ÖSYM 3 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından
 

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI (2021)


Başkanlığımız Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in sekizinci maddesi uyarınca, 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun on (10) katı aday arasından, Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 3 (Üç) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI
A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER);
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır),(Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
f) Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir,
g) İyi derecede yazılı / sözlü İngilizce bilmek,
h) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek, 
ı) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak,
j) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,
k) Yoğun iş ortamında, grup içinde çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek,
l) Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak,
m) Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.

B- ÖZEL ŞARTLAR;
JAVA YAZILIM UZMANI (2 kişi)
Genel Nitelikler
1. Java ortamında ileri seviye yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak,
2. Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,
3. Nesneye yönelik prensipler, Tasarım Desenleri, Test Güdümlü Programlama, Refactoring konularında deneyim sahibi olmak,
4. JQuery, CSS, JavaScript, ReactJS, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak,
5. Spring, ORM çerçeveleri (Hibernate vb.), Java web çerçeveleri, Spring Boot, Spring MVC, Spring Data JPA veya benzerlerini kullanmış olmak,
6. Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,
7. Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity framework ) konularında bilgi sahibi olmak,
8. Web servisleri, SOAP, REST gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak,
9. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,
10. MSSQL Server, MySQL ve T-SQL bilgisine sahip olmak,
11. Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS, GIT veya SVN) kullanmış olmak,
12. Docker, Kubernetes bilgisine sahip olmak,
13. Sonatype nexus, Jenkins bilgi sahibi olmak,
14. RabbitMQ ve Redis kullanmış olmak.

Tercih Sebepleri
1. Java SE, Java EE veya Java ME sertifika kategorilerinin herhangi birinden sertifika sahibi olmak,
2. Yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev almış olmak,
3. İster yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak.

İş Tanımı
1. Java teknolojileri kullanarak 3 katmanlı (3 tier) ve web tabanlı yazılımlar geliştirmek,
2. Sistem çözümleme yapmak ve geniş ölçekli veri tabanı üzerinde yazılım geliştirmek,
3. Büyük veriler ile çalışmak, SQL kullanarak büyük ölçekli verilerde veri işleme yapmak.

.NET YAZILIM UZMANI (1 kişi)
Genel Nitelikler
1. .Net ortamında ileri seviye yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak,
2. C# ve Visual Basic .NET ile uygulama geliştirme konusunda iyi derecede deneyim sahibi olmak, 
3. ASP.NET, ASP.NET MVC, Web API ile uygulama geliştirme konusunda iyi derecede deneyim sahibi olmak,
4. Windows Servislerinin geliştirilmesi konusuna hâkim olmak,
5. Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak,
6. JQuery, Javascript, AJAX, HTML, CSS vb. Web teknolojilerine hâkim ve deneyimli olmak,
7. WPF, MVVM, Prism Framework ve IoC(Inversion Of Control) konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
8. MSSQL veri tabanları ile entegre uygulama geliştirmiş olmak, Procedure ve Function konularına hâkim olmak,
9. T-SQL bilgisine hâkim olup ileri seviye deneyim sahibi olmak,
10. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,
11. RabbitMQ sistemi hakkında bilgi sahibi olmak,
12. Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,
13. Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,
14. Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konularında bilgi sahibi olmak,
15. Nesneye yönelik prensipler, Tasarım Desenleri, Test Güdümlü Programlama, Refactoring konularında deneyim sahibi olmak,
16. Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,
17. Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity framework) konularında bilgi sahibi olmak,
18. Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS, GIT veya SVN) kullanmış olmak,
19. Visual Studio kullanımında en az 3(üç) yıllık deneyime sahip olmak.

Tercih Sebepleri
1. En az 1.000.000 (bir milyon) kullanıcısı olan C#, ASP.NET MVC ile geliştirilen büyük sistemlerin yazılım geliştirme sürecinde aktif olarak en az 3 (üç) yıl bulunmuş olmak,
2. WPF ile geliştirilen projelerde aktif olarak en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak,
3. Entity Framework konusunda en az 3 (üç) yıllık deneyime sahip olmak,
4. Kendo UI of Telerik veya DevExpress kütüphanelerinden en az birinde uygulama geliştirmiş olmak.

İş Tanımı
1. .Net teknolojileri kullanarak 3 katmanlı (3 tier) ve web tabanlı yazılımlar geliştirmek,
2. Sistem çözümleme yapmak ve geniş ölçekli veri tabanı üzerinde yazılım geliştirmek,
3. Büyük veriler ile çalışmak, SQL kullanarak büyük ölçekli verilerde veri işleme yapmak.

II- İSTENİLEN BAŞVURU ŞEKLİ, BELGELER, YERİ ve TARİHİ
İstenilen Belgeler
a) Başkanlık internet sayfasından temin edilecek “Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu”, 
b) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu çıktısı, aslı veya noter onaylı sureti, (belgenin aslının ibrazı halinde fotokopisi Başkanlıkça onaylanacaktır. Eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)
c) KPSSP3 sonuç belgesi, Belge ibraz etmeyenlerin KPSSP3 puanı 70 olarak değerlendirilecektir,
d) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenen “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” ne göre kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge. (Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.) Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir,
e) Detaylı özgeçmiş belgesi,
f) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine dair belge,
g) Çalışma sürelerini gösteren belgeler; Özel sektörde çalışanlar için SGK İşyeri Unvan listesi, Hizmet Dökümü, Genel şartlar (d) bendinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge, Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak belge, (Mesleki tecrübe sürelerinin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki ve bilişim personeli olarak geçtiği belgelendirilen süreler dikkate alınacaktır)
h) Sahip olunan sertifikalar,
ı) Sabıka kaydına dair yazılı beyan veya e-Devlet çıktısı.

Yukarıda sayılan belgelerin son başvuru tarihinin mesai bitimine kadar Başkanlığa teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Başkanlıkça da onaylanabilir.

Başvuru Şekli
Adayların sınava katılabilmesi için Sınav Başvuru Formunu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurup fotoğraf yapıştırdıktan sonra, formun çıktısını imzalamak suretiyle yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 01.10.2021 - 15.10.2021 tarihleri arasında ÖSYM Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Başkanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir.

Son başvuru tarihi 15.10.2021 saat 17.00’dır. Postadaki gecikmeler veya diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
Adaylar tüm sınav duyurularını http://osym.gov.tr adresinden izleyeceklerdir. Ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

III- BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarında ( KPSS ) KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun on (10) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.
Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü sınava kabul edilecektir. 

Giriş sınavı sözlü usulü ile 03.11.2021 tarihinde ÖSYM Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No: 1 Bilkent/ANKARA adresinde yapılacaktır. Aynı gün bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara, sınav yeri ve tarihi bilgileri, http://sonuc.osym.gov.tr adresinden bildirilecektir.

IV- DEĞERLENDİRME
Sözlü sınavda adaylara aşağıda belirtilen konulardan teori ve uygulama soruları sorulacaktır.
1- Yazılım Mühendisliği,
2- Proje Yönetimi,
3- Veri tabanı tasarımı ve yönetim sistemleri,
4- Programlama Dilleri (Java, C#, C++),
5- Web tabanlı uygulama,
6- Bilgisayar Ağları,
7- Bilgi Güvenliği,
8- İşletim Sistemleri,
9- Yazılım mimarisi,
10- Pozisyonla ilgili diğer konular,
11- İş zekâsı süreçleri.
12- Uygulama (Komisyon adaylardan bilgisayar başında kodlama yapmasını isteyebilecektir. Bu uygulamada adayın algoritmayı doğru olarak kodlaması, yazılım dilinin kütüphanelerini ve teknolojilerini kullanması, nesne tabanlı programlama bilgisi, test güdümlü programlama bilgisi ve kod kalitesi refactoring ve tasarım kalıplarının uygulanması) ve veri tabanı bilgisi ölçülecektir,
Sınav sonuçları, adaylara https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden bildirilecektir.

SÖZLEŞME ÜCRETİ
Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanı olan (Temmuz - Aralık 2021 tarihleri arası belirlenen brüt ücret 8.772,86.- TL)’nin aşağıda belirtilen cetvelde gruplar dahilinde belirlenen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. 

 

Pozisyon

Sayı

Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanı

Java Yazılım Uzmanı

2

2 katına kadar

.Net Yazılım Uzmanı

1

2 katına kadar


Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.
Önemli Not: Başkanlığımızda Bilişim Personeli statüsünde çalışanlar, görev yaptıkları süre içerisinde ÖSYM’nin yaptığı sınavlara aday olarak giremezler.

İlan olunur.