Sanko Üniversitesi 46 akademik personel alacak

Sanko Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Adayların, başvuracakları bölüm ve alan adı belirten dilekçe, YÖK Ek-4 ve Ek 3 formatında özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, 6 adet fotoğraf, diploma belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti veya İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri ile İnsan Kaynakları Müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

Başvurusu dilekçesinde; Başvuru belgeleri ve dosya içeriklerinin doğruluğunu ve tüm dosya içeriklerinin birbirleri ile aynı olduğunu, aynı olmaması halinde başvurunun geçersiz sayılacağını kabul ve beyan ettiğine dair yazılı ibarenin yer alması gerekmektedir.

Üniversitemizin  aşağıda  belirtilen  birimlerine,  2547  sayılı  Kanun  Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Sağlık  Hizmetleri  Meslek  Yüksekokulu  ilgili  kadrosu  için  2547 sayılı  Kanun, Öğretim  Üyesi Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş Sınavlarına  İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin Madde 14 (1), (2)  ve yürürlükteki ilgili maddeleri gereğince Öğretim Görevlisi alınacaktır.

MADDE 14 - (1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da  sanatta  yeterlik  eğitimini  tamamlamış  olanlarda,  meslek  yüksekokullarının  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  belirlenen  uzmanlık  alanlarına  atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

(2)  Meslek yüksekokullarının,  bu  Yönetmeliğin 6  ncı  maddesinin  dördüncü  fıkrası  kapsamındaki  öğretim  görevlisi  kadroları  haricindeki  öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. "

- Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, doçentlik belgesi veya noter onaylı sureti veya İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan sureti ile doçentlik unvanını aldıktan sonra ilgili bilim alanında özgün yayınlar veya çalışmalar yapmış olmak, Doçentlik unvanını aldıktan sonra kendi bilim alanında uluslararası düzeyde orjinal eserler vermiş olmak, uygulama alanı bulunan dallara yapılacak müracaatlarda uygulamaya yönelik orjinal uluslararası çalışmalar yapmış olmak ve bu yayınlardan bir tanesini başlıca araştırma eseri olarak göstermek, bilimsel yayınlarını, kongre, konferans ve tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden, biten yüksek lisans (bilim uzmanlığı) ve doktora çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 1 adet basılı dosya ve 6 adet flash bellek eklemeleri gerekmektedir.

- Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, doçentlik belgesi veya noter onaylı sureti veya İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz tarafından aslı  görülerek  onaylanan  sureti  ile  yayın  listelerini,  bilimsel  çalışma  ve  yayınlarını  kapsayan  1  adet  basılı  dosya  ve  4  adet  flash  bellek  eklemeleri gerekmektedir.

- Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak, bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayın listelerini kapsayan 1 adet basılı dosya ve 4 adet flash bellek eklemeleri gerekmektedir.

- Öğretim Görevlisi kadrolarına müracaat edecek adaylar;

İletişim bilgilerini  içeren  başvuru dilekçesi,  resimli  özgeçmiş, iki  (2) adet  fotoğraf, diploma  belgelerinin aslı veya noter onaylı  sureti veya İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri, onaylı lisans ve tezli yüksek lisans belgeleri, Lisans Transkripti, ALES'den en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığını gösteren yabancı dil sınav sonuç belgesi, nüfus cüzdanının sureti, erkek adaylar için askerlik terhis belgesi veya tecil belgesi

- Yabancı Diller Bölümü Öğretim Görevlisi kadrolarına müracaat edecek adaylar;

İletişim bilgilerini içeren  başvuru dilekçesi,  resimli  özgeçmiş, iki  (2) adet  fotoğraf, diploma  belgelerinin aslı veya noter onaylı  sureti veya İnsan Kaynakları  Müdürlüğümüz  tarafından  aslı  görülerek  onaylanan  suretleri,  onaylı  lisans  ve  tezli  yüksek  lisans  belgeleri,  yabancı  dille  eğitim  ve  öğretim yapılan  programlardaki  öğretim  görevlisi  kadrolarına  yapılacak  atamalarda  atama  yapılacak  programın  eğitim  dilinde;  bilim  alanı  yabancı  dille  ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

- Araştırma Görevlisi kadrolarına müracaat edecek adaylar;

İletişim bilgilerini içeren  başvuru dilekçesi,  resimli  özgeçmiş, iki  (2) adet  fotoğraf, diploma  belgelerinin aslı veya noter onaylı  sureti veya İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri, onaylı lisans, tezli yüksek lisans öğrenci ya da mezun belgeleri, Lisans Transkripti, ALES'den  en  az  70,  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  kabul  edilen  Merkezi  Yabancı  Dil  Sınavından  en  az  50  puan  veya  eşdeğerliliği  kabul  edilen  bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığını gösteren yabancı dil sınav sonuç belgesi, nüfus cüzdanının sureti, erkek adaylar için askerlik terhis belgesi veya tecil belgesi,

 

Ortak Dersler-Yabancı Diller Bölümü Öğretim Görevlisi Kadrosu için Sınav Takvimi

Ön Değerlendirme Tarihi

Giriş Sınavı Tarihi

Sınav Giriş Yeri

Sonuç Açıklama Tarihi

12.03.2021

17.03.2021
Saat 09:30

SANKO Üniversitesi, 2. Kat.
204 Nolu Sınıf

19.03.2021

Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Kadrosu için Sınav Takvimi

Ön Değerlendirme Tarihi

Giriş Sınavı Tarihi

Sınav Giriş Yeri

Sonuç Açıklama Tarihi

12.03.2021

15.3.2021
Saat 13:30

SANKO Üniversitesi, 3.Kat 324 Nolu Derslik

17.03.2021

Sağlık Bilimleri Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Kadrosu için Sınav Takvimi

Ön Değerlendirme Tarihi

Giriş Sınavı Tarihi

Sınav Giriş Yeri

Sonuç Açıklama Tarihi

12.03.2021

17.03.2021
Saat 10:30

SANKO Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi
5. Kat Derslik:9

19.03.2021

Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Kadrosu için Sınav Takvimi

Ön Değerlendirme Tarihi

Giriş Sınavı Tarihi

Sınav Giriş Yeri

Sonuç Açıklama Tarihi

12.03.2021

17.03.2021
Saat 10:30

SANKO Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi
5. Kat Derslik:9

19.03.2021

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Kadrosu için Sınav Takvimi

Ön Değerlendirme Tarihi

Giriş Sınavı Tarihi

Sınav Giriş Yeri

Sonuç Açıklama Tarihi

12.03.2021

17.03.2021
Saat 14:00

SANKO Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi
5. Kat Derslik:8

19.03.2021

Sağlık Bilimleri Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Kadrosu için Sınav Takvimi

Ön Değerlendirme Tarihi

Giriş Sınavı Tarihi

Sınav Giriş Yeri

Sonuç Açıklama Tarihi

12.03.2021

17.03.2021
Saat 14:00

SANKO Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi
5. Kat Derslik:7

19.03.2021

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Kadrosu için Sınav Takvimi

Ön Değerlendirme Tarihi

Giriş Sınavı Tarihi

Sınav Giriş Yeri

Sonuç Açıklama Tarihi

12.03.2021

17.03.2021
Saat 14:00

SANKO Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi
5. Kat Derslik:7

19.03.2021

Sağlık Bilimleri Fakültesi Diyetetik Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Kadrosu için Sınav Takvimi

Ön Değerlendirme Tarihi

Giriş Sınavı Tarihi

Sınav Giriş Yeri

Sonuç Açıklama Tarihi

12.03.2021

17.03.2021
Saat 11:00

SANKO Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi
6. Kat Derslik:10

19.03.2021

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Programı Öğretim Görevlisi Kadrosu için Sınav Takvimi

Ön Değerlendirme Tarihi

Giriş Sınavı Tarihi

Sınav Giriş Yeri

Sonuç Açıklama Tarihi

12.03.2021

17.03.2021
Saat: 10:00

SANKO Üniversitesi 2. Kat Derslik: 205

19.03.2021

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri Programı Öğretim Görevlisi Kadrosu için Sınav Takvimi

Ön Değerlendirme Tarihi

Giriş Sınavı Tarihi

Sınav Giriş Yeri

Sonuç Açıklama Tarihi

12.03.2021

17.3.2021
Saat: 10:30

SANKO Üniversitesi 2. Kat Derslik: 205

19.03.2021


Genel Bilgiler
- Başvurular şahsen veya posta yolu ile kabul edilecektir.
- Doçentliğe atamalarda en az Üniversitelerarası Kurulun doçentlik sınavı için kabul ettiği ilkeler aranır.
- Posta ve kargo şirketi kullanılarak yapılacak gönderilerde meydana gelecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
- İlan Yürürlük Süresi: Yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün
T.C. SANKO Üniversitesi, İnsan Kaynakları Müdürlüğü
İncilipınar Mah. Gazi Muhtar Paşa Bulv. No: 36   27090 Şehitkamil / Gaziantep Bilgi için: 0 (342) 211 65 00 Faks: 0 (342) 211 65 05 insankaynaklari@sanko.edu.tr

 

Birim/Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı/ Program

Unvan

Adet

Açıklama

REKTÖRLÜK

ORTAK DERSLER

Yabancı Diller

Öğretim Görevlisi

2

İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Dil Bilimi veya Çeviribilim/İngilizce Mütercim-Tercümanlık bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Bu alanlardan birinde tezli
yükseklisans yapmış olmak,

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ

Biyoistatistik AD

Öğretim Görevlisi

1

Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Dr. Öğretim
Üyesi

1

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

Acil Tıp AD

Profesör / Doçent /
Dr. Öğr. Üyesi

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

Profesör / Doçent /
Dr. Öğr. Üyesi

3

Deri ve Zührevi Hastalıklar AD

Profesör / Doçent /
Dr. Öğr. Üyesi

2

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Profesör / Doçent /
Dr. Öğr. Üyesi

2

Fiziksel Tıp Rehabilitasyon AD

Profesör / Doçent /
Dr. Öğr. Üyesi

1

Göğüs Hastalıkları AD

Profesör / Doçent /
Dr. Öğr. Üyesi

2

İç Hastalıkları AD

Profesör / Doçent /
Dr. Öğr. Üyesi

3

Kardiyoloji AD

Doçent

1

Nöroloji AD

Profesör / Doçent /
Dr. Öğr. Üyesi

1

Nükleer Tıp AD

Profesör / Doçent /
Dr. Öğr. Üyesi

1

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD

Profesör veya Doçent

1

Çocuk Cerrahisi AD

Profesör / Doçent /
Dr. Öğr. Üyesi

1

Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

Profesör / Doçent /
Dr. Öğr. Üyesi

3

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD

Profesör / Doçent /
Dr. Öğr. Üyesi

1

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD

Profesör / Doçent /
Dr. Öğr. Üyesi

1

Hemşirelik lisans mezunu olmak. İlgili anabilim dalında veya hemşirelik anabilim dalında doktora yapmış olmak. (Dr. Öğr. Üyesi başvuruları için ilgili anabilim dalında dersler almış olmak ve tez
çalışmasını bu alanda yapmış olmak.)

Halk Sağlığı Hemşireliği AD

Profesör / Doçent /
Dr. Öğr. Üyesi

1

Hemşirelik lisans mezunu olmak. İlgili anabilim dalında veya hemşirelik anabilim dalında doktora yapmış olmak.(Dr. Öğr. Üyesi başvuruları için ilgili anabilim dalında dersler almış olmak ve tez
çalışmasını bu alanda yapmış olmak.)

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği AD

Profesör / Doçent /
Dr. Öğr. Üyesi

1

Hemşirelik lisans mezunu olmak. İlgili anabilim dalında veya hemşirelik anabilim dalında doktora yapmış olmak.(Dr. Öğr. Üyesi başvuruları için ilgili anabilim dalında dersler almış olmak ve tez
çalışmasını bu alanda yapmış olmak.)

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği AD

Öğretim Görevlisi

1

Hemşirelik lisans mezunu olmak. İlgili anabilim dalında veya hemşirelik anabilim dalında yüksek lisans yapmış olmak veya doktora yapıyor olmak. (İlgili anabilim dalında dersler almış olmak ve tez
çalışmasını bu alanda yapmış olmak.)

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD

Öğretim Görevlisi

1

Hemşirelik lisans mezunu olmak. İlgili anabilim dalında veya hemşirelik anabilim dalında yüksek lisans yapmış olmak veya doktora yapıyor olmak. (İlgili anabilim dalında dersler almış olmak ve tez
çalışmasını bu alanda yapmış olmak.)

İç Hastalıkları Hemşireliği AD

Araştırma Görevlisi

1

Hemşirelik lisans mezunu olmak. İlgili anabilim dalında veya hemşirelik anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak veya mezun olmak. (İlgili anabilim dalında dersler almış olmak ve tez
çalışmasını bu alanda yapmış olmak.)

Hemşirelik Esasları AD

Araştırma Görevlisi

1

Hemşirelik lisans mezunu olmak. İlgili anabilim dalında veya hemşirelik anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak veya mezun olmak. (İlgili anabilim dalında dersler almış olmak ve tez
çalışmasını bu alanda yapmış olmak.)

BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ

Diyetetik AD

Profesör / Doçent /
Dr. Öğr. Üyesi

1

Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu olmak. İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.

Diyetetik AD

Dr. Öğr. Üyesi

1

Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu olmak. İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak. (Çocuk Hastalıkları ve Beslenmesi alanında çalışmaları
olmak)

Beslenme AD

Dr. Öğr. Üyesi

1

Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu olmak. İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak. (Besin Kimyası ve/veya Beslenme Biyokimyası alanında
çalışması olmak)

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ

Diyetetik AD

Araştırma Görevlisi

1

Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu olmak. İlgili anabilim dalında en az tezli yüksek lisans yapıyor olmak veya mezun olmak. (Yetişkin Hastalıklarında Beslenme ve Diyetetik konusunda deneyimli olmak ve bu konuda araştırma yapmış olmak ve bunları belgelendirmek)

FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon AD

Prof. Dr

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olmak. İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.

Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon AD

Doç. Dr.

1

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olmak.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon AD

Dr. Öğr. Üyesi

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olmak. Ergoterapi anabilim dalında doktora yapmış olmak.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon AD

Öğretim Görevlisi

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olmak. İlgili anabilim dalında en az tezli yüksek lisans yapmış olmak ve doktora yapıyor olmak. Alanda en az 3 yıl tecrübeli olmak

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

TIBBİ HİZMETLER ve TEKNİKLER BÖLÜMÜ

Anestezi

Öğretim Görevlisi

3

Ameliyathane Hizmetleri

Öğretim Görevlisi

1