Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 3 sözleşmeli personel alacak

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM İLANI

Üniversitemize  bağlı  birimlerde  istihdam  edilmek  üzere  657  sayılı  Devlet  Memurları Kanununun 4.  maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli  ve 7/15754  sayılı  Kararnameye ekli   28.06.2007   tarih   ve   26566   sayılı   Resmi   Gazetede   yayımlanan   Sözleşmeli   Personel Çalıştırılmasına  İlişkin  Esaslarda  Değişiklik  Yapılmasına  Dair  Esaslar’  da  yer  alan  ek  2’inci maddenin  (b)  ve  (c)  fıkrasına  göre  KPSS  (B)  grubu  puan sırası  esas  alınmak  suretiyle  aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 3 adet sözleşmeli personel alınacaktır.
 

Unvanı

Adedi

Başvuru Unvan Kodu

Aranan Nitelikler

Programcı

1

6580

En az (bilgisayar programcılığı alanında) Önlisans düzeyinde yükseköğrenimli olmak veya Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, İstatistik ve Matematik bölümü lisans programlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
-Bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders aldığını belgelendirmek veya bu alanda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi olmak
-WEB Uygulama Geliştirme ve WEB tasarım konularında en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgelendirmek.
-Web servisleri, Web Sunucusu gibi teknolojilere hakim olmak.
-Tercihen PHP, Java veya .NET dillerinden en az ikisinde tecrübe sahibi olmak.
-Tercihen JQuery, AJAX Teknolojileri, CSS, JavaScript, HTML, XHTML gibi Web Teknolojilerine hakim ve deneyimli olmak.
-Tercihen veri tabanı sistemleri hakkında ve iyi düzeyde SQL
bilgisine sahip olmak.
-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde puan almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer ÖSYM tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM'nin, bu ilanın son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" hakkındaki kararı esas alınacaktır.) Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans veya doktora yapanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak
kabul edilir.

Sistem
Programcısı

2

999993

Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, İstatistik ve Matematik bölümü lisans programlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
-Java, VBScript, Shell Script ve PHP gibi dillerinden en az ikisini bilmek ve bunu belgelendirmek.
-En az 3 (üç) yıl bilişim teknolojilerinde deneyim sahibi
olmak ve bunu belgelendirmek.
-Tercihen VMware ESXi sunucu sanallaştırma konusunda kurulum, yapılandırma ve yönetimi konusunda bilgi sahip olmak,
-Tercihen Linux İşletim sistemleri (Redhat, Centos, Debian vb.) kurulum, yönetim ve bakım konusunda bilgi sahibi olmak,
-Tercihen MS Windows Server 2008, 2012 2016 işletim sistemlerinin kurulum, yapılandırma, güncelleme, yönetimi konusunda ve ortaya çıkabilecek problemlerin tespiti ve çözümleri konusunda bilgi sahibi olmak, Microsoft Active Directory altyapısının kurulum, yapılandırma, güncelleme, yönetimi konusunda ve ortaya çıkabilecek problemlerin tespiti ve çözümleri konusunda bilgi sahibi olmak,
-Tercihen temel ağ (Network) ve güvenlik bilgisine sahip
olmak,
-Tercihen veri depolama, SAN, NAS cihazları konusunda
bilgi sahibi olmak,
-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde puan almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer ÖSYM tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM'nin, bu ilanın son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" hakkındaki kararı esas alınacaktır.) Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans veya doktora yapanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak
kabul edilir.


AÇIKLAMALAR
1)  Adaylarla  hizmet  sözleşmesi  yapılacak  olup,  sözleşmede  belirtilen  şartları  yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
2)  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  4/B  maddesi  gereğince,  sözleşmeli  olarak istihdam    edilenler    hizmet    sözleşmesine    aykırı    hareket    etmesi    nedeniyle    kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi  tek taraflı  feshetmesi  halinde,  fesih  tarihinden  itibaren  1  (bir) yıl  geçmedikçe  kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

3)  Başvuracak  adaylarda  yukarıda  belirtilen  özel  şartlar  ile  657  sayılı  Kanunun  48.
maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
4)  a)  Adaylar  Programcı  kadrosuna  başvuruda  Önlisans  düzeyinde  başvuru  yapıyorsa 2020 KPSS (B) Grubu KPSSP93 puanı esas alınacaktır.
b) Lisans düzeyinde başvurularda 2020 KPSS (B) Grubu KPSSP3 puanı esas alınacaktır.
5)   Başvurularda  "Kamu   Görevlerine  İlk  Defa   Atanacaklar   İçin   Yapılacak  Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6)  Adayların  herhangi  bir  sosyal  güvenlik  kurumundan  emeklilik  veya  yaşlılık  aylığı almamaları gerekmektedir.
7)  Erkek  aday  için  askerlik  durumu  itibariyle;  askerlikle  ilgisi  bulunmamak,  muvazzaf
askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:
Başvuru  Yeri/Adresi:  Sivas  Bilim ve  Teknoloji  Üniversitesi  Rektörlüğü, Personel  Daire Başkanlığı Yenişehir Mahallesi, Kardeşler Caddesi No:7/1 Merkez/SİVAS

Başvuru Tarihleri: Bu ilanın yayımlandığı tarih itibariyle 30 (Otuz) gündür.

Adayların   başvurularını   yukarıda   belirtilen   tarihlerde   Sivas   Bilim   ve   Teknoloji Üniversitesi   Rektörlüğü   Personel   Daire   Başkanlığına   Başvuru   Formunu   tam   ve   eksiksiz doldurarak  istenen  belgelerle  birlikte  şahsen  yapmaları  gerekmektedir.  Posta  yoluyla  yapılan başvurular  kabul  edilmeyecektir.  Başvuru  için  istenen  belgeleri  eksik  getiren,  başvuru  tarihini geciktiren   veya   nitelikleri   uygun   olmayan   adayların   müracaatlarına   işlem   yapılmayacaktır. Adaylar yalnızca bir kadro pozisyonuna başvurabileceklerdir.

Müracaat İçin İstenen Belgeler:
1) KPSS (B) grubu Önlisans KPSSP93, Lisans KPSSP3 sınav sonuç belgesi
2) Dil yeterlilik belgesi (İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde)
3)    İş    Başvuru    Formu    (Üniversitemiz    internet    sayfasından    temin    edilecektir.
https://personel.sivas.edu.tr/formlar )
4) Diploma Örneği (e-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)
5) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
6) Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)
7) Tecrübe belgesi (istenen unvana ilişkin tecrübe belgesi ve SGK prim dökümü)
8) Adli Sicil Kaydı (e-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)
9) İstenilen programlama diline ilişkin belgeler

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Programcı  ve Çözümleyici,  Sistem Programcısı  pozisyonları  için  KPSS  (B) grubu puan sırasına  konulmak  kaydıyla  alım  yapılacak  her  bir  unvan  için  boş  bulunan  sözleşmeli  personel pozisyonunun on katına kadar belirlenen adaylara Üniversitemiz tarafından yazılı ve/veya sözlü sınav  yapılacaktır.  Sınav  şekli  ve  tarihi  başvuru  bitim  tarihi  itibariyle  en  geç  10  (on)  gün içerisinde Üniversitemiz internet adresinden (https://sivas.edu.tr) yayımlanacaktır.

Adayların   sonuç   belgesi   ÖSYM   kayıtları   ile   kontrol   edilecektir.   Yanlış   beyanda bulunanları  başvuruları  geçersiz  sayılacaktır.  Bu  ilan  tebliğ  mahiyetinde  olacağından,  ayrıca tebligat yapılmayacaktır. İlan edilen pozisyonların atama süreçleri  ayrıca Üniversitemiz internet sayfasında yayımlanacaktır.

Yerleşmeye hak kazanan adaylarla hizmet sözleşmesi imzalanacaktır.