TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümüne "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca tam zamanlı öğretim görevlisi alınacaktır.
Başvuracak tüm adayların; bir dilekçe, özgeçmiş, 2 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, diploma fotokopileri, devam edilen programlara (Yüksek Lisans veya Doktora) dair öğrenim durum belgesi, Lisans Transkripti, ALES Belgesi, yabancı dil belgesi, Lisans Mezuniyet Notu (Belgelendirmek kaydıyla) askerlik durumunu gösteren belge örneği (erkek adaylar için) ayrıca öğretim görevlisi adayları bu belgelere ek olarak bilimsel çalışma, portfolyo ve yayınlarını başvuru dosyalarına ekleyerek belirtilen adrese şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'dan denkliğinin onaylanmış olması şart olup; söz konusu belgenin başvuru dosyalarında yer alması gerekmektedir.

Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde ilgili başvuru Makamına yapılır. İlan duyuru başlama tarihinden sonraki bir tarihte Resmî Gazete’de ilan edilmesi halinde, sınav takvimi ilgili güne göre güncellenerek internet sitemizden yayımlanacaktır.
Duyuruların yayımlanacağı internet sitesi www.etu.edu.tr Ön değerlendirme sonuçları ve nihai değerlendirme sonuçları Üniversitemiz web sayfasında yayımlanacak olup tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili başvuru yerine ulaşması gerekmektedir.

 

Bursa Uludağ Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alım ilanı Bursa Uludağ Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alım ilanı
FAKÜLTE / MERKEZ BÖLÜMÜ KADRO UNVANI KADRO SAYISI GENEL ŞARTLAR ÖZEL ŞARTLAR BAŞVURU YERİ VE ADRESİ DUYURU BAŞLAMA TARİHİ SON BAŞVURU TARİHİ ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ SINAV TARİHİ SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI Öğretim Görevlisi 1 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
• Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (YDS) en az 55 puan, veya YDS ile eşdeğerliliği kabul edilmiş olan bir sınavdan en az YDS 55 puan muadili puan almış olmak,
• Doktora/Sanatta Yeterlik diploması sahibi olmak ya da a. Tezli bir yüksek lisans programı mezunu olmak ve
b. ALES’ten 100 puan üzerinden en az
70 puan almış olmak.
• Görsel İletişim Tasarımı veya Grafik alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak.
• Grafik alanında sanatta yeterlik yapıyor olmak.
• Animasyon konusunda akademik yayın ve çalışmalar yapmış olmak (Belgelendirmek kaydıyla)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı
Söğütözü Cad. No:43 Söğütözü / ANKARA
19.7.2022 2.8.2022 8.8.2022 12.8.2022 19.8.2022

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Bölümlerine 2547 sayılı Kanun’un 23., 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca ve TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esasları ve Uygulamalarında belirtilen asgari şartları haiz, tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.
Başvuracak Tüm Adayların; Üniversitemiz Rektörlüğüne hitaben yazılmış bir dilekçe, 2 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, askerlik durumunu gösteren belge örneği (erkek adaylar için) ve aşağıda belirtilen içeriğe sahip başvuru dosyaları ile İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir:
Profesör Kadrosuna Başvuracak Adayların; aşağıdaki belgeleri içeren altı (6) nüsha dosya ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir: YÖK formatlı güncel özgeçmiş, Doçentlik belgesinin fotokopisi, TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esaslarına göre gerekiyorsa yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları ve yönettiği lisansüstü çalışmalar. • Doçent Kadrosuna Başvuracak Adayların; aşağıdaki belgeleri içeren dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir:
YÖK formatlı güncel özgeçmiş, Doçentlik belgesinin fotokopisi, Doktora diplomasının fotokopisi, TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esaslarına göre gerekiyorsa yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları ile yönettiği doktora çalışmaları.
• Dr. Öğr. Üyesi Kadrosuna Başvuracak Adayların; aşağıdaki belgeleri içeren dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir: YÖK formatlı güncel özgeçmiş, Doktora diplomasının fotokopisi, TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esaslarına göre gerekiyorsa yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlar.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'dan denkliğinin onaylanmış olması şart olup; söz konusu belgenin tüm başvuru dosyalarında yer alması gerekmektedir.
Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen Söğütözü Caddesi No: 43 Söğütözü/ANKARA adresine yapılabilir. Son başvuru tarih 02/08/2022’dir.
Posta ve internet yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak, Rektörlükçe yapılacak ön incelemeye göre anılan Kanun ve Yönetmeliklerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak ve başvuru belgeleri iade edilecektir.

 

FAKÜLTE BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI KADRO UNVANI KADRO SAYISI ARANAN NİTELİKLER
TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Profesör 1 Az Görme Rehabilitasyonu alanında yüksek lisans ve çalışmalar yapmış olmak, Görsel yeti yitimi olan çocuklarda yaşam kalitesi ve mikroperimetri konusunda çalışmaları olmak, Avrupa Oftalmoloji Board Sertifikası almış olmak, prematüre retinopatisi konusunda
deneyimli olmak
Tıbbi Patoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 Patoloji Uzmanı olmak. Moleküler patoloji konusunda deneyimli olmak.
Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Profesör 1 Göğüs Hastalıkları Uzmanı olmak, Allerji Hastalıkları yan dal uzmanı olmak,
İç Hastalıkları Doçent 1 Gastroenteroloji Uzmanı olmak, Kronik Hepatit B'li hastaların karaciğer biyopsilerinde immünohistokimyasal çalışma yapmak, Obez hastalarda pankreas ekzokrin yetmezliği ile ilgili çalışma yapmak
Acil Tıp Dr. Öğr. Üyesi 1 Acil Tıp Uzmanı diploması olmak, Acil Tıp Yeterlik Kurulu onaylı Acil Tıp yeterlik sertifikasına sahip olmak, tıp eğitimi ve bilişimi alanında doktora eğitimi yapmış olmak ya da eğitimine devam ediyor olmak, sağlık kurumları yönetimi alanında diploma ya da
sertifika sahibi olmak.
Radyoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 Radyoloji uzmanı olmak, Ürogenital Radyoloji ve prostat MRG alanında ulusal ve uluslararası yayınlara sahip olmak, Ürogenital Radyoloji ve prostat MRG alanında uluslararası projede yer almak.
MÜHENDİSLİK Endüstri Mühendisliği Doçent 1 Doktora derecesini Endüstri Mühendisliği veya ilgili bir alanda almış olmak. Kesin ve sezgisel çözüm yöntemleri ile optimizasyon
uygulamaları konularında araştırma ve yayın deneyimine sahip olmak. Endüstri Mühendisliği alanında lisans ve lisansüstü seviyede eğitim tecrübesine sahip olmak.
Makine Mühendisliği Doçent 1 Doktora derecesini Makine Mühendisliği veya ilgili bir alanda almış olmak. Eklemeli imalat, latis yapılar, ve topoloji optimizasyonu alanlarında araştırma ve yayın deneyimine sahip olmak. Makine Mühendisliği alanında lisans ve lisansüstü seviyede eğitim tecrübesine sahip olmak. Doktorasını yurtdışında almış veya en az 1 yıl süre ile yurt dışında doktora sonrası araştırmacı olarak
akademik çalışmalarda bulunmuş olmak.
Biyomedikal Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktora derecesini Biyomedikal Mühendisliği veya ilgili bir alanda almış olmak. Biyomedikal uygulamalar için protein tabanlı malzeme geliştirilmesi, protein yapı analizi ve karakterizasyonu, protein stabilizasyonu ve moleküler modelleme konularında araştırma ve yayın deneyimine sahip olmak. Doktorasını yurtdışında almış veya en az 1 yıl süre ile yurt dışında doktora sonrası araştırmacı olarak akademik çalışmalarda bulunmuş olmak.
Elektrik Elektronik Mühendisliği Profesör 1 Doktora derecesini Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya ilgili bir alanda almış olmak. Terahertz radyo frekans (RF) devre bileşenlerinin geliştirilmesi, karakterizasyonu ve fabrikasyonu konularında araştırma ve yayın deneyimine sahip olmak. Devre Analizi, Elektromanyetik, Anten ve Mikrodalgalar konularında lisans ve lisansüstü seviyede eğitim tecrübesine sahip olmak. Doktorasını
yurtdışında almış veya en az 1 yıl süre ile yurt dışında doktora sonrası araştırmacı olarak akademik çalışmalarda bulunmuş olmak.
Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktora derecesini Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya ilgili bir alanda almış olmak. Çoklu antenli kablosuz haberleşme, 5G ve ötesi
kablosuz sistemler konularında araştırma ve yayın deneyimine sahip olmak. Doktorasını yurtdışında almış veya en az 1 yıl süre ile yurt dışında doktora sonrası araştırmacı olarak akademik çalışmalarda bulunmuş olmak.
Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktora derecesini Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya ilgili bir alanda almış olmak. Haberleşme sistemleri, kontrol, ve sinyal işleme
konularında araştırma ve yayın deneyimine sahip olmak. Doktorasını yurtdışında almış veya en az 1 yıl süre ile yurt dışında doktora sonrası araştırmacı olarak akademik çalışmalarda bulunmuş olmak.

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER İşletme Profesör 1 Pazarlama alanında doktora derecesine sahip olmak.Pazarlama Prensipleri, Pazarlama Araştırma Yöntemleri, Tüketici Davranışları, Uluslararası Pazarlama gibi temel dersler dışında Pazarlama Teorisi (Marketing Theory) ve İleri Düzey Tüketici Davranışları (Advanced Consumer Behavior) gibi dersleri lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde İngilizce ve Türkçe olarak verebilmek, bu konularda tez danışmanlığı yapabilmek.İstatistiksel yöntemler ve yapısal eşitlik modellemesi gibi sayısal yöntemler konusunda literatüre ve uygulamalara hakim olmak. SSCI veya SCI-expanded endeksli dergilerde yayınlanmış, nicel ve nitel yöntemler kullanan
çalışmalarda bulunmak.
Doçent 1 İşletme (Nicel Karar Yöntemleri), Endüstri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olmak. Yöneylem Araştırması, Üretim İşlemler Yönetimi, Kurumsal Kaynak Planlama, Üretim Planlaması ve Denetimi, Olasılık ve İstatistik, Tahmin Yöntemleri, İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi gibi dersleri İngilizce ve Türkçe olarak lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde verebilmek, bu konularda tez danışmanlığı yapabilmek. SCI-Expanded ve/veya SSCI endeksli dergilerde nicel karar yöntemleri alanına uygun makale yayımlamış olmak.
FEN EDEBİYAT Tarih Doçent 1 Doktorasını Osmanlı Tarihi alanında yapmış olmak; Osmanlı Müslüman ve Rumları arasındaki ilişkiler ve Bizsans-Osmanlı dünyaları arasındaki etkileşim alanlarında yayınlar yapmış olmak.
Psikoloji Doçent 1 Uygulamalı Psikoloji alanında doçentlik derecesine sahip olmak, Psikoterapi Kuramları, Psikoterapist Eğitimi ve Terapi ilişkisi ile ilgili yayınlar yapmış olmak.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemiz Fakültelerinin aşağıda yer alan Bölümlerine "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca tam zamanlı araştırma görevlisi alınacaktır.
Başvuracak tüm adayların; bir dilekçe, özgeçmiş, 2 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, diploma fotokopileri, devam edilen programlara (Yüksek Lisans veya Doktora) dair öğrenim durum belgesi, Lisans Transkripti, ALES Belgesi, yabancı dil belgesi, Lisans Mezuniyet Notu (Belgelendirmek kaydıyla) askerlik durumunu gösteren belge örneği (erkek adaylar için) ayrıca adaylar bu belgelere ek olarak bilimsel çalışma, portfolyo ve yayınlarını başvuru dosyalarına ekleyerek belirtilen adrese şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'dan denkliğinin onaylanmış olması şart olup; söz konusu belgenin başvuru dosyalarında yer alması gerekmektedir. Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının 1. günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak şartı aranır.
Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde ilgili başvuru Makamına yapılır. İlan duyuru başlama tarihinden sonraki bir tarihte Resmî Gazete’de ilan edilmesi halinde, sınav takvimi ilgili güne göre güncellenerek internet sitemizden yayımlanacaktır.
Duyuruların yayımlanacağı internet sitesi www.etu.edu.tr 'dir.
Ön değerlendirme sonuçları ve nihai değerlendirme sonuçları Üniversitemiz web sayfasında yayımlanacak olup tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili başvuru yerine ulaşması gerekmektedir.

 

FAKÜLTE / MERKEZ BÖLÜMÜ KADRO UNVANI KADRO SAYISI GENEL ŞARTLAR ÖZEL ŞARTLAR BAŞVURU YERİ VE ADRESİ DUYURU BAŞLAMA TARİHİ SON BAŞVURU TARİHİ ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ SINAV TARİHİ SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Elektrik Elektronik Mühendisliği Araştırma Görevlisi 1 1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2) ALES sınavından en az 85 puan almış olmak (Sayısal Puan türünde),
3) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (YDS) en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu
puan muadili bir puan almış olmak,
1) Lisansta en az 3.00/4.00 mezuniyet ortalamasına sahip olmak.
2) Tezli yüksek lisansta en az 3.50/4.00 mezuniyet ortalamasına sahip olmak ya da bütünleşik doktora programında bulunmak.
3) Elektrik Elektronik Mühendisliği ana bilim dalındaki bir doktora programına başarılı statüde devam ediyor olmak
4) Kayıtlı olduğu doktora programında Doktora Yeterlilik Sınavını başarı ile geçmiş olmak.
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
Söğütözü Cad. No:43 Söğütözü/ANKARA
19.7.2022 2.8.2022 8.8.2022 12.8.2022 19.8.2022
Biyomedikal Mühendisliği Araştırma Görevlisi 1 1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2) ALES sınavından en az 85 puan almış olmak (Sayısal Puan türünde),
3) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (YDS) en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu
puan muadili bir puan almış olmak,
1) Lisansta en az 3.00/4.00 mezuniyet ortalamasına sahip olmak.
2) Tezli yüksek lisansta en az 3.50/4.00 mezuniyet ortalamasına sahip olmak.
3) Biyomedikal Mühendisliği ana bilim dalındaki bir doktora programına başarılı statüde devam ediyor olmak ve kayıtlı olduğu doktora programında Doktora Yeterlilik Sınavını başarı ile geçmiş olmak.
4) Biyomedikal Mühendisliği alanında yayınları olmak.
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Araştırma Görevlisi 1 1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2) ALES sınavından en az 85 puan almış olmak (Sayısal Puan türünde),
3) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (YDS) en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
1) Lisansta en az 3.00/4.00 mezuniyet ortalamasına sahip olmak.
2) Tezli yüksek lisansta en az 3.50/4.00 mezuniyet ortalamasına sahip olmak ya da bütünleşik doktora programında bulunmak.
3) Mikro ve Nanoteknoloji veya Malzeme Bilimi ve Mühendisliği veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliği veya Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği ana bilim dallarındaki bir doktora programına başarılı statüde devam ediyor olmak
4) Kayıtlı olduğu doktora programında Doktora Yeterlilik Sınavını başarı ile
geçmiş olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı Araştırma Görevlisi 1 1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2) ALES’ten en az 75 puan almış olmak (Sözel Puan türünde)
3) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (YDS) en az 92 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu
puan muadili bir puan almış olmak,
1) Lisansta en az 3.25/4.00 mezuniyet ortalamasına sahip olmak
2) İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans mezunu olup bu alanda doktora yapıyor olmak
3) Kayıtlı olduğu doktora programında Doktora Yeterlilik Sınavını başarı ile geçmiş olmak
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Söğütözü Cad. No:43 Söğütözü / ANKARA
MİMARLIK VE TASARIM Görsel İletişim Tasarımı Araştırma Görevlisi 1 1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2) ALES'ten en az 70 puan almış olmak (Sözel
Puan türünde )
3) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (YDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilmiş olan bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
1) Görsel İletişim Tasarımı, Grafik veya Grafik Tasarım alanında lisans mezunu olmak.
2) Görsel İletişim Tasarımı, Grafik Tasarım, Grafik veya Tasarım alanında yüksek lisans veya sanatta yeterlik yapıyor olmak.
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı
Söğütözü Cad. No:43 Söğütözü / ANKARA
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Araştırma Görevlisi 1 1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2) ALES’ten en az 70 puan almış olmak.
3) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (YDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilmiş olan bir
sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
1) İçmimarlık ve Çevre Tasarımı alanında lisans mezunu olmak.
2) Lisansta en az 3.00/4.00 mezuniyet ortalamasına sahip olmak.
3) İçmimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık veya Tasarım alanında tezli yüksek lisans programına başarılı statüde devam ediyor olmak.