Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, 657 sayılı Kanun’un 48. maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) alınacaktır.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden;


BAŞVURU EVRAKI
1
. Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvuru Formu (https://personel.istanbulc.edu.tr/tr/content/personel-daire-baskanligiformlar/pdb-formlari )
2. T.C. Nüfus Cüzdanı / T.C. Kimlik Kartı fotokopisi
3. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) formatlı Özgeçmiş
4. ALES Sonuç Belgesi
5. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf
6. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen sınav sonuç belgesi)
7. Askerlik Durum Belgesi (*)
8. Lisans ve Lisansüstü Diplomaları veya Geçici Mezuniyet Belgesi, Uzmanlık Belgesi (*)
9. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının YÖK ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğini gösterir belge (*)
10. Lisans Transkript Belgesi (*)
11. Adli Sicil Kaydı Belgesi (*)
12. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar) (*)
(*) e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge veya resmi kurumlarca onaylanmış belge

SINAV TAKVİMİ
İLK BAŞVURU TARİHİ : 
23.06.2022
SON BAŞVURU TARİHİ : 07.07.2022
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 19.07.2022
GİRİŞ SINAVI TARİHİ : 22.07.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 26.07.2022

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
1) 
Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekir.
2) İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekir.
3) İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, sorumluluk başvurana aittir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
4) İlan edilen kadrolara atanma öncesinde 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılacaktır.
5) Sınavın kazanılması durumunda atanmaya hak kazanan adayın belgelerinin (diplomalar, transkript vb.) asıllarının Resmi Kurum Onaylı (ASLI GİBİDİR) veya noter onaylı nüshalarını teslim etmesi zorunludur.
6) Sınavlar aynı saatte olacağından, ilgili birimde birden fazla kadro ilanı olması durumunda, adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekir. Birden fazla kadroya başvuran adayların tüm başvuruları değerlendirme dışı kalacaktır.
7) İlan şartı taşıyan kadrolarda adaylar, şartta belirtilen çalışmaları belgelemek zorundadır.
8) Ön değerlendirme sonuçları ile sınav giriş yeri ve saatine ilişkin bilgiler, atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin nihai değerlendirme sonuçları,
Üniversite internet ana sayfası ve/veya başvuru yapılan birim internet sayfasında duyurulacak olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
9) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Başvuran adayın koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda, ataması yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve kişi hiçbir hak talep edemeyecektir.
10) İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
11) İlanımıza http://www.istanbulc.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğünden İlan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğünden İlan
UNVAN BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI KADRO SAYISI BAŞVURU ŞEKLİ SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI WEB ADRESİ BAŞVURU YERİ İLAN ŞARTI KADRO DERECESİ
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (UYGULAMALI BİRİM) CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 4 ŞAHSEN/ POSTA https://cerrahpasa.istanbulc.edu.tr Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı olmak. 3
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (UYGULAMALI BİRİM) KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ - ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 1 ŞAHSEN/POSTA https://kardiyoloji.istanbulc.edu.tr Kardiyoloji Enstitüsü Müdürlüğü Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı olmak. 3

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden:

22 Haziran 2022 tarihli, 31874 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretim Üyesi İlanı, Resmi Gazete'nin "Çeşitli İlanlar" kısmında yayımlanmıştır. Tıklayınız...

Üniversitemiz çeşitli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nin ilgili maddeleri ve “İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca; Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına başvurular ilgili birim Dekanlık/Müdürlüklerine yapılacaktır. Müracaatlar şahsen yapılacak olup, posta ile başvuru kabul edilmeyecektir. 

 
Başvuru Başlangıç Tarihi  : 22 Haziran 2022
Başvuru Bitiş Tarihi           : 06 Temmuz 2022 (mesai saati bitimi itibariyle)
 
Profesör Kadrosuna Başvuru Dilekçesi

Doçent Kadrosuna Başvuru Dilekçesi

Dr. Öğr. Üyesi Kadrosuna Başvuru Dilekçesi

Profesör ve Doçent Kadrolarına Başvuru Formu

Doçentlik Sözlü Sınavı Başvuru Dilekçesi

YÖK Formatlı Özgeçmiş

Aday Akademik Değerlendirme Formu (2021)

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri