Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 11 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi, 85 Öğretim Üyesi alıyor

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 11 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi, 85 Öğretim Üyesi alıyor
Abone ol
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:


1- Öğretim Elemanı İlanı Hakkında
Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.
Başvurular; ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak https://ilan.aybu.edu.tr adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler ilanın her aşamasında kontrol ve teyit amaçlı olarak gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.)

2- Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) ve Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvurularda İstenilenler:
a) Dilekçe (https://ilan.aybu.edu.tr/ adresindeki ilgili unvana ait dilekçe bilgisayar ortamında doldurulup pdf olarak tekrar sisteme yüklenecektir.)
b) Özgeçmiş
c) Bilimsel Çalışma ve Yayınları (Varsa eklenecek)
d) Diploma (e-Devlet üzerinden alınan barkotlu ve okunaklı Lisans ve Lisansüstü mezuniyet belgesi.(e-Devlette eğer Lisans ve Lisansüstü belgeleri yoksa diplomaların aslı veya geçici mezuniyet belgeleri - e-Devletten alınmamış belgelerin Noter veya ilgili kurumdan onaylı olması gerekmektedir. Yurt dışından alınan diplomalar için onaylı diplomayla birlikte onaylı denklik belgesi de eklenmelidir.)
e) Transkript (e-Devlet üzerinden alınan barkotlu ve okunaklı Lisans ve Lisansüstü eğitimlere dair transkript belgeleri. Eğer e-Devletten bu belgeler alınamıyorsa onaylı transkript belgeleri)
f) Öğrenci Belgesi (İlan açıklamasında öğrencilik şartı mevcutsa ilan tarihi içerisinde e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu ve okunaklı öğrenci belgesi. Eğer e-Devletten bu belge alınamıyorsa onaylı öğrenci belgesi)
g) ALES Belgesi (e-Devletten alınmış barkotlu ve okunaklı belge ve 5 yıldan eski olmayan sınav belgesi. Eğer varsa muafiyetini kanıtlayan belge)
h) Yabancı Dil Belgesi (ÖSYM internet sitesinden alınan barkotlu ve okunaklı belge.)
i) Hazırlık Belgesi (Ortaöğretimde hazırlık sınıfı okuduysa onaylı belgesi)
j) Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınmış barkotlu ve okunaklı belge. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge)
k) Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınmış barkotlu ve okunaklı belge)
l) Hizmet Belgesi Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) e-Devlet üzerinden alacakları “HİTAP Hizmet Belgesini” müracaatlarına eklemeleri gerekmektedir.
m) Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş)
n) Nüfus Kayıt Örneği (e-Devletten alınmış barkotlu ve okunaklı belge)
o) Diğer Belgeler (Eğer ilan açıklamasında deneyim ya da belge vb. özel şartlar istenmekte ise adayın bu şartları taşıdığını ispatlayan belgeler)

3- Önemli Notlar:
a) Yukarıdaki istenilen belgelerin https://ilan.aybu.edu.tr adresine yüklenmesi gerekmektedir.
b) Yukarıdaki belgelerden e-Devlet üzerinden alınanlar, eğer belgenin içeriği, barkod ve karekod vb. tüm doğrulamaları okunaklı ve eksiksiz ise kabul edilecektir.
c) Adayların ilanda açıklama olarak belirtilen şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
d) Bu ilanda yayımlanan araştırma görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesi kapsamında atama yapılacaktır.
e) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın eşdeğerlik tablosu kullanılır. (Transkriptte sadece yüzlük not sistemi varsa bu yüzlük not kullanılacaktır. Transkriptte sadece dörtlük veya sadece beşlik not sistemi varsa YÖK Eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır. Transkriptte hem dörtlük hem de yüzlük not sistemi varsa adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin not sistemi dörtlükse YÖK Eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır. Transkriptte hem beşlik hem de yüzlük not sistemi varsa adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin not sistemi beşlikse YÖK Eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.)
f) Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 15. maddesi gereği, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda araştırma görevlisi kadroları ile ilgili olarak, bu Yönetmelik uyarınca yapılacak ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılmaya hak kazananlar için, giriş sınavı sözlü olarak yapılır.
g) Adaylar sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayın tüm başvuruları iptal edilir.
h) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya koşullarının uygun olmadığı tespit edilen adayların sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
i) Atama yapılacak programın lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa, o alanda ALES’ten en az 70 puan alınmış olması gerekmektedir (Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin, başvuru belgelerinin haricinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanları 70 olarak kabul edilecektir.)
j) Yabancı Dil Sınav Belgesinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen Merkezi Yabancı Dil sınavları (YDS veya eYDS veya YÖKDİL) veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan birisine ait olması gerekmektedir. Sınav puanının ise en az 50 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınmış olması gerekir.
k) Yabancı dille eğitim yapılan birimlere yapılan başvurularda “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” ‘in ilgili maddeleri gereğince asgari koşulların sağlanmış olması gerekmektedir.
l) Üniversite internet sayfasından ve/veya https://ilan.aybu.edu.tr/ adresinden yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir.
m) İlanımıza ve sınav sonuçlarına http://www.aybu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
n) Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
o) Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir
 

BİRİMİBÖLÜMÜANABİLİM
DALI VE ALANI
UNVANIDERECESİADETAÇIKLAMAİSTENİLEN ASGARİ ALES PUANI VE TÜRÜİSTENİLEN ASGARİ YABANCI
DİL PUANI
Mimarlık ve Güzel
Sanatlar Fakültesi
Görsel İletişim TasarımıGörsel İletişim TasarımıÖğr. Gör.21Tezli Yüksek Lisans Mezunu olmak. İçeriği 2 ve 3 Boyutlu Tasarım olan, Bilgisayar Destekli Tasarım, Bilgisayar Destekli Üretim, Endüstriyel Ürün Tasarımı, Bilgisayar Programlama dersleri verme deneyimine sahip olmak.
Yükseköğretim kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak.
*SAY-7050
Mimarlık ve Güzel
Sanatlar Fakültesi
Görsel İletişim TasarımıGörsel İletişim TasarımıÖğr. Gör.21İletişim alanında lisans ve yüksek lisans derecelerine sahip olmak. Dijital haberlerin editoryal olarak kullanılması konularında çalışmış olmak. Bölüm programındaki yabancı dil derslerini verebilecek şekilde YÖK'ün belirlediği yeterliliğe sahip olmak.*SÖZ-7050
Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi
Yazılım MühendisliğiYazılım MühendisliğiArş. Gör.41Bilgisayar veya yazılım mühendisliği mezunu olmak. Bilgisayar veya Yazılım mühendisliğinde yüksek lisans yapıyor olmak.*SAY-7550
Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi
Makine
Mühendisliği
Termodinamik ve
Isı Tekniği
Arş. Gör.41Makine Mühendisliği mezunu olmak. Makine Mühendisliğinde Yüksek Lisans yapıyor olmak.*SAY-7550
Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi
İnşaat MühendisliğiUlaştırmaArş. Gör.41İnşaat Mühendisliği mezunu olmak. İnşaat Mühendisliğinde Yüksek lisans yapıyor olmak.*SAY-7550
Sağlık Bilimleri FakültesiFizyoterapi ve RehabilitasyonOrtopedik Fizyoterapi ve RehabilitasyonArş. Gör.41Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında lisans mezunu olmak. Fizyoterapi ve rehabilitasyon anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.*SAY-7050
Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu
Bitkisel ve Hayvansal ÜretimTıbbi ve Aromatik
Bitkiler Pr.
Öğr. Gör.41Ziraat mühendisliği lisans mezunu olmak. Bitki koruma anabilim dalında yüksek lisans yapmış olmak ve aynı dalda doktora yapıyor olmak.
Yükseköğretim kurumlarında alanında en az 5 yıl ders verme deneyimine sahip olmak. Tıbbi aromatik bitkiler ve seralarda zararlılar üzerine çalışmaları olmak.
*SAY-70MUAF
Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu
Çocuk Bakımı ve Gençlik HizmetleriÇocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Pr.Öğr. Gör.41Okul öncesi öğretmenliği lisans mezunu olmak. Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında yüksek lisans yapmış ve aynı alanda doktora yapıyor olmak. Yükseköğretim kurumlarında alanında en az 5 yıl ders verme deneyimine sahip olmak. Çocuklarda empatik eğilim ve ahlaki yargı ve yaşam doyumu konularında akademik çalışma yapmış olmak.*SÖZ-70MUAF
Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu
VeterinerlikLaborant ve Veteriner Sağlık Pr.Öğr. Gör.11Veteriner lisans mezunu olmak. Veteriner biyokimya alanında doktora yapmış olmak. Deney hayvanları kullanımı konusunda yetkili olup deney hayvanları biriminde en az 2 yıl çalışmak olmak. Yükseköğretim kurumlarında alanında en az 1 yıl ders verme deneyimine sahip olmak.
Küçükbaş ve kanatlı hayvanlar üzerine akademik çalışma yapmış olmak.
Western - blot ve hücre kültürü uygulamaları üzerine eğitim almış olmak.
*SAY-70MUAF
Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluMülkiyet Koruma ve GüvenlikSivil Savunma ve
İtfaiyecilik Pr.
Öğr. Gör.61Lisans mezunu olmak. Baskın ve sabotajlara karşı koyma katılım belgesi, ileri seviye koruma kursu sertifikası, yakın alan operasyonları (bina tekamül kursu) kursu sertifikası, güvenlik taktikleri eğiticiliği kursu sertifikası sahibi olmak.MUAFMUAF
Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluMülkiyet Koruma ve GüvenlikSivil Savunma ve
İtfaiyecilik Pr.
Öğr. Gör.61Lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla yükseköğretim kurumlarında ilgili alanda en az üç yıl deneyime sahip olmak. Yangın Eğitici Eğitimi ve Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.MUAFMUAF* Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 22.05.2019 tarihli yürütme kurulu kararı gereğince, yapılacak başvurularda dikkate alınacak ALES puan türlerinin üniversitelerce belirlenmesi gerektiğinden tabloda belirtilen puan türleri esas alınacaktır.

Öğretim Elemanı Sınav Takvimi:
Başvuruda bulunacak adayların ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde başvuru yapmaları gerekmektedir.
Ön Değerlendirme Tarihi : 06/12/2022
Sınav Giriş Tarihi : 14/12/2022
Sonuç Açıklama Tarihi : 22/12/2022

,1- Öğretim Üyesi İlanı Hakkında:
Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23, 24/e ve 26. maddelerinde belirtilen şartlar ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek Koşulları” hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular, ilanın Resmî Gazete’ de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak https://ilan.aybu.edu.tr adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler ilanın her aşamasında kontrol ve teyit amaçlı olarak gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.)

2- Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvurularda İstenilenler:
a) Dilekçe (https://ilan.aybu.edu.tr/ adresindeki ilgili unvana ait dilekçe bilgisayar ortamında doldurulup pdf olarak tekrar sisteme yüklenecektir.)
b) Özgeçmiş (YÖK Formatında)
c) Bilimsel Çalışma ve Yayınları
d) Diploma (e-Devlet üzerinden alınan barkotlu ve okunaklı Lisans ve Lisansüstü mezuniyet belgesi.(e-Devlette eğer Lisans ve Lisansüstü belgeleri yoksa diplomaların aslı veya geçici mezuniyet belgeleri - e-Devletten alınmamış belgelerin Noter veya ilgili kurumdan onaylı olması gerekmektedir. Yurt dışından alınan diplomalar için onaylı diplomayla birlikte onaylı denklik belgesi de eklenmelidir.)
e) Yabancı Dil Belgesi (ÖSYM internet sitesinden alınan barkotlu belge)
f) Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınmış barkotlu ve okunaklı belge. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge)
g) Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınmış barkotlu ve okunaklı belge)
h) Hizmet Belgesi Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) e-Devlet üzerinden alacakları “HİTAP Hizmet Belgesini” müracaatlarına eklemeleri gerekmektedir.
i) Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş)
j) Nüfus Kayıt Örneği (e-Devletten alınmış barkotlu ve okunaklı belge)
k) Diğer Belgeler (Eğer ilan açıklamasında deneyim ya da belge vb. özel şartlar istenmekte ise adayın bu şartları taşıdığını ispatlayan belgeler)

3- Önemli Notlar:
a) Yukarıdaki istenilen belgelerin https://ilan.aybu.edu.tr adresine yüklenmesi gerekmektedir.
b) Yukarıdaki belgelerden e-Devlet üzerinden alınanlar, eğer belgenin içeriği, barkod / karekod vb. tüm doğrulamaları okunaklı ve eksiksiz ise kabul edilecektir.
c) Adayların ilanda açıklama olarak belirtilen şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
d) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya koşullarının uygun olmadığı tespit edilen adayların atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
e) Adaylar sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayın tüm başvuruları iptal edilir.
f) Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru yapamazlar.
g) Yabancı Dil Sınav Belgesinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen Merkezi Yabancı Dil sınavları (YDS veya eYDS veya YÖKDİL) veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan birisine ait olması gerekmektedir. Eğer ilan açıklamasında farklı bir dil puanı şartı istenmediyse sınav puanının en az 65 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınmış olması gerekir.
h) Yabancı dille eğitim yapılan birimlere yapılan başvurularda “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” in ilgili maddeleri gereğince asgari koşulların sağlanmış olması gerekmektedir.
i) Üniversite internet sayfasından ve/veya https://ilan.aybu.edu.tr adresinden yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir.
j) Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 

BİRİMİBÖLÜMÜANABİLİM DALI VE ALANIUNVANIDERECESİADETAÇIKLAMA
Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerProtetik Diş TedavisiDoçent21Titanyum - porselen bağlantısı ile ilgili çalışmaları olmak.
Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerRestoratif Diş TedavisiDr. Öğr. Üyesi41Restoratif materyallerin yüzey pürüzlüğü ve biyofilm oluşumu konularında çalışmaları olmak.
Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerAğız Diş ve Çene RadyolojiProfesör11Ultrasonografi, manyetik rezonans görüntüleme ve bilgisayarlı tomografi konularında çalışmaları olmak.
Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerEndodontiDoçent11Hepatitli bireylerin endodontik tedavileri konusunda çalışma yapmış olmak.
Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerEndodontiDoçent11İrrigasyon solüsyonlarının antibakteriyel etkinliğini inceleyen araştırmaları olmak.
Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerEndodontiDr. Öğr. Üyesi41Devital beyazlatma ve dişlerin fraktür dirençleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerOrtodontiDoçent11Dudak/damak yarıklı bireylerin iskeletsel maturasyonu ve dental anomalileri üzerine çalışma yapmış olmak.
Mimarlık ve Güzel Sanatlar FakültesiEndüstriyel TasarımEndüstriyel TasarımDr. Öğr. Üyesi41Endüstriyel tasarım/endüstri ürünleri tasarımı doktora mezunu olmak. Yerel üretim ve turizm ilişkisinde tasarım müdahaleleri, kadın emeği ve tasarım alanında çalışmalar yapmış olmak.
Mimarlık ve Güzel Sanatlar FakültesiMimarlıkBina BilgisiDoçent11Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini mimarlık bölümünde/anabilim dalında yapmış olmak. Sürdürülebilir konut kalitesi, politikalarında karşılaştırmalı çalışmaları olmak. Holistik konut tasarımı, yaşanabilir mahalleler ve morfolojik özellikleri alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
Mimarlık ve Güzel Sanatlar FakültesiMimarlıkBina BilgisiDr. Öğr. Üyesi41Mimaride hesaplamalı tasarım alanında, hücresel özdevinim ve biçim gramerleri konularında kitlesel bireyselleştirmeyle mekân planlaması, form ve örüntü üretimi alanlarında çalışma yapmış olmak.
Mimarlık ve Güzel Sanatlar FakültesiMimarlıkBina BilgisiDr. Öğr. Üyesi31Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini mimarlık alanından almış olmak. Mahalle oluşumu, konut alanları, cami mimarisinde anlam ve mimari düzen ile ilgili çalışmaları olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiBilgisayar MühendisliğiBilgisayar BilimleriDoçent11Lisans ve doktora eğitimlerini Bilgisayar Mühendisliği bölümünden almış olmak. Üç boyutlu ekranlar, bilgisayar grafikleri ve görsel algı konularında uzmanlığı bulunmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiEndüstri MühendisliğiEndüstri MühendisliğiDoçent11Lisans ve doktora derecelerini endüstri mühendisliği bölümlerinden almış olmak. Döngüsel ekonomi, blockchain, yeşil tedarik zinciri alanlarında uzmanlığı bulunmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiEndüstri MühendisliğiYöneylem AraştırmasıDr. Öğr. Üyesi31Lisans ve doktora derecelerini endüstri mühendisliğinden almış olmak. Lojistik dağıtım ağı optimizasyonu, blok zincir teknolojileri ve tedarik zinciri entegrasyonu alanlarında uzmanlığı bulunmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiEnerji Sistemleri MühendisliğiEnerji Sistemleri MühendisliğiDr. Öğr. Üyesi31Lisans ve doktora derecelerini Elektrik ve/veya Elektrik Elektronik bölümünden almış olmak. Çok seviyeli modüler dönüştürücüler ve kablosuz güç transferi konularında çalışmış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesiİnşaat MühendisliğiYapıProfesör11İnşaat mühendisliği yapı anabilim dalında uzmanlığa sahip olmak, dolgu duvarların güçlendirilmesi ve köprü kirişlerinin yorulma davranışları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiMakine MühendisliğiMakine Teorisi, Sistem Dinamiği ve KontrolDr. Öğr. Üyesi31Mekatronik ve otomatik kontrol konularında çalışmaları bulunmak ve otonom mobil robotların durum kestirme- haritalaması üzerine çalışmaları olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiMakine MühendisliğiTermodinamik ve Isı TekniğiProfesör11Lisans, doktora ve doçentlik unvanlarını makine mühendisliği alanından almış olmak. Hidrojen Yakıt Pili Teknolojileri alanında çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesiİnşaat MühendisliğiGeoteknikDr. Öğr. Üyesi31Lisans ve doktora derecelerini İnşaat Mühendisliği bölümünden almış olmak. Zemin büyütme modelleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiBeslenme ve DiyetetikDiyetetikDr. Öğr. Üyesi31Lisans, yüksek lisans ve doktorasını beslenme ve diyetetik alanında yapmış olmak. Diyabette diyet ve idrar iyot düzeyleri, mutfak kültürü, obezite önyargısı ve yeme bozukluğu alanlarında çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiBeslenme ve DiyetetikToplum BeslenmesiDr. Öğr. Üyesi31Lisans, yüksek lisans ve doktorasını beslenme ve diyetetik alanında yapmış olmak. Yeme tutumu, ortorektik eğilim, gıda güvenliği ve hemodiyalizde diyet asit yükü ile ilgili konularda çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiFizyoterapi ve RehabilitasyonNörolojik Fizyoterapi ve RehabilitasyonDoçent11Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında doçent unvanı almış olmak. Multipl skleroz hastalarında fizyoterapi ve rehabilitasyon çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikCerrahi Hastalıklar HemşireliğiDr. Öğr. Üyesi31Lisans, yüksek lisans ve doktorasını hemşirelik alanında yapmış olmak. Basınç yarası önleme algoritması, bakım paketi ve simülasyon eğitimi alanlarında çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikCerrahi Hastalıklar HemşireliğiDr. Öğr. Üyesi31Lisans, yüksek lisans ve doktorasını hemşirelik alanında yapmış olmak. Klinik deneyime sahip olmak. Cerrahi sonrası erken iyileşme protokolü ve multimodal analjezi alanlarında çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları HemşireliğiDr. Öğr. Üyesi31Lisans, yüksek lisans ve doktorasını hemşirelik alanında yapmış olmak. Adölesanlarda ve ebeveynlerinde siber zorbalık farkındalığı, dijital ebeveynlik, çocuklarda beslenme, bağışıklama alanında çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikDoğum ve Kadın Hastalıkları HemşireliğiDr. Öğr. Üyesi31Lisans, yüksek lisans ve doktorasını hemşirelik alanında yapmış olmak. Premenstrual semptomlarla baş etme eğitimi etkinliği ve menopozal yaşam kalitesinin değerlendirilmesi konularında çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikHalk Sağlığı HemşireliğiDoçent11Doçentliğini halk sağlığı hemşireliği alanında almış olmak. Yaşlı ayrımcılığı, kadınlarda genital hijyen, yaşlı bireyler ve ev ziyaretleri konularında çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikİç Hastalıkları HemşireliğiDr. Öğr. Üyesi31Lisans, yüksek lisans ve doktorasını hemşirelik alanında yapmış olmak. HIV/AIDS ve akran eğitimi ile ilgili çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikPsikiyatri HemşireliğiDr. Öğr. Üyesi31Lisans, yüksek lisans ve doktorasını hemşirelik alanında yapmış olmak. Ruh sağlığı alanında klinik deneyime sahip olmak. Ruh sağlığı alanında ve bilişsel davranışçı psikoterapiler alanında çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiSosyal HizmetSosyal HizmetProfesör11Dezavantajlı grupların istihdamı, sosyal belediyecilik, sosyal refah hizmetleri ve toplumsal cinsiyet konularında çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiSosyal HizmetSosyal HizmetProfesör11Yüksek lisans, doktora ve doçentliğini sosyal hizmet alanında almış olmak. Uluslararası göç, çocuk refahı ve çağdaş sosyal hizmet teorileri konularında çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiSosyal HizmetSosyal HizmetDr. Öğr. Üyesi31Klinik odaklı sosyal hizmet doktora programından mezun olmak. Adli sosyal hizmet, yoksul ailelerde ebeveynlik, yaşlılık, babalık ve kent kuramları konularında çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiSosyal HizmetSosyal HizmetDr. Öğr. Üyesi31Uzun süreli genç işsizliği, yeşil istihdam, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, göçmen genç istihdamı konularında çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriAnesteziyoloji ve ReanimasyonDr. Öğr. Üyesi11Klinik toksikoloji alanında çalışmalar yapmış olmak. En az 4 yıl yoğun bakım yandal uzmanı olarak görev yapmış olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriBeyin ve Sinir CerrahisiProfesör11Nöroşirurji uzmanı olmak. Nöroonkolojik cerrahide ve intrakranial lezyonlarda intraoperatif ultrason kullanımında deneyimli olmak ve çalışması olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriBeyin ve Sinir CerrahisiProfesör11Nöroşirurji uzmanı olmak. Kompleks Spinal Cerrahide deneyimli olmak. Servikal fraktür-dislokasyonlarla ilgili çalışması olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriBeyin ve Sinir CerrahisiDoçent11Nöroşirurji uzmanı olmak. Omurga ve omurilik cerrahisinde kök hücre çalışması olmak. Spinal Kord yaralanmaları konusunda çalışması olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriBeyin ve Sinir CerrahisiDr. Öğr. Üyesi11Nöroşirurji uzmanı olmak. Nörovasküler hibrit cerrahide deneyimi olmak. SSS enfeksiyonlarında intraventriküler antibiyoterapi uygulanması konusunda çalışması olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriÇocuk CerrahisiProfesör11Çocuk Cerrahi uzmanı olmak. Covid 19 sürecinde çocuklarda MIS-C ve akut apandisitin ayrımı konusunda çalışması olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriÇocuk CerrahisiDr. Öğr. Üyesi11Çocuk Cerrahi uzmanı olmak. Testis torsiyonunda kök hücre kullanımı ile ilgili çalışması olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriGenel CerrahiProfesör11Rektum Kanser cerrahisinde Transanal total mezorektal eksizyon yönteminde deneyimli ve çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumProfesör11Endometrium-endometrioziste transkripsiyon faktörleri, antioksidan C Vitamini kullanımı, polikistik over sendromunda endometrial fonksiyon testi, endometrial etkiler, adipokinler ile ilgili çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumDoçent11Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçenti olmak. Ovaryan Brenner tümörü ile ilgili çalışma yapmış olmak. V-Notes cerrahisi üzerine çalışmaları olmak. TSH ile IUI ilişkisi üzerine çalışma yapmış olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumDr. Öğr. Üyesi11HPV pozitif kadınlarda Asc-us ve LGSIL sitolojilerinin klinik ve kolposlopik sonuçları ile ilgili çalışması bulunmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKulak, Burun ve Boğaz HastalıklarıProfesör11Heterograft timpanoplastiler, tympenosklerotik plakların histolojik incelemesi ile ilgili çalışmaları bulunmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriOrtopedi ve TravmatolojiDoçent11Ortopedi uzmanı olmak. Patellofemoral Artroplasti ile ilgili çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriOrtopedi ve TravmatolojiDr. Öğr. Üyesi11El Cerrahisi uzmanı olmak. Distal Radioulnar eklem ve Karpal Tünel ile ilgili çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriÜrolojiProfesör11Androlojinin seksüel disfonksiyon cerrahileri alanında; priapizm cerrahisi, Penil revaskülarizasyon cerrahisi ve Peyronie's cerrahileri konularında deneyimi ve klinik araştırmaları bulunmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriÜrolojiProfesör11Androlojinin infertilite alanında deneysel ve klinik bilimsel çalışmaları olmak. Ağrılı mesane Sendromu konusunda klinik bilimsel çalışmaları olmak ve Benign prostat Hiperplazisi'nin medikal ve cerrahi tedavisi konusunda klinik bilimsel çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriÜrolojiDoçent11Robotik cerrahi sertifikası olmak. Robotik radikal sistektomi ve mikro TESE konularında çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriÜrolojiDr. Öğr. Üyesi11Androlojinin seksüel disfonksiyon alanında penil protez implantasyonu ve konjenital penil kurvatür cerrahi tedavisi ile ilgili çalışmaları bulunmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriAcil TıpProfesör11Acil Tıp Uzmanı olmak. Acil servis çalışanlarının öz değerlendirmesi ile ilgili çalışması olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriAdli TıpDoçent21Tıp Fakültesi mezunu olup, doçentliğini Toksikoloji alanından almış ve ağır metaller, toksik kimyasallar ve sentetik kannabinoid maddeler üzerine çalışması olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriAile HekimliğiDoçent11Aile Hekimi Uzmanı olmak. Doçentliğini Aile Hekimliği alanından almış, lisans ve lisans üstü eğitimde İngilizce Ders anlatabilme yeterliliğine sahip olmak. Tıpta iletişim becerileri konusunda ve klinik beceri eğiticilik tecrübesi olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıProfesör11Çocuk Nefroloji Uzmanı olmak. Covid 19 hastalarında renal tutulumun değerlendirilmesinde Mikroalbüminürinin rolü konusunda çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıProfesör11Çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı olmak. Ağır seyirli COVID-19'un genetik ve immünolojik temeli ile ilgili araştırma yapmış olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoçent11Çocuk yoğun bakım uzmanı olmak. Çocuklarda covid-19 ilişkili multisistem inflamatuar sendrom (mıs-c) ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriFiziksel Tıp ve RehabilitasyonProfesör11Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında uzman olmak. Osteoporozda lomber vertebra morfolojisi ile ilgili çalışmaları olmak. Bel ağrılarında lumbosakral vertebra patolojileri ile ilgili çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriHalk SağlığıDr. Öğr. Üyesi11Halk Sağlığı uzmanı olmak. İngilizce ders verecek seviyede dil puanına sahip olmak. Meslek hastalıkları alanında tecrübesi olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıProfesör11İç hastalıkları ve Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı olmak. Tiroid nodüllerinde Perkutan Laser ablasyon konusunda deneyimi ve çalışması olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDoçent21Tıbbi onkoloji uzmanı olmak ve Hedef mutasyonu olan (ALK ve EGFR mutant) ileri evre akciğer kanserlerinde çalışma yapmış olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDoçent21İç hastalıkları ve hematoloji uzmanı olmak. Doçentliğini Hematoloji Alanından almış, erişkin ve geriatrik populasyonda (demir emilim testi dahil) demir metabolizması ile ilgili çalışması olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDoçent21İç hastalıkları ve hematoloji uzmanı olmak. Kök hücre nakli, Mezenkimal kök hücre ile ilgili yayınları ve hücresel tedaviler ile ilgili klinik araştırmalar konusunda deneyimi olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDr. Öğr. Üyesi11İç hastalıkları ve geriatri uzmanı olmak. Yaşlılarda sarkopeni, osteosarkopeni ve santral hemodinami ile ilgili çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDr. Öğr. Üyesi11İç Hastalıkları Uzmanı olma. İrritabl Bağırsak Sendromlu hastalarda bitkisel ürün kullanımını etkileyen faktörler ile ilgili çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriKardiyolojiDoçent11Kardiyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Ciddi aort darlığında sistemik immün-inflamasyon indeksinin prediktif değeri konusunda çalışması olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriKardiyolojiDoçent21Kardiyoloji uzmanı olmak. Doçentliğini kardiyoloji alanında almış olmak. Romatoid artritte lokal karotis sertligi konusunda çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriNükleer TıpDr. Öğr. Üyesi11Nükleer tıp uzmanı olmak. Radyoembolizasyon ve kardiyak amiloidoz konusunda çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriRadyasyon OnkolojisiDr. Öğr. Üyesi11Stereotaktik RT (SRS-SBRT) deneyimi ile jinekolojik kanserlerle ilgili çalışması ve 3B Brakiterapi deneyimi olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriRadyolojiProfesör11Ulusal ve uluslararası radyoloji yeterlilik belgeleri olmak. Klinik anatomi doktorası yapmış olmak, kıkırdak elastosonografisi ve yağ doku tümörlerinin ayrımında yapay zeka kullanımı ile ilgili çalışmaları bulunmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriRadyolojiDoçent21Radyodiagnostik alanında doçent olmak. Üreter yaralanmalarında eksternal-internal kateterizasyon tekniği konusunda çalışması olmak.
Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriAnatomiDr. Öğr. Üyesi11Anatomi alanında uzmanlığını yapmış olmak. Botulinum toxin’i ile ilgili anatomik çalışmaları bulunmak. GETAT’la ilgili sertifikalara sahip olmak.
Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriAnatomiDr. Öğr. Üyesi11Anatomi alanında doktorasını yapmış olmak. Prostatic arter ile ilgili anatomik çalışmaları bulunmak. Lisans düzeyinde anatomi dersi veriyor olmak.
Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriAnatomiDr. Öğr. Üyesi11Anatomi alanında doktorasını yapmış olmak. Micro-CT ile ilgili anatomik çalışmaları bulunmak. Lisans düzeyinde anatomi dersi veriyor olmak.
Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriBiyoistatistik ve Tıbbi BilişimDr. Öğr. Üyesi11Yüksek lisans ve Doktora eğitimini Bioistatistik alanında yapmış olmak. Tanı doğruluğu, en küçük klinik anlamlı fark ve istatistiksel simulasyon ile çalışmaları olmak. Eğiticinin eğitimi ve iyi klinik uygulamaları sertifikası olmak. İngilizce ders verme tecrübesi olmak.
Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriBiyoistatistik ve Tıbbi BilişimDr. Öğr. Üyesi11Yüksek lisans ve Doktora eğitimini Bioistatistik alanında yapmış olmak. Madde yanıt teorisi, en küçük klinik anlamlı fark ve istatistiksel simulasyon ile çalışmalar yapmış olmak. Eğiticinin eğitimi ve iyi klinik uygulamaları sertifikası olmak. İngilizce ders verme tecrübesi olmak.
Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriHistoloji ve EmbriyolojiDr. Öğr. Üyesi11Histoloji ve Embriyoloji alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Erkek üreme, dişi üreme, ubikütin proteazom sistem, hücre kültürü ve steroidogenez konularında çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriHistoloji ve EmbriyolojiDr. Öğr. Üyesi11Kanser Biyolojisi programında yüksek lisans ve Histoloji ve Embriyoloji alanında doktora yapmış olmak. Mezenkimal kök hücreler, çocukluk çağı kanserleri, kadın üreme sistemi ve erkek üreme sistemi ile ilişkili çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriHistoloji ve EmbriyolojiDr. Öğr. Üyesi11Kanser Biyolojisi programında yüksek lisans ve Histoloji ve Embriyoloji alanında doktora yapmış olmak. Osteoartrit ve ubikütin proteazom sistemi konularında çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriTıbbi BiyolojiDr. Öğr. Üyesi11Kanser biyolojisi programında Tıbbi Biyoloji alanında doktora yapmış olmak, tümör ilişkili karbonik anhidraz IX enzimi alanında çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriTıbbi BiyolojiDr. Öğr. Üyesi11Kanser biyolojisi programında Tıbbi Biyoloji alanında doktora yapmış olmak. PI3K/Akt/mTOR sinyal yolağı, Benzotiyazol bazlı karbonik anhidraz inhibitörleri ile ilgili çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriTıp EğitimiDr. Öğr. Üyesi31Tıp doktoru olmak. İngilizce ders verebilme yeterliliğine sahip olmak.
Halk Sağlığı Enstitüsü Geleneksel Tamamlayıcı ve Entegratif TıpProfesör11Doçentliğini biyoloji alanında almış olmak. Tohumlu bitki sistematiği konusunda çalışmaları olmak. Bitkilerin tıbbi etkileri üzerine deneyimi olmak.
İşletme FakültesiİşletmeYönetim ve OrganizasyonDr. Öğr. Üyesi31İnsan Kaynakları Yönetimi alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. İnsan Kaynakları Yönetimi, Firma Performansı, Kurumsal girişimcilik, alanlarında çalışmaları olmak.
Siyasal Bilgiler FakültesiMaliyeMaliye TeorisiDoçent11Doçentliğini Makro İktisat alanında almış olmak. Bankacılıkta Likidite riski ile borçlanma, enflasyon, büyüme ve doğrudan yatırım konularında çalışmalar yapmış olmak.
Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Sosyal Güvenlik Kurumu 34 Sözleşmeli Programcı ve 11 Sözleşmeli Çözümleyici, 10 sözleşmeli bilişim uzmanı alacakÖnceki Haber

Sosyal Güvenlik Kurumu 34 Sözleşmeli Pro...

Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyorSonraki Haber

Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Yorum Yazın

24 Eylül Pazar önemli gündem başlıkları
60 saniyede bugün
"100. Yılında Cumhuriyet" Konulu Resim, Şiir Ve Kompozisyon Yarışması
Değerli Öğretmenler! Önlük İçin Beden Ölçüleri Vermemeli, Tek Tip Kıyafet Dayatmasını Kabul Etmemeliyiz!
Memur Zamları, Hedef Enflasyonun Altında Kaldı. Enflasyon Farkı Zam Değildir, Refah Payı Verilmelidir
Anadolu Meslek Programlarında Alana Geçiş İşlemleri
MEB’den Personelin Maaşla Ödüllendirilmesi Sürecinde Adaletsizliklerin Giderilmesini Talep Ettik
Mülakat Sürecinde Karşılaşacak Hatalar
Evdeki Bulgurdan Olmayalım!
Bakan Yusuf Tekin'den Yeni Mülakat Açıklaması
Bakan Tekin Eğitim Gündemini Değerlendirdi
Yusuf Tekin'den kariyer sınavı açıklaması
MEB’den Türkçe kararı
23 Eylül Cumartesi önemli gündem başlıkları
60 saniyede bugün
Öğretici: Sayıştay Raporuna Göre Pansiyonlu Okullarda Yeterince Güvenlik Ve Sağlık Tedbirleri Yok!
Kariyer basamakları yazılı sınavında başvuru ücreti alınmamalıdır
Hiçbir Eğitim Emekçimizi, Sendika Temsilcimizi Asılsız İddialara Kurban Etmeyiz! Ettirmeyiz!
"Türkçe Öğretiminde İyi Uygulamalar Konferansı Bildiri Kitabı" Yayımlandı
MEB, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile (TFF) arasında Futbol Gelişim Projesi İş Birliği Protokolü imzalandı.