Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlar ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri gereğince öğretim elemanı alınacaktır.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğünden
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI (2022-02)

Dışişleri Bakanlığından: Aday Meslek Memurluğu Giriş Sınavı Duyurusu ve Hukuk Uzmanı giriş sınavı duyurusu Dışişleri Bakanlığından: Aday Meslek Memurluğu Giriş Sınavı Duyurusu ve Hukuk Uzmanı giriş sınavı duyurusu


Başvuru için gerekli belgeler ve ayrıntılı bilgi Üniversitemizin www.kilis.edu.tr adresinde mevcuttur.

Genel Şartlar
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;
(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
(2) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
(3) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki Öğretim Görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.
(4) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
(5) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki Öğretim Görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak Öğretim Görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere Öğretim Görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek Öğretim Görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
(6) İlanlarda, alanında tecrübe sahibi olmak şartının, hangi öğrenim düzeyinden sonrasına ait olduğu, belirli bir adayı tanımlamayacak şekilde belirtilir.
(7) Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
(8) Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/D maddesi uyarınca atama yapılacaktır.

Özel Şartlar
(1) 
Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
(2) Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
(3) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

Muafiyet
(1)
 Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
(2) Meslek yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki Öğretim Görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Başvuru için gerekli belgeler
1
- Fotoğraflı Başvuru Dilekçesi(www.personel.kilis.edu.tr adresinden temin edilecektir.)
2- Açık Rıza Beyan Formu ( www.personel.kilis.edu.tr adresinden temin edilecektir.)
3- Kimlik Fotokopisi
4- Özgeçmiş (CV)
5- Lisans ve Lisansüstü mezuniyet ve öğrencilik durum belgeleri (e-Devletten alınabilir.) Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmektedir.
6- Lisans Transkripti (Onaylı veya kare kodlu)
7- ALES ve Yabancı Dil Sonuç Belgesi (YDS veya muadili)
8- Kamuda çalışıyor ya da çalışmışlığı varsa onaylı hizmet belgesi, tecrübe şartı aranması halinde tecrübe süresi (SGK hizmet dökümü) ve çalıştığı meslek (çalışılan işyerinden) ile ilgili belgeler.

Başvuru yapılacak adresler :
Rektörlük Güzel Sanatlar Bölümü için, 
Mehmet Sanlı Mahallesi Doğan Güreş Paşa Bulvarı No: 84 Merkez/KİLİS Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı
İslami İlimler Fakültesi için, Mehmet Sanlı Mahallesi Doğan Güreş Paşa Bulvarı No: 84 Merkez/KİLİS Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü İslami İlimler Fakültesi

Başvuru evraklarının son başvuru tarihi mesai bitiminden önce ilgili birimde olması gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir. Başvurular, kadrosu ilan edilen birime şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postada geciken başvuru dosyaları kabul edilmeyecektir. Sınavlarla ilgili sınav yeri ve saati bilgileri sınav sonuçları ile kazanan adaylarla ilgili bilgiler internet sitemiz üzerinden duyurulacak olup, yapılan duyurular adaylara tebliğ edilmiş sayılacaktır. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınavın kazanılması durumunda, belgelerin asıllarının ya da noter onaylı örneklerinin teslim edilmesi zorunludur. Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvurabilir. Başvuran adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmayacak veya yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. İdare ilanın her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir. İlanın başvuru başlama tarihinden sonraki bir tarihte Resmi Gazete’de ilan edilmesi halinde, sınav takvimi ilgili güne göre güncellenerek internet sitemizden yayımlanacaktır.

SINAV TAKVİMİ
Başvuru Başlama Tarihi : 
21/06/2022
Son Başvuru Tarihi : 05/07/2022
Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi : 20/07/2022
Giriş Sınav Tarihi : 29/07/2022
Sonuç Açıklama Tarihi : 02/08/2022
Duyuruların Yayımlanacağı İnternet Sitesi : www.kilis.edu.tr

BİRİM BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI / PROGRAM UNVANI ALES PUAN TÜRÜ DERECE ADET AÇIKLAMA
Rektörlük Güzel Sanatlar Bölümü Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) SÖZ 7 1 Müzikoloji alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Herhangi bir enstrümanı icra ediyor olmak.
İslami İlimler Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü İslam Sanatları ve Dini Musiki Abd. Araştırma Görevlisi SÖZ 4 1 İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi lisans mezunu olmak. Dini musiki alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğünden
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI (2022/02)

 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar veya postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

- Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru formuna özgeçmiş ve eserler listesini, 2 adet fotoğraflarını, kimlik fotokopilerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin aslı veya noter onaylı suretlerini, erkek adaylar için askerlik durum belgesini, adli sicil belgesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyasının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 5 (beş) nüshasını elektronik ortamda (CD/flashdisk) hazırlayarak Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Profesör adaylarının başvuru formunda “Başlıca Araştırma Eseri”ni belirtmeleri zorunludur.

- Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru formuna özgeçmiş ve eserler listesini, 2 adet fotoğraflarını, kimlik fotokopilerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin aslı veya noter onaylı suretlerini, erkek adaylar için askerlik durum belgesini, adli sicil belgesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyasının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 3 (üç) nüshasını elektronik ortamda (CD/flashdisk) hazırlayarak Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

- Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların başvuru formuna, özgeçmiş ve eserler listesini, 2 adet fotoğraflarını, kimlik fotokopilerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgelerinin aslı veya noter onaylı suretlerini, erkek adaylar için askerlik durum belgesini, adli sicil belgesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyasının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 3 (üç) nüshasını elektronik ortamda (CD/flashdisk) hazırlayarak ilgili fakülteye / yüksekokula teslim etmeleri gerekmektedir. Daha önce Doçent olarak çalışanlar bu kadroya başvuramaz.

- Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 5. maddesi gereğince Doktora programına dil şartı aranmaksızın kabul edilen doktor öğretim üyesi adaylarının YÖKDİL sınavı veya ÖSYM tarafından yapılan KPDS, ÜDS, YDS, eYDS sınavlarının birinden en az 50 puan veya ilgili mevzuat hükümleri gereğince eşdeğer olduğu kabul edilen uluslararası sınavların birinden eşdeğer puan almış olmaları gerekmektedir.

- Başvuran adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmayacak veya yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
- Müracaat edecek adayların Personel Dairesi Başkanlığının öğretim elemanı alımı başlıklı sayfasında yer alan “AKADEMİK KADROLARA YÜKSELTİLME VE ATANMA ESASLARINA İLİŞKİN PUANLAMA ÇİZELGESİ”sini doldurmaları gerekmektedir.
- Başvuru formu matbu olup, http://www.kilis.edu.tr/ adresindeki duyurular kısmından temin edilebilir.
- İdare ilanın her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

- Başvuru yapılacak adres:
Profesör ve Doçent kadrolarına başvuru için, Mehmet Sanlı Mahallesi Doğan Güreş Paşa Bulvarı No: 84 KİLİS Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı
İslami İlimler Fakültesi için, Mehmet Sanlı Mahallesi Doğan Güreş Paşa Bulvarı No: 84 KİLİS Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü İslami İlimler Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi için, Mehmet Sanlı Mahallesi Doğan Güreş Paşa Bulvarı No: 84 KİLİS Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü Fen Edebiyat Fakültesi

Başvuru evraklarının son başvuru tarihi mesai bitiminden önce ilgili birimde olması gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir. Başvurular, profesör ve doçent kadroları için Personel Dairesi Başkanlığına, doktor öğretim üyesi kadroları için ise kadrosu ilan edilen birime şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Postada geciken başvuru dosyaları kabul edilmeyecektir. Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvurabilir. Başvuran adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmayacak veya yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

 

BİRİM BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI / PROGRAM UNVANI DERECE ADET AÇIKLAMA
Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Abd. Profesör 1 1 Eğitim politikalarıyla ilgili çalışmaları olmak.
Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Abd. Profesör 1 1 Eğitim Yönetimi alanında çalışmaları olmak.
Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Abd. Doçent 1 1 Örgütsel davranış konusuyla ilgili çalışmaları olmak.
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Abd. Doçent 2 1 Yabancılara Türkçe Öğretiminde yazma becerisi ile ilgili çalışmaları olmak.
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Abd. Doçent 1 1 Fen eğitiminde teknoloji destekli öğretim ile ilgili çalışmaları olmak.
Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Abd. Doçent 2 1 Okul öncesi dönemde fen eğitimi ile ilgili çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Abd. Profesör 1 1 Uluslararası ticaret konusuyla ilgili çalışmaları olmak.
Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Sağlık Yönetimi Abd. Doçent 1 1 Sağlık Yönetiminde liderlik konusunda çalışmaları olmak.
Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Meyve Yetiştirme ve Islahı Abd. Doçent 1 1 Meyve Yetiştirme ve Islahı alanında doçentlik belgesine sahip olmak. Zeytin konusunda çalışmaları olmak.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü Hareket ve Antrenman Bilimleri Abd. Doçent 2 1 Antrenman Bilimleri alanında çalışmaları olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Matematik Abd. Doçent 3 1 Belirsiz kümeler alanında çalışmaları olmak.
Coğrafya Bölümü Türkiye Coğrafyası Abd. Doktor Öğretim
Üyesi
4 1 Türkiye Coğrafyası alanında çalışmaları olmak.
İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tasavvuf Abd. Doktor Öğretim
Üyesi
4 1 Tasavvuf alanında çalışmaları olmak.