Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına alım yapılacaktır.

BAŞVURU EVRAKLARI:

 1. Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Unvanı, Derecesi ve Adayın iletişim bilgileri açıkça belirtilecektir.)
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 3. Özgeçmiş,

 4. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

 5. Lisans/Lisansüstü Diplomaları (onaylı suret veya e-Devlet çıktısı),

 6. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

 7. Lisans Transkripti,

 8. ALES Belgesi,

 9. 2 Adet fotoğraf,

 10. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı,

 11. İlanda belirtilmesi halinde Tecrübe durumuyla ilgili SGK hizmet dökümü ve çalışılan iş yerinden alınan yapılan işin konusunu da belirten onaylı belge. (Öğretim Görevlisi kadroları için)
 12. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınabilir),
 13. Lisansüstü öğrenimle ilgili öğrenci belgesi (Araştırma Görevlisi kadroları için)


SINAV TAKVİMİ İLK BAŞVURU TARİHİ : 12.09.2022
SON BAŞVURU TARİHİ        : 26.09.2022
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ   : 29.09.2022
SINAV GİRİŞ TARİHİ   : 05.10.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ    : 07.10.2022


ÖNEMLİ NOTLAR

 1. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

 2. Başvurular şahsen ya da posta yoluyla kadronun ilan edildiği birime yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Başvuru yapılacak İlgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir).

 3. Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 4. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

 5. İdarenin uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir.

 6. İlanımıza http://www.nku.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

 7. Ön Değerlendirme ve sonuçlar http://www.nku.edu.tr web adresinden; İlgili Fakülte, Yüksekokul, MYO veya Enstitünün web sayfalarında açıklanacaktır.

 8. Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.


Unvan


Birim


Bölüm

Anabilim Dalı/ Anasanat Dalı / Program


Kadro Derecesi


Kadro
Sayısı


ALES Puan Türü


Açıklamalar

Öğretim
Görevlisi (Ders verecek)

Malkara Meslek
Yüksekokulu


Yönetim ve Organizasyon


İşletme Yönetimi


5


1


Eşit Ağırlık

İşletme Lisans mezunu olmak. İşletme alanında Yüksek Lisans
yapmış olmak.


Araştırma
Görevlisi


Veteriner FakültesiKlinik Bilimler


Doğum ve Jinekoloji51Sayısal

Veteriner Fakültesi mezunu olmak. Veteriner Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalında doktora yapıyor
olmak.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI (DOÇENT VE DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ)

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesi hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların ise ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrolarına başvuruda bulunacak adaylar başvuracakları kadroyu belirten dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişini, Yabancı Dil Sınav Puanını gösterir belgeyi, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisini, Doçentlik Başarı Belgesini, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesinde yer alan puanlama kriterlerine göre hazırlanmış Akademik çalışmalarının puanlanmış listesini ve yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını (4) dört adet taşınabilir bellek ve bir sayfaya 8 sayfa ve önlü arkalı olacak şekilde alınan çıktılardan oluşan 1 adet dosya halinde vereceklerdir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar, başvurdukları kadroyu belirten dilekçelerine, ekleyecekleri, özgeçmişini, Yabancı Dil Sınav Puanını gösterir belgeyi, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisi, doktora/tıpta uzmanlık belgesi Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesinde yer alan puanlama kriterlerine göre hazırlanmış Akademik çalışmalarının puanlanmış listesini ve yayın listesini (4) adet taşınabilir bellek ve bir sayfaya 8 sayfa ve önlü arkalı olacak şekilde alınan çıktılardan oluşan 1 adet dosya halinde vereceklerdir.

 • Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurul’ca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

 • Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir.

 • Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün olup; posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

 • Adaylar, Özgeçmiş ve yayınları ile diğer akademik çalışmalarını puanlama formu formatına http://personel.nku.edu.tr adresinde yer alan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesinden ulaşabilir.

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM/ANASANAT
DALI/PROGRAM

KADRO UNVANI

KADRO
DER.

ADET

AÇIKLAMA


Fen Edebiyat FakültesiSosyolojiKurumlar SosyolojisiDoçent11

Doçent unvanını Sosyoloji alanında almış olmak. Türkiye’de sinema, yetişkin eğitimi ve şiddet konularında
çalışmaları bulunmak.Çorlu Meslek YüksekokuluElektronik ve OtomasyonElektronik TeknolojisiDoçent11

Doçent unvanını Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olmak. Tıbbi Bilişim ve Sanal Gerçeklik alanında çalışmalar yapmış
olmak.


Ziraat Fakültesi


Biyosistem MühendisliğiArazi ve Su Kaynakları


Doktor Öğretim Üyesi11

Doktorasını Biyosistem Mühendisliği alanında tamamlamış olmak.
Tarımsal sulama konusunda
araştırmalar yapmış olmak.Ziraat FakültesiTarımsal BiyoteknolojiEnzim ve Mikrobiyal BiyoteknolojiDoktor Öğretim Üyesi31

Doktorasını Moleküler Biyoloji- Genetik ve Biyoteknoloji alanında yapmış olmak. Endüstriyel enzimler ve enzim mühendisliği alanlarında
çalışmalar yapmış olmak.


Çorlu Mühendislik FakültesiTekstil MühendisliğiTekstil BilimleriDoktor Öğretim Üyesi11

Tekstil eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Biyopolimerler, nanokompozit lifler ve inklüzyon kompleksleri alanlarında çalışmalar
yapmış olmak.


Çorlu Mühendislik Fakültesiİnşaat MühendisliğiYapıDoktor Öğretim Üyesi31

Doktorasını Yapı Mühendisliği alanında yapmış olmak. Çelik moment çerçeve sistemler ve elemanları üzerine deneysel ve teorik
çalışmalar yapmış olmak.


Çorlu Mühendislik Fakültesi


Elektrik- Elektronik MühendisliğiElektrik-Elektronik MühendisliğiDoktor Öğretim Üyesi31

Doktorasını Elektrik- Elektronik Mühendisliği alanında yapmış olmak. Hafızalı devre elemanları ve uygulamaları alanında bilimsel
çalışmalar yapmış olmak.Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik
Katıhal FiziğiDoktor Öğretim Üyesi
1
1

Doktorasını deneysel katıhal fiziği alanında yapmış olmak. Yarıiletken ince filmler ve güneş hücreleri ile silisyum nanotellerin farklı alttaşlar üzerine taşınması konusunda
bilimsel çalışmaları olmak.


Fen Edebiyat Fakültesi


Türk Dili ve EdebiyatıEski Türk Dili


Doktor Öğretim Üyesi31

Türk Dili alanında doktora
yapmış olmak. Eski Türkçe ve Doğu Türkçesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.


Fen Edebiyat Fakültesi


Türk Dili ve EdebiyatıYeni Türk Dili


Doktor Öğretim Üyesi31

Doktorasını Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapmış olmak. Gazetelerde dil kullanımı ve Dede Korkut metinleri
üzerine çalışmalar yapmış olmak.


Fen Edebiyat FakültesiTarihYakınçağ Tarihi


Doktor Öğretim Üyesi31

Doktorasını Tarih alanında yapmış olmak. Yakınçağ dönemi Balkan Ayanları ve Askeri Darbe girişimleri
üzerine çalışmalar yapmış olmak.


Fen Edebiyat Fakültesi


Fransız Dili ve Edebiyatı


Fransız Dili ve Edebiyatı


Doktor Öğretim Üyesi11

Doktorasını Fransız Dili ve Edebiyatı alanında yapmış olmak. Çağdaş Fransız Edebiyatı, ironi ve özkurgu
alanlarında çalışma yapmak.

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi


Grafik TasarımıGrafik Tasarımı


Doktor Öğretim Üyesi31

Sanat Felsefesi üzerine doktora yapmış olmak. Sanat Pazarlaması, grafik tasarım ve estetik konularında
çalışmalar yapmış olmak.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat TeorisiDoktor Öğretim Üyesi
3
1

İktisat alanında doktora yapmış olmak. Makro ihtiyati politikalar, merkez bankacılığı, parasal döviz kuru modelleri, döviz piyasası baskı endeksi üzerine çalışmalar yapmış
olmak.İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiUluslararası İlişkilerSiyasi TarihDoktor Öğretim Üyesi31

Doktorasını Uluslararası İlişkiler alanında yapmış olmak. İsrail dış politikası, ulusal güvenliği ve jeopolitiği üzerine çalışmalar yapmış
olmak.

Diş Hekimliği
Fakültesi

Klinik
Bilimler

Periodontoloji

Doktor
Öğretim Üyesi

3

1

Uzmanlığını Periodontoloji alanında
almış olmak.


Spor Bilimleri Fakültesi


Antrenörlük EğitimiAntrenörlük Eğitimi


Doktor Öğretim Üyesi11

Doktorasını Beden Eğitimi ve Spor alanında yapmış olmak. Sporcu içecekleri ve performans gelişimi
üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Türk Müziği Devlet
Konservatuvarı


Çalgı Eğitimi


Çalgı

Doktor Öğretim üyesi


3


1

Doktorasını Müzik Eğitimi alanında yapmış olmak. Türk Müziği keman
eğitimiyle ilgili çalışması olmak.

Hitit Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı Hitit Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı


Çorlu Meslek Yüksekokulu


Makine ve Metal TeknolojileriMakine


Doktor Öğretim Üyesi11

Doktorasını Makine Mühendisliği Isı Proses alanında tamamlamış olmak. Kurutma modelleme ve yenilenebilir
enerji konularında çalışmaları olmak.


Çorlu Meslek YüksekokuluGıda İşlemeGıda Teknolojisi


Doktor Öğretim Üyesi11

Doktorasını Gıda Mühendisliği alanında yapmış olmak. Meyve sularında ısıl olmayan teknolojiler
hakkında çalışmaları olmak.

Şarköy Meslek Yüksekokulu

Gıda İşleme

Üretim Teknolojisi

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Doktorasını Gıda Mühendisliği alanında yapmış olmak. Kızıl ötesi spektroskopi kullanarak içeceklerin çeşide göre sınıflandırılması ve kalite özelliklerinin tayini, fermente kırmızı üzüm suyunun farklı depolama ortamlarında olgunlaştırılmasının fenolik bileşime etkisi üzerine
çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu


Sağlık Bakım HizmetleriYaşlı Bakımı


Doktor Öğretim Üyesi11

Doktorasını Hemşirelik alanında yapmış olmak. Geriatri ve nöroloji alanında akademik çalışmaları
bulunmak.


Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluElektronik ve OtomasyonMekatronikDoktor Öğretim Üyesi31

Doktorasını Mekatronik Mühendisliği alanında yapmış olmak. Sensör tasarımı ve geliştirilmesi, insan-robot etkileşimi ve makine öğrenmesi
konularında çalışmaları bulunmak.
Muratlı Meslek Yüksekokulu
Muhasebe ve Vergi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Doktor Öğretim Üyesi
3
1

Doktorasını Muhasebe Bilim Dalında tamamlamış olmak. Uluslararası finansal raporlama standartları, uluslararası denetim standartları, bağımsız denetçi raporu ve muhasebe etiği konularında
çalışmaları olmak.


Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluBüro Hizmetleri ve Sekreterlik


Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıDoktor Öğretim Üyesi11

Uluslararası İlişkiler alanında doktora yapmış olmak. Avrupa Bütünleşmesi, Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkeleri ve BREXİT konularında çalışmaları
olmak.