Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunun tespit ettiği atama kriterlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

1- İlanda yeralan Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için ilgili birime ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmak gerekmektedir.
2- Profesör ve Doçentler 2547 sayılı Kanunun 36.maddesinin (a) bendinin 1.fıkrasına göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere alınacaktır.
3- Adaylar 657 sayılı Kanunun 48.maddesindeki şartlarını taşımak zorundadır.
4- Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
5- İlan edilen kadroya ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.
6- İstenen belgeler başvuru dilekçe örneğinde belirtilmiş olup, yayınlarına BUAKBİS sisteminden erişilemeyen adaylar yayın dosyaları ile başvuracaktır. (Dilekçe örneği ilan metni ekinde http://www.uludag.edu.tr ve http://www.uludag.edu.tr/personel adresinde yayınlanmıştır)
7- İlana başvuruda bulunacak adaylar talep etmeleri durumunda yayın dosyalarını dijital ortamda da (Sadece USB-Flash Bellek ile) sunabilir.
8- Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü yayınlanmış ilanı her aşamasında iptal edebilir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Başvuru dilekçesi.
(x) 2- Puanlı Yayın Listesi (Profesör kadrosuna başvuracak adaylar Başlıca Araştırma Eserini belirteceklerdir)
(x) 3- Özgeçmiş
(x) 4- Öğrenim Belgeleri (Dr.Öğretim Üyesi adayları Doktora , Profesör-Doçent adayları için Doçentlik Belgesi)
(x) 5- Yabancı Dil Belgesi (Dr.Öğretim Üyesi adayları için)
6- Sabıka Kaydı (1 adet)
(x) 7- Onaylı hizmet belgesi (Adaylar çalıştıkları veya ayrıldıkları kurumdan alacaktır)
(x) 8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
9- Fotoğraf (2 adet)
(x) 10- Yayın Dosyası (Puanlı Yayın Listesine Göre Sıralanmış) (Fiziksel veya Dijital olarak)
* Yayınlarına BUAKBİS Sisteminden erişilebilen adaylar (Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanları) dosya teslim etmeyecektir.
* Yayınlarına BUAKBİS Sisteminden erişilemeyen adaylar ; Profesör kadrosu adayları 6 adet, Doçent ve Dr.Öğretim Üyesi kadrosu adayları 4 adet dosya (Fiziksel veya Dijital olarak) teslim edecektir.

NOT :(X) İle işaretli belgeler ve yayın dosyası Bursa Uludağ Üniversitesi personelinden istenmeyecek olup BUAKBİS Sisteminden alınacaktır. Bu nedenle adayların, istenen bilgilerin son durumunu sisteme girmeleri gerekmektedir.

 

Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI KADRO UNVANI KD KA AÇIKLAMALAR
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER ENDODONTİ PROFESÖR 1 1 Endodonti alanında doçentlik unvanı ve uzmanlığını almış olmak, aynı alanda çalışmalar yapmış olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ DOÇENT 1 1 Doçentliğini Fen Bilgisi Eğitimi Alanında Almış Olmak, Fen Bilgisi Eğitiminde Modsal Betimlemeler ve Öğretmen İnançları Konularında Çalışmalar Yapmış Olmak
EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 3 1 Eğitim Programları ve Öğretim Alanında Doktora Yapmış Olmak ve Öğretmen Adaylarının İdeolojik İnançları ile Öğretmen Eğitiminde Örtük Programa İlişkin Çalışmalar Yapmış Olmak
EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 3 1 Doktorasını Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Alanında Yapmış Olmak ve Karakter Güçleri ile Romantik İlişkilerde Şiddet Hakkında Çalışmalar yapmış Olmak
EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ MÜZİK EĞİTİMİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 3 1 Doktorasını müzik eğitimi alanında yapmış olmak, müziksel işitme eğitimi, müzik yetenek sınavları geçerlik ve güvenirliği, eğitim müziği ve Kodaly müzik eğitim felsefesi ve yöntemi konularında çalışmalar yapmış olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 3 1 Doktorasını İngiliz Dili Eğitimi Alanında Yapmış Olmak, ve Kültürler Arası İletişimsel Yeterlilik, Dil Bilgisi Öğretimi  ve Edimbilimsel Yeterlilik Konularında Çalışmalar Yapmış Olmak
EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ PROFESÖR 1 1 Fen Eğitiminde İyi Öğretmenlik ve Klinik Danışmanlık Uygulamaları, Biçimlendirici Değerlendirme ve Kavramsal Değişim Kuram ve Yöntemleri Alanlarında Çalışmaları Olmak
EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ TÜRKÇE EĞİTİMİ PROFESÖR 1 1 Doçentliğini Türkçe Eğitimi Alanında Almış Olmak, Şema Kuramları ve Söylem Çözümlemesi Konularında Çalışmaları Olmak
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BİYOKİMYA DOÇENT 1 1 Doçent unvanını Kimya alanında almış olmak. Kriyojeller, fungal pigmentler ve biyosorbentler ile mikro/nano polimerlerin uygulamaları üzerine çalışmalar yapmış olmak
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK UYGULAMALI MATEMATİK DOÇENT 1 1 Doçent unvanını Matematik alanında almış olmak. Oluşum türü diferensiyel denklemler ve holomorf fonksiyonlar üzerine çalışmalar yapmış olmak
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK MOLEKÜLER GENETİK DOÇENT 1 1 Doçent unvanını Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında almış olmak. Prostat hastalıkları ve bor konularında çalışmalar yapmış olmak
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ GELİŞİM PSİKOLOJİSİ DOÇENT 1 1 Doçent unvanını Gelişim Psikolojisi alanında almış olmak. Çocuk ve kadınların göç yaşantısına uyumu, çocuk hakları ve yaşa dayalı önyargılar konularında çalışmalar yapmış olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ TOPLUMSAL YAPI VE DEĞİŞME DOÇENT 1 1 Doçent unvanını Sosyoloji alanında almış olmak. Göç, siyaset ve mülteci kampları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI HALK BİLİMİ (FOLKLOR) DOÇENT 1 1 Doçent unvanını Türk Halk Bilimi alanında almış olmak. Kültürel bellek, aşıklık ve zakirlik  geleneği ile ilgili çalışmalar, dil ve kültür alanında saha araştırmaları yapmış olmak
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK NÜKLEER FİZİK DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 2 1 Doktor unvanını Fizik alanında almış olmak.
Nötron aktivasyon analizi ve nötron öz soğrulma etkileri alanında çalışmalar yapmış olmak
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI YENİ TÜRK EDEBİYATI DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 3 1 Doktor unvanını Türk Dili ve Edebiyatı alanında almış olmak. Servet-i Fünun dönemi edebiyatı, karşılaştırmalı edebiyat ve savaş edebiyatı alanında çalışmalar yapmış olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SANAT TARİHİ BİZANS SANATI DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 1 Doktora derecesini Ön Asya Arkeolojisi alanında almış olmak. Kazı ve yüzey araştırması deneyimine sahip olmak. Antik çağda nüfus ve ekonomi ile göçebelik alanında çalışmalar yapmış olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ PROFESÖR 1 1 Doçent unvanını Fizik alanında almış olmak.
Nükleer manyetik rezonans ve elektron spin rezonans alanında çalışmalar yapmış olmak
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK NÜKLEER FİZİK PROFESÖR 1 1 Doçent unvanını Fizik alanında almış olmak. RadFET radyasyon sensörleri ile MOS’un yapısal ve elektriksel özelliklerine radyasyon etkisi alanında çalışmalar yapmış olmak
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SANAT TARİHİ TÜRK VE İSLAM SANATLARI PROFESÖR 1 1 Doçent unvanını Türk ve İslam Sanatları alanında almış olmak. Alanında kazı ve yüzey araştırmaları yapmış olmak
GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU GIDA İŞLEME GIDA TEKNOLOJİSİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 3 1 Gıda Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Gıdaların kurutma karakteristiklerinin modellenmesi ve proseslerin
optimizasyonu üzerine çalışmalar yapmış olmak.
HUKUK FAKÜLTESİ KAMU HUKUKU ANAYASA HUKUKU DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 3 1 Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Kamu Hukuku alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Anayasal haklar teorisi alanında çalışması olmak
HUKUK FAKÜLTESİ KAMU HUKUKU HUKUK TARİHİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 3 1 Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Kamu Hukuku alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Türk yargılama hukuku tarihi alanında çalışması olmak
HUKUK FAKÜLTESİ ÖZEL HUKUK TİCARET HUKUKU DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 3 1 Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Özel hukuk alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Anonim şirketler hukuku alanında çalışması olmak
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 1 İktisat doktorası yapmış olmak, Farklı endüstrilerin geç endüstrileşme deneyimleri üzerine çalışmalar yapmış olmak, Kalkınma sürecinde endüstrileşmenin rolü üzerine çalışmalar yapmış olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ DİN EĞİTİMİ DOÇENT 1 1 Kur'an'da eğitim metotları üzerine çalışmaları olmak
İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ İSLAM HUKUKU DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 3 1 Modern dönem İslam hukuku, aile hukuku ve ortadoğu alanında çalışmaları olmak.
Üniversitelerde yabancı dilde ders verme yeterliliğine sahip olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ KUR'AN-I KERİM OKUMA VE KIRÂAT İLMİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 3 1 Kıraat sahasında tahkîk çalışmaları yapmış olmak.
Kıraat eğitim-öğretim tarihi ve metotlarıyla ilgili yayınlar yapmış olmak. Arapça akademik yayınları bulunmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ KUR'AN-I KERİM OKUMA VE KIRÂAT İLMİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 2 1 Kur’ân-ı Kerîm Okuma ve Kıraat İlmi Bilim Dalı’nda doktora yapmış olup Endülüs kıraat ekolüne yönelik çalışmalar yapmış olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TASAVVUF DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 3 1 Tasavvuf Bilim Dalı’nda doktora yapmış olmak, İlhanlılar dönemi tasavvufu hakkında çalışmaları bulunmak ve Bursa tasavvuf tarihi hakkında yayınları bulunmak.
İNEGÖL İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME SAYISAL YÖNTEMLER DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 1 İşletme Anabilim Dalı Sayısal Yöntemler Bilim Dalında Doktora derecesine sahip olmak.
Bulanık Mantık, Bilişsel Haritalar ve Yapay Sinir
Ağları ile ilgili yayınlar yapmış olmak. Araştırma projelerinde görev almış olmak.
İZNİK MESLEK YÜKSEKOKULU SEYAHAT-TURİZM VE EĞLENCE HİZMETLERİ TURİST REHBERLİĞİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 2 1 Doktorasını Turizm İşletmeciliği Anabilim
Dalında yapmış; en az beş yıl yüksek öğretim kurumlarında ders vermiş olmak.
KARACABEY MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 3 1 İşletme alanında doktora yapmış olmak. Muhasebe standartları, genişletilebilir işletme raporlama dili (XBRL) ve sürdürülebilirlik raporlaması alanında çalışmaları olmak.
KARACABEY MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM ORGANİK TARIM DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 3 1 Ziraat Mühendisliği Lisans Programından mezun olup, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Biyosistem Mühendisliği alanında yapmış olmak. Basınçlı sulama sistemlerinin performans analizi alanında çalışmalar yapmış olmak.
KELES MESLEK YÜKSEKOKULU GIDA İŞLEME GIDA TEKNOLOJİSİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 3 1 Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini gıda mühendisliği alanında yapmış olmak.
Gıdalardaki antioksidan bileşenlerin biyoerişilebilirliği konusunda uluslararası yayınlar yapmış olmak; yurt dışı deneyimine sahip olmak; AB projelerinde yürütücü veya araştırıcı olarak görev almış olmak.
MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BİNA BİLGİSİ DOÇENT 1 1 Mimari Tasarım alanında doktorasını yapmış olmak Mimarlık alanında Doçent unvanına sahip olmak  "evrensel tasarım", "tasarım eğitimi", "mimarlık ve katılım" konularında akademik çalışmalar ve yayınlara sahip olmak.
MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BİNA BİLGİSİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 3 1 Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Mimarlık alanında yapmış olmak. Mimari tasarım eğitimi, çevre davranış, kent arkeolojisi alanlarında multidisipliner çalışmalar gerçekleştirmiş olmak.
MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM ORGANİK TARIM PROFESÖR 1 1 Bahçe bitkileri yetiştirme ve ıslahı alanında Doçent olmak. Sebzelerde tuz stresi, bor toksisitesi ve kısıntılı sulama konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROFESÖR 1 1 Muhasebe bilim alanında Doçent olmak. Sigorta şirketlerinde erken uyarı sistemi, muhasebe standartları ve muhasebe mesleğinin geleceği konusunda bilimsel çalışmaları olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR YAZILIMI DOÇENT 1 1 Doktorasını ve Doçentliğini Bilgisayar
mühendisliği alanında  almış olmak; bulut bilişim ve 5G konularında akademik çalışmaları olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MEKANİK DOÇENT 1 1 Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Makine Mühendisliği alanında yapmış olmak. Minyatür mekanik, sürünme test yöntemleri, biyomekanik, eklemeli imalat alanında akademik çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak ve ingilizce ders
verebilme yetkinliğine sahip olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ENERJİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 3 1 Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Makine Mühendisliği Enerji Anabilim Dalında tamamlamış olmak, yenilenebilir enerji ve enerji depolama kombine sistemler konusunda çalışmaları olmak, ulusal ve uluslararası projelerde görev almış olmak ve ingilizce ders verebilme yetkinliğine sahip olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ TAŞIT TASARIM DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 3 1 Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Otomotiv Mühendisliği alanında almış olmak. Taşıt parçalarının tasarımı ve optimizasyonu konusunda çalışmalar yapmış olmak
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ HİBRİD VE ELEKTRİKLİ TAŞITLAR TEKNOLOJİSİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 3 1 Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Otomotiv Mühendisliği alanında almış olmak. Elektrikli taşıtlar batarya termal yönetim sistemleri alanında çalışmalar yapmış olmak
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ TAŞIT TRANSPORT SİSTEMLERİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 3 1 Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Otomotiv Mühendisliği alanında almış olmak. Kendi kendine iyileşebilen sandviç yapılar üzerine çalışmalar yapmış olmak
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ TEKSTİL BİLİMLERİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 3 1 Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Tekstil Mühendisliği alanında almış olmak, Tekstil Bilimleri alanında katkılı ve bikomponent lif üretimi üzerine çalışmaları olmak
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ TEKSTİL MAKİNELERİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 3 1 Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Tekstil Mühendisliği alanında almış olmak, Tekstil Terbiye makinalarında yeni ve çevreci teknolojilerle ilgili, su ve enerji tasarrufu konularında çalışmalar yapmış olmak
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ MEKANİK (
İNŞAAT MÜH.BÖL.)
PROFESÖR 1 1 Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini İnşaat Mühendisliği alanında almış olmak, Nanotüplerin titreşim analizi üzerine akademik çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ TAŞIT TASARIM PROFESÖR 1 1 Doktorasını ve Doçentlik ünvanını Makine mühendisliği alanından almış olmak. Taşıtlarda Isıl Konfor, Elektrikli taşıtlar ve Taşıt komponentlerinin soğutulması konularında
bilimsel çalışmaları olmak
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ TAŞIT TRANSPORT SİSTEMLERİ PROFESÖR 1 1 Lisans, Yüksek Lisans, Doktora derecelerini ve Doçentlik unvanını Makine Mühendisliği alanında almış olmak. Deneysel mekanik, otomotiv malzemelerinin şekillendirilmesi ve kaynak yöntemleri alanında çalışmalar yapmış olmak
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ TEKSTİL TEKNOLOJİSİ PROFESÖR 1 1 Lisans, Yüksek Lisans, Doktora derecelerini ve Doçentlik ünvanını Tekstil Mühendisliği alanında almış olmak. Dokuma Teknolojisi ve dokuma kumaşların optik ve tribolojik özellikleri alanında bilimsel çalışmaları olmak
ORHANGAZİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 3 1 Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Makine Mühendisliği alanında yapmış olmak, Makine Elemanları ve Hibrit Dişli Çarklar üzerine çalışmalar yapmış olmak, Güç Aktarma Organları üzerine olan araştırma projelerinde görev almış olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON DOÇENT 1 1 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doçentlik unvanı almış olmak. Yutma rehabilitasyonu ile ilgili çalışmaları olmak. Uluslararası ve ulusal kitap bölüm yazarlığı yapmış olmak.
SOSYAL BİLİMLER MYO YÖNETİM VE ORGANİZASYON LOJİSTİK DOÇENT 1 1 Uluslararası İktisat ve İktisadi Gelişme alanında lisansüstü eğitimini tamamlamış olmak ve İthalat-İhracat Yönetimi, Dış Ticaret Lojistiği alanında çalışıyor olmak.
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PARK VE BAHÇE BİTKİLERİ PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 2 1 TÜBİTAK ve BAP projelerinde araştırmacı olarak görev almış olmak. Doktora sonrası Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Programında öğretim elemanı olarak en az 2 (iki) yıl çalışmış ve ders vermiş olmak.
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DOÇENT 1 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmak, Neonatoloji Yandal Uzmanı olmak,
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ KARDİYOLOJİ DOÇENT 1 1 İleri kardiyak görüntülüme konularında deneyimli olmak
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 1 Enfeksiyon  Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı olmak,
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 1 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı olmak,
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ GÖĞÜS HASTALIKLARI DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 1 Akciğer transplantasyonu konusunda eğitim almış olmak,
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ NÖROLOJİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 1 Beyin damar hastalıkları konusunda deneyimli olmak,
TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ İMMÜNOLOJİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak, Kan Bankacığılı ve
Tranfüzyon Tıbbı Yüksek Lisans ve İmmünoloji Doktora mezunu olmak
TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ FİZYOLOJİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 1 Tıp Fakültesi veya Biyoloji Bölümü mezunu olmak, Fizyoloji Doktora mezunu olmak,  Sinir Bilimleri veya Kardiyovasküler ve Solunum Fizyolojisi alanında çalışmış olmak,
TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ FİZYOLOJİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 1 Tıp Fakültesi veya Biyoloji Bölümü mezunu olmak, Fizyoloji Doktora mezunu olmak,  Sinir Bilimleri veya Kardiyovasküler ve Solunum Fizyolojisi alanında çalışmış olmak,
TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak, Tıbbi Mikrobiyoloji ve Tıbbi Parazitoloji uzmanı olmak
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ GÖZ HASTALIKLARI PROFESÖR 1 1 Kornea Nakli ve Refraktif Cerrahi konusunda deneyimli olmak,
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI PROFESÖR 1 1 Çocuk Hemotolojisi ve Onkolojisi Yandal Uzmanı
olmak, kemik iliği transplantasyonu konusunda eğitimli olmak,
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ İÇ HASTALIKLARI PROFESÖR 1 1 İç Hastalıkları Uzmanı Olmak, Nefroloji Yandal Uzmanı Olmak, Böbrek nakli konusunda deneyimli olmak,
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ İÇ HASTALIKLARI PROFESÖR 1 1 İç Hastalıkları Uzmanı Olmak, Hemotoloji Yandal Uzmanı Olmak,Kemik iliği nakli kosunuda deneyimli olmak,
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ İÇ HASTALIKLARI DOÇENT 1 1 İç Hastalıkları Uzmanı olmak, Tıbbi Onkoloji Yandal Uzmanı olmak,
VETERİNER FAKÜLTESİ KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLERİ SU ÜRÜNLERİ HASTALIKLARI DOÇENT 1 1 Veteriner Fakültesi mezunu olmak, Veteriner Su Ürünleri Hastalıkları alanında doktora yapmış olmak ve bu alanda bakteriyel hastalıklar ve genom analizi konularında çalışmaları bulunmak.
VETERİNER FAKÜLTESİ KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLERİ VETERİNERLİK VİROLOJİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 3 1 Veterinerlik Viroloji alanında doktora yapmış olmak. Sığır solunum sistemi virüslerinin moleküler tiplendirilmesi üzerinde çalışmaları olmak.
VETERİNER FAKÜLTESİ KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLERİ VETERİNERLİK MİKROBİYOLOJİSİ PROFESÖR 1 1 Veteriner Fakültesi mezunu olmak, Doçentliğini Veterinerlik Mikrobiyoloji alanında almış olmak, Enfeksiyöz Bronşitis ve Salmonella enfeksiyonları ile ilgili moleküler çalışmaları
olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİ BİTKİ KORUMA ENTOMOLOJİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 1 Entomoloji alanında  doktora yapmış olmak, Akarlarda direnç konusunda çalışmaları bulunmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ TARIMSAL ENERJİ SİSTEMLERİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 3 1 Biyosistem Mühendisliği Bilim Dalında Doktora ünvanı almış olmak, biyolojik mücadele ajanı olan entomopatojen nematodların hassas uygulanmasına yönelik çalışmalar yapmış olmak, ingilizce ders verme yeterliğine sahip
olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ TARIMSAL MAKİNE SİSTEMLERİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 3 1 Biyosistem Mühendisliği Bilim Dalında Doktora ünvanı almış olmak, tarımsal ürünlerin kurutulması ve biyokimyasal analizler konusunda çalışmalar yapmış olmak, biyodizel
üretimi ile ilgili projelerde görev almış olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ HAYVAN YETİŞTİRME DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 3 1 Doktorasını Zootekni Bilim Dalı, Hayvan Yetiştirme ve Islahı alanında yapmış olmak. Süt Sığırcılığında Subjektif Değerlendirme Yöntemlerinin, Verim ve Ana-Buzağı sağlığı ile
ilişkisi üzerine çalışmaları olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ BAHÇE BİTKİLERİ PROFESÖR 1 1 Bahçe Bitkileri alanında doktora yapmış olmak, Doçentliğini Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Bilim alanında almış olmak, Sebze Yetiştiriciliği ve Hasat Sonu Fizyolojisi konularında
çalışmaları bulunmak.


Yayın Tarihi ve Yeri : 13.09.2022 SALI - resmigazete.gov.tr
Son Başvuru Tarihi : 27.09.2022 SALI