Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 10 sözleşmeli personel alacak

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumundan:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI


Kurumumuz bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası, Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 ve 11'inci maddeleri,  06.06.1978  tarihli  ve  7/15754  sayılı  Bakanlar  Kurulu  Kararı  ile  yürürlüğe  konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar kapsamında sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek  üzere  2  Kadın  koruma  ve  güvenlik  görevlisi,  2  Erkek  koruma  ve  güvenlik  görevlisi, temizlik, basit bakım ve ısıtma gibi temel hizmetleri yerine getirmek üzere 5 destek personeli, 1 teknisyen olmak üzere toplam 10 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.
Sözleşmeli personel alımı KPSS sınav puanları esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek   puanlıdan   başlanarak   ilgili   sözleşmeli   pozisyonunun   10   (on)   katı   aday   arasından, Kurumumuz  tarafından  gerçekleştirilecek  sözlü  sınav  sonucunda  oluşacak  başarı  sırasına  göre gerçekleştirilecektir.

1. Sözleşmeli Pozisyonlara Yerleşebilmek İçin Gereken Şartlar

1.1. Genel Şartlar
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde  belirtilen  süreler  geçmiş  veya  hükmün  açıklanmasının  geri  bırakılmasına  karar verilmiş olsa bile;
* Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
* Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel  hayata  ve  hayatın  gizli  alanına  ve  cinsel  dokunulmazlığa  karşı  suçlar  ile  uyuşturucu  veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
* Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa  karşı  suçlar  ile  uyuşturucu  veya  uyarıcı  madde  suçlarından  dolayı  hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
c) Askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak ya da askerlikle ilgisi bulunmamak,
d) 2020  ya  da  2021  yılı  Kamu  Personeli  Seçme  Sınavı  (KPSS)  sonucu  en  az  60  puan almış olmak   (lisans düzeyinde KPSSP3, ön lisans düzeyinde KPSSP93, ortaöğretim düzeyinde KPSSP94 puan türünde)
e) Son  başvuru  tarihi  olan  12/11/2021  itibarıyla  18  yaşını  doldurmuş  olmakla  birlikte 01.01.2021 tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak, (01.01.1991 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.)
f) Mesleğin  ifasına  engel  olacak  bir  hastalığı  bulunmadığını,  tam  teşekküllü  sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.
g) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

1.2. Özel şartlar:
A - Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına başvurabilmek için
a) En az iki yıllık ön lisans mezunu olmak,
b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik  kartına  sahip  olmak,  (Asıl  listeye  giren  adayların  atama  için  bu  belgeyi  ibraz  etmeleri gerektiğinden belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)
c) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
d) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.
e) Gece  ve  gündüz,  iç  ve  dış  mekânda  vardiyalı  sistemde  çalışmaya  engel  durumu olmamak,
f) Erkeklerde 175 cm, kadınlarda 165 cm’den kısa boylu olmamak, (Asıl listede yer alan adaylardan bir sağlık kuruluşundan alınan boy-kilo gösterir belge istenecektir.)
g) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 20’den fazla veya az olmamak, (Örneğin;175 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 75+20=95’ten fazla, 75-20=55’ten az olmaması gerekmektedir.)
B - Sözleşmeli Destek Personeli pozisyonlarına başvurabilmek için;
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
C - Sözleşmeli Teknisyen pozisyonuna başvurabilmek için;
a) Meslek liseleri veya teknik liselerin Elektrik, Elektronik bölümlerinden ya da Elektrik elektronik teknolojisi alanından mezun olmak,
gerekmektedir.

1.3. Başvuru tarihi :
Başvurular  01/11/2021  günü  başlayıp,  12/11/2021  günü  mesai  saati  bitiminde  sona erecektir.   Başvuruların,   12.11.2021   Cuma   günü   saat   23:59’a   kadar   tamamlanmış   olması gerekmektedir

1.4. Başvuru yeri ve şekli:
* Adaylar  başvurularını  1  Kasım  –  12  Kasım  2021  tarihleri  arasında  e-Devlet  üzerinde Türkiye  İnsan  Hakları  ve  Eşitlik  Kurumu  -  Kariyer  Kapısı  Kamu  İşe  Alım  ve  Kariyer  Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinden yapacaktır.
* Adaylar bu ilanda yer alan yalnızca bir sözleşmeli pozisyon için başvuru yapabilecektir.
Birden fazla pozisyona başvurusu tespit edilen adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
* Adayların    başvuru    işlemini    tamamlandıktan    sonra    “Başvurularım”    ekranından başvurularının  tamamlanıp  tamamlanmadığını  kontrol  etmeleri  gerekmektedir.  “Başvurularım” ekranından     “Başvuru     Alındı”     ibaresi     görülmeyen     hiçbir     başvuru     değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu hususta sorumluluk başvuru yapan adaya aittir.

2. Başvuruların Değerlendirilmesi ve Duyurulması
* Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, 2020 ya da 2021 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının ( KPSS ) ilgili puan türü esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli personel pozisyonunun 10 (on)  katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.

Bu sıralamaya ilgili sözleşmeli pozisyonda son sıradaki aday ile aynı puana sahip birden fazla  adayın  bulunması  halinde,  bu  adayların  tamamı  sözlü  sınava  kabul  edilecektir.  Adaylar Kariyer Kapısı Platformu üzerinden sınav sonuçlarını görüntüleyebileceklerdir.

* Sözlü   sınav   22/11/2021   Pazartesi   günü   Kocatepe   Mah.   Yüksel   Cad.   No:23 Çankaya/Ankara adresinde yer alan Kurum binamızda yapılacaktır.

3. Sınav Şekli ve Konuları Sözlü sınav;
a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (50 puan),
b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (15 puan),
c) Genel kültür (15 puan),
d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan), konularından oluşmaktadır.
Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alması gerekecektir.

4. Nihai Sonuçların İlanı
Nihai  başarı  listesi  adayların  merkezi  ve  sözlü  sınavda  aldıkları  puanların  aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. Güvenlik ve  koruma  görevlisi  pozisyonları  için  kadın  ve  erkek  adaylar  ayrı  ayrı  değerlendirilecektir. Adaylar Kariyer Kapısı Platformu üzerinden sonuçlarını görüntüleyebileceklerdir.

5. Ataması Yapılanlardan Göreve Başlamadan Önce İstenecek Belgeler
* 2020 ya da 2021 KPSS (B) grubu sonuç belgesi,
* Diploma veya e-Devlet üzerinden alınacak mezuniyet belgesi,
* Güvenlik ve koruma görevlisi pozisyonuna yapılan başvuru için istenilen belge,
* Güncel tarihli adli sicil kaydını gösterir belge,
* Sağlık kurulu raporu,

6. Sözleşme Ücretleri
Alınacak sözleşmeli personelin asgari nitelikleri ve hizmet sürelerine göre alacakları brüt aylık ücreti ek-1 tabloda gösterilmiştir.

7. Diğer Hususlar
* Gerçeğe aykırı belge veren, beyanda bulunan veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler   ile   istenen   belgeleri   ibraz   etmeyenlerin   başvuruları   geçersiz   sayılacak;   hizmet sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
* Atama şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenlerin hizmet sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
*  Sözleşmeli  personelin,  hizmet  sözleşmesi  esaslarına  aykırı  hareket  etmesi  nedeniyle kurumlarınca  sözleşmesinin  feshedilmesi  veya  sözleşme  dönemi  içinde  sözleşmeyi  tek  taraflı feshedenler,   fesih   tarihinden   itibaren   bir   yıl   geçmedikçe,   bu   ilan   kapsamında   başvuruda bulunamayacak; aykırı durumu tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
* Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da   belgelerde   tahrifat,   silinti   ve   kazıntı   yapmak   suretiyle   Kurumu   yanıltanlar   hakkında, Cumhuriyet  Savcılığına  suç  duyurusunda  bulunulur.  Kurumu  yanıltanlar  kamu  görevlisi  ise  bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

İlan olunur.

 

Ek-1: Asgari Nitelikler ve Brüt Ücret Miktarları

Unvanı

Adet

Brüt Aylık Ücret (TL)

Asgari Nitelikler

10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel

Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu

maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Hizmet yılı;

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

4

4.523,28
4,554,70

a) 5 yıldan az olanlar
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar

4.616,40

c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar

4,678,09

d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar

4.800,31

e) 20 yıldan fazla olanlar

Temizlik, basit bakım, ısıtma gibi hizmetleri

yerine getirmek üzere en az ortaöğretim

kurumlarından mezun olmak

Hizmet yılı;

Destek Personeli

5

3.788,21

a) 5 yıldan az olanlar

3.846,09

b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar

3.903,60

c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar

3.962,13

d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar

4.020,00

e) 20 yıldan fazla olanlar

Alanıyla ilgili en az ortaöğretim mezunu

olmak

Hizmet yılı;

4.244,58

a) 5 yıldan az olanlar

Teknisyen

1

4.360,33

b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar

4.476,02

c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar

4,591,76

d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar

7.707,45

e) 20 yıldan fazla olanlar