İstanbul ili Kadıköy Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayı lı Devlet Memurların Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvan, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır. 

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIM İLANI

Sıra No Kadro Unvanı Sınıfı Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS
Puan Türü
KPSS
Taban Puanı
1 Zabıta Memuru GİH 8 1 -Mahalli İdareler. Mahalli İdareler Zabıta), Yerel Yönetimler, Halkla İlişkiler, Adalet Ön Lisans programlarının birinden mezun olmak.
- En  az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
Kadın P93 En az 70
2 Zabıta Memuru GİH 8 6 -Mahalli idare]er. Mahalli İdareler (Zabıta). Yerel Yönetimler. Halkla İlişkiler, Adalet Ön Lisans programlarının birinden mezun olmak,
- En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
Erkek P93 En az 70
3 Zabıta Memuru GİH 8 1 -Gıda Teknolojisi. Gıda Teknikerliği, Ferinantasyon. Ferınantasyon Teknikerli . Ferınente Ürünler ön lisans programların birinden mezun olmak.
- En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
Kadın P93 En az 70
4 Zabıta Memuru GİH 8 1 -Gıda Teknolojisi. Gıda Teknikerliği, Fermantasyon, Fermantasyon Teknikerliği. Fermente Ürünler ön lisans programların birinden mezun olmak.
- En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
Erkek P93 En az 70
5 Zabıta Memuru GİH 8 1 -Çevre, Çevre Sağlığı, Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü, Çevre Koruma, Çevre Koruma ve Kontrol ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
-En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
Kadın P93 En az 70
6 Zabıta Memuru GİH 8 1 -Çevre, Çevre Sağlığı, Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü, Çevre Koruma, Çevre Koruma ve Kontrol ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
-En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
Erkek P93 En az 70
7 Zabıta Memuru GİH 6 1 - Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin; Kamu Yönetimi, Yerel Yönetimler, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi programlarının birinden mezun olmak
- En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
Kadın P3 En az 70
8 Zabıta Memuru GİH 6 7 - Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin; Kamu Yönetimi, Yerel Yönetimler, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi programlarının birinden mezun olmak.
- En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
Erkek P3 En az 70
9 Zabıta Memuru GİH 9 2 - Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin İngiliz Dili, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Mütercim Tercümanlık (İngilizce) programlarının birinden mezun olmak,
- En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
Kadın P3 En az 70
10 Zabıta Memuru GİH 9 4 - Ortaöğretim kurumlarının Bilişim Teknolojileri ve Muhasebe ve Finansman bölümlerinden mezun olmak (lise veya dengi okul),
- En az A2 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
Erkek P94 En az 70

 


BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1-BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
1. Türk vatandaşı olmak.
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasa fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
1
. ilan edilen zabıta memuru kadroları için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
2. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
3. 657 sayı lı Kanunun 48'inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo tespitleri kurumumuzca yapılacaktır.)
4. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
5. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B veya A2 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER 
Başvuru Sırasında;

Sınava başvurmak isteyenler, başvuru formunu Belediyemizin internet sayfası www.kadikov.bel.tr adresi üzerinden temin edilecektir. Elektronik ortamda dolduracakları başvuru formlarının çıktısını alıp imzalayarak BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.
1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği ya da e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
3. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu çıktısı.
4. Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
5. Görevini devamlı olarak yapmaya engel durumu olmadığına dair beyanı,
6. 4 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacaktır),
7. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
8. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
9. Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi. (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)

4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, SEKLİ VE SÜRESİ
Adayların, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
1. 02.08.2022 — 05.08.2022 tarihleri arasında
 mesai bitimine kadar (saat 08:30 -16:30 arasında) yukarıda sayılan başvuru belgeleri ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümünü yapmak üzere Hasanpaşa Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi No:2 Kadıköy-İstanbul adresindeki Kadıköy Belediyesi ana hizmet binası bahçesinde kurulan başvuru merkezine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklar dır.
2. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI
1
. T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır.
2. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
3. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı, başvuruların değerlendirilmesine müteakip, 15.08.2022 tarihinde Belediyemizin www.kadikoy.bel.tr resmi internet sayfasından ilan edilecektir. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylar, Belediyemizce düzenlenen ve  adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu "Sınav Giriş Belgesini" Kadıköy Belediyesi resmi internet sayfasından www.kadikoy.bel.tr temin edeceklerdir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
4. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6- SINAVIN TÜRÜ, YERİ, ZAMANI VE KONULARI
Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; Sözlü ve Uygulamalı sınav 18- 19 ve 20 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Sınavlar saat 09.30'da başlayacaktır. Sözlü Sınav 18 Ağustos 2022 tarihinde Hasanpaşa Mahallesi, Fahrettin Kerim Gökay Cd, No:14, 34722 Kadıköy adresinde bulunan Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesinde, uygulama sınavı 19-20 Ağustos tarihinde Caferağa Mahallesi Moda Caddesi Sakız Sokak No: 22 34710 Kadıköy adresinde bulunan Caferağa Spor Salonunda yapılacaktır. (Uygulama sınavı için, Hasanpaşa Mahallesi, Fahrettin Kerim Gökay Cd, No:2 34722 Kadıköy adresinde bulunan ana hizmet binamızdan saat 08.30'da araç kaldırılacaktır.)

Sözlü ve uygulama sınav belirtilen gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sınav Konuları:
a) Sözlü Sınav;

- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
- Atatürk İlkeleri ve inkılap Tarihi,
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
- Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat, konularını kapsayacaktır.

b) Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıldı lık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.

7- SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ:
a) Sözlü sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk ilkeleri ve inkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25-er puan olmak üzere toplamda 100 puan üzerinden yapılır ve sınav kumlu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
b) Uygulamalı sınav; 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
c) Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50'si, uygulamalı sınavın %50'si alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için her iki sınavın ortalamasının en az 60 puan olması şarttır.
d) Adayların atamaya esas başarı puanı , bu maddenin (c) bendinde belirtilen sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde ilan edilecektir.
e) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. 
f) En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin internet sayfasından (www.kadikoy.bel.tr) ilan edilecektir.

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanla= düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizin internet adresinde (www.kadikoy.bel.tr) ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. ıtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandınlır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

ilan Olunur.

 

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı