Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Genel İdare Hizmetleri Sınıfı Memur alım ilanı

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Genel İdare Hizmetleri Sınıfı Memur alım ilanı
Abone ol
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Sıra
No

Kadro
Unvanı


Sınıfı

Kadro
Derecesi

Adedi

Niteliği

Cinsiyet

KPSS Türü

KPSSPuanı


1


Memur


GİH


9


6

Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İnsan Kaynakları Yönetimi, İktisat, Ekonomi Programlarının birinden mezun olmak.


Kadın/ Erkek


KPSSP3

En az 70 puan

2

Memur

GİH

9

3

Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin İşletme, Maliye, Muhasebe ve Finans Yönetimi programlarının birinden mezun olmak.

Kadın/ Erkek

KPSSP3

En az 70 puan

3

Memur

GİH

9

1

Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin
İşletme, İşletme (İngilizce) Maliye, Maliye (İngilizce), Uluslararası Finans ve Bankacılık, Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) Programlarının birinden mezun olmak.

Kadın/ Erkek

KPSSP3

En az 70 puan


 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün yukarıda belirtilen boş memur kadro unvanları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1-         BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen boş memur kadro unvanlarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a)         Türk vatandaşı olmak.
b)         Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c)         Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
ç)         Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
d)        Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
e)         İlan edilen kadro unvanları için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 
2-         BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
a)         İlan edilen kadro unvanları için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Lisans 2022-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadro unvanları karşısında belirtilen puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
b)         Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,


3-         BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
Başvuru Formu, Kurumumuzdan veya Kurumumuzun https://www.buski.gov.tr/Memur/ MemurBasvuru internet adresinden temin edilecektir.
a)         Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve aslı ibraz edilmek kaydıyla kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi.
b)         Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Kurumumuzca tasdik edilebilir).
c)         Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Kurumumuzca tasdik edilebilir).
ç)         KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
d)        Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.
e)         Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı.
f)         Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)
g)         Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe, (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)
Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Kurumumuzca tasdik edilecektir.)


4-         BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 12/12/2022 - 16/12/2022 tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde (08:00-12:00 / 13:00-17:00) şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Sırameşeler Mahallesi Avrupa Konseyi Bulvarı D Blok No: 6/3 Osmangazi/BURSA yerleşkesinde bulunan başvuru bürosuna müracaatlarını yapabileceklerdir.
Adaylar başvuru belgelerini:
a)         Elektronik ortamda başvuru belgeleri, başvuru tarihleri içerisinde Belediyemiz https://www.buski.gov.tr/Memur/MemurBasvuru adresine eklenecektir.
b)         Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
c)         Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.


5-         BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:
a)         T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar
KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır.
b)         Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
c)         Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesini müteakip 28/12/2022 tarihinde Kurumumuzun www.buski.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.
ç)         Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Kurumumuzca düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi’’ gönderilecektir. Bu belge, sınava girişte ibraz edilecektir.
d)        Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
e)         Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.
f)         Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü sorumlu tutulamayacaktır.

6-         SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Sözlü Sınav;
Sözlü sınav 11/01/2023 tarihinde Sırameşeler Mahallesi Avrupa Konseyi Bulvarı D Blok No: 6/3 Osmangazi /BURSA yerleşkesinde yapılacaktır.
Sözlü sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaklardır.
Sözlü Sınav Konuları:
a)         Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b)         Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
c)         657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
ç)         Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konuları ile Kadro unvanına ilişkin mesleki ve Uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.


7-         SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ:
Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.
Adayların atamaya esas başarı puanı; Kurumumuz tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Kurumumuzun internet sitesinde ilan edilecektir.
Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Kurumumuzun internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Kurumumuzun internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan olunur.

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi, Öğretim ve Araştırma Görevlisi alım ilanıÖnceki Haber

İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üy...

Geyve Belediye Başkanlığı Zabıta Memuru alım ilanıSonraki Haber

Geyve Belediye Başkanlığı Zabıta Memuru...

Yorum Yazın

Mücadelemiz, Bütün Güvencesiz Personelin İstisnasız Ve Şartsız Biçimde Kadroya Geçirilmesi İçindir
Haftada 44 saat ders okutan atölye ve laboratuvar öğretmenleri mesleki eğitim merkezlerinde derse girebilir mi?
Sözleşmeli istihdamda önemli adım
Sözleşmelilerin Kadroya Alınmasında Yarım-Yamalak Değil, Tam Çözüm İstiyoruz!
Öğretici: Sözleşmeli Statü Tamamen Kaldırılmalı, Tüm Sözleşmeliler Kadroya Kavuşmalıdır
Kızılay Burs Başvuruları
Kızılay Ortaöğrenim Bursları
Kızılay Burs Yönetim Sistemi uygulamaya alınıyor
Kızılay Akademik Burs Hayata Geçiyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından sözleşmelilerin memur kadrosuna atanmasına ilişkin açıklama
Hiç bir kamu çalışanı eş durumundan dolayı mağdur edilemez
Ali YALÇIN'dan Sözleşmeli Personelin Kadroya Geçirilmesi Çalışmasına Teşekkür
4/B’li Öğretmenlere Hayal Kırıklığı Yaşatmayın!
Meslek Dersleri Ve Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi İçin Yardımcı Materyaller Yayımlandı
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Takviminde Güncelleme Yapıldı
Sınıf öğretmeni ve özel eğitim öğretmenlerinin ek ders ücretlerine dair bakanlıktan açıklama
Dört yıllık öğretmen 8.584,56 TL maaş alıyor!
Bu Okul Geleceğin Denizcilerini Yetiştiriyor
Meslek Liselerimiz Üretiyor ve İhraç Ediyor
Okul Kütüphanelerinde Toplam Kaç Kitap Var?