Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarında açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

T.C HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü personel alımı T.C HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü personel alımı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarında açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. Dr. Öğr. Üyesi kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıkları ile Yüksekokul Müdürlüklerine, Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına;
1- Başvuru Dilekçesini,
2- T.C.Kimlik No'larını gösterir beyanlarını,
3- Tüm diplomalarını veya öğrenim durumlarını gösterir belgelerinin onaylı suretini,
4- Üç adet fotoğraflarını,
5- Adli Sicil Belgesini (En geç 1 (bir) aylık)
6- Başvuracak adayların başvuru formunu (http://w3.beun.edu.tr/ adresinden temin edilecektir.)
7- Üniversitemizin https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/59441486 sayfasında yayınlanmış olan Üniversitemiz Birimlerinde Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi Kadrosuna Atanma İlkelerinde yer alan formları,
8- Doçent kadrolarına başvuracak adayların "7. Maddedeki Doçent kadrosuna Atanma İlkeleri formu doldurularak, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları" içeren 1 (Bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 1(Bir) adet USB ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına,
9- Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların "7. Maddedeki Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna Atanma İlkeleri formu, özgeçmiş, diploma onaylı suretleri, bilim doktorluğu veya tıpta uzmanlık belgeleri (veya onaylı sureti), yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları " içeren 1(Bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 1(Bir) adet USB ile ilgili fakülte dekanlığına / yüksekokul müdürlüğüne, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir.
- Müracaat edenlerin 657 sayılı Kanunun 48.maddesindeki şartları ve Üniversitemiz http://personel.beun.edu.tr/icerik/12/mevzuat.html sayfasında yayınlanmış olan " Üniversitemiz Birimlerinde Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi Kadrosuna Atanma İlkeleri"nde belirtilen şartları sağlamış olmaları,
- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri,
- Yurtdışından alınmış Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
NOT: Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

ANABİLİM DALI Doçent Dr. Öğretim
Üyesi
AÇIKLAMA
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ 1 Doçentliği Ağız, Diş ve Çene cerrahisi bilim dalından almak ve Ağız, Diş ve Çene cerrahisi uzmanı olmak.
ORTODONTİ 1 Doçentliği ortodonti bilim dalından almak ve ortodonti uzmanı olmak.
PERİODONTOLOJİ 1 Doçentliği periodontoloji bilim dalından almak ve periodontoloji uzmanı
olmak.
EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ 1 İngiliz dili eğitimi alanında doktora yapmış olmak ve İngilizce öğretmen eğitiminde inançlar ve yazma becerisi hakkında çalışmalar yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİYOMEDİKAL 1 Kimya bilim alanında Doçentliğini almış olmak. Biyomedikal Biyosensörler ve enzimatik yakıt hücreleri konularında araştırmaları olmak.
BİYOMEKANİK 1 Doktorasını ve Doçentliğini Biyomedikal Mühendisliği alanında almış olmak. Biyomekanik alanında araştırmaları olmak.
SİNYALLER VE SİSTEMLER 1 Doktorasını ve Doçentliğini Biyomedikal Mühendisliği alanında almış olmak. Sinyaller ve Sistemler alanında araştırmaları olmak.
BİLGİSAYAR BİLİMLERİ 1 Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak ve aynı alanda Doçent
Unvanı almış olmak, Doğal Dil İşleme konusunda çalışmalar yapmış olmak.
BİLGİSAYAR DONANIMI 1 Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak ve aynı alanda Doçent
Unvanı almış olmak, Robotik alanında çalışmalar yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 1 Kalp ve Damar Cerrahisi alanında doçent ünvanı almış olmak, Yapay kalp cihazı takılmış hastalarda sağ ventrikül yetmezliği ile ilgili araştırması olmak
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 1 Kalp ve Damar Cerrahisi alanında uzmanlığını almış olmak, Minimal invaziv koroner arter bypass cerrahisi üzerine çalışması olmak
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 1 Kalp ve Damar Cerrahisi alanında uzmanlığını almış olmak, Koroner bypass cerrahisi hastalarında kullanılan greftlerin histolojik incelemesi üzerine
çalışması olmak
İÇ HASTALIKLARI (TIBBİ ONKOLOJİ) 1 Tıbbi onkoloji alanında doçent unvanı almış olmak
İÇ HASTALIKLARI (TIBBİ ONKOLOJİ) 1 Tıbbi onkoloji alanında yan dal uzmanı olmak
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI 1 İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olmak. Eğitim Programları ve Öğretim
alanında doktora yapmış olmak. Okul Öncesi Öğretmenliği lisans programları alanında çalışmaları olmak.
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
HAREKET VE ANTRENMAN BİLİMLERİ 1 Hareket ve Antrenman Bilimleri alanında yayınları olmak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden

İlan edilen öğretim elemanı kadrolarına yapılacak müracaatlar ile atamalarda 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Hükümleri uygulanacaktır.
Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür.
Öğretim elemanı kadrosuna başvuran adayların başvuru genel ve özel şartlarına göre aşağıdaki belgeleri başvurdukları birime verecekleri dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir;
1- Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Unvanı ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, email vb.) açıkça belirtilecektir.
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora mezuniyet belgelerinin fotokopisi veya e-Devlet çıktısı, (Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)
4- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Transkript fotokopileri,
5- Yabancı Dil Belgesinin fotokopisi
6- Bir adet fotoğraf,
7- Özgeçmiş,
8- Merkezi Sınav Belgesi (ALES),
9- Adli Sicil Belgesi (En geç 1 (bir) aylık),
10- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
11- Onaylı hizmet/tecrübe belgesi,
12- Başvuru Formu,
ile müracaat etmeleri ilan olunur.
- Başvurular şahsen veya posta ile ilan edilen fakülte/yüksekokula yapılmalıdır.
- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.
- Sonuçların duyurulacağı internet adresi : http://w3.beun.edu.tr
- 1 (bir) kişi aynı anda birden çok kadroya başvuramaz.Birden çok kadroya başvurdukları tespit edilen adayların tüm başvuruları iptal edilir.
- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
- Üniversitemiz Sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma ve ilanın her aşamasını iptal etme hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
- İlan edilen Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.
GENEL ŞARTLAR
(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
(2) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve ileri teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.
(3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
(4) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile atamalarında, yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
ÖZEL ŞARTLAR
(1) Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.
(2) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
MUAFİYET
(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
SINAV TAKVİMİ
Duyuru Başlama Tarihi : 25.05.2022
Son Başvuru Tarihi : 08.06.2022
Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 14.06.2022
Giriş Sınav Tarihi : 21.06.2022
Sonuç Açıklama Tarihi : 27.06.2022

ANABİLİM DALI ÖĞR.GÖR. AÇIKLAMA
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
SOSYAL HİZMET 1 Sosyal Hizmet Lisans Mezunu olmak. Sosyal Hizmet alanında Tezli Yüksek Lisans
yapmış olmak. Sosyal Hizmet Alanında Doktora Yapıyor olmak.
ALAPLI MESLEK YÜKSEKOKULU
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI 1 İşletme, İktisat, Maliye ve Ekonometri Bölümlerinden birinden lisans dercesine sahip olmak. Bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Ayrıca, belgelendirmek kaydıyla alanında en az 3 (üç) yıl deneyimli olmak veya yükseköğretim kurumlarında en az 3 yıl ders vermiş olmak veya alanında doktora
yapıyor olmak.
ZONGULDAK MESLEK YÜKSEKOKULU
LOJİSTİK 1 Üniversitelerin Lojistik, Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Lojistik ve Taşımacılık, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi, Ulaştırma ve Lojistik lisans
bölümlerinden mezun olmak ve tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak.
DEVLET KONSERVATUVARI
ÇALGI YAPIMI VE ONARIMI 1 Devlet Konservatuvarı, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü ya da Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği lisans programından mezun olmak. Müzik ya da müzik eğitimi programlarından tezli yüksek lisans mezunu olmak. Müzik kuramları ve müzik teorisi alanında çalışmalar yapmış olmak.