Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 11 akademik personel alacak

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI (2021/03)Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, 657 sayılı Kanun’un 48. maddesi ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

SINAV TAKVİMİ
Başvuru Başlangıç Tarihi : 20.10.2021
Son Başvuru Tarihi : 03.11.2021 (mesai bitimine kadar)
Ön Değerlendirme İlan Tarihi : 08.11.2021
Giriş Sınavı Tarihi : 12.11.2021
Sonuç Açıklama Tarihi : 16.11.2021
Başvuru : Başvurular; ilanda belirtilen birimlere (Yüksekokul Müdürlüklerine/Fakülte Dekanlıklarına/Rektörlük öğretim görevlisi kadroları için ise Personel Daire Başkanlığına), şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

GENEL ŞARTLAR:
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak gerekmektedir.
2- ALES’ten en az 70 puan almış olmak gerekli olup, merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3- Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
4- ALES puanının geçerlilik süresi sonuç açıklama tarihi itibariyle 5 yıldır.
5- Öğretim Görevlisi kadrosuna yapılacak başvurularda;
- Adayların lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü ya da ilan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü adayın tercihine göre kullanılacaktır.
- Alan türü değişen programlardan mezun olanların başvurularında, beyan etmeleri durumunda lisans eğitimine başladıkları ALES puan türü dikkate alınacaktır. 
 
Araştırma Görevlisi kadrosuna yapılacak başvurularda;
- İlan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır.
- Alan türü değişen programlardan mezun olanların başvurularında, beyan etmeleri durumunda lisans eğitimine başladıkları ALES puan türü dikkate alınacaktır.
- Özel yetenekle öğrenci alan programlar ile yabancı dil puanı ile öğrenci alan programlara başvurularda, ALES puan türlerinden en yüksek olanı değerlendirmeye alınacaktır.
6- Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:
- Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
- Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.
- Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
- Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlükse
Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
- Transkriptte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi beşlikse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
7- Araştırma Görevlisi kadroları 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi kapsamında ilan edilmiş olup,
- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için, sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

MUAFİYET:
- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:
1- Başvuru Dilekçesi (https://pdb.alanya.edu.tr/ adresindeki "Norm Kadro-Akademik Atanma ve Yükseltme Formları" sekmesinde bulunan başvuru formu)
2- Özgeçmiş
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Ön Yüz)
4- Fotoğraf (2 adet) 
5- ALES Sonuç Belgesi
6- Yabancı Dil Sonuç Belgesi
7- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (e-Devlet kapısı üzerinden alınan, lisans ve/veya tezli yüksek lisans ve/veya doktora mezuniyet belgesi
başvuru sırasında kabul edilmekte olup, atama aşamasında ise mutlaka aslı ya da ıslak imzalı ve mühürlü olarak onaylı suretleri bulunmalıdır. (Ayrıca yurt
dışından alınmış diplomalar için, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin kabul edildiğini gösteren belge eklenmelidir.)
8- Lisans Transkripti (Aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı veya karekodlu transkript belgesi. Transkript belgesinde her iki not ortalaması bulunan
adayların 100’lük sisteme göre mezun olduklarını belgelemeleri gerekmektedir. Aksi takdirde lisans not ortalamasının 100’lük sisteme göre eşdeğerliği
Yönetmelik uyarınca yapılacaktır.)
9- Tecrübe Belgeleri (İlana göre tecrübe şartı isteniyorsa; çalışılan iş yerlerinden alınacak, çalışılan alanları ve görev yapılan tarihleri gösterir imzalı
belge ile SGK hizmet dökümü eklenecektir. Kamuda çalışmış ya da çalışanlar için ise ilgili kurumdan alınan onaylı hizmet belgesi ya da e-Devlet kapısı
üzerinden alınan HİTAP hizmet belgesi eklenecektir.)
10- Askerlik Durum Belgesi (Terhis, tecilli veya muaf olduğu gösteren askerlik durum belgesi)
11- İlan özel şartlarında belirtilen belge ve sertifikalar
12- Adli sicil kaydına ilişkin e-Devlet kapısı üzerinden alınan belge
13- Öğrenci Belgesi (Araştırma Görevlisi kadroları için)
14- KVK Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni ile KVK Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Aydınlatma Metni onaylı
formları (https://pdb.alanya.edu.tr/ adresindeki “Formlar-KVK Formları” sekmesinde yer almaktadır.)

AÇIKLAMALAR:
- Atanmaya hak kazanıldığında istenilen belgelerin, Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılmak suretiyle mühürlenerek onaylanması veya noter tarafından onaylı olması gereklidir. Onaysız belgeler geçersiz kabul edilir.
- Üniversite, ilanın sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
- Adayların istenen şartları taşımadığı, belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
- İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.
- Adaylar ilanda belirtilen kadrolardan sadece birine başvuruda bulunabilir.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADRO İLANI

İLAN NO

BİRİM

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI /
PROGRAM

KADRO UNVANI

KADRO SAYISI

DERECE

ALES PUANI

YAB. DİL
PUANI

SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI
İNTERNET ADRESİ

İLAN ÖZEL ŞARTLARI

1*

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu

Sosyal Hizmet ve Danışmanlık

Sosyal Hizmetler

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

1

7

70

Muaf

https://altsomyo.alanya.edu.tr/

Sosyal Hizmetler veya Sosyoloji Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Bu Alanların Birinde Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak. Yükseköğretim Kurumlarında En Az Bir Dönem Ders Verme
Deneyimine Sahip Olmak.

2

Yabancı Diller Yüksekokulu

Yabancı Diller

Yabancı Diller

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

1

5

70

85

https://ydy.alanya.edu.tr

İngilizce Öğretmenliği Lisans Mezunu Olmak. İngiliz Dili Eğitimi veya Yabancı Dil Öğretimi Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak. Lisans Eğitiminden Sonra Yükseköğretim Kurumlarında Alanında En Az Beş Yıl Ders Verme Deneyimine Sahip
Olmak.

3

Yabancı Diller Yüksekokulu

Yabancı Diller

Yabancı Diller

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

1

5

70

85

https://ydy.alanya.edu.tr

Alman Dili ve Edebiyatı Lisans Mezunu Olmak. Alman Dili ve Edebiyatı veya Alman Dili Eğitimi Alanında Tezli Yüksek
Lisans Yapmış Olmak.

4

Yabancı Diller Yüksekokulu

Yabancı Diller

Yabancı Diller

Öğretim Görevlisi (Ders
Verecek)

1

5

70

85

https://ydy.alanya.edu.tr

Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Rus Dili ve Edebiyatı Alanında Tezli
Yüksek Lisans Yapmış Olmak.

5

Rektörlük

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

-

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

1

6

70

50

https://pdb.alanya.edu.tr

Tarih Öğretmenliği Lisans Mezunu Olmak. Tarih Öğretmenliği Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak. Yüksek Lisans Eğitiminden Sonra Alanında En Az Beş Yıl Deneyime Sahip Olmanın Yanında Yükseköğretim Kurumlarında Alanında Ders Verme Deneyimine Sahip
Olmak.

6

Rektörlük

(Kariyer ve Girişimcilik Koordinatörlüğünde görevlendirilmek üzere)

Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)

1

5

70

50

https://pdb.alanya.edu.tr

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya İnsan Kaynakları Yönetimi Alanında Lisans Mezunu Olmak. Bu Alanların Birinde Tezli Yüksek Lisans
Yapmış Olmak.

7

Rektörlük

(Kalite Yönetim Koordinatörlüğünde görevlendirilmek üzere)

Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)

1

7

70

50

https://pdb.alanya.edu.tr

Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği veya İşletme Mühendisliği Lisans Mezunu Olmak. Bu Alanların Birinde Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak. Belgelendirmek Kaydı ile Lisans Eğitiminden Sonra Kalite Yönetimi veya Kalite Güvence Sistemleri Konularında Çalışma Yapmış
Olmak.


* 14.12.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan (5. sırada yer alan) ALTSO Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü Sosyal Hizmetler Programı öğretim görevlisi alım ilanı, Antalya 3. İdare Mahkemesi tarafından alınan karar (Esas No: 2019/1247) doğrultusunda, mahkemece belirtilen eksiklikler giderilerek yeniden ilan edilmiştir.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADRO İLANI
 

İLAN NO

BİRİM

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

KADRO SAYISI

DERECE

ALES PUANI

YAB. DİL PUANI

SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI İNTERNET ADRESİ

İLAN ÖZEL ŞARTLARI

1

Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Araştırma Görevlisi

1

7

70

50

https://muhendislik.alanya.edu.tr

Bilgisayar Mühendisliği Lisans Mezunu Olmak. Bilgisayar Mühendisliği Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak.

2

Spor Bilimleri Fakültesi

Rekreasyon

Rekreasyon

Araştırma Görevlisi

1

7

70

50

https://spor.alanya.edu.tr

Rekreasyon Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak.
Rekreasyon Alanında
Doktora Yapıyor Olmak.

3

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler

Türkçe Eğitimi

Araştırma Görevlisi

1

7

70

50

https://egitim.alanya.edu.tr/

Türkçe Eğitimi Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak.

4

Eğitim Fakültesi

Matematik ve
Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Araştırma Görevlisi

1

7

70

50

https://egitim.alanya.edu.tr/

Fen Bilgisi Eğitimi
Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak.