İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Görevlisi / Araştırma Görevlisi alınacaktır. 

Başvurular Üniversitemiz ilgili Fakülte Dekanlığı / Yüksekokul Müdürlüğü’ne son başvuru tarihine kadar şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır (elektronik posta yoluyla yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır). Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. İlanımıza www.ieu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU BELGELERİ:

1- Başvurdukları kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi
2- Özgeçmiş (YÖK formatında)
3- ALES belgesi veya yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmakta olanların çalıştıklarına dair belge 4- YDS Belgesi veya Yükseköğretim Kurumunca eşdeğerliği kabul edilen bir Yabancı dil Sınavından almış oldukları puanı belirten belge 5- Onaylı diploma belgeleri (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir )
6- Not dökümleri (lisans, lisansüstü)
7- Çalışma belgesi (SGK hizmet belgesi ile beraber) - (öğretim görevlileri için)
8- Nüfus cüzdanı fotokopisi
9- Bir adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)
10- Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis, tecil, muaf)
11- Bilimsel çalışma ve yayınlar (varsa eklenecektir)
12- (Varsa)Yabancı Dil Belgesi
13- Lisansüstü öğrencisi olduğunu gösterir belge (Araştırma Görevlileri için)

 

Fak. / Y.O. Bölüm/Program Kadro
Unvanı
Kadro
Sayısı
Özel Şartlar ALES Yabancı
Dil
Başvuru Tarihleri
Güzel Sanatlar ve
Tasarım Fakültesi
İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Araş. Gör. 1 Güzel Sanatlar, Güzel Sanatlar ve Tasarım, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık, Mimarlık, Mimarlık ve Tasarım Fakültelerinin İçmimarlık ve Çevre Tasarımı lisans programlarından mezun olup, İçmimarlık, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı ya da Tasarım Çalışmaları programlarında tezli yüksek
lisans ya da doktora yapıyor olmak
70 85 İlana Başvuru          : 13.09.2022 Son Başvuru           : 27.09.2022 Ön Değerlendirme  : 29.09.2022 Giriş Sınavı             : 05.10.2022 Sonuç Açıklama     : 10.10.2022
Güzel Sanatlar ve
Tasarım Fakültesi
Görsel İletişim Tasarımı Araş.Gör. 1 Güzel Sanatlar, Güzel Sanatlar ve Tasarım, Mimarlık veya İletişim Fakültelerinin Görsel İletişim Tasarımı, Grafik Tasarımı ya da Animasyon lisans mezunu olmak, ilgili alanlarda tezli yüksek lisans, sanatta yeterlik ya da
doktora yapıyor olmak
70 85 İlana Başvuru          : 13.09.2022 Son Başvuru           : 27.09.2022 Ön Değerlendirme  : 29.09.2022 Giriş Sınavı             : 05.10.2022 Sonuç Açıklama     : 10.10.2022
Fen Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Araş.Gör. 1 Üniversitelerin İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Çeviribilim (İngilizce) lisans programlarından birinden mezun olmak ve bu programların birinde tezli
yüksek lisans yapıyor olmak
70 85 İlana Başvuru          : 13.09.2022 Son Başvuru           : 27.09.2022 Ön Değerlendirme  : 30.09.2022 Giriş Sınavı             : 05.10.2022
Sonuç Açıklama     : 07.10.2022


Duyurulur.