İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.


 

Sıra No Fakülte Bölüm/Program/ Anabilim Dalı Unvan Kadro Sayısı Aranan Kriterler İlan Takvimi Açıklama
1 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Lisans Programı Doktor Öğretim Üyesi 1 Biyomühendislik veya ilgili alanlarda doktora derecesine sahip olmak, Genetik Mühendisliği alanında bilimsel çalışma ve eserleri bulunmak. Duyuru Başlama Tarihi: 13.09.2022
Son Başvuru Tarihi:
28.09.2022
İngilizce Dil Puanı: 85
2 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Lisans Programı Doktor Öğretim Üyesi 1 Biyomühendislik veya ilgili alanlarda doktora derecesine sahip olmak, Bitki Genetiği veya Bitki Biyoteknolojisi alanında bilimsel çalışma ve eserleri bulunmak. Duyuru Başlama Tarihi: 13.09.2022
Son Başvuru Tarihi: 28.09.2022
İngilizce Dil Puanı: 85


Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu (üniversitemiz web sitesindeki Akademik Kadro İlanları sayfasından ulaşabilirsiniz), kimlik fotokopisi, özgeçmiş, doktora belgesi ile diğer öğrenim belgeleri (belgelerin asılları ile fotokopilerinin getirilmesi gerekmektedir), YÖK denklik belgesi (yurtdışından alınmış diplomalar için), İngilizce dil belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde, 1 adet basılı kopya ve 4 adet dijital kopya (USB) olarak ilgili Fakülte Dekanlığı’na teslim edeceklerdir.

ÖNEMLİ:
Basılı olarak hazırlanan dosyada yer alan tüm belgelerin her bir dijital (USB) dosyada da bulunması gerekmektedir.
Yabancı dil muafiyeti ile ilgili yönetmeliği, Üniversitemiz web sitesindeki Akademik Kadro İlanları sayfasından inceleyebilirsiniz. (Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi Ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik)
Adayların başvuruları, İstanbul Bilgi Üniversitesi Performans Ölçütleri ve Akademik Atama ve Yükseltme Kıstasları Yönergesinde belirtilen kriterleri yerine getirmeleri halinde değerlendirmeye alınmaktadır.
Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ KADRO BAŞVURULARI İÇİN; BAŞVURU ADRESİ
Başvurular, ilgili akademik birimlere yapılmaktadır. Üniversitemizin web sitesindeki ilanlardan birimlerin iletişim bilgilerine ulaşılabilir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca aşağıda belirtilen kadroya Öğretim Elemanı alınacaktır.

2023 Yılı Tercüman Bilirkişi Listesi Alım İlanı 2023 Yılı Tercüman Bilirkişi Listesi Alım İlanı

 

Sıra No Fakülte
/Yüksekokul
Bölüm/Program/ Anabilim Dalı Ünvan Kadro Sayısı Aranan Kriterler İlan Takvimi ALES (İngilizce) YDS /
Eşdeğeri
1 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği Lisans Programı Araştırma Görevlisi 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanlarından birinde lisans derecesine sahip olmak; Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanlarından birinde tezli
yüksek lisans yapıyor olmak.
Duyuru Başlama Tarihi: 13.09.2022
Son Başvuru Tarihi: 28.09.2022
Ön Değerlendirme Tarihi: 29.09.2022
Sınav Giriş Tarihi: 30.09.2022 Sonuç Açıklama Tarihi: 03.10.2022
SAY 85


GENEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2-Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’in ilgili puan türünde en az 70 puan almış olmak.
3-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
4-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

İSTENEN BELGELER
Başvurular bir dilekçe ile birlikte şahsen veya kargo yoluyla yapılmalıdır.
-Dilekçe (Dilekçenin, başvuruda bulunulan ilgili Enstitü/ Fakülte/ Yüksekokul/ Meslek Yüksekokulu'na hitaben yazılmış, kadro unvanı ve aday iletişim bilgilerini içeren imzalı ve güncel
tarihli olması gerekmektedir.)
-Özgeçmiş
-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
-ALES Belgesi (70 puan olmalıdır.)
-Yabancı Dil Sınav Belgesi (İngilizce) Tablodaki puan dikkate alınmalıdır. Yabancı dil puanı belirtilmeyen kadrolar için belge istenmemektedir.
-Öğrenim Belgeleri: alınan lisans/lisansüstü diplomaların fotokopileri ve transkriptleri,
(Şahsen başvurularda diplomaların asılları ile beraber gelinmesi önemle rica olunur)*
-Devam eden öğrencilik durumları için; güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi ve transkripti*
-Yabancı ülkelerden alınmış diplomalar için YÖK denklik belgesinin ibraz edilmesi zorunludur.
-Erkek adaylar için, askerlik durumunu gösteren resmi belge
*e-Devlet kapısı üzerinden alınan karekodlu mezun belgesi ve öğrenci belgeleriyle öğretim elemanı kadrolarına başvuru yapılabilir.

ÖNEMLİ:
Başvuru süresi içinde yapılmayan, e-posta ile yapılan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Personel Daire Başkanlığı’na ulaşmış olması gerekmektedir. Kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Kargo yolu ile başvuru yapan adaylara eksik evrakları ile ilgili Üniversite tarafından evrakların tamamlanması hususunda geri dönüş sağlanmayacaktır.
Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin web sitesinde duyurulacaktır.
www.bilgi.edu.tr
Yüksek lisans eğitimini gösterir diploma, öğrenci belgesi veya transkriptlerde, programın tezli olduğu belirtilmemişse, ilgili ilana başvuru yapacak adayların diğer evraklarına ek olarak tezli yüksek lisans yaptıklarını gösterir resmi bir belge ibraz etmeleri gerekmektedir.
MUAFİYET
(Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik)

MADDE 14
(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, 7. maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak
başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADRO BAŞVURULARI İÇİN; BAŞVURU ADRESİ
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü
Personel Daire Başkanlığı Dolapdere Kampüsü Hacıahmet Mahallesi
Pir Hüsamettin Sokak No:20
34440 Beyoğlu İstanbul
Personel Daire Başkanlığı: 0212 311 63 37 / 0212 311 62 51