AYM 15-16 Şubat 2023 - Genel Kurul Gündemi

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
AYM 15-16 Şubat 2023 - Genel Kurul Gündemi
Abone ol
AYM 15-16 Şubat 2023 - Genel Kurul Gündemi

15 Şubat 2023 - Genel Kurul Gündemi

İlan TarihiToplantı TarihiSonuç Tarihi
9.2.202315.2.2023 

 

Bireysel Başvuru
Sıra NoBaşvuru NoKonusuSonuç
1

2019/23977

Başvuru, ıslah talebinin bozma kararından sonra ıslah yapılamayacağı gerekçesiyle reddedilmesi ve yargılamanın uzun sürmesi nedenleriyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
2

2018/36174

Başvuru; işe iade davasının davalı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfında fesih sırasında çalışan işçi sayısının otuzun altında olduğu gerekçesiyle reddedilmesi ve söz konusu işçi sayısının tespiti konusunda Yargıtay daireleri arasında süregelen görüş ayrılığının giderilmemesi nedeniyle hakkaniyete uygun yargılanma hakkının, başvurucunun hakkında yapılan isnatlarla iş akdinin feshedilmesi sebebiyle masumiyet karinesinin ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

 
3

2021/2831

Başvuru, kötü muameleye maruz kalma riski bulunan ülkeye sınır dışı etme kararı verilmesi nedeniyle kötü muamele yasağının, sınır dışı etmenin usul güvencelerine aykırı olması nedeniyle de yerleşme hürriyeti ile bağlantılı etkili başvuru hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

 
4

2016/6815

Başvuru; internet sitelerine erişimin engellenmesi kararlarına ilişkin istatistiklerle ilgili bilgi edinme talebinin reddedilmesi nedeniyle ifade özgürlüğünün, yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

 
5

2021/30714

Başvuru; suç oluşturmayan bir eylemden dolayı cezalandırılma nedeniyle suçta ve cezada kanunilik ilkesinin, yargılamanın Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde görülmesi gerekirken ağır ceza mahkemesince görülüp sonuçlandırılması nedeniyle kanuni hâkim güvencesinin, daha önce kovuşturmaya yer olmadığına karar verilen eylem sebebiyle yeniden yargılanma nedeniyle aynı fiilden dolayı birden fazla yargılanmama veya cezalandırılmama ilkesinin, hukuka aykırı şekilde elde edilen delillerin mahkûmiyete esas alınması nedeniyle hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

 

16 Şubat 2023 - Genel Kurul Gündemi

 

İlan TarihiToplantı TarihiSonuç Tarihi
10.2.202316.2.2023 

 

İptal ve İtiraz Başvuruları
Sıra NoEsas SayısıKonusuİnceleme EvresiTürüSonuç
1

E.2022/157

 

 

 

13/10/2022 tarihli ve 7418 sayılı Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal Davası

 
2

E.2023/18

Ankara 20. İdare Mahkemesi

9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun'un 41. maddesinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 
3

E.2023/19

Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 86. maddesine 31/3/2005 tarihli ve 5328 sayılı Kanun’un 4. maddesiyle eklenen (2) numaralı fıkraya 12/5/2022 tarihli ve 7406 sayılı Kanun’un 3. maddesiyle eklenen ikinci cümlenin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 
4

E.2023/23

Devrek 2. Asliye Ceza Mahkemesi

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 6/12/2006 tarihli ve 5560 sayılı Kanun’un 24. maddesiyle değiştirilen 253. maddesinin (6) numaralı fıkrasında yer alan “...veya yurt dışında olma…” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 
5

E.2023/25

23/11/2022 tarihli ve 7422 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal Davası

 
6

E.2023/26

Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 17/10/2019 tarihli ve 7188 sayılı Kanun’un bazı hükümlerinin iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 
7

E.2023/28

Ankara 39. Asliye Ceza Mahkemesi

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 17/10/2019 tarihli ve 7188 sayılı Kanun’un 25. maddesiyle başlığı ile birlikte yeniden düzenlenen 252. maddesinin (2), (3), (4), (5) ve (6) numaralı fıkralarının iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 
8

E.2023/20

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 23. Hukuk Dairesi

24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'na 10/6/2022 tarihli ve 7410 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle eklenen geçici 11. maddenin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 
9

E.2023/24

Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi

31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 8. maddesinin (4) numaralı fıkrasının (b) bendinin (5) numaralı alt bendinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 
10

E.2023/21

28/12/2022 tarihli ve (116) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin tümünün şekil bakımından iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

ve Esas

İptal Davası

 
11

E.2023/22

16/11/2022 tarihli ve 7421 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal Davası

 
12

E.2023/27

Danıştay Sekizinci Dairesi

19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun’un 6. maddesinin (8) numaralı fıkrasının üçüncü cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 
13

E.2023/29

Küçükçekmece 5. Asliye Hukuk Mahkemesi

 

7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na 12/5/2022 tarihli ve 7406 sayılı Kanun’un 15. maddesiyle eklenen geçici 13. maddenin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 
14

E.2020/34

 

 

16/1/2020 tarihli ve (56) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

 
15

E.2021/27

24/12/2020 tarihli ve 7261 sayılı Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

 
16

E.2021/92

30/6/2021 tarihli ve 7330 sayılı Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun’un bazı hükümlerinin  iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

 
17

E.2022/104

Erzurum 2. İdare Mahkemesi

6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’na 24/6/2021 tarihli ve 7329 sayılı Kanun’un 16. maddesiyle eklenen 20/C maddesinin (1) numaralı fıkrasına 30/6/2022 tarihli ve 7415 sayılı Kanun’un 8. maddesiyle eklenen ikinci cümlenin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 
18

E.2022/126

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi

 

Birleşeni

E.2023/16

24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'na 10/6/2022 tarihli ve 7410 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle eklenen geçici 11. maddenin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 
19

E.2022/135

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi

12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 341. maddesinin (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin “ön alım hakkından kaynaklanan davalar” yönünden iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 
20

E.2022/146

İstanbul 7. Vergi Mahkemesi

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na 5/12/2019 tarihli ve 7194 sayılı Kanun’un 24. maddesiyle eklenen 160/A maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinin “…vergi dairesinin mükellefin sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğuna ilişkin görüşü ve ilgisine göre vergi dairesi başkanı veya defterdarın onayı ile mükellefiyet kaydı terkin edilir…” bölümünün iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 
21

E.2022/142

Ankara 14. İdare Mahkemesi

1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 50. maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 
22

E.2023/1

Danıştay Altıncı Dairesi

8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun’a 3/4/2013 tarihli ve 6456 sayılı Kanun’un 27. maddesiyle eklenen ek 2. maddenin üçüncü fıkrasının iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Türkiye Ekonomisinde Haftalık Gelişmeler ve Genel Görünüm 10 Şubat 2023Önceki Haber

Türkiye Ekonomisinde Haftalık Gelişmeler...

Açık öğretim okulları 2.Dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 3 Nisan 2023 mesai bitimine kadar uzatıldıSonraki Haber

Açık öğretim okulları 2.Dönem ilk kayıt...

Yorum Yazın

Deprem nedeniyle eğitime ara verilen günlerde hangi ek ders ücretleri ödenir?
Memura Refah Zammı Verilmelidir
Sosyal Araştırmalar ve Yenilik Enstitüsü Protokolü YÖK’te imzalandı
AES: MEB becayiş uygulamasını hayata geçirmelidir
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’na katıldık
Rehber Öğretmenlerin Normu Bulunmayan Okullara İkinci Görev Niteliğinde Görevlendirilme Uygulamasına Dava Açtık
Afet bölgesi eğitim faaliyetleri hakkında bakanlıktan açıklama
Öğretici: Torba Kanuna Çalışanların Sorunları Da Eklenmelidir
TEKNOFEST 2023 Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması Proje Detay Raporu Sonuçları Açıklandı!
TEKNOFEST 2023 2204-D Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması Ön Değerlendirme Sonuçları Açıklandı!
TEKNOFEST 2023 2204-C Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması Ön Değerlendirme Sonuçları Açıklandı!
TEKNOFEST 2023 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Ön Değerlendirme Sonuçları Açıklandı!
Torba kanunla eksiklikler tamamlanmalıdır
Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programını Başvuru Sonuçları Açıklandı
Meclis Kapanmadan Kamu Çalişanlarinin Sorunlari Torba Yasaya Girmeli!
2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 16 Haziran'da Tamamlanacak, Uzatma Yapılmayacak
Gaziantep’te deprem nedeniyle idari izinli sayılan öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi?
Kamu yönetiminin, liyakat ve ehliyet yerine, mensubiyetler üzerinden tanzim edilmesi, doğrudan KUL HAKKI YEMEKTİR!
Avrupa Kupası Şampiyonu: Aybüke KILINÇ!
Afet ve acil durumlarda psikososyal destek hizmeti eğitimleri eğitimi uzaktan eğitim kapısında paylaşıma açıldı