Atatürk Üniversitesi 6 akademik personel alacak

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden
ÖNCELİKLİ ALAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümlerine göre (Öncelikli Alanlar) Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.
Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür

Başvuru Başlangıç Tarihi:

13.09.2021

Sınava Giriş Tarihi:

08.10.2021

Son Başvuru Tarihi:

27.09.2021

Sonuç Açıklama Tarihi:

13.10.2021

Ön Değerlendirme Açıklama Tarihi:

01.10.2021

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi:

https://atauni.edu.tr/

Başvuru Şekli:

Şahsen veya Posta ile (Postadaki gecikmelerden ve eksik belgelerden Kurumumuz sorumlu
değildir.) Başvurular ilgili birime yapılacaktır.

A) GENEL ŞARTLAR
1.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2.Akademik ve Lisansüstü Eğitim Sınavından (ALES) en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumları kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3.Adayların Not Döküm Belgelerindeki (Transkript) dörtlük/beşlik not sistemlerinin dönüşümü Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlilik tablosuna göre belirlenir. Not sisteminin yüzlük olması hâlinde yüzlük not esas alınır. Not döküm belgesinde hem dörtlük/beşlik hem de yüzlük not sistemi olması hâlinde ilgili tarihte mezun olunan Üniversitenin kullandığı ve adayın mezun olduğu resmi not sistemi esas alınır.
4.Öncelikli Alanlar Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesine göre atama yapılacaktır.
B) ÖZEL ŞARTLAR
1. Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların tezli yükseklisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
2. Lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili Yönetmelikler gereğince azami süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişkileri kesilen araştırma görevlileri ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler. 
3. Öncelikli alanlarda ilan edilen araştırma görevlisi kadroları için Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca yapılacak ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılmaya hak kazananlar için, giriş sınavı sözlü olarak yapılır.
ECZACILIK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der.

Farmasötik Toksikoloji
(ÖNCELİKLİ ALAN)

Arş.Gör.

1

4

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, ilgili anabilim dalında doktora
yapıyor olmak.

Klinik Eczacılık
(ÖNCELİKLİ ALAN)

Arş.Gör.

1

4

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, ilgili anabilim dalında doktora
yapıyor olmak.

Farmasötik Teknoloji (ÖNCELİKLİ ALAN)

Arş.Gör.

1

4

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, ilgili anabilim dalında doktora yapıyor olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der.

Ebelik (ÖNCELİKLİ ALAN)

Arş.Gör.

2

4

Ebelik Bölümü mezunu olup, Ebelik anabilim dalında lisansüstü
eğitim yapıyor olmak.

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der.

Yabancı Diller (İngilizce)

Öğr.Gör.

1

5

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, İngiliz Dili ve Eğitimi Bölümü, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü, Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) Bölümü mezunu olup, ilgili alanlardan birinde yükseklisans yapmış ve yabancı dil puanından en az 85
(seksenbeş) almış olmak.

KADROLARA BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
1. Öğretim Elemanı Başvuru Formu (https://atauni.edu.tr/ adresinden indirilebilir.
2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
3. Özgeçmiş
4. Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge (e-Devletten alınabilir.)
5. Diploma, geçici mezuniyet belgesi ve ilanın özel şartlar bölümünde istenen belgelerin ve öğrenci belgelerinin onaylı sureti (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)
6. Lisans Transkripti (onaylı).
7. ALES belgesi (ÖSYM’nin internet sayfasından alınan tarih ve doğrulama kodu bulunan orijinal belge) Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir. 
8. Yabancı Dil Belgesi (Asıl ya da doğrulama kodu bulunan)
9. İki adet fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık veya biyometrik)
10. Alanında tecrübe belgesi (onaylı belge) (İlan edilen kadroya bağlı olarak)
11. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)
12. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet vb.)
13. Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmesi için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.
14. Özel şart olması hâlinde özel şarta ilişkin belgeler.
ÖNEMLİ NOTLAR:
1. Başvurunun şahsen veya posta ile kadronun ilan edildiği birime yapılması gerekmektedir.
2. Sonuçlar Üniversitemizin internet adresinde (https://atauni.edu.tr/) yayımlanacaktır.
3. Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapmak hakkını saklı tutar. İnternet adresimizde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
4 .Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.
5. Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
6. Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe aykırı beyan ihtiva eden başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.
7. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
8. İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
9. e-Devlet Kapısı(www.turkiye.gov.tr)'ndan alınan kare kodlu mezun belgesi ve öğrenci belgeleriyle başvuru yapılabileceği, söz konusu belgelerin doğruluğunun yükseköğretim kurumlarınca sorgulanarak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu belgelerin kullanılabileceği, ancak atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi veya öğrenci belgesinin asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir.
10. İlgili anabilim dalının bağlı bulunduğu bölümde lisansüstü eğitim yapanlar, ilgili anabilim dalında lisansüstü eğitim yaptıklarına dair resmi yazı getirdikleri takdirde müracaatları alınacaktır.