Kırıkkale Üniversitesi 46 akademik personel alacak

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.


GENEL ŞARTLAR
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- ALES'ten en az 70 puan almış olmak. (ALES puan türü belirlemede, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 12.09.2017 tarih ve 4586 sayılı yazısında belirtilen Yürütme Kurulu kararı
esas alınacaktır.)
- Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar için; ilan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü esas alınacaktır.
- Özel yetenek sınavı sonucuna göre öğrenci alan, Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümü, Rekreasyon Anabilim Dalına Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar için,
herhangi bir ALES puan türü esas alınacaktır.
- Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar için; başvuran adayların lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü esas alınacaktır.
3- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından; en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
5- Ön Değerlendirme ve Nihai Değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği
Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
6- Bu ilanda belirtilen “Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi” kadrolarına ataması yapılacak Araştırma Görevlileri, lisansüstü eğitimlerini “Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar” uyarınca yapacaklardır.
7- Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların “Giriş Sınavı” sözlü olarak yapılacaktır.
8- 06.02.2013 tarihli ve 28551 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Yönetmeliği’nde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak, 2016-2017 güz yarıyılından itibaren, azami öğrenim süresi yeniden başlayan öğrenciler ile azami sürelerinin dolması sebebiyle kadrolarıyla ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinin, 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması sebebiyle, araştırma görevlisi kadrolarına başvuramayacaklarına dair Yürütme Kurulu kararı kapsamına girenler, araştırma görevlisi kadrolarına başvuru yapamazlar.

UNVAN ŞARTLARI
1- Araştırma görevlisi kadrosuna başvuracak adayların, 01.01.1986 sonrası doğumlu olması gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olma şartı aranır. Doktora ve Sanatta Yeterlik öğrencisi olanların tez aşamasına geçmemiş olması gerekir.
2- Araştırma görevlisi kadrosuna başvuranların atamaları 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.
3- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

MUAFİYET
1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2- Meslek yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in, 6’ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İSTENİLEN BELGELER
1- Başvurdukları Bölüm/Anabilim Dalı/Program Adı, Kadro Unvanı, İlan Kodu, T.C. Kimlik Numarası, yazışma adresi, telefon numarası ve e-posta adresinin belirtildiği başvuru
dilekçesinin imzalı olarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
2- Özgeçmiş (Fotoğraflı)
3- ALES Sonuç Belgesi fotokopisi (Doğrulama kodu bulunan)
4- Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (YDS, YÖK-DİL veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınav)
5- Lisans ve tezli yüksek lisans diploma veya geçici mezuniyet belgeleri (e-Devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. e-Devlet harici diploma/geçici mezuniyet belgeleri mutlaka Aslı veya Resmî Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olması gerekir.)
6- İstenilen alanla ilgili halen yüksek lisans veya doktora öğrencisi olduğuna dair öğrenci belgesi (e-Devletten alınacak karekodlu öğrenci belgesi kabul edilir.)
7- Vesikalık Fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
8- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmadığına dair, askerlik durum belgesi
9- Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınacak karekodlu sicil kaydı kabul edilir.)
10- Transkript (Aslı veya Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü veya e-Devletten alınmış karekodlu belge kabul edilir.)
11- Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışan veya ayrılmış olanlar için.)
12- SGK Hizmet Dökümü (Sigortalı hizmeti bulunanlar için)
13- Tecrübe şartına ilişkin belgelerin, kamu kurumlarından alınacak hizmet belgesi veya özel kurumlardan alınacak kaşeli, onaylı ve ıslak imzalı belgeler ile SGK hizmet dökümünün birlikte ibraz edilmesi gereklidir.
14- Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı

AÇIKLAMALAR
1- İlana başvuru süresi; ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün olup, süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.
2- Onaylı olması istenilen belgeler, noter veya resmi kurum "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.
3- İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
4- Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir.
Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır.
5- İlanda belirtilen kadrolara başvurular, başvuru detaylarının da belirtildiği https://pdbilan.kku.edu.tr web adresinden online olarak yapılacak olup, şahsen ve posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

SINAV TAKVİMİ
 

İlan Tarihi

18.10.2021

Giriş Sınavı Tarihi

18.11.2021

Son Başvuru Tarihi

01.11.2021

Nihai Değerlendirme
Sonuçlarının İlan Tarihi

23.11.2021

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi

12.11.2021

Sonuçların ilan edileceği
internet adresi

https://kku.edu.tr/Anasayfa


                                 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARI

BÖLÜM / A.B.D. /
A.S.D.

ADEDİ

AÇIKLAMALAR

EĞİTİM FAKÜLTESİ / EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme

1

Eğitim Fakültesi Lisans mezunu olmak. Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ / MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Matematik Eğitimi

1

Matematik Eğitimi Lisans mezunu olmak. Matematik Eğitimi alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

Moleküler Biyoloji

1

Biyoloji Bölümü Lisans mezunu olmak. Biyoloji alanında
Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ

Mütercim Tercümanlık
(Arapça)

1

Arapça Mütercim Tercümanlık veya Mütercim Tercümanlık (Arapça) Lisans mezunu olmak. Doğu Dilleri ve Edebiyatları veya Arap Dili ve Edebiyatı alanında Tezli Yüksek Lisans
yapıyor olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ / RESİM BÖLÜMÜ

Resim

1

Resim Bölümü Lisans mezunu olmak. Resim alanında
Doktora veya Sanatta Yeterlik Eğitimi yapıyor olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ / İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

1

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Lisans mezunu olmak.
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

Uluslararası Siyaset

1

Uluslararası İlişkiler veya Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler Bölümü Lisans mezunu olmak. Bu alanlardan birinde Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ / FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

İslam Felsefesi

1

İslami İlimler Fakültesi veya İlahiyat Fakültesi mezunu olmak.
Felsefe ve Din Bilimleri alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor
olmak.

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ / MİMARLIK BÖLÜMÜ

Bina Bilgisi

1

Mimarlık Bölümü Lisans mezunu olmak. Mimarlık alanında
Doktora yapıyor olmak.

Yapı Bilgisi

1

Mimarlık Bölümü Lisans mezunu olmak. Mimarlık alanında
Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ

Spor Yöneticiliği

1

Spor Yöneticiliği Bölümü Lisans mezunu olmak. Spor Bilimleri alanlarından herhangi birinde Tezli Yüksek Lisans
yapıyor.

 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / REKREASYON BÖLÜMÜ

Rekreasyon

1

Rekreasyon Bölümü Lisans mezunu olmak. Spor Bilimleri
alanlarından herhangi birinde Tezli Yüksek Lisans yapıyor
olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ / VETERİNER HEKİMLİĞİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ

Veterinerlik Fizyolojisi

1

Veteriner Fakültesi Lisans mezunu olmak. Veterinerlik
Fizyolojisi alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ / ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ

Veterinerlik Genetiği

1

Veteriner Fakültesi Lisans mezunu olmak. Veterinerlik
Genetiği alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

TOPLAM

14

ÖNCELİKLİ ALANLARDAKİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARI

ANABİLİM /
ANASANAT DALI

ADEDİ

AÇIKLAMALAR

HUKUK FAKÜLTESİ / KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ

Anayasa Hukuku

2

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Kamu Hukuku alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

3

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Kamu Hukuku alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

İdare Hukuku

3

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Kamu Hukuku alanında Tezli
Yüksek Lisans yapıyor olmak.

Mali Hukuk

2

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Kamu Hukuku alanında Tezli
Yüksek Lisans yapıyor olmak.

Milletlerarası Hukuk

1

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Kamu Hukuku alanında Tezli
Yüksek Lisans yapıyor olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ / ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ

Medeni Hukuk

2

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Özel Hukuk alanında Tezli
Yüksek Lisans yapıyor olmak.

Medeni Usul ve İcra-
İflas Hukuku

2

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Özel Hukuk alanında Tezli
Yüksek Lisans yapıyor olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ / ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

Görme Engelliler
Eğitimi

2

Eğitim Fakültelerinin Özel Eğitim Bölümü mezunu olmak.
Özel Eğitim veya Görme Engelliler Eğitimi alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

İşitme Engelliler Eğitimi

1

Eğitim Fakültelerinin Özel Eğitim Bölümü mezunu olmak. Özel Eğitim veya İşitme Engelliler Eğitimi alanında Tezli
Yüksek Lisans yapıyor olmak.

Zihin Engelliler Eğitimi

1

Eğitim Fakültelerinin Özel Eğitim Bölümü mezunu olmak. Özel Eğitim veya Zihin Engelliler Eğitimi alanında Tezli
Yüksek Lisans yapıyor olmak.

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ / BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Bilgisayar Bilimleri

1

Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu olmak. Bilgisayar Mühendisliği alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor
olmak.

Bilgisayar Yazılımı

1

Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği Bölümü mezunu olmak. Bilgisayar Mühendisliği
alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

Bilgisayar Donanımı

1

Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu olmak. Bilgisayar Mühendisliği alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor
olmak.

TOPLAM

22

 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROLARI

PROGRAMI

ADEDİ

AÇIKLAMALAR

KIRIKKALE MESLEK YÜKSEKOKULU / GÖRSEL, İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI
BÖLÜMÜ

Radyo ve Televizyon
Programcılığı

1

Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü Lisans mezunu olmak. Radyo, Televizyon ve Sinema alanında Yüksek Lisans yapmış olmak. Belgelemek kaydıyla, lisans mezuniyeti sonrası
alanında en az 3 yıl tecrübesi olmak.

KIRIKKALE MESLEK YÜKSEKOKULU / ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi

1

Fakültelerin, Elektrik-Elektronik programı Lisans mezunu olmak. Elektrik- Elektronik Mühendisliği alanında Yüksek Lisans yapmış olmak. Belgelemek kaydıyla, lisans mezuniyeti
sonrası alanında en az 3 yıl tecrübesi olmak.

KESKİN MESLEK YÜKSEKOKULU / PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

1

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Lisans mezunu olmak. Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında Yüksek Lisans yapmış olmak. Belgelemek kaydıyla, lisans mezuniyeti sonrası
alanında en az 3 yıl tecrübesi olmak.

KESKİN MESLEK YÜKSEKOKULU / ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

Çocuk Gelişimi

1

Çocuk Gelişimi Bölümü Lisans mezunu olmak. Çocuk Gelişimi alanında Yüksek Lisans yapmış olmak. Belgelemek kaydıyla, lisans mezuniyeti sonrası alanında en az 3 yıl
tecrübesi olmak.

FATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER M.Y.O. / TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞ BÖLÜMÜ

Emlak Yönetimi

1

İşletme Bölümü Lisans mezunu olmak. İşletme alanında tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. Belgelemek kaydıyla, lisans
mezuniyeti sonrası alanında en az 3 yıl tecrübesi olmak.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU / DİŞÇİLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

Diş Protez Teknolojisi

1

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. Belgelemek kaydıyla,
lisans mezuniyeti sonrası alanında en az 3 yıl tecrübesi olmak.

Ağız ve Diş Sağlığı

1

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. Belgelemek kaydıyla,
lisans mezuniyeti sonrası alanında en az 3 yıl tecrübesi olmak.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU / TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ

Anestezi

1

Tıp veya Diş Hekimliği veya Veteriner veya Eczacılık Fakültesi veya Hemşirelik Bölümü mezunu olmak.
Belgelemek kaydıyla, lisans mezuniyeti sonrası alanında en az
3 yıl tecrübesi olmak.

Tıbbi Görüntüleme
Teknikleri

2

Radyoloji veya Fizik veya Biyofizik veya Sağlık Fiziği veya Radyoterapi Fiziği veya Tıbbi Radyobiyoloji alanında Yüksek Lisans yapmış olmak. Belgelemek kaydıyla, lisans mezuniyeti
sonrası alanında en az 3 yıl tecrübesi olmak.

TOPLAM

10