Uşak Üniversitesi Sözleşmeli Personel alım ilanı

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Uşak Üniversitesi Sözleşmeli Personel alım ilanı
Abone ol
Üniversitemize bağlı birimlerde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan Ek 2 nci maddenin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.
UNVAN
KODU
UNVANKPSS PUAN
TÜRÜ
ADETARANILAN NİTELİKLER
SP2023- 01BÜRO PERSONELİKPSS P931-Yükseköğretim kurumlarının Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama, Bilgisayar Bilimleri önlisans bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak.
-Yükseköğretim kalite süreçleri, Stratejik Plan hazırlama süreçlerinde en az 2 (iki) yıl iş tecrübesi olmak veya ilan tarihi itibariyle ve belgelendirmek kaydıyla Yükseköğretim Kurumlarının herhangi birinden ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi almış olmak.
-2022 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış
olmak.
SP2023- 02BÜRO PERSONELİKPSS P931-Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir önlisans programından mezun olmak
-2022 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış
olmak.
SP2023- 03DESTEK PERSONELİKPSS P947-Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak.
-Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekanda çalışmaya engel bir durumu olmamak.
-Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek durumu bulunmamak.
-2022 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış
olmak.
SP2023- 04DESTEK PERSONELİKPSS P941-Ortaöğretim kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme, Elektrik- Elektronik Teknolojisi alanı ve dengi bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak.
-Merkezi klima sistemleri alanında en az 3 (üç) yıl iş tecrübesine sahip olmak. (SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek kaydıyla)
-2022 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış
olmak.
SP2023- 05DESTEK PERSONELİKPSS P941-Ortaöğretim kurumlarının İnşaat Teknolojisi alanı ve dengi bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak.
-Bakım onarım ve temizlik alanında görev yapacaklardır.
-2022 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış olmak.
SP2023- 06DESTEK PERSONELİKPSS P943-Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak.
-Bahçe bakımı, düzenlemesi ve temizlik alanında görev yapacaklardır.
-2022 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış
olmak.


I- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
3- Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; Kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
5- Erkek adayalar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
6- 657 sayılı Kanunu’nun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini
devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özrü bulunmamak,
7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak
istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen
istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl
geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler,
8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak,
9- İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetlerden sonrası olmalıdır.
10- Başvuracak adayların çalışma sürelerini Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü ile
belgelendirmeleri gerekmektedir.
11- Başvurularda ‘’Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar
Hakkında Yönetmelik’’ hükümleri uygulanır.
12- Yapılacak görev gereği kampüs dışında, mesai saatleri dışında ve hafta sonları
çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli)
13- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla
kadroya başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
14- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine
getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
15- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
16- Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) Grubu KPSS P3 puanı esas alınacaktır. Ön
lisans mezunları için 2022 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır. Orta Öğretim
Mezunları için 2022 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
17- Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik
yapma hakkına sahiptir
18- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

II-BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENEN BELGELER:
1- Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Uşak Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe
Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi
üzerinden 12.07.2023 – 26.07.2023 tarihleri arasında alınacaktır.
2- Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul
edilmeyecektir.
3- Süresi içinde yapılmayan ve eksik başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir.
4- Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla
başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
5- Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit
edilenler ile başvuru sonrası istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak,
atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
6- Adayların verdikleri beyanlar ile sunduğu başvuru belgelerinin sorumluluğu
kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm
haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem
başlatılacaktır.
7- İş tecrübesi şartı bulunan Unvanlar için “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan
belgeler alanından kurum ve meslek unvanlarını gösterir barkodlu SGK Hizmet Dökümü
belgelerini yüklemeleri gerekmektedir.
8- Sertifika / Belge istenen Unvanlar için “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan
belgeler alanından aranılan belgelerini ilgili doküman alanına mutlaka yüklemeleri
gerekmektedir.
9- Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan
öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına
yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Denklik Belgesi”
alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
1- Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi ile işe başlamaları için
gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Uşak Üniversitesi resmi internet
sayfasında (https://usak.edu.tr ) son başvuru tarihini takip eden 1 (bir) ay içinde yayımlanacaktır.
2- Her unvan için asıl aday sayısının on katı kadar yedek aday belirlenecek olup asıl
kazanan adaylardan süresi içerisinde başvurmayan, feragat eden, ataması yapılmayan veya aranan
şartları taşımadığı tespit edilen adayların yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme
yapılacaktır. Son adayların puanı eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit
olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Ayrıca, adaylar sınav
sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabilecektir.
3- Sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
4- İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgiler Uşak
Üniversitesi resmi internet sayfasında yayımlanacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
5- KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek
başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar
değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile
bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir
hak iddia edemeyecektir.
6- Belirtilen süreler içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar
haklarını kaybederler.
7- Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi
bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi
fesih edilir.
8- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

IV- İLETİŞİM:
Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak Personel Daire Başkanlığı https://pdb.usak.edu.tr internet adresinde yer alan iletişim kanalları ile aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşılabilir.
Telefon : 0276 221 22 05
e-Posta : [email protected]

V- DİĞER HUSUSLAR:
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir.

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Fahiş kiralardan kurtulup, bu ilçeye yerleştiler: Sıfır dükkanların kirası bir paket sigara fiyatınaÖnceki Haber

Fahiş kiralardan kurtulup, bu ilçeye yer...

Elektrik çarpması ile yaralanan küçük kız, yaşam savaşını kaybettiSonraki Haber

Elektrik çarpması ile yaralanan küçük kı...

Yorum Yazın

19 Mayıs Pazar önemli gündem başlıkları
60 saniyede bugün (18 Mayıs 2024) 60 saniyede Türkiye ve dünya gündemi
BİLSEM'lerden Büyük Başarı!
81 ilimizde yarın Gençlik ve Spor Festivalleri düzenlenecek
Harezmi Eğitim Modeli Sempozyumu
2024 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı
Öğretmenler, Yaz Dönemi Mesleki Çalışma Programına İstedikleri İllerde Katılabilecek
İradesini Ve İmzasını İnkâr Eden Bürokratlar O Gün Hepiniz Oradaydınız
Kamuda Tasarruf Ve Verimlilik Paketi Gözden Geçirilmelidir
Beceri Temelli Kitaplar
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları
OGM Materyal Yabancı Dil İçerikleri
Beceri ve Hayallerini Keşfetmen İçin "Zanaat Atölyeleri" Seni Bekliyor 
Öğretmenlerin Ekonomik Durumu Anketi Sonuçlandı
Okul Sporları Duyuruları
 Bilim ve Sanat Merkezlerinde eğitim gören özel yetenekli öğrencilere yönelik "Resfebe Yarışması" başvuruları başladı.
Çocuk Kitapları ve Okuma Alışkanlığı Kursu
Millî Eğitim Bakanlığı Kurumsal Yönetişim Anketi
Emek Ve Alınterine Yapılan Ödemeler İsraf Değildir
20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Atama Başvuru Duyurusu Yayımlandı