Ardahan Üniversitesi 25 sözleşmeli personel alacak

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI


Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754  sayılı  Bakanlar  Kurulu  Kararı  ile  yürürlüğe  konulan  "Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin  Esaslar"  da  yer  alan  ek  2’  inci  maddenin  (b) fıkrası  gereğince  "Yazılı  ve/veya  sözlü  sınav  yapılmaksızın,  KPSS  (B)  grubu  puan  sıralaması  esas  alınmak  suretiyle"  sözleşmeli  personel  alınacaktır.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacaktır.

 

ÜNVAN KODU

ÜNVANI

GÖREV YERİ

ADET

ÖĞRENİM

PUAN TÜRÜ

CİNSİYET

AYLIK BRÜT ÜCRET

ARANILAN NİTELİKLER

B 01

Büro Personeli

Merkez (Rektörlük ve Bağlı Birimler)

2

Lisans

KPSS P3

Erkek/Kadın

4.039,38 TL

Yükseköğretim Kurumlarının İşletme, Maliye, İktisat, Kamu Yönetimi, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sitemleri, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansal Yönetim lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak. Başvuru bitim tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak, erkek adaylar için
askerliğini yapmış olmak.

B 02

Büro Personeli

Çıldır Meslek Yüksekokulunda istihdam
edilecektir.

1

Önlisans

KPSS P93

Erkek/Kadın

4.039,38 TL

Herhangi bir önlisans programından mezun olmak. Başvuru bitim tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak, erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.

B 03

Büro Personeli

Posof Meslek Yüksekokulunda istihdam edilecektir.

1

Önlisans

KPSS P93

Erkek/Kadın

4.039,38 TL

Herhangi bir önlisans programından mezun olmak. Başvuru bitim tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak, erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.

B 04

Büro Personeli

Nihat Delibalta Göle Meslek Yüksekokulunda istihdam edilecektir.

1

Önlisans

KPSS P93

Erkek/Kadın

4.039,38 TL

Herhangi bir önlisans programından mezun olmak. Başvuru bitim tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak, erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.

D 01

Destek Personeli (Temizlik)

Merkez (Rektörlük ve Bağlı Birimler)

4

Ortaöğretim

KPSS P94

Erkek

3.788,21 TL

Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak. Başvuru bitim tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak, askerliğini yapmış olmak. İhtiyaç halinde vardiyalı çalışmaya uyum göstermek.

D 02

Destek Personeli (Temizlik)

Merkez (Rektörlük ve Bağlı Birimler)

3

Ortaöğretim

KPSS P94

Kadın

3.788,21 TL

Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak. Başvuru bitim tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak. İhtiyaç halinde vardiyalı
çalışmaya uyum göstermek.

D 03

Destek Personeli (Temizlik)

Posof Meslek Yüksekokulunda istihdam edilecektir.

1

Ortaöğretim

KPSS P94

Erkek

3.788,21 TL

Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak. Başvuru bitim tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak, askerliğini yapmış olmak, ihtiyaç halinde vardiyalı çalışmaya uyum göstermek.

D 04

Destek Personeli (Temizlik)

Posof Meslek Yüksekokulunda istihdam edilecektir.

1

Ortaöğretim

KPSS P94

Kadın

3.788,21 TL

Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak. Başvuru bitim tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak, ihtiyaç halinde vardiyalı çalışmaya uyum göstermek.

T 01

Teknisyen (Elektrik)

Merkez (Rektörlük ve Bağlı Birimler)

1

Ortaöğretim

KPSS P94

Erkek

4.244,58 TL

Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik, Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı ve dallarının herhangi birinden mezun olmak, başvuru bitim tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak, askerliğini yapmış olmak.

T 02

Teknisyen (Mobilya Dekorasyon)

Merkez (Rektörlük ve Bağlı Birimler)

1

Ortaöğretim

KPSS P94

Erkek

4.244,58 TL

Ortaöğretim kurumlarının Mobilya ve İç Mekân Tasarımı alanı ve dallarından veya Ahşap Teknolojisi alanı ve dallarının herhangi birinden mezun olmak, başvuru bitim tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak,
askerliğini yapmış olmak.

T 03

Teknisyen (Görüntü ve Ses Sistemleri)

Merkez (Rektörlük ve Bağlı Birimler)

1

Ortaöğretim

KPSS P94

Erkek

4.244,58 TL

Ortaöğretim kurumlarının Elektrik Elektronik Teknolojisi alanının Görüntü ve Ses Sistemleri dalından mezun olmak. Başvuru bitim tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak, askerliğini yapmış olmak.

KG 01

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Merkez (Rektörlük ve Bağlı Birimler)

3

Önlisans

KPSS P93

Erkek

4.523,28 TL

Özel Güvenlik ve Koruma, Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Mülkiyet Koruma, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması önlisans programlarının herhangi birinden mezun olmak. 5188 sayılı Kanunun
10. maddesindeki şartları taşıyor olmak. Başvuru bitim tarihi itibariyle 30 yaşını
bitirmemiş olmak, askerliğini yapmış olmak.

KG 02

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Merkez (Rektörlük ve Bağlı Birimler)

2

Önlisans

KPSS P93

Kadın

4.523,28 TL

Özel Güvenlik ve Koruma, Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Mülkiyet Koruma, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması önlisans programlarının herhangi birinden mezun olmak. 5188 sayılı Kanunun
10. maddesindeki şartları taşıyor olmak. Başvuru bitim tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak.

KG 03

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Posof Meslek Yüksekokulunda istihdam edilecektir.

3

Ortaöğretim

KPSS P94

Erkek

4.523,28 TL

Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun
olmak.
5188 sayılı Kanunun 10. maddesindeki şartları taşıyor olmak. Başvuru bitim tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak, askerliğini yapmış olmak.


A. ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
3- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5- Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet  sırlarına  karşı  suçlar  ve  casusluk,  zimmet,  irtikap,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye  fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
6- Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak,
7- Başvuru bitim tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak,
8- Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanlarına başvuracak adaylar için 5188 sayılı Kanunun 10. maddesindeki şartları taşıyor olmak, özel güvenlik sertifikasıyla birlikte göreve başlayacağı tarih itibariyle geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.
9-  Tüm  unvanlar  için  657  sayılı  Kanunun  53’üncü  maddesi  hükümleri  saklı  kalmak  kaydıyla  görevini  devamlı  yapmasına  engel  olabilecek  akıl hastalığı ve fiziki engeli bulunmamak, (Atama yapıldıktan sonra sağlık kuruluşundan alınacak heyet raporu ile bu durumu belgelendirmek.)
10- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak,
11-  Son  1  (bir)  yıl  içerisinde  sözleşmeli  personel  olarak  istihdam  edilenlerden,  hizmet  sözleşmesi  esaslarına  aykırı  hareket  etmesi  nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
12- Belirtilen öğrenim düzeyi mezunu olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
13- Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P3 puanına, önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P93 puanına, ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanına sahip olmak,
14- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
15- Temizlik Görevlisi olarak çalışacaklar için aşağıda belirtilen Temizlik Görevlisi İş Tanımında belirtilen hususlara uygun çalışma yapmak,
16- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak,
17- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma yapmak ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.

B. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1- Başvuru formu. (www.ardahan.edu.tr adresinden temin edilecektir.)
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi. (e-Devlet üzerinden alınan doğrulama kodlu belge kabul edilecektir.)
3- Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi. (e-Devlet üzerinden alınan doğrulama kodlu belge kabul edilecektir.)
4- 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi. (e-Devlet üzerinden alınan doğrulama kodlu belge kabul edilecektir.)
Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Ayrıca atamaları  yapılmış ise atamaları iptal edilecek, Üniversitemiz  tarafından   kendilerine  bir  bedel  ödenmiş  ise  bu   bedel   yasal   faizi   ile  birlikte  tazmin   edilecektir.   Bu   kişiler   hiçbir  hak  talebinde bulunamayacaklardır.

C. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
1- Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 (on beş) gün içinde www.ardahan.edu.tr internet sitesinde Duyurular bölümünde bulunan  başvuru  formunun  eksiksiz  bir  şekilde  doldurulup  fotoğraf  yapıştırmak  ve  imzalamak  suretiyle  yukarıda  belirtilen  belgelerle  birlikte  Ardahan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Yenisey Kampüsü Rektörlük Binası Kat: 3 Çamlıçatak / Ardahan adresine şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. İnternet,  faks,  e-posta  vb.  yöntemlerle  yapılan  başvurular  ile  süresi  içerisinde  yapılmayan  başvurular  ve  eksik  belge  verenlerin  başvuruları  kabul edilmeyecektir.
2- Postada yaşanan gecikmelerden dolayı Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.
3- Adaylar sadece tek bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru yapanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
4- Başvuru formunu hatalı dolduran, eksik ya da hatalı belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

D. SONUÇ
1- Başvuru  tarihinden  sonra yapılan  müracaatlar ile istenilen  belgeleri  eksik  getiren  ve nitelikleri  uygun  olmayan  adayların  müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
2- Tüm başvurular ilgili alanların KPSS puan sıralamasına göre değerlendirilecektir. KPSS puanı aynı olan adayların olması durumunda diploma
(mezuniyet) puanına göre değerlendirme yapılacaktır.
3- Atanmaya hak kazanan asıl ve yedek adaylar, ilanın başvuru süresinin bitiminden itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde web sayfamızdan duyurulacaktır.
4- Her kadronun 4 (dört) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
5-  Adaylar  başvuru  sonuçlarını  ve  işe  başlamaları  için  gerekli  evraklar  ile  evrakların  teslim  edileceği  yer  ve  zaman  bilgilerini  Üniversitemiz www.ardahan.edu.tr internet adresinden takip edebileceklerdir.
6- Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan puan üstünlüğüne göre atama yapılacaktır.
7-  Atanmaya  hak  kazanan  adayların  sonuçların  ilan  edilmesinden  itibaren  15  (on  beş)  gün  içerisinde  istenilen  belgeleri  tamamlayarak  Ardahan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen adaylar atama hakkını kaybedecektir. (İstenilen belgeler ve gerekli bilgiler ayrıca duyurularda yayımlanacaktır.)
8- Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır.
9- Yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak Ardahan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. İtirazlar, en fazla 10 (on) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacaktır. Sonucu adaya yazılı olarak bildirilecektir. Sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde postaya verilmeyen veya şahsen teslim edilmeyen itirazlar ile dilekçesinde;
T.C.  kimlik  numarası,  adı,  soyadı,  imza  ve  adres  bilgileri  bulunmayanların  itirazları  ve  e-posta  ve  belgegeçer  (faks)  ile  yapılan  itirazlar  dikkate alınmayacaktır.
10-  Yerleşmeye  hak  kazanan  adaylarla  güvenlik  soruşturması  ve/veya  arşiv  araştırması  sonucu  olumlu  olmak  kaydıyla  hizmet  sözleşmesi imzalanacaktır. Sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.
11- Web sitemizden yapılan ilanlar tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

E. TEMİZLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI
Üniversite  merkez  kampüs ve bağlı  birimlerde bulunan  kapalı  mekanların  ana girişi  ve  çevresi  dahil;  sınıflar,  laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak, pencere, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri nemli bezle silmek, katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve ilgili alana taşımak, tuvaletleri günlük olarak sabunlu ve dezenfektan bir malzeme  ile  yıkamak  ve  sürekli  olarak  temiz  tutmak,  kağıt  havlu  ve  sıvı  sabun  eksildikçe  tamamlamak  kontrol  formunu  paraflamak,  lavaboları  sıvı temizleyici  malzeme  ile  temizlemek,  aynaları  ve  muslukları  silmek,  her  türlü  malzeme,  demirbaş,  makine-teçhizat  vb.  eşya  veya  yükleri  taşımak, görevlendirildikleri  birimlerde  çevre  düzenlemesi  yapmak,  çim  biçmek  ve  peyzaj  bakım  işlerini  yapmak,  görevlendirildikleri  birimlerde  yiyecek-içecek servisi  yapmak,  görev alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek, görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak birim yöneticileri  tarafından  verilen  diğer  iş  ve  işlemleri  yürütmek,  tüm  bu  işlemler  esnasında  iş  sağlığı  ve  iş  güvenliği  kurallarına  uymak,  kullanılan  mal  ve malzemelere azami özen göstermek, aynı zamanda temizlik malzemelerinin ilgili uygun yerlerde ve yeterince kullanmak ve muhafazasını sağlamak.

F. İLETİŞİM
Ardahan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
Telefon: 0478-211 75 19
E-posta: [email protected]
Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Kamu
Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

İlanen duyurulur.