Gizlilik ve KVKK

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

www.ogretmenler.net’e hoş geldiniz.

www.ogretmenler.net URL adresinden yayın hayatına başlamış olan internet sitemizin (Bundan böyle kısaca "site" olarak anılacaktır.) yönetimi, işletmesi ve idaresi ile site üzerinde ve içeriğinde; her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi Asım Çolakkadıoğlu'na aittir. Sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Siteyi herhangi bir şekilde kullanan tüm ziyaretçiler/kullanıcılar-üyeler bu sayfada yer alan GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASINI kayıtsız şartsız kabul etmiş sayılacaktır. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI aynı zamanda sitenin, ziyaretçiler/kullanıcılar-üyeler ile yapmış olduğu bir sözleşmedir.

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI,sitemizi kullanırken hakkınızda edindiğimiz kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve değer ilgili mevzuatlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak elde edilmesi, sağlanması, kaydedilmesi, depolanması, işlenmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, saklanması, gizliliği, güvenliği, korunması, muhafaza edilmesi, devralınması, aktarılması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması, kullanılmasının engellenmesi, anonim hâle getirilmesi, silinmesi ve yok edilmesi ile verisi işlenen ziyaretçilerin/kullanıcıların-üyelerin haklarını etkin şekilde kullanılması ve özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini koruma hakkındaki şartları, yükümlülüklerimiz ile uyulacak usul ve esaslara yönelik anlayışımızı açıklamaktadır.

İşbu sebeplerle ziyaretçiler/kullanıcılar-üyeler siteye üye olarak giriş yapma ve/veya sadece erişme, ziyaret etme ve kullanımından kaynaklı veya üyelik yoluyla ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanma öncesinde; aşağıdaki GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASINI ve sitenin ana sayfası en alt kısmında yer alan ve linki verilerek her biri bağımsız bir sayfada açılan KULLANIM ŞARTLARI, YAYIN İLKELERİMİZ, YASAL UYARI ve ÇEREZ POLİTİKASI metinleri ile diğer bilgilendirici metinlerin gözden geçirilmesini ve dikkatlice okunup, yapılan değişiklik, ayarlama, düzeltme ve güncellemelerin dikkate alınması zorunluluktur.

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASINI ve sitenin ana sayfası en alt kısmında yer alan ve linki verilerek her biri bağımsız bir sayfada açılan KULLANIM ŞARTLARI, YAYIN İLKELERİMİZ, YASAL UYARI ve ÇEREZ POLİTİKASI metinleri ile diğer bilgilendirici metinler; ayrılmaz bir bütünün parçasıdır, birbirini tamamlar ve destekler, bu metinleri kabul etmediğiniz takdirde siteyi kullanmaktan ve üye olmaktan lütfen vazgeçiniz.


GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI


GİRİŞ
-Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre, herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak ziyaretçiler/kullanıcılar-üyelerden temin edilen tüm kişisel veriler bağlamında ziyaretçilerin/kullanıcıların-üyelerin haklarını en etkin şekilde kullanması ve şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesi ogretmenler.net için büyük önem arz etmekte olup firmamızın-sitemizin öncelikleri arasındadır.

-Bir Anayasal hak olan kişisel verilerin korunması ve kişisel verileri toplanan ziyaretçilerin/kullanıcıların-üyelerin temel hak ve hürriyetlerinin gözetilmesi kişisel verilerin işlenmesine ilişkin politikamızın temel prensibidir. Bu nedenle tüm faaliyetlerimizi, özel hayatın gizliliğinin korunması, haberleşmenin gizliliği, düşünce ve inanç özgürlüğü, etkili kanun yollarını kullanma haklarını gözeterek sürdürmekte, mevzuat ve güncel teknolojiye uygun şekilde, tüm idari ve teknik koruma tedbirlerini almaktayız.


KAPSAM
-İşbu GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI, ziyaretçilerin/kullanıcıların-üyelerin siteye üye olarak giriş yapma ve/veya sadece erişme, ziyaret etme ve kullanımından kaynaklı veya üyelik yoluyla ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanması halinde cihazlarına bırakılan tanımlama dosyaları olan çerezler aracılığıyla temin edilen tüm kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak elde edilmesi, sağlanması, kaydedilmesi, depolanması, işlenmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, saklanması, gizliliği, güvenliği, korunması, muhafaza edilmesi, devralınması, aktarılması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması, kullanılmasının engellenmesi, anonim hâle getirilmesi, silinmesi ve yok edilmesi ile verisi işlenen ziyaretçilerin/kullanıcıların-üyelerin haklarını etkin şekilde kullanılması ve özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini koruma hakkındaki şartları, yükümlülüklerimiz ile uyulacak usul ve esasları belirlemekte ve izlediğimiz yöntemleri açıklamakta ve kapsamaktadır.

-Şeffaf bir şekilde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla, KVKK ve kişisel verilere ilişkin ilgili diğer mevzuat ve bu alandaki uluslararası standartları gözeterek hazırladığımız GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI aynı zamanda sitenin, ziyaretçiler/kullanıcılar-üyeler ile yapmış olduğu bir sözleşmedir.


İSTİSNALAR
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “İstisnalar” başlıklı 28. maddesi 1.fıkrası (b)bendindeki; “(1) Bu Kanun hükümleri aşağıdaki hâllerde uygulanmaz: b) Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.” hükümleri gereğince sitemiz ziyaretçilerin/kullanıcıların-üyelerin siteye üye olarak giriş yapma ve/veya sadece erişme, ziyaret etme ve kullanımından kaynaklı veya üyelik yoluyla ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanması halinde cihazlarına bırakılan tanımlama dosyaları olan çerezler aracılığıyla temin edilen tüm kişisel veriler anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla kullanıldığından veri sorumlularının, Sicile kayıt esnasında bu kişisel verilerle ilgili VERBİS’e bilgi girişi yapması zorunlu değildir.

Ayrıca;
1-Kişisel Verileri Koruma Kurumunun 15.05.2018 tarihli ve 30422 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 02.04.2018 tarihli ve 2018/32 sayılı Kararında; “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası ile 30.12.2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine istinaden Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünden istisna tutulacak veri sorumlularının ekte yer verildiği şekilde belirlenmesine ve Kararın Resmi Gazete ile Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir.” hükümleri bulunmaktadır. Kararın eki “İstisnalar” başlıklı ek listenin 1. maddesinde ise; “1.Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla yalnızca otomatik olmayan yollarla kişisel veri işleyenler.” hükümleri bulunmaktadır.

Site olarak otomatik olmayan yollarla kişisel veri işlediğimizden dolayıveri sorumluları kayıt yükümlüsü olmamakla birlikte VERBİS’e kayıt yaptırmış bulunmaktayız.

Dolayısıyla sitemizce otomatik olmayan yollarla kişisel veri işlediğimizden dolayısitemiz Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünden istisnadır.

2-Kişisel Verileri Koruma Kurumunun 18.08.2018 tarihli 30513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 19.07.2018 tarihli ve 2018/87 sayılı Kararında; “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 16 ncı maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan “Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır. Ancak, işlenen kişisel verinin niteliği, sayışı, veri işlemenin kanundan kaynaklanması veya üçüncü kişilere aktarılma durumu gibi Kurulca belirlenecek objektif kriterler göz önüne alınmak suretiyle, Kurul tarafından, Veri Sorumluları Siciline kayıt zorunluluğuna istisna getirilebilir” hükmü ile 30 Aralık 2017 tarih ve 30286 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin “İstisna Kriterleri” başlıklı 16 ncı maddesi göz önünde bulundurularak; 02.04.2018 tarihli ve 2018/32 sayılı Kurul Kararı ile istisna tutulan veri sorumlularına ilave olarak, yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanların; Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünden istisna tutulmasına ve bu kararın Kurum internet sayfası ile Resmi Gazetede yayımlanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.” hükümleri bulunmaktadır.

Sitemizin faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işlemek olmadığındanveri sorumluları kayıt yükümlüsü olmamakla birlikte VERBİS’e kayıt yaptırmış bulunmaktayız.

Dolayısıyla sitemizce özel nitelikli kişisel veri toplanmadığından ve özel nitelikli kişisel veri işlenmesi de yapılmadığından sitemiz Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünden istisnadır.


SİTEMİZCE HANGİ VERİLER TOPLANMAKTADIR
Ziyaretçilerin/kullanıcıların-üyelerin siteye üye olarak giriş yapma ve/veya sadece erişme, ziyaret etme ve kullanımından kaynaklı veya üyelik yoluyla ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanması halinde cihazlarına bırakılan tanımlama dosyaları olan çerezler aracılığıylakişisel veriler toplanmaktadır.

Sitemizin, üyelik hizmetleri verebilmek için https://www.ogretmenler.net/uyelik.html URL adresinde bulunan Üyelik formlarımız doldurularak; Kullanıcı Adı, Şifre, Ad Soyad, E-Posta, Telefon, Doğum Günü, Şehir, Cinsiyet olacak şekilde tamamen kullanıcının beyanı esas alınarak elde edilen bilgiler ile ziyaretçilerin/kullanıcıların-üyelerin mobil uygulamalarımızı kullanması halinde cihazlarına bırakılan tanımlama dosyaları olan çerezler aracılığıyla elde edilen kişisel veriler; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İstisnalar” başlıklı 28. maddesi 1.fıkrası (b)bendindeki; “(1) Bu Kanun hükümleri aşağıdaki hâllerde uygulanmaz: b) Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.” hükümleri gereğince anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla ve Kişisel Verileri Koruma Kurumunun 15.05.2018 tarihli ve 30422 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 02.04.2018 tarihli ve 2018/32 sayılı Kararının eki “İstisnalar” başlıklı ek listenin 1. maddesinde ise; “1.Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla yalnızca otomatik olmayan yollarla kişisel veri işleyenler.” hükümlerince otomatik olmayan yollarlaişlenmektedir.


TAAHHÜT
Sitemizce, ziyaretçilerin/kullanıcıların-üyelerin siteye üye olarak giriş yapma ve/veya sadece erişme, ziyaret etme ve kullanımından kaynaklı veya üyelik yoluyla ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanması halinde cihazlarına bırakılan tanımlama dosyaları olan çerezler aracılığıyla toplanan tamamen kullanıcının beyanı esas alınarak toplanan kişisel verileri gerektiğinde bu GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASINDA açıkladığımız yasal kurallara uyarak kullanma hakkımız saklı kalmak şartıyla; hiçbir şekilde anonim hâle getirilmeden kullanılmamakta, hiçbir şekilde özel nitelikli kişisel veriler toplanmamakta ve yasal zorunluluklar kapsamında yetkili kurum, kuruluş, merci, idari ve yargı organları hariç üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişiler ile yurt dışına aktarılmamakta, paylaşılmamakta, kiralanmamakta ve satılmamaktadır.

Kişisel verileriniz, sms veya e-posta ile haber bülteni göndermek, sitenin tanıtımını yapmak, yayınlar göndermek ya da bildirimler de bulunmak, sorularınızı cevaplamak, yeni hizmetler hakkında bilgi vermek, gerektiğinde üyeyle temas kurmak için kullanılacaktır.


TANIM ve KISALTMALAR
Bu bölümde GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI'nda geçen özel terim ve deyimler, kavramlar, kısaltmalar vb. kısaca açıklanmaktadır.

Site:Asım Çolakkadıoğlu'nun sahibi olduğu ve yönettiği www.ogretmenler.net URL adresindeki internet sitesi.

Üyelik Sistemi: Sitemizin, üyelik hizmetleri verebilmek için https://www.ogretmenler.net/uyelik.htmlURL adresinde bulunan üyelik formları yoluyla sitemize kullanıcının üye olduğu sistem.

Kişisel Veriler-Bilgiler:Ziyaretçileri/kullanıcıları-üyeleri tanımlayabilecek isim-soyisim, telefon, adres, e-posta adresleri dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kimlik bilgileri gibi bilgileri ifade eden kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi, veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf yada sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti, ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

Ziyaretçi/Kullanıcı-Üye: siteye üye olarak giriş yapan ve/veya sadece erişen, ziyaret eden ve kullanan her türlü gerçek ve tüzel kişi.

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Kişisel Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanan, tereddüte yer bırakmayacak şekilde açıklanan ve sadece o işlemle sınırlı olarak verilen onay.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi.

Veri Sorumlusu Temsilcisi: Türkiye’de yerleşik olmayan veri sorumlularını 30.12.2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen konularda asgari temsile yetkili Türkiye’de yerleşik tüzel kişi ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi.

Alıcı Grubu: Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi.

İlgili Kullanıcı: Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişiler.

İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

Periyodik İmha: Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.

Kayıt Ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

Anonim Hâle Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

KVK Kurumu: Kişisel Verileri Koruma Kurumu.

Anayasa: 9 Kasım 1982 tarihli ve 17863 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası.

KVKK: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Türk Ceza Kanunu: 12 Ekim 2004 tarihli ve 25611 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu.

Çerez: Ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyaları.

Başvuru: KVKK’nın 13 üncü maddesi kapsamında yapılan başvuru.

Başvuru Formu: Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanmak için yapacakları başvuruyu içeren "6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereğince İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi) tarafından Veri Sorumlusuna yapılacak başvurulara ilişkin VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU".

Güvenli Elektronik İmza: Münhasıran imza sahibine bağlı olan, sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan, nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin tespitini sağlayan, imzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini sağlayan elektronik imza.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi: Elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukuki delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şekli.

Mobil İmza: Mobil bir cihaz kullanılarak oluşturulan elektronik imza.

Kişisel Veri İşleme Envanteri: Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter.

Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası: Veri sorumlularının, kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreyi belirleme işlemi ile silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemi için dayanak yaptıkları politika.

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu.

Sicil: Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından tutulan veri sorumluları sicili.


GENEL İLKELER
-Ziyaretçiler/kullanıcılar-üyeler; işbu GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI ve sitenin ana sayfası en alt kısmında yer alan ve linki verilerek bağımsız bir sayfada açılan KULLANIM ŞARTLARI, YAYIN İLKELERİMİZ, YASAL UYARI ve ÇEREZ POLİTİKASI metinleri ile diğer bilgilendirici metinlerin ayrılmaz bir bütünün parçası olduklarını, birbirini tamamlayıp ve desteklediklerini bu metinlerin tamamını okuduğunu, bu hüküm, kural, koşul ve şartların içeriğini tamamen anladığını, bu metinleri kabul etmediği takdirde siteyi kullanmaktan ve üye olmaktan vazgeçeceğini bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini, siteyi söz konusu bu metinlere, yürürlükte bulunan tüm mevzuata, internet kullanımına ilişkin kurallara uygun olarak kullanacağını ve sitedeki hizmetlerden yararlanırken ve sitede yer alan her türlü içeriğe erişmek dâhil olmak üzere sitede ve site aracılığıyla gerçekleştireceği tüm eylemlerde ve site üzerinden yaptığı tüm işlemlerde hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu, adli ve idari resmi kurum ve kuruluşlar ile üçüncü kişiler yanında ogretmenler.net'e karşı da münferiden sorumlu olduğunu kesin olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

-ogretmenler.net, GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASINDA, site üzerinde ve içeriğinde ve tüm diğer bilgilendirici metinlerde dileği zaman tek taraflı olarak değişiklik, ayarlama, düzeltme ve güncelleme yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, ayarlamalar, düzeltme ve güncellemeler sitede yayınlandığı andan itibaren ziyaretçilere/kullanıcılara-üyelere bildirim yapılmaksızın geçerlilik kazanmış sayılır. Ziyaretçiler/kullanıcılar-üyeler, bu değişiklikler, ayarlamalar, düzeltme ve güncellemelerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASINI gözden geçirmeyi kesin olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

-Site, ziyaretçilerin/kullanıcıların-üyelerin site içerisindeki platformlarda GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASINI ve/veya yasalara aykırı olarak kullandığını tespit etmesi halinde veya yetkili mercilerce bu konuda bir tespit veya inceleme talebi gelmesi halinde, sitede yorum yazan tüm ziyaretçilerin/kullanıcıların-üyelerin internet ortamında yapılan her türlü erişime ilişkin olarak, tamamen kullanıcının beyanı esas alınarak doldurulan üyelik formundaki bilgileri ile bağlantı tarih ve saat bilgisi, sistemden çıkış tarih ve saat bilgisi, ilgili bağlantı için verilen Internet Protokol (IP) adresleri, log kayıtları, port bilgisi ve bağlantı noktaları gibi bilgiler kayıt altına alınmaktadır. ogretmenler.net, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili, adli, idari ve resmi kurum ve kuruluşlardan usulüne uygun olarak ziyaretçiler/kullanıcılar-üyelere yönelik bir suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde kullanıcıların kendisinde bulunan yukarıdaki bilgileri ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır. Ayrıca benzer bir durumda site işbu GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASINDA öngörülen diğer tedbirleri alma hakkına da sahiptir.

-Site ziyaretçilerin/kullanıcıların-üyelerin gizliliğine değer vermekte olup, paylaşılan kişisel bilgilerin gizliliği ve bilgilerin güvenliği ile ilgili ziyaretçilerin/kullanıcıların-üyelerin kaygılarını saygıyla karşılamaktadır. Bu nedenle GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI kullanıcıların gizliliğini korumak ve bilgi temininde güvenli bir deneyim sağlamak için tasarlanmış olup, ziyaretçilerin/kullanıcıların-üyelerin onayı olmadan kişisel bilgileri kullanılmayacak, kişisel bilgilerin kullanılmasında, tamamen uluslararası alanda kabul edilen mahremiyet koruma standartlarına uyulacak ve kullanıcıların vermiş olduğu bilgilerin güvenliğini sağlamaya yönelik olarak gelişen teknolojiye uygun teknik önlemlerle desteklenecektir. Ancak internet üzerinden iletilen kişisel bilgilerin gizliliği konusunda mutlak bir garanti verilmesinin söz konusu olmaması sebebiyle internet üzerinde kişisel bilgilerini iletilirken ziyaretçilere/kullanıcılara-üyelere mümkün olan en üst düzey tedbir almalarını tavsiye ediyoruz.

-Site ziyaretçiler/kullanıcılar-üyelerden elde ettiği kişisel verileri gizlilik içerisinde muhafaza edebilir, birleştirebilir, kullanım bilgilerini de bünyesinde barındırabilir. Hizmetlerin daha iyi hale getirilebilmesi ve geliştirilebilmesi için toplanmış olan bilgileri analiz edilebilir, istatistiksel değerlendirmeler yapabilir ve raporlayabilir. Site eğer başka bir şirket ile birleşirse veya bünyesine alırsa gizlilik çerçevesinde kullanıcılara ait olan bilgileri taşıyabilir. Eğer bilgi taşınması söz konusu olursa kullanıcılar bu durumdan önceden haberdar edilir.

-Site, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi amacıyla işbu GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI ile belirlenen istisnalar dışında gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

-Ziyaretçilerin/kullanıcıların-üyelerin sağladığı verilerin Web hosting ve barınma hizmetleri çerçevesinde yurtdışına aktarılmasına onay verdiği kabul edilir. Ziyaretçiler/kullanıcılar-üyeler bu amaçlara yönelik olarak kullanılacak kişisel bilgilerinin kullanılmasını onaylamıyor ve siteden sms ve e-posta vb. şekillerdeki iletileri almayı onaylamıyor ise üyeliklerine son vermeleri gerekmektedir. Üyelik sistemi bireysel ve kurumsal kullanıcıların vereceği destek ile kişisel bilgileri daima güncel ve doğru şekilde tutacaktır. Ancak kişisel bilgilerin silinmesi, değiştirilmesi veyahut da güncellenmesinin gerektirdiği hallerde veya üye, üyeliğine son verme işlemini kendi gerçekleştiremiyor ise iletişim bölümündeki e-posta adresinden sitemize ulaşarak bu talebini iletmesi halinde üyeliğine son verilecektir.

-Siteye 18 yaş altındaki çocuklar üye olamaz. Eğer bir ebeveyn çocuğunun üyelik sistemine kendi rızası olmadan üye olarak kişisel bilgi girdiğini fark eder ise bu kişisel bilgileri üyelik sistemi üzerinden paylaşabilir. Üyelik sistemi bilerek 18 yaş altındaki çocuklardan bilgi talep etmez. Eğer herhangi bir şekilde 18 yaşın altındaki ziyaretçilerin/kullanıcıların-üyelerin üyelik sistemi ile kişisel bilgi paylaştığı fark edilir ise; bu bilgileri ve üyeliği üyelik sisteminden silecektir.

-Sistemle ilgili sorunların tanımlanması, site ve üyelik sisteminde çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için site, gerektiğinde ziyaretçilerin/kullanıcıların-üyelerin Internet Protokol (IP) adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. Internet Protokol (IP) adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı anonim demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

-Üyelik sistemi, ziyaretçilerin/kullanıcıların-üyelerin, site ve üyelik sistemini kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye/Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen Çerez Dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Çerez Dosyaları bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Çerez Dosyaları, site Üyelik Sistemi ile siteyi kaç kişinin kullandığını, bir kişinin site Üyelik Sistemi içerisindeki platformlara ait internet sitesini(lerini)hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Çerez Dosyaları, ana bellekten veya e-postasından veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse Çerez Dosyalarının gelmemesi veya Çerez Dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler. Bu hakların kullanımı için ÇEREZ POLİTİKASI metnini lütfen okuyunuz.

-Bireysel ve kurumsal kullanıcılar üyelik sistemini kullandığı andan itibaren kendilerinden toplanan tüm bilgilerin belirtilen şekilde ve nedenlerle, işbu GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASINDA anlatıldığı gibi, üyelik sistemi ve site içerisindeki platformlara ait internet siteleri tarafından kullanılmasını kabul etmiş olurlar. Yukarıda belirtilen amaç için elde edilen bilgiler, tamamen bireysel ve kurumsal kullanıcıların özgür iradeleri ile üyelik sistemine sağlanmaktadır.

-Ziyaretçiler/kullanıcılar-üyeler kişisel verileri ile ilgili kişisel bilgilerini açık rızası ve özgür iradeleri ile üyelik sistemine verip vermemekte serbesttirler. Ancak, ziyaretçilere/kullanıcılara-üyelere daha çabuk ve kaliteli hizmet sunabilmek için, site ve üyelik sistemi kullanıcılardan talep edilen bilgilerin tamamını vermelerini önermekte ve ayrıca, talep edilen hizmetin gerektirdiği zorunlu bilgilerin verilmemesi durumunda talebin yerine getirilmesinin mümkün olamayacağını dikkatlerine sunmaktadır. Bireysel ve kurumsal kullanıcılar tarafından verilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olması kullanıcının sorumluluğundadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmemesi rica olunur. Böyle bir durumda üyelik sisteminin hiçbir sorumluluğu olmayacağı gibi; yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi nedeniyle üyelik sisteminin, site ve içerisinde yer alan platformlara ait internet sitelerinin bir zarara uğraması halinde bu zararı tazmin yükümlülüğü kullanıcıya aittir.

-Sosyal medya siteleri ve diğer üçüncü taraf internet siteleri kontrolümüz dışında olup, işbu GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI kapsamında değildir. Söz konusu sosyal medya sitelerinin ve diğer internet sitelerinin faaliyetleri, gizlilik politikaları veya gizlilik uyum seviyeleri hususunda hiçbir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Bu nedenle, söz konusu internet sitelerinin ziyaretçiler/kullanıcılar-üyeler ile ilgili bilgileri nasıl topladıklarını ve kullandıklarını, bunun nasıl engellenebileceği ya da bilgilerin nasıl silinebileceğini öğrenmek için ilgili sitelerin kullanım koşullarının ve gizlilik politikalarının ziyaretçiler/kullanıcılar-üyeler tarafından incelenmesi gerekmektedir.


HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER
KVKK uyarınca veri sorumlusu olarak kişisel verilerin korunması ve işlenmesi kapsamında hukuki yükümlülükler aşağıda sıralanmıştır:


1-AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Veri sorumlusu olarak kişisel verileri toplarken kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, Kimliğimiz, varsa temsilcimizin kimliğine ilişkin bilgiler, İşlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, Verileri toplama yöntemimiz ve hukuki sebebi, Kanundan doğan hakla hususlarında İlgili Kişi'yi aydınlatma yükümlülüğümüz ve alınan tedbirler işbu Politikanın AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜbaşlıklıbölümünde detaylandırılmaktadır.

2-VERİ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Veri sorumlusu olarak uhdemizde bulunan kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için mevzuatta öngörülen idari ve teknik tedbirleri almaktayız. Veri güvenliğine ilişkin yükümlülüğümüz ve alınan tedbirler işbu Politikanın VERİ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜbaşlıklı bölümünde detaylandırılmaktadır.


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI NEDİR?
Ziyaretçilere/kullanıcılara-üyelere ait kişisel veriler, www.ogretmenler.net tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, www.ogretmenler.net tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, www.ogretmenler.net’inticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, www.ogretmenler.net’in ve www.ogretmenler.net ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile www.ogretmenler.net’in sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması, kullanıcı deneyimini geliştirmek (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), kişisel veri sahibinin güvenliğini sağlamak, dolandırıcılığı tespit etmek ve önlemek, sunulan hizmetleri geliştirmek, operasyonel değerlendirme araştırması yapmak, hataları gidermek, Kullanıcı kimliklerini doğrulamak, sistem performansını geliştirmek olmak üzere gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI
Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez fakat aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür.

1-Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
2-Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
3-Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
4-Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
5-İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
6-Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
7-İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.


ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI
1-Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.
2- Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.
3- Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.
4- Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.


ÇEREZLER ÜZERİNDEN TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI
Çerezleri, internet sayfalarımız veya mobil uygulamalarımızın işleyiş biçimini ve kullanımını geliştirmeye yönelik olarak kullanmakta ve dijital platformlarımızda geçirdiğiniz vakti daha verimli ve keyifli hale getirmeye çalışmaktayız.

Bunlara ek olarak, sitemiz ve mobil uygulamalarımızda yaptığınız tercihleri hatırlamaya yönelik bazı çerezlerden yararlanmakta ve bu sayede size geliştirilmiş ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamaktayız. Dijital platformlarımızda yer alan çerezler üzerinden kişisel verilerinizi toplayabilir, topladığımız verileri işleyebilir, aktarabilir ve saklayabiliriz.

Kullandığımız çerezlere ilişkin detaylı bilgiye “ÇEREZ POLİTİKASI”ndan ulaşabilirsiniz.


KİŞİSEL VERİLER NEREDE DEPOLANIR?
Elde ettiğimiz kişisel verileriniz, işbirliği içinde bulunduğumuz hizmet servis sağlayıcılarının yurt içi veya yurt dışı tesislerinde depolanabilir.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASININ HUKUKİ SEBEBİ NEDİR?
Ziyaretçilerin/kullanıcıların-üyelerin kişisel verileri, www.ogretmenler.net tarafından; yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 5187 sayılı Basın Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, Uluslar Arası Telif Hakları ve Ticari Marka Kanunları ve diğer ilgili mevzuat hükümleri başta olmak üzere ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca KULLANIM ŞARTLARI VE ÜYELİK HİZMET SÖZLEŞMESİve bunlara dayalı olarak sözleşmenin kurulması, sözleşmenin ifası, hakkın tesisi ve korunması, özellikle dolandırıcılığı engellemek başta olmak üzere ile meşru menfaatlerimiz kapsamında işlenmektedir.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ NELERDİR?
Ziyaretçilerin/kullanıcıların-üyelerin siteye üye olarak giriş yapma ve/veya sadece erişme, ziyaret etme ve kullanımından kaynaklı veya üyelik yoluyla ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanması halinde cihazlarına bırakılan tanımlama dosyaları olan çerezler aracılığıyla kişisel veriler temin edilir.


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE UYULMASI GEREKEN İLKELER
Ziyaretçilere/kullanıcılara-üyelere ait kişisel veriler;

1-Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
2-Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
3-Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
4-İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
5-Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,
6-Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma,
7-Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri alma,
8-Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasında,
9-ilgili mevzuata ve Kurul düzenlemelerine uygun davranma,
10-Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti gösterme.
11-İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme ilklerine uygun olarak www.ogretmenler.net tarafından işlenmektedir.


KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI

Kişisel Veriler
Kişisel veriler; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgilerdir.

Kişisel verilerin koruması sadece gerçek kişiler ile ilgili olup tüzel kişilere ait, içerisinde gerçek kişiye ilişkin bilgi içermeyen bilgiler kişisel veri koruması dışında bırakılmıştır. Bu nedenle işbu Politika tüzel kişilere ait verilere uygulanmaz.


Özel Nitelikli Kişisel Veriler
Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları ile kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf yada sendika üyelikleri, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti, ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel verilerdir.


KİŞİSEL VERİLER NELERDİR?
Site tarafından sunulan hizmetler kapsamında işlenen ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Ziyaretçiler/kullanıcılar-üyelerden ve üçüncü şahıslardan gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlardan aşağıda belirtilen metotlarla toplanan kişisel veri sayılan çeşitli statik (sabit) ve dinamik (değişken) verilerin, işlenme nedenine göre çeşitleri ve sayıları değişiklik gösterecek olmakla birlikte hangileri olduğu aşağıda gruplar halinde sıralanmıştır.

Ad, Kimlik ve İletişim Bilgileri: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; ad, soyad, TC kimlik numarası (ulusal kimlik numarası), uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, cinsiyet, cep telefonu, ev telefonu, iş telefonu, faks numarası, adres, e-posta adresi, Internet Protokol (IP) adresi, taşıt plakası, medeni hali, eğitim durumu, meslek, ilgi alanları, tercih edilen dil verileri gibi bilgileri içeren bilgiler ile kimlik (nüfus cüzdanı), ehliyet ve pasaport fotokopisi gibi benzer diğer belgeler ile kişisel veri sahibinin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla acil durumlarda ulaşılabilecek kişisel veri sahibinin eş, anne, baba, çocuk gibi aile bireyleri veya yakınları.

Kimlik Doğrulama Bilgileri: Kullanıcıların üyelik bilgileri, kimliği doğrulamak için ve hesaba erişimi sağlamak için kullanılan parolaları, kullanıcı adı, kontak bilgileri, iletişim bilgileri, Kullanıcı numaraları.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; KVKK'nın 6. maddesinde belirtilen veriler. (örn. kan grubu da dahil sağlık verileri, biyometrik veriler, din ve üye olunan dernek bilgisi gibi)

Kullanım, İçerik Verileri ve Sık Kullanılanlar: Çeşitli yazılım ve teknolojik araçlar vasıtasıyla Ziyaretçilerin cihazlarından toplanan veriler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere; üyelik bilgileri, bildirim açıklaması, çözüm açıklaması, memnuniyet, bildirim nedeni, müşteri notu, abonelik yenileme tarihi, yayınların kullanıldığı tarih ve saat verileri, internet sitesi üzerinden okunan içerikler, etiketler, kategoriler, internet sitesine son giriş tarihi, ziyaret edilen internet siteleri, görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı, girilen arama terimleri, arama nedeni, ziyaret edilen haberlerin kategorileri, hizmetin kullanımı sırasında belirtilen hata içeriği, ara bilgilendirme durumu, ara bilgilendirme gibi benzer veriler.

Konum Verileri: Kullanıcıların hassas veya yaklaşık konumları ile ilgili verileri kapsar. GPS verisi ile Internet Protokol (IP)adresi ve port adreslerinden çıkarılan konum verisi, kullanıcı sitenin mobil uygulamalarını kullanırken, kendi bulunduğu konumun etrafındaki içerikleri aramak istemesi durumunda ve kullanıcının izin vermesi halinde kullanılır.

Finansal Bilgi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Sitenin kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre oluşturulan her türlü finansal sonucu gösteren adı, soyadı, fatura adresi, TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası, fatura bilgileri, SGK numarası, imza bilgisi, dekont örnekleri, fatura numarası, fatura tutarı, fatura kesim tarihi gibi bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, ödeme numarası, kredi kartı bilgisi, finansal profil, malvarlığı verisi, gelir bilgisi gibi veriler.

Görsel/İşitsel Bilgi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç), ses kayıtları ile kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler.

Anket Cevapları: site tarafından düzenlenen periyodik anketlere verilen cevaplar.


KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ VE YOK EDİLMESİ POLİTİKASINA İLİŞKİN ESASLAR
www.ogretmenler.net ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde site kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Bu kapsamda www.ogretmenler.net ilgili yükümlülüğünü bu bölümde açıklanan yöntemlerle yerine getirmektedir.

1- İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine site künyesinde bilgileri yer alan Veri Sorumlusu tarafından resen veya ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.
2-Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.
3-Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altına alınır ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az üç yıl süreyle saklanır.
4-Veri sorumlusu, Kurul tarafından aksine bir karar alınmadıkça, kişisel verileri resen silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanını seçer. İlgili kişinin talebi halinde uygun yöntemi gerekçesini açıklayarak seçer.

www.ogretmenler.net tarafından en çok kullanılan silme veya yok etme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır:

Fiziksel Olarak Yok Etme:Kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da işlenebilmektedir. Bu tür veriler silinirken/yok edilirken kişisel verinin sonradan kullanılamayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi uygulanmaktadır.

Yazılımdan Güvenli Olarak Silme:Tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla işlenen ve dijital ortamlarda muhafaza edilen veriler silinirken/yok edilirken; bir daha kurtarılamayacak biçimde verinin ilgili yazılımdan silinmesine ilişkin yöntemler kullanılır.

Uzman Tarafından Güvenli Olarak Silme: Site bazı durumlarda kendisi adına kişisel verileri silmesi için bir uzman ile anlaşabilir. Bu durumda, kişisel veriler bu konuda uzman olan kişi tarafından bir daha kurtarılamayacak biçimde güvenli olarak silinir/yok edilir.

Uzman Tarafından Güvenli Olarak Anonim Hale Getirme:Kişisel verilerin anonimleştirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder. www.ogretmenler.net hukuka uygun olarak işlenen kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığında kişisel verileri anonimleştirebilmektedir. Anonim hale getirilmiş olan kişisel veriler araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenebilir. Bu tür işlemeler KVKK kapsamı dışında olup, kişisel veri sahibinin açık rızası aranmayacaktır. Anonim hale getirilerek işlenen kişisel veriler KVKK kapsamı dışında olacağından kişisel haklar bu veriler için geçerli olmayacaktır.

www.ogretmenler.net tarafından en çok kullanılan anonimleştirme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır.

Maskeleme:Veri maskeleme ile kişisel verinin temel belirleyici bilgisini veri seti içerisinden çıkartılarak kişisel verinin anonim hale getirilmesi yöntemidir. Örnek: Kişisel veri sahibinin tanımlanmasını sağlayan isim, TC Kimlik No vb. bilginin çıkartılması yoluyla kişisel veri sahibinin tanımlanmasının imkânsız hale geldiği bir veri setine dönüştürülmesi.

Toplulaştırma: Veri toplulaştırma yöntemi ile birçok veri toplulaştırılmakta ve kişisel veriler herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmektedir. Örnek: Çalışanların yaşlarının tek tek göstermeksizin X yaşında Z kadar çalışan bulunduğunun ortaya konulması.

Veri Türetme:Veri türetme yöntemi ile kişisel verinin içeriğinden daha genel bir içerik oluşturulmakta ve kişisel verinin herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi sağlanmaktadır. Örnek: Doğum tarihleri yerine yaşların belirtilmesi; açık adres yerine ikamet edilen bölgenin belirtilmesi.

Veri Karma:Veri karma yöntemi ile kişisel veri seti içindeki değerlerinin karıştırılarak değerler ile kişiler arasındaki bağın kopartılması sağlanmaktadır. Örnek: Ses kayıtlarının niteliğinin değiştirilerek sesler ile veri sahibi kişinin ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

5-Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi, veriler başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.
6-Veri sorumlusu, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür.
7- Kişisel veri saklama ve imha politikası hazırlama yükümlülüğü olan veri sorumlusu, kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde, kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.
8-Periyodik imhanın gerçekleştirileceği zaman aralığı her halde altı ayı geçemez.
9-Kişisel veri saklama ve imha politikası hazırlama yükümlülüğü olmayan veri sorumlusu, kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden üç ay içinde, kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.


KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA, SİLME VE YOK ETME SÜRELERİ
Site, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre ve kişisel verilerin işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklamaktadır. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde ise site tarafından Kişisel Veriler silinmekte ve yok edilmektedir.

Site, KVKK’ya uygun bir biçimde, doğması muhtemel herhangi bir uyuşmazlık kapsamında kullanılmak üzere ilgili mevzuat ile belirlenmiş olan zamanaşımı süreleri boyunca Kişisel Verileri muhafaza edebilecektir. Bu durumda muhafaza edilen Kişisel Verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman erişim sağlanmaktadır.

KVKK veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari mercinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilmek suretiyle, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay ila 1 yıl arası bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmektedir.

Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak ve tarafınızla yapılan sözleşmede belirlenen süre boyunca verileriniz saklanır. Bu ilişki sona erdikten sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra veriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir.

Saklama süresine ilişkin mevzuatta bir süre öngörülmeyen ve işleme amacı olmayan verileriniz silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise derhal veya en geç 6 ay içerisinde silinir.

İlgili kişi, veri sorumlusuna başvurarak kendisine ait kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep ettiğinde;

1-Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; veri sorumlusu talebe konu kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir. Veri sorumlusu, ilgili kişinin talebini en geç otuz gün içinde sonuçlandırır ve ilgili kişiye bilgi verir.
2-Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ve talebe konu olan kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmışsa veri sorumlusu bu durumu üçüncü kişiye bildirir; üçüncü kişi nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasını temin eder.
3-Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, bu talep veri sorumlusunca gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı ilgili kişiye en geç otuz gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilir.

Site tarafından Gizlilik ve Çerez Politikasına konu Kişisel Verilerin saklama süreleri aşağıdaki gibidir.


 

VERİNİN NİTELİĞİİLİŞKİNİN SONA ERME TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLAMAK ÜZERE SAKLAMA SÜRELERİPERİYODİK İMHA SÜRELERİ
Sözleşmeden kaynaklı ilişkilerde işlenen Kişisel Veriler10 YılHer veri için ayrı olarak 10 yıl tamamlandıktan sonra 6 ay içerisinde
Vergisel Kayıtlar5 yılHer veri için ayrı olarak 5 yıl tamamlandıktan sonra 6 ay içerisinde
Ziyaretçilerin/kullanıcıların-üyelerin Kişisel Verileri6 ayHer veri için ayrı olarak 6 ay tamamlandıktan sonra 6 ay içerisinde

 


Kişisel Verilerin Saklanmasına İlişkin Aldığımız Tedbirler

Teknik Tedbirler
1-Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi için teknik alt yapılar ve bunlara ilişkin denetim mekanizmaları oluşturmakta,
2-Kişisel verilerin güvenli şekilde saklanması için gerekli tedbirleri almakta,
3-Teknik uzmanlığı olanlardan hizmet satın almakta,
4-Oluşabilecek risklere karşı iş sürekliliği ve acil durum planları oluşturup bunların uygulanmasına ilişkin sistemler geliştirmekte,
5-Kişisel verilerin saklama alanlarına ilişkin teknolojik gelişmeler uyarınca güvenlik sistemleri kurmaktayız.


İdari Tedbirler
1-Kişisel verilerin saklanması ile ilgili teknik ve idari riskler hakkında çalışanlarımızı bilgilendirerek farkındalık yaratmakta,
2-Kişisel verilerin saklanması için üçüncü kişilerle işbirliği yapılması durumunda kişisel verilerin aktarıldığı şirketler ile yapılan sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, aktarılan kişisel verilerin korunması ve güvenli saklanması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin hükümlere yer vermekteyiz.


KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Ziyaretçilerin/kullanıcıların-üyelerin siteye üye olarak giriş yapma ve/veya sadece erişme, ziyaret etme ve kullanımından kaynaklı veya üyelik yoluyla ve/veyamobil uygulamalarımızıkullanması halindecihazlarına bırakılan tanımlama dosyaları olan çerezler aracılığıyla temin edilen tüm kişisel veriler, www.ogretmenler.net tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, www.ogretmenler.net tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, www.ogretmenler.net’inticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, www.ogretmenler.net’in ve www.ogretmenler.net ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile www.ogretmenler.net’in sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması, kullanıcı deneyimini geliştirmek (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), kişisel veri sahibinin güvenliğini sağlamak, dolandırıcılığı tespit etmek ve önlemek, sunulan hizmetleri geliştirmek, operasyonel değerlendirme araştırması yapmak, hataları gidermek, Kullanıcı kimliklerini doğrulamak, sistem performansını geliştirmek olmak üzere gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde kişisel veriler, üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişiler ile ve yasal zorunluluklar kapsamında yetkili kurum, kuruluş, merci, idari ve yargı organları ile paylaşabilecektir.

www.ogretmenler.net kişisel verileri yukarıda belirtilen kategoriler ve amaçlar dâhilinde bu amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere yurt içinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir.

Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz. Kişisel veriler aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılması mümkündür.

1-Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
2-Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
3-Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
4-Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
5-İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
6-Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
7-İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
8-Yeterli önlemler alınmak kaydıyla Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler.
9-Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz.
10- Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılması şartlarından birinin varlığı ve kişisel verinin aktarılacağı kurulca belirlen yabancı ülkede yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir.
11-Kişisel veriler, uluslararası sözleşme hükümleri saklı kalmak üzere, Türkiye’nin veya ilgili kişinin menfaatinin ciddi bir şekilde zarar göreceği durumlarda, ancak ilgili kamu kurum veya kuruluşunun görüşü alınarak Kurulun izniyle yurt dışına aktarılabilir.
12-Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler ile yurt içine veya yurt dışına aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.
13-Ziyaretçiler/kullanıcılar-üyeler, kişisel verilerinin yukarıda belirtilen şekilde aktarılmasına onay verdiğini kesin olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.


KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA UYGUN OLARAK AKTARILMASINA İLİŞKİN ALDIĞIMIZ TEDBİRLER

TEKNİK TEDBİRLER

Kişisel verileri korumak için sayılanlarla sınırlı olmamak üzere;
1-Kişisel verilerin mevzuata uygun olarak işlenmesi ve saklanması için şirket içi teknik organizasyonu yapmakta,
2-Kişisel verilerinizin saklanacağı veri tabanlarının güvenliğini sağlamak için teknik altyapıyı oluşturmakta,
3-Uzman çalışanlar tarafından oluşturulan teknik alt yapının süreçlerini takip etmekte ve denetimlerini yapmakta,
4-Aldığımız teknik tedbirlerin ve denetim süreçlerinin raporlanmasına ilişkin prosedürleri belirlemekte,
5-Teknik tedbirleri periyodik olarak güncellemekte ve yenilemekte,
6-Riskli durumlar yeniden incelenerek gerekli teknolojik çözümler üretilmekte,
7-Virüs koruma sistemleri, güvenlik duvarı ve benzeri yazılımsal veya donanımsal güvenlik ürünleri kullanmakta ve teknolojik gelişmelere uygun güvenlik sistemleri kurmaktayız,


İDARİ TEDBİRLER
Kişisel verilerinizi korumak için sayılanlarla sınırlı olmamak üzere;

1-Sİtemiz kişisel verilere erişim politika ve prosedürleri oluşturmakta,
2-Çalışanlarımızı kişisel verilerin hukuka uygun bir şekilde korunması ve işlenmesine ilişkin bilgilendirmekte ve eğitmekte,
3-Çalışanlarımız ile yaptığımız sözleşmelerde ve/veya oluşturduğumuz Politikalarda, Çalışanlarımız tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi durumlarında alınacak tedbirleri kayıt altına almakta,
4-Birlikte çalıştığımız veri işleyenler veya veri işleyenlerin ortaklarının kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerini denetlemekteyiz.


AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
www.ogretmenler.net internet sitesi kullanıcılarımıza ilişkin kişisel veriler bakımından KVKKkapsamında site künyesinde belirtilen kişi “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Aydınlatma Metni ile kullanıcılarımız KVKK’nın ve ilgili yönetmelik ve tebliğler uyarınca bilgilendirilmektedir.

Bu kapsamda, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, sizleri aydınlatmak istiyoruz.

Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz

Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere aşağıdaki konularda bilgi vermekle yükümlüdür.

1-Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
2-Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
3-İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
4-Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
5-KVKK’nın 11 inci maddesinde sayılan diğer hakları,


AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN KAPSAMI
KVKK’nın 10 uncu maddesine göre; kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumluları veya yetkilendirdiği kişilerce, ilgili kişilerin bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu yükümlülük yerine getirilirken veri sorumluları veya yetkilendirdiği kişilerce yapılacak bilgilendirmenin asgari olarak aşağıdaki konuları içermesi gerekmektedir:

1-Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
2-Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
3-Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
4-Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
5-İlgili kişinin KVKK’nın 11 inci maddesinde sayılan diğer hakları.


AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN USUL VE ESASLARI
Veri sorumlusu ya da yetkilendirdiği kişi tarafından sözlü, yazılı, ses kaydı, çağrı merkezi gibi fiziksel veya elektronik ortam kullanılmak suretiyle aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi esnasında aşağıda sayılan usul ve esaslara uyulması gerekmektedir:

1-İlgili kişinin açık rızasına veya Kanundaki diğer işleme şartlarına bağlı olarak kişisel veri işlendiği her durumda aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmelidir.
2-Kişisel veri işleme amacı değiştiğinde, veri işleme faaliyetinden önce bu amaç için aydınlatma yükümlülüğü ayrıca yerine getirilmelidir.
3-Veri sorumlusunun farklı birimlerinde kişisel veriler farklı amaçlarla işleniyorsa, aydınlatma yükümlülüğü her bir birim nezdinde ayrıca yerine getirilmelidir.
4-Sicile kayıt yükümlülüğünün bulunması durumunda, aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde ilgili kişiye verilecek bilgiler, Sicile açıklanan bilgilerle uyumlu olmalıdır.
5-Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi, ilgili kişinin talebine bağlı değildir.
6-Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiğinin ispatı veri sorumlusuna aittir.
7-Kişisel veri işleme faaliyetinin açık rıza şartına dayalı olarak gerçekleştirilmesi halinde, aydınlatma yükümlülüğü ve açık rızanın alınması işlemlerinin ayrı ayrı yerine getirilmesi gerekmektedir.
8-Aydınlatma yükümlülüğü kapsamında açıklanacak kişisel veri işleme amacının belirli, açık ve meşru olması gerekir. Aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilirken, genel nitelikte ve muğlak ifadelere yer verilmemelidir. Gündeme gelmesi muhtemel başka amaçlar için kişisel verilerin işlenebileceği kanaatini uyandıran ifadeler kullanılmamalıdır.
9-Aydınlatma yükümlülüğü kapsamında ilgili kişiye yapılacak bildirimin anlaşılır, açık ve sade bir dil kullanılarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
10-KVKK’nın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “hukuki sebep” ten kasıt, aydınlatma yükümlülüğü kapsamında kişisel verilerin KVKK’nın 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen işleme şartlarından hangisine dayanılarak işlendiğidir. Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi esnasında hukuki sebebin açıkça belirtilmesi gerekmektedir.
11-Aydınlatma yükümlülüğü kapsamında, kişisel verilerin aktarılma amacı ve aktarılacak alıcı grupları belirtilmelidir.
12-Aydınlatma yükümlülüğü kapsamında kişisel verilerin, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerden hangisiyle elde edildiği açık bir şekilde belirtilmelidir.
13-Aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilirken eksik, ilgili kişileri yanıltıcı ve yanlış bilgilere yer verilmemelidir.


KİŞİSEL VERİLERİN İLGİLİ KİŞİDEN ELDE EDİLMEMESİ HALİNDE AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Kişisel verilerin ilgili kişiden elde edilmemesi halinde;

1-Kişisel verilerin elde edilmesinden itibaren makul bir süre içerisinde,
2-Kişisel verilerin ilgili kişi ile iletişim amacıyla kullanılacak olması durumunda, ilk iletişim kurulması esnasında,
3-Kişisel verilerin aktarılacak olması halinde, en geç kişisel verilerin ilk kez aktarımının yapılacağı esnada ilgili kişiyi aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi gerekir.


KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI
www.ogretmenler.net, kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel veri sahibine yol göstermekte, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.

Ziyaretçiler/kullanıcılar-üyeler, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili aşağıdaki haklarına sahiptir.

1-Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2-Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6-KVKK’nın 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ile KVKK’nın 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,


KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARINI İLERİ SÜREMEYECEĞİ HALLER
Kişisel veri sahipleri, KVKK'nun 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller KVKK kapsamı dışında tutulduğundan, kişisel veri sahipleri aşağıdaki sayılan konularda hak ileri süremezler.

1-Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
2-Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
3-Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
4-Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KVKK’nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç diğer haklarını ileri süremezler.

1-Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
2-Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
3-Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
4-Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.


VERİ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
www.ogretmenler.netuhdemizdeki kişisel verileri güvenli bir şekilde korumayı taahhüt eder. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirleri çeşitli yöntemler ve güvenlik teknolojileri kullanarak gerçekleştirilmektedir.

www.ogretmenler.net, elde ettiği kişisel verileri KVKK hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacaktır ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır.

www.ogretmenler.net, dış kaynak hizmet sağlayıcılarla ziyaretçilere/kullanıcılara-üyelere ait kişisel verilerin paylaşılması durumunda, söz konusu dış kaynak tedarikçilerinin de işbu madde altında yer alan taahhütlere riayet etmeleri için gerekli uyarı ve denetim faaliyetlerini icra edeceğini beyan eder.

Veri sorumlusu; Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.

Veri sorumlusu, kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi hâlinde, birinci fıkrada belirtilen tedbirlerin alınması hususunda bu kişilerle birlikte müştereken sorumludur.

Veri sorumlusu, kendi kurum veya kuruluşunda, KVKK hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadır.

Veri sorumluları ile veri işleyen kişiler, öğrendikleri kişisel verileri KVKK hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.

İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.


KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ
Kişisel verilerin;

1-Hukuka aykırı işlenmesini önlemek,
2-Hukuka aykırı erişimini önlemek,
3-Hukuka uygun olarak saklanmasını sağlamak,

için teknolojik olanaklar ve uygulama maliyetlerine göre idari ve teknik tedbirler almaktayız.


KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA AYKIRI İŞLENMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN ALDIĞIMIZ TEDBİRLER
1-Site içerisinde gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmakta,
2-Çalışanlarımızı kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi hakkında eğitmekte ve bilgilendirmekte,
3-Sitemizin yürüttüğü faaliyetler detaylı olarak tüm iş birimleri özelinde değerlendirilmekte, söz konusu değerlendirme sonucunda ilgili birimlerin gerçekleştirdiği ticari faaliyetler özelinde kişisel verileri işlemekte,
4-Kişisel verilerin işlenmesi amacıyla üçüncü kişilerle işbirliği yapıldığı hallerde kişisel verileri işleyen şirketler ile yapılan sözleşmelerde; kişisel verileri işleyen kişilerin gerekli güvenlik tedbirlerinin almasına ilişkin hükümlere yer vermekte,
5-Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ifşa edilmesi veya veri sızıntısı olması halinde KVK Kurul'una durumu bildirerek bu hususta mevzuat tarafından öngörülen incelemeleri yapmakta ve tedbirleri almaktayız.


KİŞİSEL VERİLERE HUKUKA AYKIRI ERİŞİMİ ENGELLEMEK İÇİN ALINAN TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER
Kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek için;

1-Teknik uzmanlığı olanlardan hizmet satın almakta,
2-Teknik tedbirleri periyodik olarak güncellemekte ve yenilemekte,
3-Sitemiz içerisinde erişim yetkilendirme prosedürleri oluşturmakta,
4-Aldığımız teknik tedbirlerin ve denetim süreçlerinin raporlanmasına ilişkin prosedürleri belirlemekte,
5-Sitemiz içerisinde kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerini mevzuata uygun şekilde oluşturmakta ve periyodik olarak denetimlerini yapmakta,
6-Oluşabilecek risklere karşı acil yardım planları oluşturup bunların uygulanmasına ilişkin sistemler geliştirmekte,
7-Çalışanlarımızı kişisel verilere erişim, yetkilendirme hususlarında eğitmekte ve bilgilendirmekte,
8-Kişisel verilerin işlenmesi, saklanması gibi faaliyetler amacıyla üçüncü kişilerle işbirliği yapıldığı hallerde kişisel verilere erişim sağlayan şirketler ile yapılan sözleşmelerde; kişisel verilere erişim sağlayan kişilerin gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin hükümlere yer vermekte,
9-Kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemeyi sağlamak üzere teknolojik gelişmeler dahilinde güvenlik sistemleri kurmaktayız.


KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA AYKIRI İFŞASI DURUMUNDA ALDIĞIMIZ TEDBİRLER
Kişisel verilerin hukuka aykırı ifşasının engellenmesine yönelik idari ve teknik tedbirler almakta ve ilgili prosedürlerimize uygun şekilde bunları güncellemekteyiz. Kişisel verilerin yetkisiz olarak ifşa edildiğinin tespit etmemiz halinde bu durumu İlgili Kişi'ye ve KVK Kurul'una bildirmek için sistem ve alt yapılar oluşturmaktayız.

Alınan tüm idari ve teknik tedbirlere rağmen hukuka aykırı bir ifşa gerçekleşmesi durumunda KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, KVK Kurulu'nun internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.


VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU HAKKI, ŞİKÂYET USUL VE ESASLARI
Kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, veri sorumlusuna başvuru hakkına sahiptir. İlgili kişiler, başvurularını Türkçe olarak yapmak kaydıyla bu haktan yararlanabilir.

İlgili kişi, kişisel verileriyle ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusuna iletir. İlgili kişi, KVKK’nın 11 inci maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusuna iletir.

Başvuruda; Ad, soyad ve başvuru yazılı ise ıslak imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, Talep konusu, bulunması zorunludur. Başkası adına hareket bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmeniz (özel vekâletname) gerekmektedir. Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir. Yazılı başvurularda, veri sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir. Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.

Veri sorumlusu, ilgili kişi tarafından yapılacak başvuruları etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür.

Veri sorumlusunun, cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır. Site, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir. Site, kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

Veri sorumlusu, başvuruyu kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder. Veri sorumlusu, cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. İlgili kişinin talebinin kabul edilmesi hâlinde, veri sorumlusunca talebin gereği en kısa sürede yerine getirilir ve ilgili kişiye bilgi verilir.

Cevap yazısının; Veri sorumlusu veya temsilcisine ait bilgileri, Başvuru sahibinin; adı ve soyadını, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarasını, yabancılar için uyruğunu, pasaport numarasını veya varsa kimlik numarasını, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresini, varsa bildirime esas elektronik posta adresini, telefon ve faks numarasını, talep konusunu, veri sorumlusunun başvuruya ilişkin açıklamalarını içermesi zorunludur.

Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ilgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

Veri sorumlusu talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde veri sorumlusunca gereği yerine getirilir. Başvurunun, veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

www.ogretmenler.nettarafından işlenen kişisel verilerin doğru ve eksiksiz olması Kişisel Veri Sahibinin sorumluluğundadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi durumunda www.ogretmenler.net’inhiçbir sorumluluğu olmayacağı gibi; yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi nedeniyle sitenin bir zarara uğraması halinde bu zararı tazmin yükümlülüğü buna sebep olan Kişisel Veri Sahibine aittir. www.ogretmenler.netKişisel Veri Sahibinin vereceği destek ile Kişisel Verileri daima güncel ve doğru şekilde tutacaktır. Ancak bu Kişisel Verilerin silinmesi, değiştirilmesi veyahut da güncellenmesinin gerektiği hallerde Kişisel Veri Sahibinin www.ogretmenler.netile [email protected] e-mail adresinden irtibata geçmesi gerekmektedir.


KURULA ŞİKÂYET
Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunabilir.

Veri sorumlusuna başvuru yapılmadanve başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Kişilik hakları ihlal edilenlerin, genel hükümlere göre tazminat hakkı saklıdır.


ŞİKÂYET ÜZERİNE VEYA RESEN İNCELEMENİN USUL VE ESASLARI
Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar.

Belli bir konuyu ihtiva etmeyen, dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iş veya ikametgâh adresi bulunmayan, yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olan ihbar veya şikâyetler incelemeye alınmaz.

Devlet sırrı niteliğindeki bilgi ve belgeler hariç; veri sorumlusu, Kurulun, inceleme konusuyla ilgili istemiş olduğu bilgi ve belgeleri on beş gün içinde göndermek ve gerektiğinde yerinde inceleme yapılmasına imkân sağlamak zorundadır.

Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır.

Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir.

Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin yaygın olduğunun tespit edilmesi hâlinde Kurul, bu konuda ilke kararı alır ve bu kararı yayımlar. Kurul, ilke kararı almadan önce ihtiyaç duyması hâlinde, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini de alabilir.

Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.


KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN BAŞVURUSUNU REDDETME HAKKI
Site aşağıda yer alan hallerde başvuruda bulunan kişinin başvurusunu, gerekçesini açıklayarak reddedebilir.

1-Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
2-Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifa de özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
3-Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,
4-Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi,
5-Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
6-Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
7-Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
8-Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması,
9-Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması,
10-Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması,
11-Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olma,


KİŞİSEL VERİLERİNİZLE İLE İLGİLİ SORULARINIZ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
www.ogretmenler.net’in GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI ve kişisel verilerinizin tarafımızca nasıl kullanıldığı hakkında daha fazla bilgi almak için tarafımıza e-posta mesajı gönderebilirsiniz.

KVKK doğrultusunda, kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki kanallardan herhangi biri vasıtasıyla kullanabilirsiniz:

1-Kimliğinizi doğrulayarak ve site künyesinde belirtilen adrese bizzat başvurarak.
2-Kimliğinizi doğrulayarak ıslak imzalı başvuru formunun noter aracılığıyla site künyesinde belirtilen adrese iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi.
3-Güvenli elektronik imzaya veya mobil imzaya sahip olan kişisel e-posta adresinizi veya sistemimize kayıt olmak için kullandığınız kayıtlı e-posta adresini kullanarak [email protected]adresine VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU vasıtasıyla başvurunuzu e-posta yoluyla göndererek.

Başvurunuz tarafımızca, alınmasından itibaren en kısa zamanda ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde yukarıda belirtilen şartlar ve haklarınız dâhilinde sonuçlandırılacaktır.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. Lütfen başkası adına başvuruda bulunmaktaysanız, başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösteren belgeleri (kişisel veri sahibinin velisi / vasisi olduğunu gösterir belge, vekâletname gibi) başvurunun ekinde gönderiniz. Bu belgelerin geçerli olarak kabul edilmesi için yetkili makamlar tarafından düzenlenmiş veya onaylanmış olmaları gerekmektedir.

-İşbu sayfada yer alan GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, ogretmenler.net yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kesin olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

-İşbu sayfada yer alan GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASININ yorumlanmasında, uygulanmasında ve ziyaretçi/kullanıcı-üye ve üçüncü şahıslar ile firma/şirket-site arasında, siteye girilmesi veya sitenin kullanılması sonucunda faydalandıkları sitede yayınlanan yazı, haber ve her türlü içeriğin telif hususu ile ilgili ortaya çıkabilecek her tür ihtilaflar ve uyuşmazlıklar Türk Hukuku ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olup, doğabilecek her tür ihtilafların ve uyuşmazlığın çözümünde Osmaniye Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir. İşbu GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASININ herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir. Ziyaretçiler/kullanıcılar-üyeler ve üçüncü şahıslar bu hususlar ile bu hususlardan doğacak sitenin ve/veya üçüncü kişilerin uğradıkları maddi ve manevi zararları, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dâhil olmak üzere karşılayacaklarını kesin olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.


VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU
KULLANIM ŞARTLARI
YAYIN İLKELERİMİZ
YASAL UYARI
ÇEREZ POLİTİKASI