başvuru  tarihi  mesai  bitiminden  önce  ilgili  birimde  olması gerekmektedir.    Süresi    içinde    yapılmayan    başvurular    ve    eksik    belgeli    dosyalar    kabul edilmeyecektir. Başvurular, kadrosu ilan edilen birime şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postada geciken başvuru dosyaları kabul edilmeyecektir. Sınavlarla ilgili sınav yeri ve saati bilgileri sınav sonuçları ile kazanan adaylarla ilgili bilgiler internet sitemiz üzerinden duyurulacak olup, yapılan duyurular  adaylara  tebliğ  edilmiş  sayılacaktır.  Adaylara  ayrıca  yazılı  tebligat  yapılmayacaktır. Sınavın  kazanılması  durumunda,  belgelerin  asıllarının  ya  da  noter  onaylı  örneklerinin  teslim edilmesi  zorunludur.  Adaylar  ilan  edilen  kadrolardan  yalnızca  birine  başvurabilir.  Başvuran adayların    koşullarının    uygun    olmadığının    sonradan    anlaşılması    durumunda    atamaları yapılmayacak veya yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir. İlanın başvuru başlama tarihinden sonraki bir tarihte Resmi Gazetede ilan edilmesi    halinde,    sınav    takvimi    ilgili    güne    göre    güncellenerek    internet    sitemizden
yayımlanacaktır.

 

SINAV TAKVİMİ

Başvuru Başlama Tarihi

: 17/04/2021

Son Başvuru Tarihi

: 03/05/2021

Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi

: 10/05/2021

Giriş Sınav Tarihi

: 18/05/2021

Sonuç Açıklama Tarihi

: 24/05/2021

Duyuruların Yayımlanacağı İnternet Sitesi

: www.kilis.edu.tr


 

Birim

Bölümü

Anabilim Dalı / Program

Unvanı

ALES
Puan Türü

Derece

Adet

Açıklama

Rektörlük

Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)

SAY

1

1

Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğünde görevlendirilmek üzere; Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği lisans programlarından birinden mezun olup tezli yüksek lisans yapmış olmak. Lisans eğitimi sonrasında Bilgi İşlem alanında en az 5 (beş) yıl deneyime
sahip olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagatı Abd.

Araştırma Görevlisi

SÖZ

5

1

İlahiyat Fakültesi mezunu olup İlahiyat alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. YDS, YÖKDİL veya eşdeğerliliği kabul edilen sınavların birinden en az 80
Arapça dil puanı almış olmak.

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagatı Abd.

Öğretim Görevlisi (Ders verecek)

SÖZ

5

1

İlahiyat Fakültesi mezunu olup İlahiyat alanında tezli yüksek lisans yapmış olup YDS, YÖKDİL veya eşdeğerliliği kabul edilen sınavların birinden en az 80 Arapça dil puanı almış
olmak.

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagatı Abd.

Öğretim Görevlisi (Ders verecek)

SÖZ

5

1

İlahiyat Fakültesi mezunu olup İlahiyat alanında tezli yüksek lisans yapmış olup YDS, YÖKDİL veya eşdeğerliliği kabul edilen sınavların birinden en az 80 Arapça dil puanı almış
olmak.