Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. maddesi ile 09 Kasım 2018 tarihli, 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden;

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
Fakülte/ Yüksekokul Bölüm/Program/
Anabilim Dalı
Kadro
Unvanı
Kadro Sayısı Nitelik Başvuru Değerlendirme ve Sınav Takvimi ALES/YDS
Eşdeğeri Puanı
Ticari Bilimler Fakültesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü Araştırma
Görevlisi
1 Bilişim Sistem ve Teknolojileri, Yönetim Bilişim Sistemleri veya Medya Çalışmaları alanlarından birinde doktora öğrencisi olmak,
Etkileşim tasarımı ve sosyal
medya tecrübesine sahip olmak.
İlan Tarihi: 20.06.2022
Son Başvuru Tarihi: 04.07.2022
Ön Değerlendirme Tarihi: 06.07.2022 Yazılı Sınav Giriş Tarihi, Yeri ve
Saati: 18.07.2022 Saat:14.00 Ticari Bilimler Fakültesi Kat:3 304/B nolu sınıf
Sonuç Açıklama Tarihi: 20.07.2022
ALES 70
YDS 50
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Araştırma
Görevlisi
1 İşletme Yönetimi alanında doktora yapıyor olmak.
Örgütsel davranış konularında çalışıyor olmak.
İlan Tarihi: 20.06.2022
Son Başvuru Tarihi: 04.07.2022
Ön Değerlendirme Tarihi: 07.07.2022 Yazılı Sınav Giriş Tarihi, Yeri ve
Saati: 20.07.2022/ Hukuk-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası 4. kat 432 nolu derslik Saat:11.00
Sonuç Açıklama Tarihi: 27.07.2022
ALES 70
YDS 50
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı Araştırma
Görevlisi
1 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı Lisans derecesine sahip olmak.
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencisi olmak
Dezavantajlı gruplarla psikolojik danışma uygulamalarında çalışmış olmak
İlan Tarihi: 20.06.2022
Son Başvuru Tarihi: 04.07.2022
Ön Değerlendirme Tarihi: 05.07.2022 Yazılı Sınav Giriş Tarihi, Yeri ve
Saati: 06.07.2022 / 10.00-13.00
Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 305 Nolu Derslik
Sonuç Açıklama Tarihi: 07.07.2022
ALES 70
YDS 50
Diş Hekimliği
Fakültesi
Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 Temporomandibular eklem hastalıkları ve tedavisi konusunda tecrübeli olmak.
Protetik Diş Tedavisi alanında Doktora programını tamamlamış olmak.
İlan Tarihi: 20.06.2022
Son Başvuru Tarihi: 04.07.2022
Ön Değerlendirme Tarihi: 06.07.2022 Sözlü - Yazılı Sınav Giriş Tarihi, Yeri
ve Saati:
Sözlü Sınav: 19.07.2022, 10.00 Diş Hekimliği Fakültesi 2. Kat, Toplantı Salonu
Yazılı Sınav: 19.07.2022, 10.30 Diş Hekimliği Fakültesi 2. Kat, Toplantı Salonu
Sonuç Açıklama Tarihi: 26.07.2022
ALES 70
YDS 85
Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Araştırma
Görevlisi
1 Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Programı veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı Lisans derecesine sahip olmak.
Özel Eğitim Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencisi olmak.
Özel Eğitim alanı uygulamaları konusunda deneyimli ve alanda çalışma yapmış olmak.
Tez aşamasında ise araştırmasını özel eğitim alanında yapıyor
olmak.
İlan Tarihi: 20.06.2022
Son Başvuru Tarihi: 04.07.2022
Ön Değerlendirme Tarihi: 05.07.2022 Yazılı Sınav Giriş Tarihi, Yeri ve
Saati: 06.07.2022 / 10.00-13.00
Güzel Sanatlar Fakültesi 305 Nolu Derslik
Sonuç Açıklama Tarihi: 07.07.2022
ALES 70
YDS 50

Başvuru Bilgileri:

Kabul Edilecek Başvuru Şekli Başvurular Şahsen veya Posta ile (Başvuru belgeleri hiçbir şekilde iade edilmez.) ilgili fakülte dekanlıklarına yapılmaktadır.
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin web sitesinde
duyurulacaktır.
www.yeditepe.edu.tr

GENEL ŞARTLAR:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
c) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
d) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
ÖZEL ŞARTLAR:
a) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir
b) Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
c) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.
İSTENEN BELGELER:
1- Başvuru dilekçesi,
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi
3- 1 adet fotoğraf,
4- Özgeçmiş,
5- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesinin fotokopisi veya e-Devlet çıktısı, (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yetkili makamlarca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)
6- Not ortalamasını gösterir transkript fotokopisi,
7- Devam eden öğrencilik durumları için; güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi ve transkripti
8- ALES ve Yabancı Dil belgelerinin fotokopileri,
9- Erkek adaylar için Askerlik Terhis, Tehir veya Tecil Belgesi
ÖNEMLİ NOTLAR:
a) Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
b) Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
c) Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
MUAFİYET:
a) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. (Muafiyetten yararlanacak olanların muafiyet nedenini belirtmeleri ve bu nedeni resmi olarak belgelemeleri gerekmektedir.)
b) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır.

FAKÜLTE BÖLÜMÜ KADRO UNVANI KADRO SAYISI NİTELİK
Mimarlık
Fakültesi
İç Mimarlık
Bölümü
Doktor Öğretim
Üyesi
1 Mimarlık ya da İç Mimarlık Lisans Mezunu olmak.
Yüksek Lisans, Doktora/Sanatta Yeterlilik çalışmalarını Mimari Tasarım alanında yapmış olmak.
İç Mimarlık ya da İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümlerinde en az 2 yıl Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmış olmak.
Çalışma alanları Sürdürülebilirlik ve Endüstri yapıları ile ilgili konularda olmak.
Eğitim
Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü/ İngilizce Öğretmenliği Programı Doktor Öğretim
Üyesi
1 Lisans ve Doktora derecelerini Yabancı Dil Eğitimi / İngiliz Dili Eğitimi alanından almış olmak.
Yüksek Lisans veya Doktora tezinde yabancı dilde ölçme/değerlendirme alanıyla ilgili çalışmış olmak.
Doktora sırasında veya sonrasında ulusal/uluslararası bir projede görev almış
olmak.
İki dillilik ve ortak dil alanında yayınları olmak.
Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim
Üyesi
1 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği veya Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
doktora mezunu olmak.
İleri seramikler alanında çalışmaları ve yayınları bulunmak.
Doktora veya doktora sonrasında en az 1 (bir) yıl süreyle yurt dışı tecrübesine
sahip olmak.


BAŞVURU İŞLEMLERİ:
İlan Tarihi : 20.06.2022
Son Başvuru Tarihi : 04.07.2022
Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için; başvuracak adayların,
*2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini,
*Fotoğraflı özgeçmişlerini,
*Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,
*Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgelerinin noter onaylı suretlerini,
*Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini (YÖKDİL/YDS -85 puan olmalıdır- ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı),
*Erkek adayların askerlik durum belgelerini,
*Not ortalamalarını gösterir transcriptlerini,
*Bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını içeren
4 (Dört) takım dosyayı ((1 Adet Hard-Copy ve 3 adet CD/USB veya 4 adet CD/USB olacak şekilde) ilgili Dekanlığa süresi içinde teslim
edeceklerdir.
Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
(Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması gerekmektedir. )
BAŞVURU ADRESİ:
Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü
26 Ağustos Yerleşimi ,İnönü Mah., Kayışdağı Cad.
34755 Ataşehir/İstanbul
Tel: 0216 578 00 00
İlan olunur.