Adıyaman Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi, Öğretim Üyesi alım ilanı

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi, Öğretim Üyesi alım ilanı
Abone ol
Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrolarına Müracaat Edecek Adaylardan istenilen belgeler

1-Öğretim Elemanı Başvuru Formu ( https://pdb.adiyaman.edu.tr/tr/dokumanlar adresinde mevcuttur.)
2-Özgeçmiş.
3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi.
4-Lisans/Lisansüstü diploma fotokopileri.
5-Lisans/Lisansüstü Transkript Belgelerinin fotokopileri.
6-Yabancı ülkelerin yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının Yükseköğretim Kurulunca denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi.
7-Ales Sınav Sonuç Belgesi.
8-Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (Meslek Yüksekokulları Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuran adaylar hariç)
9-Lisansüstü eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi (Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuran adaylar için)
10-Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet fotoğraf
11-Adli sicil kaydı belgesi
12-Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
13-Hizmet Belgesi (Kamu kurumunda çalışmakta olanlar ve ayrılmış olanlar getireceklerdir)
SINAV TAKVİMİ
İlk Başvuru Tarihi :30.12.2022
Son Başvuru Tarihi :13.01.2023
Ön Değerlendirme Tarihi :19.01.2023
Sınav Tarihi :24.01.2023
Sonuç Açıklama Tarihi :27.01.2023
Başvuru Şekli : Şahsen veya Posta yolu ile.
Sonuçların ilan edileceği internet Adresi: https://adiyaman.edu.tr/#
NOT: Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine başvuru yapılabilecek olup iki veya daha fazla kadroya yapılan başvurular, son başvuru tarihinden sonra Üniversitemize ulaşan başvurular ve istenen evrakları eksik olarak gönderen adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir. İdare uygun gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal edebilir.

SIRA NOBİRİMBÖLÜMANABİLİM DALI/PROGRAMIÜNVANDERECEADETBAŞVURU YERİÖZEL ŞARTLAR
1Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriAnatomiArş. Gör.51Tıp Fakültesi DekanlığıTıp anatomi yüksek lisans mezunu olmak ve aynı alanda doktora yapıyor olmak.
2Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriBiyoistatistik ve Tıp BilişimiArş. Gör.51Tıp Fakültesi Dekanlığıİstatistik   bölümü   lisans   mezunu   olmak.   Biyoistatistik
alanında  yüksek  lisans  yapmış  ve  aynı  alanda  doktora yapıyor olmak.
3Kahta Meslek YüksekokuluSeyahat Turizm ve Eğlence HizmetleriTurizm ve Seyahat HizmetleriÖğr. Gör. (Ders Verecek)41Kahta Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü
Turizm İşletmeciliği  Lisans  mezunu olmak.  Yönetim ve Organizasyon   Anabilim   dalında   tezli   Yüksek   Lisans mezunu olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az beş yıl
ders verme deneyimi bulunmak.
4Kahta Meslek YüksekokuluSeyahat Turizm ve Eğlence HizmetleriTurizm ve Seyahat HizmetleriÖğr. Gör. (Ders Verecek)51Kahta Meslek
Yüksekokulu Müdürlüğü
Turizm  İşletmeciliği  ve  Otelcilik  Lisans,  aynı  alanda Yüksek   Lisans   mezunu   olmak.   Yöresel   Yemeklerin
menülerde  kullanımı  ve  Nemrut  Dağı  milli  park  turizmi konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
5Kahta Meslek YüksekokuluFinans Bankacılık ve SigortacılıkBankacılık ve SigortacılıkÖğr. Gör. (Ders Verecek)51Kahta Meslek
Yüksekokulu Müdürlüğü
İşletme   alanında   tezli   Yüksek   Lisans   yapmış   olmak. Belgelendirmek   kaydıyla;   en   az   üç   yıl   bankacılık
tecrübesine sahip olmak ve Yükseköğretim kurumlarında en az bir yıl ders vermiş olmak.
6Güzel Sanatlar FakültesiResimResimÖğr. Gör. (Ders Verecek)51Güzel Sanatlar Fakültesi DekanlığıResim İş Eğitimi Lisans, Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anabilim  dalında  Yüksek  Lisans  mezunu  olmak.  Milli Mücadele  temalı  resimler  hakkında  çalışmaları  olmak. Belgelemek  kaydıyla  Yükseköğretim Kurumlarında  ders
verme deneyimi olmak.
7Gölbaşı Meslek YüksekokuluYönetim ve OrganizasyonYerel YönetimlerÖğr. Gör. (Ders Verecek)51Gölbaşı Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü
Uluslararası  Ticaret  Lisans  mezunu  olmak.  Uluslararası Ticaret  Anabilim  dalında  tezli  Yüksek  Lisans  yapmış olmak.        Belgelemek        kaydıyla        Yükseköğretim
kurumlarında en az bir yıl ders verme deneyimi bulunmak.

GENEL ŞARTLAR
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
UNVAN ŞARTLARI
1) Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı kanunun 50/d maddesine göre atama yapılacaktır.
2) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
MUAFİYET
1 ) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2 ) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ve “Adıyaman Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma İlkeleri Yönergesi” hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır).
BAŞVURU SÜRECİ: Başvuru şartları için “Adıyaman Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma İlkeleri Yönergesi” 16. Maddesi hükümleri geçerlidir. Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır. Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na, diğer adayların ilgili birimlere; Şahsen başvurmaları gerekmektedir.
1-Profesör kadrosuna müracaat edeceklerin: Dilekçeleri ekinde; özgeçmiş, doçentlik belgesinin sureti, Öğretim üyesi başvuru puanlama tablosu (https://pdb.adiyaman.edu.tr/tr/dokumanlar) ve bilimsel çalışmalarının tamamını kapsayacak şekilde içeren dosyalarını (pdf formatında) 7 adet CD ve taşınabilir bellek; ayrıca 1 adet basılı dosya ile başvurmaları gerekmektedir.
2- Doçent kadrosuna müracaat edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmiş, doçentlik belgesinin sureti, bilimsel çalışmalarının tamamını kapsayacak şekilde içeren dosyalarını (pdf formatında) 5 adet CD ve taşınabilir bellek; ayrıca 1 adet basılı dosya başvurmaları gerekmektedir.
3- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna müracaat edeceklerin: Dilekçeleri ekinde, özgeçmiş, Öğretim üyesi başvuru puanlama tablosu (https://pdb.adiyaman.edu.tr/tr/dokumanlar) ve bilimsel çalışmalarının tamamını kapsayan dosyalarını (pdf formatında) 5 adet CD ve taşınabilir bellek; ayrıca 1 adet basılı dosya ile başvurmaları gerekmektedir. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Doçentler başvuramazlar.
4- Kadroya başvuruda bulunan adaylardan atanmaya hak kazananların atamaları, 16.03.2022 ve 03.08.2022 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararlarıyla Üniversitemize verilmiş olan atama izni kontenjanları dahilinde yapılacak olup, atama izni kontenjanını aşan hiçbir atama yapılamayacaktır.
5- İdare uygun gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal edebilir.

SIRA NOBİRİMBÖLÜMANABİLİM DALIUNVANDERECEADETİLAN ŞARTI
2022-79Eğitim FakültesiEğitim BilimleriEğitim Programları
ve Öğretim
Prof. Dr.11İlgili  alanda  Doçent  unvanı  almış  olmak.  Meşrutiyet  Dönemi
Gizli Müfredatı ile ilgili bilimsel çalışma yapmış olmak.
2022-80Fen Edebiyat FakültesiBiyolojiEkoloji ve Çevre BiyolojisiProf. Dr.11Biyoloji alanında Doçent unvanı almış olmak. Omurgasız model
organizmalarda pestisitler ve ağır metallerin etkileri konusunda çalışmaları olmak.
2022-81İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu YönetimiSiyaset ve Sosyal BilimlerProf. Dr.11Siyasal Hayat ve Kurumlar alanında Doçent unvanı almış olmak. Kimlik, sosyal sermaye, güven ve kaynaşma alanında bilimsel
çalışmalar yapmış olmak.
2022-82Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriTıbbi BiyolojiProf. Dr.11Tıbbi Biyoloji alanında Doçent unvanı almış olmak. Sitogenetik ve floresan in situ hibridizasyon konularında çalışmaları olmak.
2022-83Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriNörolojiProf. Dr.11İlgili alanda Doçent unvanı almış olmak. Distal Sinir iletimi ve multiple skleroz konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
2022-84Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriKardiyolojiProf. Dr.11İlgili alanda Doçent unvanı almış olmak. Koroner yavaş akımda ventrikol  fonksiyonları,  elektrokardiyografik  parametreler  ve inflamatuar  marekerlar  ile  ilgili  bilimsel  çalışmalar  yapmış
olmak.
2022-85Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriPlastik, Estetik ve
Rekonstrüktif Cerrahi
Prof. Dr.11İlgili     alanda     Doçent     unvanı     almış     olmak.     El-yüz
rekonstrüksiyonu,   yanık   ve   konjenital   hastalıklar   ile   ilgili deneyim ve bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
2022-86Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç Hastalıkları (Nefroloji)Prof. Dr.11Tıp Fakültesi mezunu olmak.  Nefroloji alanında tıpta uzmanlık yapmış olmak. İlgili alanda Doçent unvanı almış olmak.
2022-87Spor Bilimleri FakültesiBeden Eğitimi ve SporBeden Eğitimi ve SporDoç. Dr.11Spor  Bilimleri  temel  alanında  doçent  unvanı  almış  olmak.  E- spor, sporda imgeleme ve dijital oyun bağımlılığı konularında
çalışmaları olmak.
2022-88Eczacılık FakültesiEczacılık Meslek BilimleriFarmasötik KimyaDoç. Dr.31Eczacılık   Fakültesi   mezunu   olmak   ve   Farmasötik   Kimya alanında Doçent unvanı almış olmak. Karbonik anhidraz enzim
inhibitörleri ve aktivatörleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
2022-89Eğitim FakültesiTemel EğitimSınıf EğitimiDoç. Dr.11Türkçe  Eğitimi  alanında  Doçent  unvanı  almış  olmak.  Yazı
yazma   becerisinin   geliştirilmesi   ve   teknolojik   gelişmenin yazmaya etkisi üzerine çalışmaları olmak.
2022-90Eğitim FakültesiÖzel EğitimZihin Engelliler EğitimiDoç. Dr.11Rehberlik  ve  Psikolojik  Danışmanlık  alanında  Doçent  unvanı
almış olmak. Ruh sağlığı ve eğitim alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
2022-91Eğitim FakültesiMatematik ve Fen
Bilimleri Eğitmi
Matematik EğitimiDoç. Dr.21Doktora ve Doçentliğini Uygulamalı Matematik alanında almış
olmak. Matematik tarihi üzerine bilimsel çalışmaları olmak.
2022-92Fen Edebiyat FakültesiArkeolojiKlasik ArkeolojiDoç. Dr.21Klasik Arkeoloji dalında Doçent unvanı almış olmak, Adıyaman
bölgesinde arkeolojik kazı çalışmaları yapmış olmak.
2022-93Fen Edebiyat FakültesiMatematikUygulamalı MatematikDoç. Dr.11Matematik   alanında   Doçent   unvanı   almış   olmak.   “Fark Denklem”   ve   “Salgın   Hastalık   Fark   Sistem”   Modellerinin
davranışı üzerine matematiksel çalışmalar yapmış olmak.
2022-94Fen Edebiyat FakültesiMatematikCebir ve Sayılar TeorisiDoç. Dr.21Matematik  alanında  Doçent  unvanı  almış  olmak.  Cebir  ve
Sayılar   Teorisi   alanında   yakınlık   cebirsel   yapılar   ile   ilgili bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
2022-95Fen Edebiyat FakültesiSosyolojiUygulamalı
Sosyoloji
Doç. Dr.11Toplumsal    hareketler,    siyasi    partiler    ve    terör    örgütleri
konularında çalışmaları olmak.
2022-96Gölbaşı Meslek YüksekokuluElektrik ve EnerjiElektrik Enerjisi
Üretim, İletim ve Dağıtım
Doç. Dr.31Fizik    alanında    Doçent    unvanı    almış    olmak.    Manyetik
malzemeler  ve  Li-ion  pilleri  konularında  bilimsel  çalışmalar yapmış olmak.
2022-97Mühendislik FakültesiÇevre MühendisliğiÇevre TeknolojileriDoç. Dr.21Alanında  Doçent  unvanı  almış  olmak.     Anaerobik  arıtma, biyogaz     üretim     teknolojileri     ve     çevre     sistemlerinin
modellenmesi üzerine çalışmaları olmak.
2022-98Sağlık Bilimleri FakültesiEbelikEbelikDoç. Dr.31Çocuk  Sağlığı  ve  Hastalıkları  Hemşireliği  alanında  doçentlik unvanı  almış  olmak.  Çocuklarda  tamamlayıcı  ve  destekleyici
bakım uygulamaları ile ilgili araştırmalar yapmış olmak
2022-99Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluTıbbi Hizmetler ve TekniklerPatoloji Laboratuvar TeknikleriDoç. Dr.21Tıbbi   Biyokimya   alanında   Doçent   unvanı   almış   olmak. Kemoterapötik ilaçların yan etkilerine karşı antioksidan ilaçların
koruyucu etkileri konusunda bilimsel çalışmaları olmak.
2022-100Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluMülkiyet Koruma ve GüvenlikÖzel Güvenlik ve KorumaDoç. Dr.21Kamu  Yönetimi  bilim  dalında  Doçent  unvanı  almış  olmak.
Güvenlik  Stratejileri  ve  Yönetimi  alanında  Doktora  yapmış olmak.
2022-101Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluKimya ve Kimyasal İşleme
Teknolojileri
Kimya TeknolojisiDoç. Dr.11Kimya Bilim alanında Doçent unvanı almış olmak.   Hayvan ve Bitki  Metabolizmasında  Enzim  Aktiviteleri,  Yağ  Asitleri  ve
Elementler analizleri konularında çalışmaları olmak.
2022-102Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluKimya ve Kimyasal İşleme
Teknolojileri
Kimya TeknolojisiDoç. Dr.21Kimya Bilim alanında Doçent unvanı almış olmak. Çözünebilir çevre duyarlı polimerler, polimerik ve metal partiküller üzerine
çalışmalar yapmış olmak.
2022-103Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriGenel Cerrahi (Cerrahi Onkoloji)Doç. Dr.11Tıp Fakültesi mezunu olmak.  Cerrahi Onkoloji alanında Doçent
unvanı   almış   olmak.   HIPEK   tedavisi   ile   ilgili   deneysel çalışmalar yapmış olmak.
2022-104Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriGenel CerrahiDoç. Dr.11Tıp Fakültesi  mezunu olmak.   Genel Cerrahi alanında Doçent
unvanı   almış   olmak.   Kolon   Anastomoz   iyileşmesi   üzerine deneysel çalışmalar yapmış olmak.
2022-105Tıp FakültesiDahili Tıp
Bilimleri
DermatolojiDoç. Dr.11Tıp  Fakültesi  mezunu  olmak.    Deri  ve  Zührevi  Hastalıklar
alanında Doçent unvanı almış olmak.
2022-106Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriAnesteziyoloji ve ReanimasyonDoç. Dr.11Tıp Fakültesi mezunu olmak.   Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında    Doçent     unvanı    almış    olmak.         Quercetin'in Hepatotoksisitede  Koruyucu  ve  Terapötik  Etkisi  konusunda
bilimsel çalışması olmak.
2022-107Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriKardiyolojiDoç. Dr.11Tıp Fakültesi mezunu olmak.  İlgili alanda Doçent unvanı almış
olmak.  Koroner  arter  hastalarında  Elabela  seviyesi  ile  ilgili bilimsel çalışma yapmış olmak.
2022-108Tıp FakültesiTemel Tıp
Bilimleri
Tıbbi BiyokimyaDoç. Dr.11Tıp Fakültesi mezunu olmak.  Tıbbi Biyokimya alanında Doçent
unvanı almış olmak.
2022-109Tıp FakültesiDahili Tıp
Bilimleri
İç Hastalıkları
(Gastroenteroloji)
Doç. Dr.11Tıp Fakültesi mezunu olmak.  Gastroenteroloji alanında Doçent
unvanı almış olmak.
2022-110Spor Bilimleri FakültesiBeden Eğitimi ve SporBeden Eğitimi ve SporDr. Öğr. Üyesi11Beden   eğitimi   ve   spor   alanında   doktora   yapmış   olmak, yüzücülerde  reaksiyon  zamanı,  zihinsel  dayanıklılık  ve  zeka
alanında çalışmalar yapmış olmak.
2022-111Spor Bilimleri FakültesiAntrenörlük EğitimiAntrenörlük EğitimiDr. Öğr. Üyesi11Beden   eğitimi   ve   spor   alanında   doktora   yapmış   olmak. Üniversite öğrencilerinde besin seçimi, yeme davranışı ve beden
imajı üzerine çalışmaları olmak.
2022-112Devlet KonservatuvarıMüzikolojiMüzikolojiDr. Öğr.
Üyesi
11Güzel Sanatlar Eğitimi anabilim dalında doktora yapmış olmak.
Bağlama metotları üzerine çalışmaları olmak.
2022-113Devlet KonservatuvarıMüzikolojiMüzikolojiDr. Öğr.
Üyesi
11Müzik ve Sahne Sanatları bilim dalında doktora yapmış olmak.
Müzikte kadın konulu çalışmalar yapmış olmak.
2022-114Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerEndodontiDr. Öğr.
Üyesi
11İlgili alanda uzmanlık yapmış olmak
2022-115Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerOrtodontiDr. Öğr.
Üyesi
11İlgili alanda uzmanlık yapmış olmak
2022-116Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerProtetik Diş TedavisiDr. Öğr.
Üyesi
11İlgili alanda uzmanlık yapmış olmak
2022-117Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerAğız Diş ve Çene RadyolojisiDr. Öğr. Üyesi11Ağız Diş ve Çene Radyolojisi alanında uzmanlık yapmış olmak. Fibröz displazi ve çenelerin nadir tümörlerinden ewing sarkom
konularında bilimsel çalışma yapmış olmak.
2022-118Eczacılık FakültesiTemel Eczacılık BilimleriBiyokimyaDr. Öğr. Üyesi11Eczacılık Biyokimya Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak. Kekeme,   dikkat   eksikliği   olan   hastalar   ve         Moleküler
modelleme konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
2022-119Eczacılık FakültesiEczacılık Meslek
Bilimleri
FarmakognoziDr. Öğr.
Üyesi
11Eczacılık  Fakültesi  mezunu  olmak.  Farmakognozi  Anabilim-
Fitoterapi Bilim Dalında Doktora yapmış olmak.
2022-120Eğitim FakültesiTemel EğitimOkul Öncesi EğitimiDr. Öğr. Üyesi11Okul Öncesi  Öğretmenliği lisans  mezunu olmak.  Aynı alanda doktora yapmış olmak. Okul öncesi dönemde sosyal duygusal beceriler   ve   öğretmen   eğitiminde   koçluk   üzerine   bilimsel
çalışmaları olmak.
2022-121Eğitim FakültesiTürkçe ve Sosyal Bilimler EğitimiTürkçe EğitimiDr. Öğr. Üyesi11Türkçe eğitimi alanında lisans, yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.  Türkçenin  yabancı  dil  olarak  öğretiminde  ve  diğer alanlarda   derlem   temelli   söz   varlığı   konularında   bilimsel
çalışmaları olmak.
2022-122Eğitim FakültesiEğitim BilimleriEğitimde Ölçme ve DeğerlendirmeDr. Öğr. Üyesi11Eğitimde  Ölçme  ve  Değerlendirme  alanında  Doktora  yapmış olmak.  İstatistiksel  güç  analizi  konusunda  bilimsel  çalışmalar
yapmış olmak.
2022-123Fen Edebiyat Fakültesiİngiliz Dili ve Edebiyatıİngiliz Dil BilimiDr. Öğr. Üyesi11İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olmak. Yüksek Lisans ve   doktorasını   İngiliz   Dili   ve   Edebiyatı’ndan   tamamlamış olmak.   Modern   İngiliz   şiiri,   Modern   Amerikan   şiiri,   ve
Karşılaştırmalı Edebiyat konularında çalışmaları olmak.
2022-124Fen Edebiyat FakültesiMatematikUygulamalı MatematikDr. Öğr. Üyesi11Matematik anabilim dalında Doktora yapmış olmak.  Doğrusal
olmayan  evrim  denklemlerinin  parabolik  metod  ile  nümerik- dalgalanma hareketleri üzerine çalışmaları olmak.
2022-125Fen Edebiyat FakültesiSosyolojiGenel Sosyoloji ve MetodolojiDr. Öğr. Üyesi11Sosyoloji alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora mezunu olmak. Din ve Kürtaja yönelik tutum ile Aile İçi Şiddet hakkında
bilimsel çalışmaları olmak.
2022-126Fen Edebiyat FakültesiSosyolojiToplumsal Yapı ve
Değişme
Dr. Öğr.
Üyesi
11Sosyoloji alanında doktora yapmış olmak. Pandemi ve popülizm
üzerine çalışmaları olmak.
2022-127Fen Edebiyat FakültesiMatematikGeometriDr. Öğr. Üyesi11Matematik anabilim dalında doktora yapmış  olmak.   Riemann geometride  konform  dönüşümler  üzerine  bilimsel  çalışmaları
olmak.
2022-128Gölbaşı Meslek YüksekokuluYönetim ve OrganizasyonYerel YönetimlerDr. Öğr. Üyesi11Yönetim  ve  Organizasyon  alanında  Doktora  yapmış  olmak. Kobilerde İnovasyon ve Devlet desteği ilişkisi hakkında bilimsel
çalışma yapmış olmak.
2022-129Güzel Sanatlar FakültesiResimResimDr. Öğr. Üyesi11Güzel  Sanatlar  Fakültesi  Resim  Bölümü  Lisans  ve  Sanatta
Yeterlik  mezunu  olmak.  Bireyin  Ekolojisi  ve  Baskı  alanında çalışmalar yapmış olmak.
2022-130İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİktisatİktisat TarihiDr. Öğr. Üyesi11Lisans,  Yüksek  Lisans  ve  Doktora  eğitimini  İktisat  alanında yapmış    olmak.    İktisadi    büyüme,    kalkınma    iktisadı    ve
davranışsal iktisat alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
2022-131İslami İlimler FakültesiTemel İslam Bilimleriİslam HukukuDr. Öğr. Üyesi11İlahiyat  Fakültesi  Lisans  mezunu  olmak  ve  İslam  Hukuku alanında   Doktora   yapmış   olmak.   İbrahim   en-Nehai   fıkhı
konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
2022-132Mühendislik Fakültesiİnşaat MühendisliğiHidrolikDr. Öğr. Üyesi11İnşaat  mühendisliği  Lisans  mezunu  olmak,  hidrolik  anabilim
dalında  yüksek  lisans  ve doktora yapmış olmak. Düşük akım, kuraklık ve iklim modelleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
2022-133Mühendislik FakültesiElektrik Elektronik MühendisliğiElektrik MakineleriDr. Öğr. Üyesi11Elektrik Elektronik Mühendisliği  Lisans  mezunu olmak.  Aynı alanda Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. AC/DC Hibrit
Sistemlerde  Güç   Akış   Analizi  üzerine  bilimsel  çalışmaları olmak.
2022-134Sağlık Bilimleri FakültesiEbelikEbelikDr. Öğr. Üyesi11Ebelikte  Lisans,  Yüksek  Lisans  ve  Doktora  mezunu  olmak.
Hipnofertilite  ve  doğum  korkusu  alanında  çalışmalar  yapmış olmak.
2022-135Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikHemşirelikte YönetimDr. Öğr. Üyesi11Hemşirelik   alanında   doktora   yapmış   olmak.   Hemşirelerin örgütsel     davranışları     ve     Nörolinguistik     Programlama
konularında bilimsel çalışmaları olmak.
2022-136Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluTıbbi Hizmetler ve TekniklerTıbbi Laboratuvar TeknikleriDr. Öğr. Üyesi11Biyoteknoloji  alanında  Yüksek  Lisans  ve  Biyoloji  alanında doktora       yapmış       olmak.               Adıyaman       göllerinde Enterobacteriaceae  grubu  bakterilerde  antibiyotik  dirençliliği
konularında çalışmaları olmak.
2022-137Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÇocuk Bakımı ve Gençlik HizmetleriÇocuk GelişimiDr. Öğr. Üyesi11Okulöncesi  Öğretmenliği  Lisans  mezunu  olmak.  Okul  Öncesi Eğitimi alanında Yüksek lisans ve Doktora yapmış olmak. Okul öncesinde   yaratıcı   hareket   ve   resimli   kitaplar   konularında
bilimsel çalışmaları olmak.
2022-138Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluDış TicaretDış TicaretDr. Öğr. Üyesi11Uluslararası İlişkiler Lisans mezunu olmak. Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Anabilim  dalında  Doktora  yapmış  olmak.  Erasmus+
değişim programı ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
2022-139Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriRadyolojiDr. Öğr. Üyesi11Tıp  Fakültesi  mezunu  olmak.    Radyoloji  alanında  uzmanlık yapmış  olmak.  Akut  arteriyel  kanamalarda  siyanoakrilat  glue
embolizasyonunun etkinliği konusunda çalışması olmak.
2022-140Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriRadyolojiDr. Öğr. Üyesi11Tıp  Fakültesi  mezunu  olmak.    Radyoloji  alanında  uzmanlık yapmış      olmak.      Asemptomatik      adolesanlarda      iskelet maturitesinin   femoroasetabular   impingement   morfolojisi   ile
ilişkisi konusunda çalışması olmak.
2022-141Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriKardiyolojiDr. Öğr. Üyesi11Tıp   Fakültesi   mezunu   olmak.   Kardiyoloji   alanında   tıpta uzmanlık  yapmış  olmak.    Romatizmal  hastalıklarda  kardiyak tutulum   göstergeleri   konusunda   bilimsel   çalışmalar   yapmış
olmak.
2022-142Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriKardiyolojiDr. Öğr. Üyesi11Tıp   Fakültesi   mezunu   olmak.     Kardiyoloji   alanında   tıpta uzmanlık yapmış olmak. Koroner arter hastalarının yakınlarında
elektrokardiyogram konusunda bilimsel çalışma yapmış olmak.
2022-143Tıp FakültesiDahili Tıp
Bilimleri
Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon
Dr. Öğr.
Üyesi
11Tıp  Fakültesi  mezunu  olmak.  Fiziksel  Tıp  ve  Rehabilitasyon
alanında tıpta uzmanlık yapmış olmak.
2022-144Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriAnesteziyoloji ve Reanimasyon (Yoğun Bakım)Dr. Öğr. Üyesi11Tıp Fakültesi mezunu olmak.   Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı olmak ve Yoğun Bakım yan dal uzmanı olmak.  Yoğun Bakım   Ünitelerinde   merkezi   sinir   sistemi   infeksiyonlarının
mortalite üzerindeki etkilerini araştıran çalışma yapmış olmak.
2022-145Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriAnesteziyoloji ve ReanimasyonDr. Öğr. Üyesi11Tıp Fakültesi mezunu olmak.   Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında  tıpta  uzmanlık  yapmış  olmak.  COVİD-19  (+)  gebe
hastaların prognozu ve periferik sinir blokları ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
2022-146Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriPsikiyatriDr. Öğr. Üyesi11Tıp Fakültesi mezunu olmak.  Psikiyatri alanında tıpta uzmanlık yapmış   olmak.     Şizofreni   ve   obsesif   kompulsif   bozukluk
hastalarında  kardiyovasküler  hastalık  riski  ile  ilgili  bilimsel çalışmaları olmak.
2022-147Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriPsikiyatriDr. Öğr. Üyesi11Tıp Fakültesi mezunu olmak.  Psikiyatri alanında tıpta uzmanlık yapmış olmak. Pandemi döneminde ilk atak psikoz-Anksiyete
bozukluğu    ve    Denetimli    serbestlik    olgularının    kriminal özellikleri konularında bilimsel çalışmaları olmak.
2022-148Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriHistoloji ve EmbriyolojiDr. Öğr. Üyesi11Histoloji-Embriyoloji alanında yüksek lisans ve doktora yapmış
olmak.  Kemik gelişimi ve Siyatik sinir hasarında nöröfilaman- H   ile ilgili bilimsel çalışmaları olmak.
2022-149Tıp FakültesiDahili Tıp
Bilimleri
Adli TıpDr. Öğr.
Üyesi
11Tıp  Fakültesi  mezunu  olmak.    İlgili  alanda  Tıpta  uzmanlık
yapmış olmak.
2022-150Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriPlastik, Estetik ve Rekonstrüktif
Cerrahi
Dr. Öğr. Üyesi11Tıp  Fakültesi  mezunu  olmak.    İlgili  alanda  Tıpta  uzmanlık yapmış olmak.
2022-151Tıp FakültesiCerrahi Tıp
Bilimleri
Tıbbi PatolojiDr. Öğr.
Üyesi
11Tıp  Fakültesi  mezunu  olmak.    İlgili  alanda  Tıpta  uzmanlık
yapmış olmak.
2022-152Tıp FakültesiCerrahi Tıp
Bilimleri
Beyin ve Sinir
Cerrahisi
Dr. Öğr.
Üyesi
11Tıp  Fakültesi  mezunu  olmak.  İlgili  alanda  Tıpta  uzmanlık
yapmış olmak.
2022-153Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları
(Enfeksiyon)
Dr. Öğr. Üyesi11Tıp Fakültesi mezunu olmak.  Çocuk enfeksiyon bilim dalında tıpta uzmanlık yapmış olmak.
2022-154Tıp FakültesiDahili Tıp
Bilimleri
Halk SağlığıDr. Öğr.
Üyesi
11Tıp  Fakültesi  mezunu  olmak.    İlgili  alanda  Tıpta  uzmanlık
yapmış olmak.
2022-155Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriFizyolojiDr. Öğr. Üyesi11Fizyoloji  Anabilim  dalında  doktora  yapmış  olmak.  Kohlear çekirdekte KATP ve TRPM2 ile ilgili çalışması olmak.
2022-156Tıp FakültesiTemel Tıp
Bilimleri
AnatomiDr. Öğr.
Üyesi
11Tıp Fakültesi mezunu olmak. Anatomi alanında Tıpta uzmanlık
yapmış olmak.
2022-157Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriAile HekimliğiDr. Öğr. Üyesi11Tıp  Fakültesi  mezunu  olmak.    Aile  hekimliği  alanında  Tıpta uzmanlık yapmış olmak. Sağlık çalışanlarında mobbing ve Aile Hekimliği    Kliniğinde    Bası    Yarası    ile    ilgili    bilimsel
çalışmalar yapmış olmak.
2022-158Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriEnfeksiyon HastalıklarıDr. Öğr. Üyesi11Tıp Fakültesi mezunu olmak.   Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı
olmak.  Kırım  Kongo  kanamalı  ateşi  ve  Antibiyotik  kullanımı konularında bilimsel çalışmalar olmak
2022-159Ziraat FakültesiBitki KorumaBitki KorumaDr. Öğr. Üyesi11Bitki   Koruma   Anabilim   dalı   Fitopatoloji   alanında   Yüksek Lisans  ve  Doktora  yapmış  olmak.  Arbüsküler  Mikorhiza  ile Trichoderma  funguslarının  bitki  patojenlerine  etkisi  ve  bitki
gelişimi konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Siirt Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi, Öğretim Üyesi Alım İlanıÖnceki Haber

Siirt Üniversitesi Araştırma Görevlisi v...

Bu proje, dünyayı tehdit eden kuraklığa karşı umut olduSonraki Haber

Bu proje, dünyayı tehdit eden kuraklığa...

Yorum Yazın

2023 Yılı Erasmus+ Programı Merkezi Proje Fırsatları
MEB, Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Verecek
İşte 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kitabı Listesi
Aile okulu projesiyle 40 bin muhtara eğitim verildi
BİLSEM Sınavlarında her oturuma ücret ödenmemesini idare mahkemesi iptal etti
Öğretmenlerin yüzde 30 zamlı ek ders ücretleri belli oldu
Bilsem Öğrencilerimiz İçin Uzay Kampı Başlıyor
Evde veya hastane sınıfında eğitim hizmeti sunan tüm öğretmenlere başarı belgesi verilecek
81 İlde İhtiyaç Duyulan Her Hastaneye Hastane Sınıfı Kurulacak
Nükleer Enerji Alanında Tematik Lise Kurulacak
TEKNOFEST 2023 Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması Ön Değerlendirme Raporu Sonuçları Açıklanmıştır!
TEKNOFEST 2023 Eğitim Teknolojileri Yarışması Ön Değerlendirme Rapor Sonuçları Açıklandı!
TEKNOFEST 2023 Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması Ön Tasarım Rapor Sonuçları Açıklandı!
TEKNOFEST 2023 Savaşan İHA Yarışması Ön Tasarım Rapor Sonuçları Açıklandı!
Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Zirvesi
Ulusal ve Uluslararası Proje Hazırlama Öğretmen Rehber Kitabı
Emeklilik ve Sosyal Güvenlik: Temel Vazgeçilmez Bir İnsan Hakkıdır
İlksan Kanser Sağlık Destek Yardımı 2023 Yılı Sigorta İhalesi Yapıldı
MEB’e Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı ile Şube Müdürlüğü Sınavı Talebimizi ilettik
Ukraynalı İstiklal Marşı'ını CİMER'e şikayet etti haberi yalan çıktı