Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, 657 sayılı Kanun’un 48. maddesi ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI (2022/01)


SINAV TAKVİMİ 

 

Başvuru Başlangıç Tarihi 22.06.2022
Son Başvuru Tarihi 06.07.2022 (mesai bitimine kadar)
Ön Değerlendirme İlan Tarihi 19.07.2022
Giriş Sınavı Tarihi 22.07.2022
Sonuç Açıklama Tarihi 26.07.2022
Başvuru Başvurular; ilanda belirtilen birimlere (Fakülte Dekanlıklarına), şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.


GENEL ŞARTLAR:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak gerekmektedir.
2- ALES’ten en az 70 puan almış olmak gerekli olup, merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3- Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir
puana sahip olma şartı aranır.
4- ALES puanının geçerlilik süresi sonuç açıklama tarihi itibariyle 5 yıldır.
5- Öğretim Görevlisi kadrosuna yapılacak başvurularda;
* Adayların lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü ya da ilan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü adayın tercihine göre kullanılacaktır.
* Alan türü değişen programlardan mezun olanların başvurularında, beyan etmeleri durumunda lisans eğitimine başladıkları ALES puan türü dikkate alınacaktır.
* Özel yetenekle öğrenci alan programlar ile yabancı dil puanı ile öğrenci alan programlara başvurularda ALES puan türlerinden en yüksek olanı değerlendirmeye alınacaktır.

Araştırma Görevlisi kadrosuna yapılacak başvurularda;
* İlan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır.
* Alan türü değişen programlardan mezun olanların başvurularında, beyan etmeleri durumunda lisans eğitimine başladıkları ALES puan türü dikkate alınacaktır.
* Özel yetenekle öğrenci alan programlar ile yabancı dil puanı ile öğrenci alan programlara başvurularda, ALES puan türlerinden en yüksek olanı değerlendirmeye alınacaktır.
6- Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:
* Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
* Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.
* Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
* Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlükse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
* Transkriptte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi beşlikse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
7- Araştırma Görevlisi kadroları 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi kapsamında ilan edilmiş olup,
* Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için, giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

MUAFİYET:
* Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek
yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanıyla doğrudan ilgili lisans mezuniyeti bulunmayan alanlardaki programların
öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar ile meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki
uygulamalı dersleri vermek üzere istihdam edilecek öğretim görevlisi kadrosuna atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı
kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:
1- Başvuru Dilekçesi (https://pdb.alanya.edu.tr adresindeki "Akademik Kadro İşlemleri-Akademik Yükseltme/Atama Formları" sekmesinde yer alan başvuru formu)
2- Fotoğraf (2 adet)
3- Özgeçmiş
4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Ön Yüz)
5- ALES Sonuç Belgesi
6- Yabancı Dil Sonuç Belgesi
7- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (e-Devlet kapısı üzerinden alınan, lisans ve/veya tezli yüksek lisans ve/veya doktora mezuniyet belgesi başvuru sırasında kabul edilmekte olup, atama aşamasında ise mutlaka aslı ya da ıslak imzalı ve mühürlü olarak onaylı suretleri bulunmalıdır. (Ayrıca yurt dışından alınmış diplomalar için, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin kabul edildiğini gösteren belge eklenmelidir.)
8- Lisans Transkripti (Aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı veya karekodlu transkript belgesi. Transkript belgesinde her iki not ortalaması bulunan adayların 100’lük sisteme göre mezun olduklarını belgelemeleri gerekmektedir. Aksi takdirde lisans not ortalamasının 100’lük sisteme göre eşdeğerliği Yönetmelik uyarınca yapılacaktır.)
9- Tecrübe Belgeleri (İlan özel şartlarında tecrübe şartı bulunması halinde, çalışılan iş yerlerinden alınacak; çalışılan alanları, unvanları ve görev yapılan tarihleri gösterir imzalı belge ile SGK hizmet dökümü eklenmesi gerekmektedir. Kamuda çalışmış olanlar ile daha önce çalışıp ayrılanlar için ise ilgili kurumdan alınan onaylı hizmet belgesi ya da e-Devlet kapısı üzerinden alınan HİTAP hizmet belgesi ayrıca eklenmesi gerekmektedir.)
10- İlan özel şartlarında belirtilen diğer belge ve sertifikalar
11- Askerlik Durum Belgesi (Terhis, tecilli veya muaf olduğu gösteren askerlik durum belgesi)
12- Adli sicil kaydına ilişkin e-Devlet kapısı üzerinden alınan belge
13- Öğrenci Belgesi (Araştırma Görevlisi kadroları için)
14- KVK Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni ile KVK Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni onaylı formları (https://pdb.alanya.edu.tr adresindeki “Formlar-KVK Formları” sekmesinde yer almaktadır.)

AÇIKLAMALAR:
* Atanmaya hak kazanıldığında istenilen belgelerin, Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılmak suretiyle mühürlenerek onaylanması veya noter tarafından onaylı olması gereklidir. Onaysız belgeler geçersiz kabul edilir.
* Üniversite, ilanın sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
* Adayların istenen şartları taşımadığı, belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
* İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.
* Adaylar ilanda belirtilen kadrolardan sadece birine başvuruda bulunabilir. 


ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADRO İLANI

İLAN NO BİRİM BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI /
PROGRAM
KADRO UNVANI KADRO SAYISI DERECE ALES PUANI YAB. DİL
PUANI
SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI İNTERNET ADRESİ İLAN ÖZEL ŞARTLARI
1 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Periodontoloji Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) 1 5 Muaf 50 https://dhf.alanya.edu.tr/ Diş Hekimliği Fakültesi Lisans Mezunu Olmak. Doktorasını veya Uzmanlığını İlgili Alanda Almış Olmak.
2 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Diş Hastalıkları ve Tedavisi Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) 1 5 Muaf 50 https://dhf.alanya.edu.tr/ Diş Hekimliği Fakültesi Lisans Mezunu Olmak. Doktorasını veya Uzmanlığını İlgili Alanda Almış Olmak.
3 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Protetik Diş Tedavisi Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) 1 5 Muaf 50 https://dhf.alanya.edu.tr/ Diş Hekimliği Fakültesi Lisans Mezunu Olmak. Doktorasını veya Uzmanlığını İlgili Alanda Almış Olmak. Lisans Mezuniyetinden Sonra Alanında 5 Yıl Deneyime Sahip Olmak.


ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADRO İLANI
 

İLAN NO BİRİM BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI KADRO UNVANI KADRO SAYISI DERECE ALES PUANI YAB. DİL PUANI SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI İNTERNET ADRESİ İLAN ÖZEL ŞARTLARI
1 Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Araştırma Görevlisi 1 7 70 50 https://muhendislik.alanya.edu.tr Endüstri Mühendisliği Lisans Mezunu Olmak. Endüstri Mühendisliği Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak.
2 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Uluslararası Ticaret Araştırma Görevlisi 1 7 70 50 https://iisbf.alanya.edu.tr/ Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finans, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik veya Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Uluslararası
Ticaret Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak.
3 Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler
Eğitimi
Türkçe Eğitimi Araştırma Görevlisi 1 7 70 50 https://egitim.alanya.edu.tr/ Türkçe Öğretmenliği veya Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Lisans Mezunu Olmak. Türkçe Eğitimi
Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI (2022/01)

2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında, Üniversitemiz çeşitli birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinin ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR:
1- İlgililerin 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir.
2- Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3- “Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri”ne uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
4- Profesör ve Doçent kadrosuna başvurular, ilanın yayımlandığı tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular ise ilana çıkılan kadro birime şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır.
5- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 38 inci maddesi uyarınca belirlenen % 20'lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
6- Adayların istenen şartları taşımadığı veya belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
7- İdare gerekli gördüğü takdirde "ilanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.
8- Profesör kadrosundakiler doçent kadrosuna, doçent unvanındakiler ise doktor öğretim üyesi kadrosuna başvuramazlar.

PROFESÖR KADROSUNA BAŞVURACAK ADAYLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER:
• İlan Metni,
• Başvuru dilekçesi (https://pdb.alanya.edu.tr adresindeki "Akademik Kadro İşlemleri-Akademik Yükseltme/Atama Formları" sekmesinde bulunan
başvuru formu),
• Fotoğraf (2 Adet),
• Özgeçmiş ve Yayın Listesi,
• Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu (https://pdb.alanya.edu.tr adresindeki "Akademik Kadro İşlemleri" sekmesinden temin edilecektir.)
• Çalışma Belgesi (Üniversite ya da alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma kuruluşunda en az 2 (iki) yıl süre ile fiilen çalıştığına ilişkin belge)
• Yabancı Dil Sonuç/Yeterlilik Belgesi
• Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Ön Yüz),
• Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık/Sanatta Yeterlilik, Doçentlik Belgeleri (e-Devlet kapısı üzerinden alınan, lisans ve/veya tezli yüksek lisans ve/veya doktora mezuniyet belgesi başvuru sırasında kabul edilmekte olup, atama aşamasında ise mutlaka aslı ya da ıslak imzalı ve mühürlü olarak onaylı suretleri bulunmalıdır.)
• Yabancı ülkelerde alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca/Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylandığına dair belgeler
• Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar (kurum içinden başvuranlar hariç) ile ayrılmış olanlar için e-Devlet kapısı üzerinden alınan barkodlu HİTAP hizmet belgesi ya da ilgili kamu kurumundan alınan ıslak imzalı veya elektronik imzalı hizmet belgesi.)
• SGK Hizmet Dökümü (Halen bir kamu kurumu haricinde çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için)
• Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet kapısı üzerinden veya askerlik şubesinden alınan; terhis, tecilli veya muaf olduğu gösterir belge)
• Adli sicil kaydına ilişkin e-Devlet kapısı üzerinden alınan belge
• KVK Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni ile KVK Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Aydınlatma Metni onaylı formları (https://pdb.alanya.edu.tr adresindeki “Formlar-KVK Formları” sekmesinde yer almaktadır.)
• Başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve doçentlik sonrası yaptığı bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeler ile başvuracak adaylar için gerekli tüm belgelerden oluşmak üzere; 1 (bir) adet fiziki dosya ile içeriğinin PDF formatında hazırlandığı 6 (altı) adet salt okunur CD/DVD veya Taşınabilir Belleğin, aşağıda belirtilen Not-1 ve Not-2 çerçevesinde teslim edilmesi gerekmektedir.
* Not-1: Yukarıda belirtilen tüm belgelerin, 1 (bir) takım dosya içerisinde fiziki olarak hazırlanması, ayrıca CD/DVD veya Taşınabilir Belleğin
içerisine (ıslak imza gereken yerlerin imzalanarak taratılması şartıyla) yüklenmesi ve belirtilen belgelerin eksiksiz ve istenilen şekilde teslim edilmesi önem arz etmektedir.
* Not-2: Yayın dosyası ile CD/DVD veya Taşınabilir Belleğin yer alan yayınların, akademik değerlendirme puan bildirim formunda yer alan maddelere göre numaralandırılarak hazırlanması gerekmektedir.

DOÇENT KADROSUNA BAŞVURACAK ADAYLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER:
• İlan Metni,
• Başvuru dilekçesi (https://pdb.alanya.edu.tr adresindeki "Akademik Kadro İşlemleri-Akademik Yükseltme/Atama Formları" sekmesinde bulunan
başvuru formu),
• Fotoğraf (2 Adet),
• Özgeçmiş ve Yayın Listesi,
• Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu (https://pdb.alanya.edu.tr adresindeki "Akademik Kadro İşlemleri" sekmesinden temin edilecektir.)
• Yabancı Dil Sonuç/Yeterlilik Belgesi
• Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Ön Yüz),
• Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık/Sanatta Yeterlilik, Doçentlik Belgeleri (e-Devlet kapısı üzerinden alınan, lisans ve/veya tezli yüksek
lisans ve/veya doktora mezuniyet belgesi başvuru sırasında kabul edilmekte olup, atama aşamasında ise mutlaka aslı ya da ıslak imzalı ve mühürlü olarak onaylı suretleri bulunmalıdır.)
• Yabancı ülkelerde alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca/Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylandığına dair belgeler
• Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar (kurum içinden başvuranlar hariç) ile ayrılmış olanlar için e-Devlet kapısı üzerinden alınan barkodlu HİTAP hizmet belgesi ya da ilgili kamu kurumundan alınan ıslak imzalı veya elektronik imzalı hizmet belgesi.)
• SGK Hizmet Dökümü (Halen bir kamu kurumu haricinde çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için)
• Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet kapısı üzerinden veya askerlik şubesinden alınan; terhis, tecilli veya muaf olduğu gösterir belge)
• Adli sicil kaydına ilişkin e-Devlet kapısı üzerinden alınan belge
• KVK Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni ile KVK Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Aydınlatma Metni onaylı
formları (https://pdb.alanya.edu.tr adresindeki “Formlar-KVK Formları” sekmesinde yer almaktadır.)
• Adayların özgeçmiş, öğrenime ilişkin belgeler ile doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren 1 (bir) adet fiziki dosya ile birlikte içeriğinin PDF formatında hazırlandığı 4 (dört) adet salt okunur CD/DVD veya Taşınabilir Bellek ile başvurmaları gerekmektedir. (Yayın dosyası ile CD/DVD veya Taşınabilir Belleğin yer alan yayınların, akademik değerlendirme puan bildirim formunda yer alan maddelere göre
numaralandırılarak hazırlanması gerekmektedir.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSUNA BAŞVURACAK ADAYLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER:
• İlan Metni,
• Başvuru dilekçesi (https://pdb.alanya.edu.tr adresindeki "Akademik Kadro İşlemleri-Akademik Yükseltme/Atama Formları" sekmesinde bulunan
başvuru formu),
• Fotoğraf (2 Adet),
• Özgeçmiş ve Yayın Listesi,
• Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu (https://pdb.alanya.edu.tr adresindeki " Akademik Kadro İşlemleri" sekmesinden temin
edilecektir.)
• Yabancı Dil Sonuç/Yeterlilik Belgesi
• Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Ön Yüz),
• Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık/Sanatta Yeterlilik Belgeleri (e-Devlet kapısı üzerinden alınan, lisans ve/veya tezli yüksek lisans ve/veya doktora mezuniyet belgesi başvuru sırasında kabul edilmekte olup, atama aşamasında ise mutlaka aslı ya da ıslak imzalı ve mühürlü olarak onaylı suretleri bulunmalıdır.)
• Yabancı ülkelerde alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca/Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylandığına dair belgeler
• Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar (kurum içinden başvuranlar hariç) ile ayrılmış olanlar için e-Devlet kapısı üzerinden alınan barkodlu HİTAP hizmet belgesi ya da ilgili kamu kurumundan alınan ıslak imzalı veya elektronik imzalı hizmet belgesi.)
• SGK Hizmet Dökümü (Halen bir kamu kurumu haricinde çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için)
• Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet kapısı üzerinden veya askerlik şubesinden alınan; terhis, tecilli veya muaf olduğu gösterir belge)
• Adli sicil kaydına ilişkin e-Devlet kapısı üzerinden alınan belge
• KVK Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni ile KVK Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni onaylı formları (https://pdb.alanya.edu.tr adresindeki “Formlar-KVK Formları” sekmesinde yer almaktadır.)
• Adayların özgeçmiş, öğrenime ilişkin belgeler ile bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren 1 (bir) adet fiziki dosya ile birlikte içeriğinin PDF formatında hazırlandığı 4 (dört) adet salt okunur CD/DVD veya Taşınabilir Bellek ile başvurmaları gerekmektedir. (Yayın dosyası ile CD/DVD veya Taşınabilir Belleğin yer alan yayınların, akademik değerlendirme puan bildirim formunda yer alan maddelere göre numaralandırılarak
hazırlanması gerekmektedir.

 

BAŞVURU TARİHLERİ
Başlangıç Tarihi 22.06.2022
Bitiş Tarihi 06.07.2022 (mesai bitimine kadar)

 

Davulga Belediye Başkanlığı Kadrolu İşçi alım ilanı Davulga Belediye Başkanlığı Kadrolu İşçi alım ilanı
İLAN NO BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI KADRO UNVANI KADRO SAYISI KADRO DERECESİ İLAN ŞARTLARI
1 Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Turizm Meslek Yüksekokulu Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri Turist Rehberliği Doktor Öğretim Üyesi 1 5 Turizm Rehberliği Lisans Mezunu Olmak. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik veya Turizm/Turist Rehberliği Alanında Doktora Yapmış Olmak. Kültürel Miras ve Yerel Halkın Turizme Yönelik Tutumu Üzerine Çalışma Yapmış Olmak.
2 Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Turizm Meslek Yüksekokulu Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri Turizm Animasyonu Doktor Öğretim Üyesi 1 3 Spor Bilimleri Alanında Doktora Yapmış Olmak. Halk Oyunları ve Zaman Yönetimi Konularında Çalışma Yapmış Olmak.
3 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Pedodonti Doçent 1 2 Doçentliğini İlgili Alanda Almış Olmak. İyon Salabilen Restoratif Materyaller ile İlgili Çalışma Yapmış Olmak.
4 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Periodontoloji Doçent 1 3 Doçentliğini İlgili Alanda Almış Olmak. Yara İyileşmesi ve Ağız Sağlığı ile İlişkili Yaşam Kalitesi Konularında Çalışmalar Yapmış Olmak.
5 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Periodontoloji* Doktor Öğretim Üyesi 1 4 Diş Hekimliği Fakültesi Lisans Mezunu Olmak. Doktorasını veya Uzmanlığını İlgili Alanda Almış Olmak. İlgili Alanda Çalışma Yapmış Olmak.
6 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ortodonti* Doktor Öğretim Üyesi 1 4 Diş Hekimliği Fakültesi Lisans Mezunu Olmak. Doktorasını veya Uzmanlığını İlgili Alanda Almış Olmak. İlgili Alanda Çalışma Yapmış Olmak.
7 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Diş Hastalıkları ve Tedavisi* Doktor Öğretim Üyesi 1 4 Diş Hekimliği Fakültesi Lisans Mezunu Olmak. Doktorasını veya Uzmanlığını İlgili Alanda Almış Olmak. İlgili Alanda Çalışma Yapmış Olmak.
8 Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Matematik Eğitimi Doçent 1 2 Doçentliğini Matematik Eğitimi Alanında Almış Olmak. Kültürel Zeka ve Erken Çocuklukta Dijital Etkinlikler Konularında Çalışmalar Yapmış Olmak.
9 Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi Doktor Öğretim Üyesi 1 5 Doktorasını İlgili Alanda Almış Olmak. Çok Programlı Okullarda Eğitim ve Okul Modellemesi Konularında Çalışma Yapmış Olmak.
10 Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türkçe Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi 1 4 Doktora Derecesini Türkçe Eğitimi Alanında Almış Olmak. Dil Politikası, Dilbilim, Söylev ve Söylem Çözümlemesi Üzerine Çalışma Yapmış Olmak.
11 Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Turizm ve Otel İşletmeciliği Doktor Öğretim Üyesi 1 4 Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Derecesini Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Alanında Almış Olmak. Turizm İşletmelerinde Kültürel Liderlik Konusunda Çalışma Yapmış Olmak.
12 Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon İşletme Yönetimi Doktor Öğretim Üyesi 1 4 Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Derecesini İşletme Alanında Almış Olmak. Çağdaş Maliyet Yaklaşımları ile İlgili Çalışma Yapmış Olmak.
13 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Yönetim ve Organizasyon Doktor Öğretim Üyesi 1 5 Doktora Derecesini İşletme Alanında Almış Olmak. Pro-Örgütsel Çalışan Davranışı ve Liderlik Konuları Üzerine Çalışma Yapmış Olmak.
14 Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Doçent 1 2 Doçentliğini Üretim ve Operasyon Yönetimi Alanında Almış Olmak. Teknoloji Yönetimi Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak.
15 Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Doktor Öğretim Üyesi 1 3 Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Derecesini İlgili Alanda Almış Olmak. Dağıtım Ağı Problemleri Üzerine Çalışmalar Yapmış Olmak.
16 Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği Doçent 1 1 İlgili Alanda Doçentliğini Almış Olmak. İngilizce Ders Verme Yeterliliğine Sahip Olmak. Kompozit Malzemeler Üzerine Çalışmalar Yapmış Olmak.
17 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 1 Hematoloji Bilim Dalında Yandal Uzmanlığını ve Doçentliğini Almış Olmak. Erişkin Lenfoma Hastaları Üzerine Çalışma Yapmış Olmak.
18 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 1 Tıbbi Onkoloji Bilim Dalında Yan Dal Uzmanlığını ve Doçentliğini Almış Olmak. Onkoloji Hastalarında Covid-19 ile İlgili Çalışma Yapmış Olmak.
19 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 2 Neonatoloji Bilim Dalında Yandal Uzmanlığını ve Doçentliğini Almış Olmak. İlgili Alanda Çalışmalar Yapmış Olmak.
20 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Doçent 1 1 Doçentliğini İlgili Alanda Almış Olmak. İşitme Kaybı Üzerine Çalışmalar Yapmış Olmak.
21 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 1 Doçentliğini İlgili Alanda Almış Olmak. Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Klinik Eğitimi (Tüp Bebek) Sertifikasına Sahip Olmak. Ovaryan Follikül Gelişiminde Recombinant Activin-A ile İlgili Çalışma Yapmış Olmak.


* Diş Hastalıkları ve Tedavisi, Ortodonti ve Periodontoloji Anabilim Dalları “Doktor Öğretim Üyesi” kadroları, Üniversitemiz Yönetim Kurulu Kararı gereği öğretim üyesi temininde güçlük çekilmesi nedeniyle Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri’nden muaf tutulacaktır.