MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI RESMÎ EĞİTİM KURUMLARINDA 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B MADDESİ KAPSAMINDA ^REV YAPAN SÖZLEŞ^Lİ ÖĞRETMENLERİN SAĞLIK MAZERETİNE BAĞLI İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU - 2021

Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlannda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamda görev yapan sözleşmeli öğretmenlerin sağlık mazeretine bağlı iller arası yer değiştirme isteğine ilişkin baş^ırulaı ve yer değiştirme işlemleri, Bakanlık Makamının 02/08/2018 tarihli ve 49969 sayılı Onay çerçevesinde aşağıda yapılan açıklamalar doğrultusunda takvimde belirtilen süre içerisinde gerçekleştirilecektir.

AÇIKLAMALAR

 1. Sağlık mazeretine bağlı yer değişikliği başvuran; sözleşmeli öğretmenlerin kendisi, eşi, çocuklan ile anne veya babasının sağlık mazeretine bağlı olarak gerçeUeştirilecek; sözleşmeli öğretmenlerin saylanlar dışındaki diğer aile bireylerinin sağlık mazeretine bağlı olarak yer değiştirme başwrulm kabul edilmeyecektir.

 2. Sözleşmeli öğretmenlerin birinci maddede sayılanlardan herhangi birisinin tedavi gerektiren bir rahatsızlığı olduğunu son 2 (iki) yıl içerisinde alacakları sağlık kurulu raporuyla ve bu hastalığın tedavisinin görev yaptıkları ildeki devlet ve üniversite hastanelerinde mümkün olmadığını yine görev yaptıklan ilin il sağlık müdürlüğünden alacakları yazı (güncel tarihli) ile belgelendirmeleri gerekmektedir. Ancak sağlık kurulu raporunda hastalığın tedavisinin devlet ve üniversite hastanelerinde mümkün olmadığına dair açıkl^anın bul^mıası halinde başvuru sahiplerinden bu belge ayrıca istenmeyecektir. Sağlık kurulu raporundaki 2 (iki) yıllık sürenin hesabında başvuru tarihi esas almacadır. Hastalığın tedavisinin devlet ve üniversite hastanelerinde mümkün olmadığına dair il sağlık müdürlüğünden alınan belgedeki hastalığa ilişkin ifadeler, sağlık kurulu raporunda belirtilen hastalıüa ilgili olmalıdır.

 3. Sözleşmeli öğretmenler başwrularını, takvimde belirtilen süre içerisinde kişisel MEBBÎS şifreleri ile sisteme giriş yaparak "Başvuru" modülü üzerinden Elektronik Başwru Formu doldurmak suretiyle gerçeHeştireceklerdir.

 4. Sözleşmeli öğretmenler, sağlık mazeretlerine ilişkin hastalığın tedavisini yaptıracakları ili Elektronik Baş^ıru Formu'nda belirteceklerdir.

 5. Baş^mısunu yapan sözleşmeli öğretmenler ikinci maddede yapılan açıklamalara uygun sağlık kurulu raporu ve tedavinin devlet ve üniversite hastanelerinde mümkün olmadığına ilişkin il sağlık müdürlüğünden alacağı belgeler ile birlikte görev yaptığı okul/kurum müdtolüğüne başwrularını onaylatmak üzere başımda bulunacataır. Sözleşmeli öğretmenin kendi sağlığı dışındaki mazeretlerine ilişkin başwrularda ayıca vukuatlı nüfus kay t örneği de istenecektir.

 1. Eğitim kurumu müdürlüleri, baş^ıru yapan sözleşmeli öğretmenlerin baş^ırularına ilişkin belgeleri taramak suretiyle sisteme yikleyecekler; uygun olan baş^ırular için onaylama işlemini yaparak elektronik başvuru formundan iki nüsha alacaklardır. Eğitim kurumu müdürlüğü ve baş^ıru sahibince imzalanan elektronik başvuru formunun bir nüshası başwru sahibine verilecek, diğer nüsha eğitim kurumu müdürlüğünde saklanac^ır. Uygun olmayan başwrular sistem üzerinden gerekli açıklamalar yapılarak reddedilecektir.

 2. Eğitim kurumu müdürlüklerince onaylanan başvurular, sırasıyla ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince de incelenecek; takvimde belirtilen süre içerisinde uygun olan başwrular onaylanacak, uygun olmayan başvurular ise gerekçesi sistem üzerinde açıklanarak reddedilecektir.

 3. Baş^ırular, il millî eğitim müdürlüklerinde kurulacak komisyon marifetiyle incelenerek değerlendirilecektir.

 4. Başwrular; eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe millî eğitim müdürlüğü ve il millî eğitim müdürlüğü tarafından sistem üzerinden onaylanmadığı sürece geçerlilik kazanmayacataır.

 5. Elektronik Başwru Formu dışında posta, e-posta, belgegeçer vb. yollarla yapılan başwrular dikkate alınmayacataır.

 6. Yer değiştirme sürecinde yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunan sözleşmeli öğretmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan bu başvurulan onaylayan sorumlular hakkında yasal işlem yapılacaktır.

 7. Yer değiştirme işlemleri, Bakanlığımızca illerin sözleşmeli öğretmen pozisyon durumları, alanlar itibarıyla norm kadro durumu ve öğretmen ^ihtiylaı dikkate alınarak hizmet süresi üstünlüğüne göre il millî eğitim müdtolükleri emrine yapılmak suretiyle gerçekleştirilecektir. Hizmet süresinin eşitliği halinde, göreve önce başlayan sözleşmeli öğretmenin başvurusu değerlendirmeye alınacataır.

 8. Yer değiştirme işlemi gerçekleşen sözleşmeli öğretmenlere ait kararnameler, sistem üzerinden ilgili il millî eğitim müdürlüklerine gönderilecek; sözleşmeli öğretmenin görev yeri atandığı il millî eğitim müdürlüğünce belirlenecektir.

TAKVİM

İşlem

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: “Öğretmenlerin kariyer planlaması sınav ile olmaz” Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: “Öğretmenlerin kariyer planlaması sınav ile olmaz”

Tarih

Başwru ve Onay İşlemleri

Başlangıç : 23 Ağustos 2021

Bitiş : 27 Ağustos 2021 (Saat 17.00)

Yer Değiştirme İşlemlerinin GerçeUeştirilmesi

3 Eylül 2021

Aynhna ve Başlama

6 Eylül 2021 Tarihi itibarıyla

Personel Genel Müdürlüğü