Yayın İlkeleri

YAYIN İLKELERİMİZ

www.ogretmenler.net’e hoş geldiniz.

www.ogretmenler.net, internet haber yayıncılığında Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve Türk Milletinin yanında yer alarak güvenilirliğin, toplumsal faydanın, yayın kalitesinin ve özellikle de saygınlığın arttırılmasının, öz denetim mekanizmalarının etkinleştirilmesiyle güçleneceği inancıyla, uluslararası çağdaş normları ve ülkemiz mevzuatlarında yer alan yayın hizmeti ilkelerini benimsemiş, bilgi edinme, yayma, eleştirme, yorumlama ve eser yaratma iş ve işlemlerinde en yüksek etik ve editoryal standartlara uymayı ilke edinmiş, düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; genel ahlak anlayışını, dini duyguları, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı ya da incitici yayın yapmadan, iletişim özgürlüğünün, halkın gerçekleri öğrenme hakkı'nın bir aracı sayarak; gerçekleri bulup bozmadan, abartmadan kamuoyuna yansıtmaya, demokrasiye, insan haklarına, basın meslek ilkelerine ve etik değerlere uymaya, kanun koyucunun veya öteki kurum ve kişilerin, iletişim özgürlüğünü kısıtlamalarına, her zaman ve her yerde karşı çıkacağımıza kendi özgür iradesiyle söz vermiştir.

www.ogretmenler.net URL adresinden yayın hayatına başlamış olan internet sitemizin (Bundan böyle kısaca "site" olarak anılacaktır.) yönetimi, işletmesi ve idaresi ile site üzerinde ve içeriğinde; her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi
ogretmenler.net'e aittir. Sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Siteyi herhangi bir şekilde kullanan tüm ziyaretçiler/kullanıcılar-üyeler bu sayfada yer alan YAYIN İLKELERİMİZİ kayıtsız şartsız kabul etmiş sayılacaktır. YAYIN İLKELERİMİZ aynı zamanda sitenin, ziyaretçiler/kullanıcılar-üyeler ile yapmış olduğu bir sözleşmedir. YAYIN İLKELERİMİZ, sitemizde yayınlayacağımız editoryal çalışmalarda ve haberlerde uyacağımız basın meslek ilkelerine ve etik değerlere yönelik anlayışımızı açıklamaktadır.

İşbu sebeplerle ziyaretçiler/kullanıcılar-üyeler siteye üye olarak giriş yapma ve/veya sadece erişme, ziyaret etme ve kullanımından kaynaklı veya üyelik yoluyla ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanma öncesinde; aşağıdaki YAYIN İLKELERİMİZİ ve sitenin ana sayfası en alt kısmında yer alan ve linki verilerek her biri bağımsız bir sayfada açılan KULLANIM ŞARTLARI, YASAL UYARI, ÇEREZ POLİTİKASI ve GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI metinleri ile diğer bilgilendirici metinlerin gözden geçirilmesini ve dikkatlice okunup, yapılan değişiklik, ayarlama, düzeltme ve güncellemelerin dikkate alınması zorunluluktur.

YAYIN İLKELERİMİZ ve sitenin ana sayfası en alt kısmında yer alan ve linki verilerek her biri bağımsız bir sayfada açılan KULLANIM ŞARTLARI, YASAL UYARI, ÇEREZ POLİTİKASI ve GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI metinleri ile diğer bilgilendirici metinler; ayrılmaz bir bütünün parçasıdır, birbirini tamamlar ve destekler, bu metinleri kabul etmediğiniz takdirde siteyi kullanmaktan ve üye olmaktan lütfen vazgeçiniz.


YAYIN İLKELERİMİZ
-İşbu YAYIN İLKELERİ, ziyaretçilerin/kullanıcıların-üyelerin siteye üye olarak giriş yapma ve/veya sadece erişme, ziyaret etme ve kullanımından kaynaklı veya üyelik yoluyla ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanımı sonucunda faydalandıkları sitemizde yayınlayacağımız editoryal çalışmalarda ve haberlerde uyacağımız basın meslek ilkelerine ve etik değerlere yönelik anlayışımızı belirlemektedir. Şeffaf bir şekilde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla hazırladığımız YAYIN İLKELERİ aynı zamanda sitenin, ziyaretçiler/kullanıcılar-üyeler ile yapmış olduğu bir sözleşmedir. Bu metinde kullanılan “ziyaretçi/kullanıcı-üye” terimleri, siteye üye olarak giriş yapan ve/veya sadece erişen, ziyaret eden ve kullanan her türlü gerçek ve tüzel kişiyi ifade etmektedir.

-Ziyaretçiler/kullanıcılar-üyeler; işbu YAYIN İLKELERİNİN ve sitenin ana sayfası en alt kısmında yer alan ve linki verilerek bağımsız bir sayfada açılan KULLANIM ŞARTLARI, YASAL UYARI, ÇEREZ POLİTİKASI ve GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI metinleri ile diğer bilgilendirici metinlerin ayrılmaz bir bütünün parçası olduklarını, birbirini tamamlayıp ve desteklediklerini bu metinlerin tamamını okuduğunu, bu hüküm, kural, koşul ve şartların içeriğini tamamen anladığını, bu metinleri kabul etmediği takdirde siteyi kullanmaktan ve üye olmaktan vazgeçeceğini bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini, siteyi söz konusu bu metinlere, yürürlükte bulunan tüm mevzuata, internet kullanımına ilişkin kurallara uygun olarak kullanacağını ve sitedeki hizmetlerden yararlanırken ve sitede yer alan her türlü içeriğe erişmek dâhil olmak üzere sitede ve site aracılığıyla gerçekleştireceği tüm eylemlerde ve site üzerinden yaptığı tüm işlemlerde hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu, adli ve idari resmi kurum ve kuruluşlar ile üçüncü kişiler yanında
ogretmenler.net’e karşı da münferiden sorumlu olduğunu kesin olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

-
ogretmenler.net, YAYIN İLKELERİNDE, site üzerinde ve içeriğinde ve tüm diğer bilgilendirici metinlerde dileği zaman tek taraflı olarak değişiklik, ayarlama, düzeltme ve güncelleme yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, ayarlamalar, düzeltme ve güncellemeler sitede yayınlandığı andan itibaren ziyaretçilere/kullanıcılara-üyelere bildirim yapılmaksızın geçerlilik kazanmış sayılır. Ziyaretçiler/kullanıcılar-üyeler, bu değişiklikler, ayarlamalar, düzeltme ve güncellemelerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak YAYIN İLKELERİNİ gözden geçirmeyi kesin olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.


-İfade ve Bilgi Edinme Özgürlüğü
Herkes, bilgi edinme ve haber alma, özgür düşünce, ifade ve serbest eleştiri hakkına sahiptir. Düşünce ve ifade özgürlüğünün kullanılmasının başlıca yolu olan basın ve yayın özgürlüğü temel insan haklarındandır. Bu hakların demokratik hukuk devletinde anayasal güvence altında olması esastır.

Birer hak olan ifade ve bilgi edinme özgürlüğümüzün içeriğini ve sınırlarını, öncelikle sorumluluklarımız ile ilkelerimiz belirler. Bireylerin özel yaşamlarının mahremiyetine saygı duyup meşru beklentilerini dikkate alarak, kullanıcılarımızın gereksinim, beğeni ve hassasiyetlerine önem vererek sorumluluklarımızla dengelemeyi hedeflemekteyiz. Yayın hizmetlerimizde herkesin yaşam hakkının yasalarla korunduğu ilkesini göz önünde bulundurmaktayız.

Bilgi ve haber alma, yorum yapma ve eleştirme özgürlüklerini ne pahasına olursa olsun sansür ve otosansürle mücadele ederek savunuruz.


-Hukukun Üstünlüğü
Yayınlarımızda; insan haklarına ve onuruna, temel hak, özgürlük ve hürriyetlere saygılıyız. Yayınlarımızda Anayasa, usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası sözleşmeler, kanunlar ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyarak hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasını göz önünde bulundurmaktayız.

Görülmekte olan bir dava veya yürütülmekte olan bir soruşturma hakkında, hukuka aykırı bir karar verilmesi veya bir işlem tesis edilmesi ya da gerçeğe aykırı beyanda bulunulmasına sebep olabilecek şekilde, yargılama tarafsızlığını etkileyen ve adil yargılanma hakkına zarar veren söz konusu davanın ya da soruşturmanın akışını etkileyecek şekilde, soruşturmayı zaafa uğratıcı, yönlendirici biçimde haber, yorum ve yayınlardan kaçınır taraf olmayız. Sürmekte olan bir davanın taraflarının görüşlerine yer verilirken tarafların, henüz kanıtlanmamış itham ve delillerden hareketle konuşmakta olduklarını unutmayız.

Hakkındaki yargı kararı kesinleşmedikçe veya yasaların suç saydığı eylemler, gerçek olduğuna inandırıcı makul nedenler bulunmadıkça kimseyi, yayınlarımızda “suçlu” olarak nitelendirmez ve ilan etmeyiz. Hüküm giymiş kişilere cezasını tamamladıktan sonra da suçlu muamelesi yapmaz, bu kişilerin, kişilik hakları ve insanlık onurlarını korur, sanık ve hükümlülerin aile ve yakınlarını hedef alan itham edici haber ve yorumlardan kaçınır bu kişilerin özel yaşam ve mahremiyet haklarına saygı gösteririz. Cezasını çekmekte olan kişileri tekrar yargılayıcı, suçlayıcı şekilde haber yapmayız, tutuklu ve hükümlülerin fotoğrafları ve kimlik bilgileri izin almadan kullanmayız. Sanıkların ve suçluların akrabalarını, yakınlarını, olayla ilgileri olmadıkça veya olayın doğru anlaşılması için gereği bulunmadıkça teşhir etmeyiz. Suç ve suçlu övmez, suçluyu kahramanlaştırmaz ve yüceltmeyiz.

Yayınlarımızda; yargı mensuplarını hedef alan suçlayıcı, şüphe ve şaibe uyandırıcı ve yargı kurumunu kamuoyu nezdinde küçük düşürücü ifadelerden kaçınır, yargı kararlarında adres ve kişi bilgilerine avukat, hâkim ya da savcının isimlerine davanın ya da soruşturmanın selameti açısından yer vermeyiz.

Yayınlarımızda; kişileri suç işlemeye teşvik veya tahrik edebilecek ya da kargaşaya yol açabilecek içeriğe ve suç tekniklerinin, suç işlenmesine olanak verebilecek şekilde ayrıntılı olarak anlatılmasına ve gösterilmesine yer vermeyiz.


-Hakkaniyet
Yayınlarımız; adalet, hakkaniyet, açıklık ve dürüstlük temellerine oturmaktadır. İdeolojik takıntılardan uzak, bağımsız olarak nesnel habercilik yaparak, hakkaniyet ve dürüstlük temelinde içerik üretmekteyiz.


-Özel Hayatın Gizliliği ve Mahremiyet
Açık kamu yararı olmadıkça ve olayla doğrudan ilgisi, bağlantısı bulunmadıkça, bir insanın davranışı veya işlediği suç, onun ırkına, milliyetine, dinine, cinsiyetine, cinsel eğilimine, hastalığına veya fiziksel, zihinsel özürlü olup olmamasına dayandırılmamalıdır. Kişinin bu özel durumu, alay, hakaret, önyargı konusu yapmayız. Biz, özel hayatın gizliliğine, konut dokunulmazlığına ve mahremiyete saygılıyız, özel yaşama saygı duyar ve onu belirgin bir kamu yararı olan haller dışında geçerli bir neden olmaksızın o kişinin hoşnut olmayacağı ifadeler kullanarak ihlal etmeyiz. Yayın yaptığımız hedef kitlenin itibarını sarsacak, küçük düşürecek haber ve içeriklerden kaçınır, kişinin yazışma ve bilişim yollarıyla bizimle iletişim kurma hakkına saygı gösteririz.

Kişilerin özel hayatlarını ilgilendirebilecek bir haberi yayınlamadan önce doğruluğunu araştırır, haberin verilişinde gerçeğe aykırı eklemeler yapmaz ve kişilerin zarar görmesine neden olacak ifadelerden titizlikle kaçınır, somut verilere dayanmadan kişi ve kurumlar hakkında suçlama içeren, şüphe ve şaibe yaratan ya da kişi ve kurumları küçük düşüren, hakaret, iftira içeren ifadelere yer vermeyiz.

Kimsenin ikamet adresi, araç plakası, telefon numarası, e-posta adresi gibi özel bilgilerine yer vermeyiz. Bir kişinin, özel mülkiyet alanında rızası dışında ses ve görüntü kaydı almayız. Kişilerin haberi olmadan onların ses ve görüntülerini kaydetmez ve yayınlanmayız, gizli ses ve kamera kayıtlarını, haber değeri ve kamu menfaati olması durumunda dahi, kullanmayız.

Kişilerin sabıka sicilleri ya da beraat ettiği davaları, kişiyi kamuoyu nezdinde küçük düşürmek, aşağılamak ve yeni ithamlar için kullanmayız.

Tıbbi tedavi ya da müdahale görmekte olan kişiler, haber konusu olsalar dahi mahremiyetlerini gözetiriz.


-Gerçeklik, Doğruluk ve Güvenilirlik
Uğraşımız, halkın bilgi edinme hakkı uyarınca, kendi açımızdan sonuçları ne olursa olsun, gerçeklere ve doğrulara saygı duymak ve uymak, doğruyu bulmak ve gerçekte ne olduğunu ortaya çıkarmaktır. Doğruluk çabukluktan daha önemlidir ve çoğu kez doğru bilgilere erişmekten ibaret değildir. Doğruya ulaşmak için ilgili tüm unsur ve bilgileri tartmamız gerekecektir. Ziyaretçiler/kullanıcılar-üyeler, sağlam kaynak ve delillere dayanan, kılı kırk yararak sınanmış, açık ve kesin bir dille sunulan bir ürün almalıdır. Bu bağlamda biz, ziyaretçilerimize/kullanıcılarımıza-üyelerimize hesap vermekle ve onlara adil ve açık davranmakla yükümlüyüz. Bize duyulan güvenin sorumluluğunu üstlenerek bu güveni sarsmamak ve bu güveni korumak için çalışmaktayız. Reyting ve popülizmden kaçınmak için haber ismi ile içerik arasında bağlantı kurar. Haber ismini içerikten farklı bir şekilde belirlemeyiz. Haber ile yorum ve görüş ayrımını açıkça yapar, ziyaretçinin/kullanıcının-üyenin neyin haber, neyin yorum olduğunu kolayca seçebilmesini sağlarız.

Temel bilgileri yok etmeden, inanmadığımız bir görüşü savunmadan, görmezlikten gelmeden ve metinlerle belgeleri değiştirmeden tahrif etmeden haberleri hazırlar, saygınlığımıza gölge düşürebilecek yanlış, yanıltıcı ve tahrif edilmiş yayın malzemesi ve yayın içeriğinde infial yaratacak ifadeler kullanmayız, yayında ifadelerine yer verilen kişilerin ifade ve eylemleri amacına uygun olarak aktarır, olayları abartarak, bazı bilgileri ekleyerek ya da çıkartarak, haberi manipülatif hale getirmeyiz.

Tüm bilgi kaynaklarına serbestçe ulaşma ve kamu yaşamını belirleyen, halkı ilgilendiren tüm olayları izleme, araştırma hakkı çerçevesinde yayınlarımız mutlaka bir kaynağa dayanır, kaynakların gizliliği ilkesine riayet eder, kaynağını bilmediğimiz bilgi ve haberleri soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olunmaksızın yayınlamayız.


-Editoryal Dürüstlük ve Bağımsızlık
Abone olduğumuz ajanslardan derlediğimiz eğitim içerikli haberlerin bir tık ötesine de geçerek özgün habercilik adına ürettiğimiz özel haberler; editoryal dürüstlüğümüzü ve bağımsızlığımızı korumak için “Hak ettikleri doğruluk ve tarafsızlık” ile tarafımızca hazırlanmakta ve yayınlanmaktadır.

Yayıncılığı haksız amaç ve çıkarlar doğrultusunda kullanmayız. Özel haberler hazırlarken her ne amaçla olursa olsun, ahlaka aykırı özel amaç ve çıkar, hiçbir maddi veya manevi avantaj elde etmeden, ayrıcalıklar kazanmak amacıyla tehdit ve şantaj gibi yollara başvurmadan, hem doğruları dile getirmekte hem de tutarlı olmakta ve basmakalıp ifade ve klişelerden kaçınmaktayız. Özel haberlerimizde siyasi ya da ticari baskılar ya da kişisel çıkarlar etkili olamaz.

Bir başka basın veya yayın kuruluşunun özel çabalarla ürettiği, gerçekleştirdiği ürünü, kendi ürünümüz gibi kamuoyuna sunmayız. Abonesi olduğumuz Ajanslardan alınan özel ürünlerin kaynağının belirtilmesine özen gösteririz.


-Hesap Verme, Düzeltme ve Cevap Yükümlülüğü
Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan ve iftira niteliği taşıyan ifadelere yer vermeyiz. İftira, hakaret, lekeleme, saptırma, manipülasyon, söylenti, dedikodu ve dayanaksız suçlamalardan kesinlikle uzak durur, ilettiğimiz haber ve bilginin sorumluluğunu üstlenir ve paylaşırız. İstismar edilmemesi, kötüye kullanılmaması ve kabul edilebilir boyutlar ile biçimde yapılması kaydıyla, herkesin kendisine yönelik haklarını ihlal eden editoryal yayınlarının içeriklerinden dolayı cevap ve düzeltme hakkı vardır. Bu bağlamda www.ogretmenler.net, yayınlarında, gerçek veya tüzel kişiler hakkında, şeref ve haysiyetlerini ihlâl edici veya onlar hakkında ağır ve yıkıcı eleştiriler yapılması hâlinde, kişi ve kurumların cevap ve düzeltme haklarına saygılı olur, aksi sabit olaylarla ilgili haberi düzeltmeyi, gerekirse haber, fotoğraf ve görüntüyü yayından kaldırmayı taahhüt ederiz. Biz, iddia ve ithamlara karşı, itham edilen ve eleştirilen taraflara cevap hakkını en hızlı ve doğru biçimde kullanma fırsatı sunmaktayız.

Site, ziyaretçilerine/kullanıcılarına-üyelerine ve üçüncü şahıslara hesap vermekle yükümlüdür. Ziyaretçilerin/kullanıcıların-üyelerin www.ogretmenler.net’e duydukları güveni sarsmamak, onlarla var olan sözleşmemizin hayati bir parçasıdır. Ziyaretçilerimizle/kullanıcılarımızla-üyelerimizle ilişkilerimizde adil ve açık davranarak bu yükümlülüğümüzü yerine getirmemiz gerekir. Yanlış yaptığımızda bunu açık yüreklilikle kabul eder ve yanlışlardan ders alma kültürünü teşvik ederiz. Bize ulaşan şikâyetleri ve editoryal şikâyetlere karşı yapılan itirazları değerlendirerek gereğini yerine getirmekten çekinmeyiz.

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanununa göre sitede yapılan yayın içeriği nedeniyle haklarının ve özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden ziyaretçiler/kullanıcılar-üyeler, üçüncü şahıslar, gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar tarafından içeriğin yayından çıkarılması amacıyla öncelikle iletişim adresleri üzerinden siteye başvurarak gerekçelerini belirterek uyarıda bulunarak içeriğin yayından çıkarılmasını veya tekzip hakkını kullanacağını isteyebilecektir.

Site, tarafından bu uyarıya en geç yirmi dört saat içinde cevap verilecektir. Uyarı yöntemi ile sonuç alınmaması veya makul sürede cevap alınamaması durumunda yer ve erişim sağlayıcısına iletişim adresleri üzerinden gerçekleştirilecek bildirim yöntemi ile tekrar talepte bulunulacaktır.

Kişilerin şeref ve haysiyetini ihlâl edici veya kişilerle ilgili gerçeğe aykırı yayım yapılması halinde, bundan zarar gören kişinin yayım tarihinden itibaren iki ay içinde göndereceği suç unsuru içermeyen, üçüncü kişilerin hukuken korunan menfaatlerine aykırı olmayan ve soruna neden olan editoryal eserin belirtildiği linkinin veya adının verildiği yirmi satırdan fazla olmayan düzeltme ve cevap yazısı (tekzip) (Düzeltme ve cevap, ilgili yazıdan uzun olamaz.) hiçbir düzeltme ve ekleme yapmaksızın, tekzibin alındığı tarihten itibaren en geç üç gün içinde, ilgili yayının yer aldığı sayfa ve sütunlarda, aynı puntolarla ve aynı şekilde yayımlarız.

Site, abone olduğu ajanslardan gelen haberlerden sorumlu değildir. www.ogretmenler.net’in abone olduğu ajanslardan gelen içeriği yayınlaması bu içeriği benimsediği anlamına gelmemektedir. www.ogretmenler.net’in abone olduğu ajansların www.ogretmenler.net’e ilettiği içeriği geri çektiğinde, www.ogretmenler.net’de bu içeriği yayından kaldırır. Ziyaretçiler/kullanıcılar-üyeler ajans haberinden, özel hayatın gizliliği, mahremiyet ve diğer hakları nedeniyle rahatsızlık duymuşlar ise bunu www.ogretmenler.net’e iletişim kanallarından bildirmesi gerekir.


-Tarafsızlık, Önyargısız Yaklaşım, Doğruyu Arama Kaygısı ve Fikir Çeşitliliği
Biz, haberin araştırılmasından sunumuna kadar her aşamasında önyargılardan arınmış, saplantısız bir yaklaşım sergiler, farklı görüşleri ve konu ile ilgili tüm bakış açılarını yansıtırız. İfade özgürlüğü ve haber alma hakkı çerçevesinde, her türlü baskıyı reddederken kimseden telkin, öneri, istek ve talimat almadan, reklamcılık veya propagandacılıkla karıştırmadan olay ve olguları yorumlayarak, eleştirerek, yanlışlığı ortaya koyarak, fikir, öneri ve görüş ve çözüm yolu belirterek doğru, tarafsız ve eksiksiz yayınlarız. Olayları tüm yönleriyle irdeleyip, kamuoyu algısının doğru şekilde oluşmasını sağlarız. Uğraşımız, adil ve açık fikirli olmak ve çatışan değişik görüşleri irdeleyerek belli başlı tüm bakış açılarını yansıtmaktır.

Farklı grupları karşı karşıya getirecek ifadelerden, düşmanlık yaratacak sıfatlardan kaçınır, çoksesliliğin ve kültürel çeşitliliğin korunmasına önem veririz, bir konuyu işlerken nesnel ve hakça davranmalıyız. Gereken durumlarda profesyonel görüşlere yer veririz.


-Kamu Yararı Gözetilmesi
Uğraşımız, önemli olan haberleri duyurmaktır. Haberin özünü yakalamak için elden gelen her çabayı gösterir ve haberi açıklarken somut bilgi ve belgelerden hareket ederiz.

Mevzuatın farklı yorumlamalarından kaynaklı yanlış uygulamaları, uygulama birliği sağlamak adına alanımızdaki uzmanlığımızla analiz edip gündeme getirerek, sümen altı edilen bilgi ve belgeleri yayınlayarak, kulaktan kulağa yayılarak şehir efsanesi haline gelmiş doğru bilinen yanlışları ifşa ederek, bilinmeyen hakları hatırlatarak kamu yararı gözetmekteyiz.


-Öncü ve Eğitici Olmak
İnternet haberciliğinin özündeki sürekli değişim ve gelişim sürecini destekler ve öncülük ederiz.


-Ayrımcılık
Yayınlarımızda; başta barış, demokrasi ve insan hakları olmak üzere, insanlığın evrensel değerlerini, çok sesliliği, farklılıklara saygıyı savunur. Irk, milliyet, renk veya etnik köken, dil, din, inanç, mezhep, sosyal grup, sınıf, düzey veya köken, etnisite, servet, doğum yeri, bedensel ve zihinsel engellilik, yaş, tabiiyet, felsefî inanç veya siyasî düşünce ve cinsiyet ayrımcılığına, saldırmaya, dışlamaya, aşağılama, ötekileştirmeye ve önyargılara yer vermeyiz ve teşvik etmeyiz. Farklı olanlara karşı saldırganlık gösteren, tehdit, korku, nefret ve hakaret içeren ifadeler kullanmayız.

Hiç bir ayrımcılık yapmadan tüm ulusların, tüm halkların ve tüm bireylerin haklarını ve saygınlığını tanır. İnsanlar, topluluklar ve uluslararasında nefreti, düşmanlığı körükleyici yayından kaçınır. Bir ulusun, bir topluluğun ve bireylerin kültürel değerlerine ve inançlarına (veya inançsızlığını) saldırmayız.


-Savaş, Terör, Şiddet, Zarar Verici ve Gücendirici Konular
İnsan hayatının kutsiyetini vazgeçilmez kabul eder, terör, şiddet ve afet olaylarında büyük acı ve ıstırap verebilecek mağdurları ve yakınlarını rencide edecek, toplumsal dinamiklere zarar verecek toplumu şiddete, teröre, etnik ayrımcılığa sevk edecek veya halkı sınıf, ırk, dil, inanç, cinsiyet ve bölge farkı gözeterek kin ve düşmanlığa yöneltecek yayın politikasını reddederiz, popülizm ve reyting yaratmak için kullanılan sansasyonel haber politikasından uzak, idam, cinayet, işkence ve vahşet görüntülerini sansürleyerek, toplumun kolay incinen kesimlerini koruma sorumluluğu ile dengeleyerek gerçekçi haber politikasını kabul ederiz.

Savaş, çatışma, terör saldırısı, şiddet, isyan, doğal afet, büyük kaza, salgın, adam kaçırma, korsanlık, rehin alma, zorbalık ve kuşatma gibi toplumda korku, endişe, panik ve travmaya neden olan durumlarda, kurbanların can güvenliğini tehlikeye atmadan güvenlik kuvvetlerinin operasyonunu deşifre etmeden halkın haberleşme ve bilgi edinme hakkının kullanabilmesi için üzerine düşen sorumluluğun bilincinde olarak üzerimize aldığımız bu sorumluluğu yerine getirirken ve kamuoyunun bilgi edinme hakkının gerektirdiği haberciliği yaparken; evrensel insan haklarını, ulusal güvenlik ve kamu düzenini, halkın barış içinde yaşaması ve toplumsal huzuru dikkate alır toplumda korku yaratacak ifadeler kullanmaz, gerilimi arttıracak nitelikteki yorumlardan kaçınır ve bu konuda sorumlu yayıncılık örneği gösterir, savaş, çatışma, terör ve doğal afetlerde, kim olursa olsun, kişinin mahremiyetinin korunması ve ölülerin onuruna saygı gösterilmesini esas alırız.

Çok çarpıcı ve belirgin savaşın ve zulmün gerçeklerini örtbas etmeden insan onuruna saygı göstererek, savaş, çatışma ve terör olaylarında haberleri, abartısız, aşırı vurgu yapılmaksızın ve haklı editoryal gerekçelerin bulunması halinde objektif verilere dayanarak ve mümkün olduğunca yetkili bir kaynağa dayandırarak yayınlar ve yetkili mercilerin yayın yasağına uyarız.

Terörü teşvik etmez, terör eylemlerini doğru biçimde, eksiksiz ve editoryal sorumlulukla haberleştirir, terör örgütlerini ve terör yanlılarını güçlü veya haklıymış gibi göstermeyiz. Kişi veya kurumlarla ilgili olarak, bunların olası bir terör olayına hedef olarak gösterilmemesine dikkat eder, terör örgütlerinin korkutucu ve yıldırıcı özelliklerini, dilini, jargonunu, tanımlarını, imajlarını ve imalarını, imge ve sembollerini, terimlerini, doğrudan veya dolaylı propagandası niteliği taşıyan içeriği yansıtmayız, kamuoyunda korku ve infiale sebebiyet vermeyiz.

Toplumda ve insanlar arasında nefret duyguları oluşturacak; korkuya, kaosa, düşmanlığa, paniğe ve yılgınlığa neden olacak, infial yaratabilecek her türlü yayın ve yaklaşımlardan uzak durur, kriz zamanlarında sağduyulu davranırız. Ancak, nazik konuları işleyen, özgün içerik yayınlama hakkımızı, toplumun kolay incinen kesimlerini koruma sorumluluğumuzla dengeleyerek kullanırız.

Yayınlarımızda; şiddet içerikli görüntüleri zorunluluk hali dışında meşru bir amaç için gerekli ve yerinde bir davranış olarak izleyiciye aktarırken şiddeti olumlayan ve özendiren, korkuyu yaygınlaştırıcı, travmalara yol açıcı, eşitlik ve adalet ilkelerini zedeleyici, insan onurunu küçültücü, ayrımcılığı teşvik edici görüntü, yorum ve ifadelere yer vermeyiz, abartılı şekilde ziyaretçilere/kullanıcılara-üyelere aktarmayız, aşırı şiddet görüntülerini flulaştırılma veya mozaikleme teknikleri ile sunarız.

Kamuoyunda psikolojik sarsıntıya yol açacak türden, insanlık onurunu ayaklar altına alan görselleri, ölü ve yaralıların yüzlerinin, parçalanmış beden veya uzuvlarının yakın plan çekimlerini, kan, kesik vücut parçaları, yaralanma ve ceset görüntülerini yayınlamayız.

Üzüntü, sıkıntı, tehlike, yıkım, felaket ya da şok halindeki insanlar söz konusu olduğunda olaya yaklaşımımız ve araştırmamız insani olarak ve gizliliklere uyarak duygu sömürüsünden kaçınırız. Terör saldırısı, kaza veya doğal afetler sonrasında yaralanma ve ölümle sonuçlanan olaylarda hayatını kaybedenlerin isimlerini teyit etmeden ve aileleri öğrenmeden yayınlamayız.

Yayınlarımızda; idam cezalarının infazını, insanların acı çekerek öldürülüşünü ve işkence yapılışını, insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele veya cezaya tabi tutulmasını, insanların ölüm anları ve benzeri durumları gösteren görüntü ve fotoğrafların yayınlanmasından kaçınır duygu sömürüsüne yol açacak, korku ve çelişkili duygulara sebep olacak biçimde yayınlanmayız.

Yayınlarımızda; kişileri körü körüne kaderciliğe veya intihara yönlendirecek unsurlara yer vermeyiz, intihar olayları hakkında haber çerçevesini aşan ve ziyaretçileri/kullanıcıları-üyeleri etki altında bırakacak nitelikte ve genişlikte yayın yapmayız, olayı gösteren fotoğraf, resim veya filmleri yayınlamayız.

Kişileri, uyuşturucu madde bağımlılığı, fuhuş, müstehcenlik ve kumar gibi kötü alışkanlıklara teşvik edici yayınlardan uzak dururuz.


-Ailenin Korunması, Çocuklar, Gençler ve Kadınlar
Yayınlarımızda; ailenin huzur ve refahına saygılıyız, genel ahlaka ve ailenin korunması ile toplumun millî ve manevî değerlerine aykırı olmama ilkelerine ve şiddeti teşvik etmemeye ve meşrulaştırmamaya azami özen gösterir, toplumun kolay incinen kesimlerini koruma sorumluluğu ile dengeleyerek kullanırız. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gazilere pozitif ayrımcılık yaparız.

Kadın haklarına saygı duyar, kadınların sorunlarına duyarlı olur ve kadınları nesneleştirmekten kaçınırız, kadınları, sürekli olarak kurban ve mağdur konumunda ya da çaresiz bireyler olarak göstermeyiz, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimlerini olumsuz etkilemesi ve zedelemesi muhtemel, ciddi biçimde bozabilecek ve zarar verebilecek türde, çocuklara ve gençlere uygun olmayan yayın içeriğinden koruma amaçlı hiçbir şekilde şiddet, cinsellik ve benzeri unsurlar taşıyan içerik yayınlamaz, geleceğimiz olan çocuk ve gençlerimizi daima korumayı amaçlarız.

Çocuklarla ilgili suçlarda ve cinsel saldırı yada cinsel istismarlarda, sanık, tanık ya da mağdur (maktul) olsun, 18 yaşından küçüklerin açık isimleri ve fotoğraflarını açık kamu yararı olmadıkça yayınlamaz, mağdura zarar verecek derecede ayrıntı aktarmayız. Haberin tek tanığı çocuklar ise; iletişim, ruh sağlıklarına zarar vermeyecek şekilde ve ilgili uzmanlar gözetiminde, mutlaka ebeveynlerinden izin alır, çocuğun kişiliğini ve davranışlarını etkileyebilecek durumlarda, bir aile büyüğünün veya çocuktan sorumlu bir başkasının izni olmaksızın çocukla röportaj yapmayız veya görüntüsünü almaya çalışmayız.

Suça itilmiş ya da suç mağduru olmuş çocukların, ilgili haberlerde isimleri ve yüzleri gizli tutarız.


-Müstehcenlik
Yayınlarımızda; utanç duygusunu hiçe sayan, cinsel dürtüleri harekete geçirmeyi amaçlayan, cinsel duyguları sömürmeye yönelik, bireyleri cinsel meta olarak gösteren, insan bedenini cinsel tahrik unsuruna indirgeyen, insan bedenini nesneleştiren, metalaştıran yorum, ifade, ses veya görüntüleri kullanmayız.

Yayınlarımız; toplumsal yaşam alanı içinde sergilenemeyecek nitelikte söz ve davranışlar içermez, müstehcen nitelikte olmaz, toplumda yaşayan bireylerin ar ve utanma duygularını örseleyen ve cinsel isteklerini istismar etmez.


-Sağlık, Doğa, Çevre ve Hayvan Hakları
Yayınlarımızda; sağlık, doğa, çevre ve hayvan haklarını gözetir, sağlık, doğa, çevre, hayvan hakları, çevre kirliliği ve korunması, küresel ısınma, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri ve iklim değişikliği konusunda kamuoyunda farkındalık bilinci oluşturmaya özen gösteririz.

Sağlık konusunda sansasyondan kaçınarak, insanları umutsuzluk veya sahte umut verecek yayın yapmayız.

-İşbu sayfada yer alan YAYIN İLKELERİMİZ konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve YAYIN İLKELERİMİZ arasında uyumsuzluk bulunması durumunda,
ogretmenler.net yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kesin olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

-İşbu sayfada yer alan YAYIN İLKELERİMİZİN yorumlanmasında, uygulanmasında ve ziyaretçi/kullanıcı-üye ile firma/şirket-site arasında, siteye girilmesi veya sitenin kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek her tür ihtilaflar ve uyuşmazlıklar Türk Hukuku ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olup, doğabilecek her tür ihtilafların ve uyuşmazlığın çözümünde Osmaniye Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir. İşbu YAYIN İLKELERİMİZİN herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir. Ziyaretçiler/kullanıcılar-üyeler bu hususlar ile bu hususlardan doğacak sitenin ve/veya üçüncü kişilerin uğradıkları maddi ve manevi zararları, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dâhil olmak üzere karşılayacaklarını kesin olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

KULLANIM ŞARTLARI
YASAL UYARI
ÇEREZ POLİTİKASI
GİZLİLİK VE KVK POLİTİKASI