Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 29 akademik personel alacak

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI


Üniversitemiz akademik birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. 24. ve 26. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi hükümleri çerçevesinde öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi Adaylarından; Başvuru Dosyasında İstenen Belgeler:
•   Başvuru dilekçesi (http://personel.hacibayram.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe),
•   Özgeçmiş,
•   Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen denklik belgesi(Onaylı)),
•   Yabancı dil belgesi,
•   Yayın listesi,
•   2 (iki) adet fotoğraf,
•   Kimlik fotokopisi,
•   Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmet takip programından (HİTAP) alınan hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyası. (Üniversitemiz personelinin hizmet belgesi almasına gerek yoktur.)

PROFESÖR Kadrolarına Başvuracak Adaylar için:
1- Başvuru Dosyasına Eklenecek Belgeler:
•   Doçentlik Belgesi,
2- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:
•   Akademik  Yükseltilme  ve  Atanma  Kriterleri  Yönergesi’ne  uygunluk  beyan  formu  (http://personel.hacibayram.edu.tr  adresindeki  “Formlar” sekmesinde bulunan form)
•   İlgili form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyası, (fiziki olarak dosya hazırlanacaktır)
3-Yayın Dosyası:
•   Adayların özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve doçentlik sonrası yaptığı bilimsel çalışma ve yayınlarına  ait  bilgi  ve  belgeleri  içeren  PDF  formatında  hazırlanmış  olan,  6  (altı)  adet  CD  veya  Taşınabilir  Bellek  (ayrıca  fiziki  olarak  dosya hazırlanmayacaktır) teslim edilecektir.

DOÇENT Kadrolarına Başvuracak Adaylar için:
1- Başvuru Dosyasına Eklenecek Belgeler:
•   Doçentlik belgesi,
2- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:
•   Akademik  Yükseltilme  ve  Atanma  Kriterleri  Yönergesi’ne  uygunluk  beyan  formu  (http://personel.hacibayram.edu.tr  adresindeki  “Formlar” sekmesinde bulunan form)
•   İlgili form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyası, (fiziki olarak dosya hazırlanacaktır.)
3- Yayın Dosyası:
•   Adayların  özgeçmiş,  yayın  listesi,  doçentlik  belgesi,  bilimsel  çalışma  ve  yayınlarının  tamamına  ait  bilgi  ve  belgeleri  içeren  PDF  formatında hazırlanmış olan, 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek (ayrıca fiziki olarak dosya hazırlanmayacaktır) teslim edilecektir.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Kadrolarına Başvuracak Adaylar için:
1- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:
•   Akademik  Yükseltilme  ve  Atanma  Kriterleri  Yönergesi’ne  uygunluk  beyan  formu  (http://personel.hacibayram.edu.tr  adresindeki  “Formlar” sekmesinde bulunan form)
•   İlgili form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyası, (fiziki olarak dosya hazırlanacaktır.)
3- Yayın Dosyası:
•   Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doktora belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan,4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek(ayrıca fiziki olarak dosya hazırlanmayacaktır) ilgili Dekanlık/Müdürlüğe teslim edilecektir.

Açıklamalar
1. Başvurular, bu ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde alınacaktır.
2. Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’ne uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
3. Profesör  ve  doçent  adayları  Üniversitemiz  Rektörlüğü  Personel  Dairesi  Başkanlığı’na,  doktor  öğretim  üyesi  adayları  ise  ilgili  dekanlık  veya müdürlüğe başvurularını şahsen yapacaklardır.
4. Doçent kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve kadro unvanı doçent olanlar müracaat edemez.
5. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
6. İlana ve sürece ilişkin bilgiler http://personel.hacibayram.edu.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

 

S.N.

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM/ ANASANAT DALI

UNVAN

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

1

Edebiyat Fakültesi

Tarih

Genel Türk Tarihi

Doktor Öğretim
Üyesi

3

1

Genel Türk Tarihi alanında doktor unvanına sahip olmak; Anadolu’da Alevilik ve Alevi Ocakları
üzerine çalışmaları olmak.

2

Edebiyat Fakültesi

Batı Dilleri ve Edebiyatları

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Doçent

1

1

İngiliz Edebiyatında Kültür üzerine çalışmaları olmak.

3

Edebiyat Fakültesi

Batı Dilleri ve Edebiyatları

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Doçent

1

1

İngiliz Edebiyatı üzerine çalışmaları olmak.

4

Edebiyat Fakültesi

Sanat Tarihi

Türk ve İslam Sanatı

Profesör

1

1

Osmanlı Döneminde Anadolu Türk Mimarisi üzerine çalışmaları olmak.

5

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

İdare Hukuku

Profesör

1

1

İdari Yargı İlkeleri ve İdari Yargılama süreci üzerine
çalışmaları olmak.

6

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

İdare Hukuku

Doçent

1

1

İdare Hukuku alanında doçent unvanına sahip olmak; idari ceza hukuku konusunda çalışmaları olmak.

7

İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi

Kamu Yönetimi

Profesör

1

1

Anayasa ve Parlamento Hukuku konusunda
çalışmaları olmak.

8

İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat

Doçent

1

1

Uluslararası Ticaret Teorileri ve Uygulamaları ile
Uluslararası Göç üzerine çalışmaları olmak.

9

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

İşletme

Profesör

1

1

Finans alanında doçent unvanına sahip olmak; uluslararası portföy yönetimi ve aktüerya matematiği konularında çalışmaları olmak.

10

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

İşletme

Doktor Öğretim Üyesi

2

1

Enerji ve gıda firmaları üzerine çalışmaları olmak.

11

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonometri

Ekonometri

Doktor Öğretim
Üyesi

1

1

Enflasyon hedeflemesi rejimi ve bölgesel kalkınma üzerine çalışmaları olmak.

12

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Doktor Öğretim
Üyesi

1

1

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında doktor unvanına sahip olmak, işgücü göçü ve çalışma
izni konularında çalışmaları olmak.

13

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Uluslararası
Finansman ve Ticaret

Profesör

1

1

Uluslararasılaşma ve dış ticarette devlet destekleri üzerine çalışmaları olmak.

14

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Uluslararası Finansman ve
Ticaret

Doktor Öğretim
Üyesi

1

1

Uluslararası pazarlama ve internet alışverişi konularında çalışmaları olmak.

15

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye

Maliye

Profesör

1

1

Uluslararası maliye, kamusal politikaların iktisadi ve mali etkileri ile kamu ekonomisi üzerine çalışmaları
olmak.

16

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

Gazetecilik

Profesör

1

1

Gazetecilik ve Medya Çalışmaları alanında doçent unvanına sahip olmak; Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemleri İletişim Tarihi konularında çalışmaları
olmak.

17

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve
Tanıtım

Halkla İlişkiler ve
Tanıtım

Profesör

1

1

Yeni medya ve iletişim sosyolojisi konularında
çalışmaları olmak.

18

İletişim Fakültesi

Radyo, Televizyon ve Sinema

Radyo, Sinema ve Televizyon

Profesör

1

1

Medya etiği, medya okuryazarlığı ve basın tarihi konularında çalışmaları olmak.

19

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri

Doktor
Öğretim Üyesi

1

1

Mezhepler Tarihi alanında çalışmaları olmak;
karşılaştırmalı Alevilik-Bektaşilik çalışmaları yapmış olmak.

20

İslami İlimler Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları

Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi

Doçent

2

1

İslam Tarihi alanında doçent unvanına sahip olmak; Osmanlılarda Şeyhülislamlık ve İlmiye sınıfı üzerine
çalışmaları olmak.

21

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Profesör

1

1

Hadislerde kadın ve aile üzerine çalışmaları olmak

22

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Fıkıh

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Mezheplerarası karşılaştırmalı fıkıh usulü ve güncel zekat meseleleri üzerine çalışmaları olmak.

23

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Grafik Tasarımı

Grafik Tasarımı

Doktor Öğretim
Üyesi

4

1

Dijital yayıncılık, grafik tasarımı ve mobil uygulama, geliştirme konularında çalışmaları olmak.

24

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Seramik

Seramik

Doktor
Öğretim Üyesi

1

1

Seramik Sanatı alanında kil uygulamaları ve form çalışmaları yapmış olmak

25

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı

Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Gümüş işlemeciliğinde çalışmaları olmak.

26

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği

Doçent

1

1

Turizm alanında doçent unvanına sahip olmak, yiyecek içecek işletmeciliği konusunda çalışmaları
olmak.

27

Bankacılık ve
Sigortacılık Yüksekokulu

Finans ve Bankacılık

Finans ve Bankacılık

Profesör

1

1

Makro İktisat alanında doçent unvanına sahip olmak;
finansal piyasalar ve ekonomik büyüme konularında çalışmaları olmak.

28

Türk Müziği Devlet Konservatuvarı

Çalgı Eğitimi

Çalgı Eğitimi

Doçent

1

1

Klasik kemençe icrası ile ilgili deneyimi olmak ve Türk müziğinde modernizm-postmodernizm konusunda çalışmaları olmak.

29

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Yabancılara Türkçe Öğretimi

Yabancılara Türkçe Öğretimi

Doktor Öğretim
Üyesi

1

1

Yabancılara Türkçe Öğretimi programları ve yükseköğretimde disiplinlerarası dijital model
konularında çalışmaları olmak.