Kamuda Çalışan Sözleşmelilere Kadro Verilmesini İçeren Kanun Teklifi TBMM’de

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Kamuda Çalışan Sözleşmelilere Kadro Verilmesini İçeren Kanun Teklifi TBMM’de
Abone ol
Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeliye kadro verilmesini içeren Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis Başkanlığına sunuldu.

Teklife göre, Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında açıktan vekil imam-hatip ve vekil müezzin-kayyım olarak görev yapanlardan gerekli koşulları taşıyanlar Başkanlıkça ilan edilecek yerlerde görevlendirilmek üzere imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlı memur kadrolarına atanabilecek.

Açıktan vekil imam-hatip ve vekil müezzin-kayyım olarak görev yapanların unvanlı memur kadrosuna atanması için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmesi, geçerliliği devam eden kamu personeli seçme sınavından Başkanlıkça belirlenecek yeterli puanı alması, Başkanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmaları gerekiyor.

Memur kadrolarına atananların 4 yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamayacak. Yabancı uyrukluların, Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde öğretmenlerin, hizmetine kısmi zamanlı olarak ihtiyaç duyulacakların, Adli Tıp Müessesesi uzmanlarının, Devlet Konservatuvarları sanatçı öğretim üyelerinin, İstanbul Belediyesi Konservatuvarı sanatçılarının, dış kuruluşlarda ve yurt dışı teşkilatlarında belirli bazı hizmetlerde çalıştırılacak personelin de zorunlu hallerde sözleşme ile istihdamları sağlanabilecek.

Sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınav ile istisnaları, bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı, kullandırılacak izinler, pozisyon unvan ve nitelikleri, sözleşme fesih halleri, pozisyonların iptali, istihdama dair hususlar ile yurt dışı teşkilatlarında istihdam edilecek personel için ayrıca olmak üzere sözleşme esas ve usuller Cumhurbaşkanınca belirlenecek.

Yurt dışı teşkilatlarında bu fıkra kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi süreleri, zorunlu hallerde mali yılla sınırlı olma şartı aranmaksızın Cumhurbaşkanınca belirlenecek.

Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden 1 yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemeyecek.

Devlet Memurları Kanuna tabi kamu idarelerinde Cumhurbaşkanı'nca belirlenecek pozisyon unvanlarında çalıştırılmak üzere işin geçici olması şartı aranmaksızın sözleşmeli personel istihdam edilebilecek. Bu kapsamda istihdam edilen sözleşmeli personelden aynı kurumda 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar bu sürenin bitiminden itibaren 30 gün içinde talepte bulunmaları halinde bulundukları yerde aynı unvanlı memur kadrolarına atacak.

Bulundukları pozisyon unvanı ile aynı unvanlı memur kadrosu bulunmayanların atanacağı kadrolar Cumhurbaşkanı'nca belirlenecek. Bu personel can güvenliği ve sağlık sebepleri hariç olmak üzere 3 yıl süreyle başka bir yere atanamayacak. Memur kadrolarına atananlar, aynı yerde en az 1 yıl daha görev yapacak.

Bu kapsamda memur kadrolarına atananların, sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilecek.

Memur kadrolarına atananlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanacak ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmayacak. Bu kapsamda memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmeyecek.

Teklife göre, 1 yıldan az süreli, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere, Devlet Memurları Kanunu'nun 4B ve bazı kanun ve kanun hükmünde kararnameler kapsamındaki sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan sözleşmeli personelin, kanunun yürürlük tarihinden itibaren 30 gün içinde yazılı olarak başvurmaları halinde memur kadrolarına atanmaları gerçekleştirilecek.

Düzenleme ile mahalli idarelerde kadroya geçirilen personel, sadece mahalli idareler arasında naklen atanabilecek, kadroya geçirilen diğer personel ise sözleşmeli pozisyonda geçirilen süreler dahil 4 hizmet yılını tamamladıkları tarihten itibaren nakil hakkına sahip olacak.

Teklife göre, 28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli personel kapsamında çalışanlar memur kadrosuna geçebilecek.

Devlet Memurları Kanununa göre 4B kapsamındaki, belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmakta olanlardan bazıları pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, bazıları ise Cumhurbaşkanı'nca belirlenen memur kadrolarına alınacak.

İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde çalışan, genel şartları taşıyanlar sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrosuna geçirilecek.

Yazılı olarak 30 gün içinde başvurusunu yapanlar, bu madde yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içinde kurumlarınca atanacak.

Teklife göre, 28 Kasım 2022'de askerlik, doğum, evlat edinme, görevlendirme, ücretsiz izin gibi nedenlerle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında da bu uygulanacak. Bu kişiler için başvuru ve atanmaya ilişkin süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlayacak.

Memur kadrolarına atananların, ilgili mevzuat hükümlerine göre sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet süreleri öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilecek. Kadroya geçenler, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına, göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanacak ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmayacak.

Değişikliklere uyum sağlamak amacıyla yapılması gereken düzenlemeler 6 ay içinde yürürlüğe konulacak. Teklifle Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde sürekli görev yapan sözleşmeli sanatçılar yanında bunlarla aynı veya benzer görevleri yerine getiren 4B kapsamında farklı mali ve sosyal haklara sahip olarak 1 yıldan az süreli ve mevsimlik hizmetler kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personeller de sürekli görev yapan sanatçılarla aynı statüye getiriliyor.

Buna göre yapılacak atamalarda kurumların boş pozisyonları kullanılacak. Yeterli sayıda boş pozisyon bulunmaması halinde atama yapılmasıyla birlikte pozisyon ihdas edilmiş sayılacak. Bu şekilde yapılan atamalar atama işlemini takip eden 1 ay içinde unvanı, adedi, teşkilatı ve birimi belirtilmek suretiyle kamu personel bilgi sisteminin bulunduğu kuruma bildirilecek. Bu maddenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkili olacak.

Belediye Kanunu'nda yapılan değişiklikle mahalli idarelerde çalışan sözleşmeli personellerin atanmasına ilişkin düzenleme yapılıyor. Buna göre sözleşmeli personelin işe alınması memur kadrolarına ilk defa alınma usulüne tabi olacak. Sözleşmeli personelden 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına atanacak.

Bu kapsamda memur kadrolarına atananların 1 yıl süreyle diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamayacak. Bunların sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilecek.

Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanacak ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmayacak. Teklifte Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye geçici bir madde eklenerek Sağlık Bakanlığı teşkilatında açıktan vekil ebe ve hemşire olarak görev yapanların kadroya alınması sağlanıyor.

Buna göre açıktan vekil ebe ve hemşire olarak görev yapan ve kanundaki genel şartları taşıyanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmeleri halinde, Bakanlık tarafından ebe ve hemşire kadrolarına atanacaklar. Bu madde uyarınca memur kadrolarına atananların dört yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamayacak.

KOMİSYON GÜNDEMLERİ

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU16/01/2023 11:00PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 518 NUMARALI SALON1-KONYA MİLLETVEKİLİ HALİL ETYEMEZ VE ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GRUP BAŞKANVEKİLLERİ KAYSERİ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ELİTAŞ, ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ BÜLENT TURAN, TOKAT MİLLETVEKİLİ ÖZLEM ZENGİN, ÇANKIRI MİLLETVEKİLİ MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU, BARTIN MİLLETVEKİLİ YILMAZ TUNÇ; MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GRUP BAŞKANVEKİLLERİ MANİSA MİLLETVEKİLİ ERKAN AKÇAY, SAKARYA MİLLETVEKİLİ MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL; BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ GENEL BAŞKANI ANKARA MİLLETVEKİLİ MUSTAFA DESTİCİ İLE 175 MİLLETVEKİLİNİN; DEVLET MEMURLARI KANUNU VE BAZI KANUNLAR İLE 663 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ (2/4849)

 

KANUN TEKLİFİ BİLGİLERİ

 Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı27 / 6
Esas Numarası2 / 4849
Başkanlığa Geliş Tarihi13/01/2023
Teklifin BaşlığıDevlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Teklifin ÖzetiTeklif ile; Diyanet İşleri Başkanlığında 657 sayılı Kanun'un 86'ncı maddesi kapsamında açıktan vekil imam-hatip ve vekil müezzin-kayyım olarak görev yapmakta olanların memur kadrolarına atanması; proje bazlı ve özel bir meslek bilgisine ve ihtisaslaşma ihtiyaç duyulan işler, bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmetler, yabancı uyruklu personel istihdam edilmesini gerektiren hizmetlerde çalıştırılanlar ile özelleştirme uygulamaları sebebiyle iş akitleri sona erenlerin kamuda istihdamı gibi bazı özel durumlar hariç olmak üzere kamuda üç yıl sözleşmeli olarak görev yapan personelin bu sürenin sonunda memur kadrolarına atanması; bir yıldan az süreli, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere 657 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ve bazı kanun ve kanun hükmünde kararnameler kapsamındaki sözleşmeli personel ile mahallî idarelerde görev yapan sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanması; Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında 657 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında görev yapan solist sanatçı ve sanatçılar ile sahne üstü ve gerisindeki personelin aynı Kanun'un ek geçici 12'nci, 14'üncü ve 16'ncı maddeleri kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmesi; mahallî idarelerde sözleşmeli personel istihdamının bu idarelerde memur kadrolarına ilk defa alınma usulüne tabi tutulması ile üç yıllık çalışma süresini tamamlayan sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmaları ve bu kapsamda memur kadrolarına atananların bir yıl süreyle diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklinin yapılamaması; Sağlık Bakanlığı teşkilatında 657 sayılı Kanun'un 86'ncı maddesi kapsamında açıktan vekil ebe ve hemşire olarak görev yapmakta olanların memur kadrolarına atanması amaçlanmaktadır.
Son DurumuKOMİSYONDA
Teklifin Sonucu 

KANUN TEKLİFİ KOMİSYON BİLGİLERİ

Komisyon TipiAdıGiriş TarihiÇıkış TarihiYapılan İşlemKarar Tarihi
Esas KomisyonPLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU13/01/2023 Komisyonda 
Tali KomisyonSAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU13/01/2023 Komisyonda 

KANUN TEKLİFİ İMZA SAHİPLERİ

Adı ve SoyadıPartisiSeçim Çevresi 
Halil ETYEMEZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİKonyaİlk İmza Sahibi
Mustafa ELİTAŞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİKayseriİlk İmza Sahibi
Bülent TURAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİÇanakkaleİlk İmza Sahibi
Özlem ZENGİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİTokatİlk İmza Sahibi
Muhammet Emin AKBAŞOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİÇankırıİlk İmza Sahibi
Yılmaz TUNÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİBartınİlk İmza Sahibi
Erkan AKÇAY MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİManisaİlk İmza Sahibi
Muhammed Levent BÜLBÜL MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİSakaryaİlk İmza Sahibi
Mustafa DESTİCİ BÜYÜK BİRLİK PARTİSİAnkaraİlk İmza Sahibi
Numan KURTULMUŞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİİstanbul 
Muhammed Fatih TOPRAK ADALET VE KALKINMA PARTİSİAdıyaman 
Mehmet Uğur GÖKGÖZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİIsparta 
Lütfiye Selva ÇAM ADALET VE KALKINMA PARTİSİAnkara 
Ceyda ÇETİN ERENLER ADALET VE KALKINMA PARTİSİKütahya 
Semiha EKİNCİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİSivas 
Mustafa CANBEY ADALET VE KALKINMA PARTİSİBalıkesir 
Eyüp ÖZSOY ADALET VE KALKINMA PARTİSİİstanbul 
Mustafa AÇIKGÖZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİNevşehir 
Recep ÖZEL ADALET VE KALKINMA PARTİSİIsparta 
Ali Cumhur TAŞKIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİMersin 
Atilla ÖDÜNÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİBursa 
Halil ÖZŞAVLI ADALET VE KALKINMA PARTİSİŞanlıurfa 
Ahmet AKAY ADALET VE KALKINMA PARTİSİŞanlıurfa 
İsmail GÜNEŞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİUşak 
Yusuf BAŞER ADALET VE KALKINMA PARTİSİYozgat 
Bekir Kuvvet ERİM ADALET VE KALKINMA PARTİSİAydın 
İbrahim Halil FIRAT ADALET VE KALKINMA PARTİSİAdıyaman 
Ahmet ZENBİLCİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİAdana 
Abdullah DOĞRU ADALET VE KALKINMA PARTİSİAdana 
Şirin ÜNAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİİstanbul 
Şahin TİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİDenizli 
Cemal ÖZTÜRK ADALET VE KALKINMA PARTİSİGiresun 
Orhan KIRCALI ADALET VE KALKINMA PARTİSİSamsun 
Mustafa ARSLAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİTokat 
İbrahim YURDUNUSEVEN ADALET VE KALKINMA PARTİSİAfyonkarahisar 
Yusuf Ziya YILMAZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİSamsun 
Orhan ERDEM ADALET VE KALKINMA PARTİSİKonya 
Rizgin BİRLİK ADALET VE KALKINMA PARTİSİŞırnak 
İbrahim AYDIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİAntalya 
Zülfü Tolga AĞAR ADALET VE KALKINMA PARTİSİElazığ 
Recep UNCUOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİSakarya 
Yusuf BEYAZIT ADALET VE KALKINMA PARTİSİTokat 
Ergün TAŞCI ADALET VE KALKINMA PARTİSİOrdu 
Erol KAYA ADALET VE KALKINMA PARTİSİİstanbul 
Ahmet TAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİKütahya 
Nazım MAVİŞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİSinop 
İsmail BİLEN ADALET VE KALKINMA PARTİSİManisa 
Mehmet Kasım GÜLPINAR ADALET VE KALKINMA PARTİSİŞanlıurfa 
Ekrem ÇELEBİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİAğrı 
Mehmet Şükrü ERDİNÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİAdana 
Yasin UĞUR ADALET VE KALKINMA PARTİSİBurdur 
Zülfü DEMİRBAĞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİElazığ 
Yalçın AKDOĞAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİAnkara 
Metin ÇELİK ADALET VE KALKINMA PARTİSİKastamonu 
İbrahim AYDEMİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİErzurum 
Sabahat ÖZGÜRSOY ADALET VE KALKINMA PARTİSİHatay 
Erol KAVUNCU ADALET VE KALKINMA PARTİSİÇorum 
Ahmet SORGUN ADALET VE KALKINMA PARTİSİKonya 
Hacı Ahmet ÖZDEMİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİKonya 
Sabri ÖZTÜRK ADALET VE KALKINMA PARTİSİGiresun 
İsmail KAYA ADALET VE KALKINMA PARTİSİOsmaniye 
Hacı TURAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİAnkara 
Ahmet ÇAKIR ADALET VE KALKINMA PARTİSİMalatya 
Hakan KAHTALI ADALET VE KALKINMA PARTİSİMalatya 
Hacı Bayram TÜRKOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİHatay 
Mihrimah Belma SATIR ADALET VE KALKINMA PARTİSİİstanbul 
Nilgün ÖK ADALET VE KALKINMA PARTİSİDenizli 
Nevzat CEYLAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİAnkara 
Mehmet Ali ÖZKAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİManisa 
Mehmet Yavuz DEMİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİMuğla 
Cihan PEKTAŞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİGümüşhane 
Hakan ÇAVUŞOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİBursa 
Refik ÖZEN ADALET VE KALKINMA PARTİSİBursa 
Ramazan CAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİKırıkkale 
Ahmet Salih DAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİKilis 
Meliha AKYOL ADALET VE KALKINMA PARTİSİYalova 
Cemal TAŞAR ADALET VE KALKINMA PARTİSİBitlis 
Muhammet Müfit AYDIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİBursa 
Süleyman KARAMAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİErzincan 
Mehmet Ali ÇELEBİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİİzmir 
Rümeysa KADAK ADALET VE KALKINMA PARTİSİİstanbul 
Tülay KAYNARCA ADALET VE KALKINMA PARTİSİİstanbul 
Derya BAKBAK ADALET VE KALKINMA PARTİSİGaziantep 
Mehmet ERDOĞAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİGaziantep 
Cengiz DEMİRKAYA ADALET VE KALKINMA PARTİSİMardin 
Abdullah GÜLER ADALET VE KALKINMA PARTİSİİstanbul 
Ravza KAVAKCI KAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİİstanbul 
Harun KARACAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİEskişehir 
Zafer IŞIK ADALET VE KALKINMA PARTİSİBursa 
Ali ÖZKAYA ADALET VE KALKINMA PARTİSİAfyonkarahisar 
Bahar AYVAZOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİTrabzon 
Fehmi Alpay ÖZALAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİİzmir 
Yücel MENEKŞE ADALET VE KALKINMA PARTİSİNevşehir 
Jülide İSKENDEROĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİÇanakkale 
Emine ZEYBEK ADALET VE KALKINMA PARTİSİKocaeli 
Yakup TAŞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİAdıyaman 
Ahmet Hamdi ÇAMLI ADALET VE KALKINMA PARTİSİİstanbul 
İlyas ŞEKER ADALET VE KALKINMA PARTİSİKocaeli 
Fatma Betül SAYAN KAYA ADALET VE KALKINMA PARTİSİİstanbul 
Radiye Sezer KATIRCIOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİKocaeli 
Ahmet AYDIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİAdıyaman 
Ali ŞAHİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİGaziantep 
Niyazi GÜNEŞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİKarabük 
Cumhur ÜNAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİKarabük 
Osman ÖREN ADALET VE KALKINMA PARTİSİSiirt 
Gülay SAMANCI ADALET VE KALKINMA PARTİSİKonya 
Hülya NERGİS ADALET VE KALKINMA PARTİSİKayseri 
Oya ERONAT ADALET VE KALKINMA PARTİSİDiyarbakır 
Ziver ÖZDEMİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİBatman 
İrfan KARTAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİVan 
Cemil YAMAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİKocaeli 
Salih CORA ADALET VE KALKINMA PARTİSİTrabzon 
Adil ÇELİK ADALET VE KALKINMA PARTİSİBalıkesir 
Selim GÜLTEKİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİNiğde 
Atay USLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİAntalya 
Uğur AYDEMİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİManisa 
Yaşar KIRKPINAR ADALET VE KALKINMA PARTİSİİzmir 
Ahmet ÇOLAKOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİZonguldak 
Salim ÇİVİTCİOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİÇankırı 
Pakize Mutlu AYDEMİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİBalıkesir 
Hasan ÇİLEZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİAmasya 
Mustafa Levent KARAHOCAGİL ADALET VE KALKINMA PARTİSİAmasya 
Mustafa KENDİRLİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİKırşehir 
Semra KAPLAN KIVIRCIK ADALET VE KALKINMA PARTİSİManisa 
Jülide SARIEROĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİAdana 
Halis DALKILIÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİİstanbul 
Abdulkadir ÖZEL ADALET VE KALKINMA PARTİSİHatay 
Mustafa KÖSE ADALET VE KALKINMA PARTİSİAntalya 
Selahattin MİNSOLMAZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİKırklareli 
Mehmet Sait KİRAZOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİGaziantep 
İsmail TAMER ADALET VE KALKINMA PARTİSİKayseri 
Mehmet Habib SOLUK ADALET VE KALKINMA PARTİSİSivas 
Zemzem Gülender AÇANAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİŞanlıurfa 
Arife POLAT DÜZGÜN ADALET VE KALKINMA PARTİSİAnkara 
Ahmet KILIÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİBursa 
İffet POLAT ADALET VE KALKINMA PARTİSİİstanbul 
Osman Nuri GÜLAÇAR ADALET VE KALKINMA PARTİSİVan 
Bayram ÖZÇELİK ADALET VE KALKINMA PARTİSİBurdur 
Murat BAYBATUR ADALET VE KALKINMA PARTİSİManisa 
Tamer AKKAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİManisa 
Ahmet DEMİRCAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİSamsun 
Fuat KÖKTAŞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİSamsun 
Ceyda BÖLÜNMEZ ÇANKIRI ADALET VE KALKINMA PARTİSİİzmir 
Veysel EROĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİAfyonkarahisar 
Mehmet Ali CEVHERİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİŞanlıurfa 
Habibe ÖÇAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİKahramanmaraş 
Cemal BEKLE ADALET VE KALKINMA PARTİSİİzmir 
Necip NASIR ADALET VE KALKINMA PARTİSİİzmir 
Metin YAVUZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİAydın 
Zehra TAŞKESENLİOĞLU BAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİErzurum 
Rıza POSACI ADALET VE KALKINMA PARTİSİAydın 
Hasan TURAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİİstanbul 
Vildan YILMAZ GÜREL ADALET VE KALKINMA PARTİSİBursa 
Mehmet Cihat SEZAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİKahramanmaraş 
Serkan BAYRAM ADALET VE KALKINMA PARTİSİİstanbul 
Ahmet Berat ÇONKAR ADALET VE KALKINMA PARTİSİİstanbul 
Burhan ÇAKIR ADALET VE KALKINMA PARTİSİErzincan 
Emrullah İŞLER ADALET VE KALKINMA PARTİSİAnkara 
Fatma AKSAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİEdirne 
Belgin UYGUR ADALET VE KALKINMA PARTİSİBalıkesir 
Müslüm YÜKSEL ADALET VE KALKINMA PARTİSİGaziantep 
Sami ÇAKIR ADALET VE KALKINMA PARTİSİKocaeli 
Tahir AKYÜREK ADALET VE KALKINMA PARTİSİKonya 
Tamer DAĞLI ADALET VE KALKINMA PARTİSİAdana 
Yavuz ERGUN ADALET VE KALKINMA PARTİSİNiğde 
Metin GÜNDOĞDU ADALET VE KALKINMA PARTİSİOrdu 
Selim YAĞCI ADALET VE KALKINMA PARTİSİBilecik 
Osman Aşkın BAK ADALET VE KALKINMA PARTİSİRize 
Öznur ÇALIK ADALET VE KALKINMA PARTİSİMalatya 
Mustafa DEMİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİİstanbul 
Mücahit DURMUŞOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİOsmaniye 
Emine Sare AYDIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİİstanbul 
Orhan YEGİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİAnkara 
Çiğdem KONCAGÜL ADALET VE KALKINMA PARTİSİTekirdağ 
Serap YAŞAR ADALET VE KALKINMA PARTİSİİstanbul 
Tuba VURAL ÇOKAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİAntalya 
Sermin BALIK ADALET VE KALKINMA PARTİSİElazığ 
Canan KALSIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİİstanbul 
Abdullah Nejat KOÇER ADALET VE KALKINMA PARTİSİGaziantep 
Arzu AYDIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİBolu 
Yelda EROL GÖKCAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİMuğla 
Çiğdem ERDOĞAN ATABEK ADALET VE KALKINMA PARTİSİSakarya 
Asuman ERDOĞAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİAnkara 
Ahmet ARSLAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİKars 
Zeynep GÜL YILMAZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİMersin 
Bülent TÜFENKCİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİMalatya 
Sena Nur ÇELİK ADALET VE KALKINMA PARTİSİAntalya

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Öğretici: Öğretmenlerin Ücretleri Yoksulluk Sınırının Üzerine ÇıkarılmalıdırÖnceki Haber

Öğretici: Öğretmenlerin Ücretleri Yoksul...

Türkiye Ekonomisinde Haftalık Gelişmeler ve Genel GörünümSonraki Haber

Türkiye Ekonomisinde Haftalık Gelişmeler...

Yorum Yazın

2023 Yılı Erasmus+ Programı Merkezi Proje Fırsatları
MEB, Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Verecek
İşte 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kitabı Listesi
Aile okulu projesiyle 40 bin muhtara eğitim verildi
BİLSEM Sınavlarında her oturuma ücret ödenmemesini idare mahkemesi iptal etti
Öğretmenlerin yüzde 30 zamlı ek ders ücretleri belli oldu
Bilsem Öğrencilerimiz İçin Uzay Kampı Başlıyor
Evde veya hastane sınıfında eğitim hizmeti sunan tüm öğretmenlere başarı belgesi verilecek
81 İlde İhtiyaç Duyulan Her Hastaneye Hastane Sınıfı Kurulacak
Nükleer Enerji Alanında Tematik Lise Kurulacak
TEKNOFEST 2023 Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması Ön Değerlendirme Raporu Sonuçları Açıklanmıştır!
TEKNOFEST 2023 Eğitim Teknolojileri Yarışması Ön Değerlendirme Rapor Sonuçları Açıklandı!
TEKNOFEST 2023 Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması Ön Tasarım Rapor Sonuçları Açıklandı!
TEKNOFEST 2023 Savaşan İHA Yarışması Ön Tasarım Rapor Sonuçları Açıklandı!
Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Zirvesi
Ulusal ve Uluslararası Proje Hazırlama Öğretmen Rehber Kitabı
Emeklilik ve Sosyal Güvenlik: Temel Vazgeçilmez Bir İnsan Hakkıdır
İlksan Kanser Sağlık Destek Yardımı 2023 Yılı Sigorta İhalesi Yapıldı
MEB’e Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı ile Şube Müdürlüğü Sınavı Talebimizi ilettik
Ukraynalı İstiklal Marşı'ını CİMER'e şikayet etti haberi yalan çıktı