Necmettin Erbakan Üniversitesi 34 akademik personel alacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nde belirtilen kriterler doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. İlana başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları, ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir. Adaylar; http://www.erbakan.edu.tr internet adresinden erişebilecekleri Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'ne göre hazırlayacakları puan tablolarını dosyalarına eklemelidir.
ÖNEMLİ NOT : Puanlama listesine dahil edilen yayınların hangi indekslerde tarandığına ilişkin belgelerin mutlaka bilimsel dosyalara eklenmesi gerekmektedir.

  1. 2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; http://www.erbakan.edu.tr internet adresinde yer alan dilekçe ve istenen belgeler ile birlikte bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, üniversite yönetimine katkılarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 6 adet flaş bellek ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Not: Bilimsel dosyalar ve puanlama tablosu hazırlanırken doçentlik öncesi ve doçentlik sonrası şeklinde düzenlenmelidir.

  2. 2547 sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; http://www.erbakan.edu.tr internet adresinde yer alan dilekçe ve istenen belgeler ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet flaş bellek ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Not: Bilimsel dosyalar ve puanlama tablosu hazırlanırken doktora öncesi ve doktora sonrası şeklinde düzenlenmelidir.

  3. 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; http://www.erbakan.edu.tr internet adresinde yer alan dilekçe ve istenen belgeler ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet flaş bellek ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir.

  4. Profesör veya Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

  5. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin alınmış olması gerekmektedir.

  6. Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

  7. İlan edilen kadrolara müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile doçentlik, doktora, uzmanlık veya sanatta yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

  8. İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

  9. Profesör ve Doçent adaylarının ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde   Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise ilgili birimlere şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

ADRES : Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Yaka Mah. Kasım Halife Sok. No: 11/1 (A Blok) Pk: 42090 Meram/KONYA Telefon: (0 332) 221 06 22-28

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/ PROGRAM

K.UNVANI

DERECE

ADET

ÖZEL ŞARTLAR

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor

Beden Eğitimi ve Spor

Profesör

1

1

Deneysel diyabet modeli ve egzersiz konularında çalışmış olmak.

Ahmet Keleşoğlu
Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları
ve Öğretim

Profesör

1

1

Başarılı   ve    dezavantajlı    ergenler    üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Müzik Eğitimi

Profesör

1

1

Müzik eğitiminde teknoloji ve çalgı yapımı alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagatı

Profesör

1

1

Arap edebiyatında Bediye geleneği üzerine çalışma yapmış olmak.


Fen Fakültesi


Biyoteknoloji


Biyoteknoloji


Profesör


1


1

Heterosiklik bileşenlerin sentezi ve biyolojik aktiviteleri           konusunda çalışmalar yapmış  olmak.

Meram Tıp
Fakültesi

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Beyin ve Sinir
Cerrahisi

Profesör

1

1

Nöroonkoloji   ve    nörovasküler    konularında çalışma yapmış olmak

Meram Tıp
Fakültesi

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Göz Hastalıkları

Profesör

1

1

Keratokonus ve   prematüre retinopatisi alanlarında çalışma yapmış olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Profesör

1

1

DMEK Cerrahisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Meram Tıp
Fakültesi

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Plastik, Rekonstrüktif
ve Estetik Cerrahi

Profesör

1

1

Replantasyon konusunda çalışma yapmış olmak

Meram Tıp
Fakültesi

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Plastik, Rekonstrüktif
ve Estetik Cerrahi

Profesör

1

1

Maxillofacial cerrahi   konusunda   çalışmaları olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Profesör

1

1

Microcerrahi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Meram Tıp
Fakültesi

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Profesör

1

1

Nöropatoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

Meram Tıp
Fakültesi

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Üroloji

Profesör

1

1

Endoüroloji   konusunda    çalışmalar    yapmış olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Profesör

1

1

Geriatrik acil servis hastaları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Meram Tıp
Fakültesi

Dahili Tıp
Bilimleri

Aile Hekimliği

Profesör

1

1

Geriatrik hastalarla ilgili yayınları olmak.

Meram Tıp
Fakültesi

Dahili Tıp
Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları

Profesör

1

1

Gen tedavisi alanında çalışmaları olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Profesör

1

1

Uykuda  solunum bozuklukları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri


Tıbbi Genetik


Profesör


1


1

Doçentliğini tıbbi genetik alanında almış olmak. Genotoksisite alanında çalışmalar     yapmış  olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektromanyetik Alanlar ve
Mikrodalga Tekniği


Profesör


1


1

Mikrodalgalar ve meta malzemeler konularında çalışmalar yapmış olmak.

Sosyal ve Beşeri
Bilimler Fakültesi

Sosyoloji

Genel Sosyoloji ve
Metodoloji

Profesör

1

1

Göç araştırmaları alanında çalışmalar yapmış olmak.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Sosyoloji

Kurumlar Sosyolojisi

Profesör

1

1

Kültür ve Din Sosyolojisi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve
Finansman


Uluslararası Ticaret


Profesör


1


1

Ekonomik büyüme, ithalat ve ihracaat  alanlarında çalışma yapmış olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Doçent

1

1

Türkçenin yabancı dil   olarak öğretimi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Ahmet Keleşoğlu
İlahiyat Fakültesi

Temel İslam
Bilimleri

İslam Hukuku

Doçent

1

1

İslam Borçlar   Hukuku   alanında   çalışmalar yapmış olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Anayasa Hukuku

Doçent

1

1

Yargının   tarafsızlığı    konusunda    çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi


Temel Bilimler


Temel Bilimler


Doçent


1


1

Doçentliğini fizik alanından almış olup iki boyutlu malzemeler, yarı iletken ve süper iletkenler konularında çalışmaları olmak.


Siyasal Bilgiler Fakültesi


Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerUluslararası SiyasetDoçent11

Ortadoğuda farklı ülkeler üzerine çalışmalar yapmış olmak. Bu anabilim dalında eğitim- öğretim %100 oranında yabancı dil (İngilizce) olarak yürütüldüğünden dil şartı asgari 80 puandır.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı

Doçent

1

1

Klasik Türk Edebiyatında ve hiciv konularında çalışmalar yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi


Klinik Bilimler


Periodontoloji


Dr.Öğr.Üyesi


5


1

Periodontoloji           alanında uzmanlığını  almış olmak. Periodontal plastik cerrahi tedavileri üzerine çalışmalar yapmış olmak.Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Uçak Mühendisliği
Uçak Mühendisliği
Dr.Öğr.Üyesi
5
1

Uçak Mühendisliği veya Makine Mühendisliği alanlarından birinde doktora yapmış olmak. İHA sistemleri ve kontrolü konularında çalışmalar yapmış olmak. Bu anabilim dalında eğitim-öğretim %30 oranında yabancı dil (İngilizce) olarak yürütüldüğünden dil şartı asgari 80 puandır.

Meram Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Dr.Öğr.Üyesi

5

1

Karaciğer                transplantasyonu    ve apendiks mukoseli konusunda çalışma yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği


Enerji


Dr.Öğr.Üyesi


5


1

Makine Mühendisliği enerji anabilim dalında doktora yapmış olmak. Aerodinamik alanında
çalışmaları bulunmak.

Mühendislik Fakültesi


Temel Bilimler


Temel Bilimler


Dr.Öğr.Üyesi


5


1

Doktorasını Fizik anabilim dalında yapmış olmak. Biyoaktif bileşikler konusunda çalışmaları olmak.

Türk Müziği Devlet Konservatuvarı


Ses Eğitimi


Ses Eğitimi


Dr.Öğr.Üyesi


5


1

Türk Müziği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Türk Müziği ses icracısı alanında konser ve benzeri resital çalışmalar yapmış olmak.