Gazi Üniversitesi 60 akademik personel alacak

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI


Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.
Covid-19 salgını kapsamında alınan tedbirlere istinaden tüm başvurular https://personelilan.gazi.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak alınacak
olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

GENEL AÇIKLAMALAR:
1. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete ’de yayın tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür.
2. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23. , 24/e ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.
3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
4. Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Profesör ve kadro unvanı Doçent olanlar müracaat edemez.
5. Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
6. Başvuruda istenen aşağıda belirtilen tüm belgelerin https://personelilan.gazi.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak yüklenmesi gerekmektedir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

A) PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adaylardan istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.
1. BAŞVURU  DİLEKÇESİ:  (http://personel.gazi.edu.tr/  adresindeki  “Formlar”  sekmesinde  bulunan  dilekçe),  (İlgili  sekmeden  indirilecek  dilekçe
örneğinin, doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
2. ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ: (Yayın listesinin de olduğu, YÖKSİS üzerinden indirilebilecek ilgili Özgeçmiş de sisteme yüklenebilir.)
3. LİSANS,  YÜKSEK  LİSANS,  DOKTORA  BELGESİ:  (Sadece,  ilan  açıklamasında  lisans,  yüksek  lisans  veya  doktora  mezuniyeti  şartı  istenen pozisyonlar için bu belge yüklenecektir. İlgili mezuniyet şartı aranmayan diğer pozisyonlar için bu belgenin yüklenmesine gerek yoktur. e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
4. FOTOĞRAF:(Güncel  olmak  kaydıyla,  dijital  ortamda  bulunan  vesikalık  bir  adet  fotoğrafın  veya  fiziki  vesikalık  bir  adet  fotoğrafın  taranarak
sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
5. NÜFUS CÜZDANI SURETİ: (e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
6. DOÇENTLİK BELGESİ: (e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
7. HİZMET  BELGESİ:  (Sadece,  Üniversitemiz  dışında,  herhangi  bir  kamu  kuruluşunda  çalışanlar  (daha  önce  çalışıp  ayrılsalar  dahi)  bu  belgeyi yükleyeceklerdir. Üniversitemiz içinden başvuru yapacakların bu belgeyi yüklemelerine gerek yoktur. e-Devlet sisteminde bulunan HİTAP Hizmet Dökümü uygulaması üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
8. AKADEMİK  YÜKSELTİLME  VE  ATANMA  KRİTERLERİ  YÖNERGESİNE  UYGUNLUK  BEYAN  FORMU:  ((http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki  “Formlar”  sekmesinde  bulunan  form),  (İlgili  sekmeden  indirilecek  formun,  doldurulduktan  sonra  ıslak  olarak  imzalanması  ve  bu  şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
9. AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ DOSYASI: (Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formunda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan kriter dosyasının toplu halde sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
10. BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN DOSYASI: (İlan açıklamasında deneyim şartı olan pozisyonlar için deneyim belgesi ile doçentlik sonrası yapılan bilimsel çalışma ve yayınlara ait bilgi ve belgelerden oluşan yayın dosyasının sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

B) DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adaylardan istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.
1. BAŞVURU  DİLEKÇESİ:  (http://personel.gazi.edu.tr/  adresindeki  “Formlar”  sekmesinde  bulunan  dilekçe),  (İlgili  sekmeden  indirilecek  dilekçe
örneğinin, doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
2. ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ: (Yayın listesinin de olduğu, YÖKSİS üzerinden indirilebilecek ilgili Özgeçmiş de sisteme yüklenebilir.)
3. LİSANS,  YÜKSEK  LİSANS,  DOKTORA  BELGESİ:  (Sadece,  ilan  açıklamasında  lisans,  yüksek  lisans  veya  doktora  mezuniyeti  şartı  istenen pozisyonlar için bu belge yüklenecektir. İlgili mezuniyet şartı aranmayan diğer pozisyonlar için bu belgenin yüklenmesine gerek yoktur. e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
4. FOTOĞRAF:(Güncel  olmak  kaydıyla,  dijital  ortamda  bulunan  vesikalık  bir  adet  fotoğrafın  veya  fiziki  vesikalık  bir  adet  fotoğrafın  taranarak
sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
5. NÜFUS CÜZDANI SURETİ: (e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
6. DOÇENTLİK BELGESİ: (e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
7. HİZMET  BELGESİ:  (Sadece  Üniversitemiz  dışında,  herhangi  bir  kamu  kuruluşunda  çalışanlar  (daha  önce  çalışıp  ayrılsalar  dahi)  bu  belgeyi yükleyeceklerdir. Üniversitemiz içinden başvuru yapacakların bu belgeyi yüklemelerine gerek yoktur. e-Devlet sisteminde bulunan HİTAP Hizmet Dökümü uygulaması üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
8. AKADEMİK  YÜKSELTİLME  VE  ATANMA  KRİTERLERİ  YÖNERGESİNE  UYGUNLUK  BEYAN  FORMU:  ((http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki  “Formlar”  sekmesinde  bulunan  form),  (İlgili  sekmeden  indirilecek  formun,  doldurulduktan  sonra  ıslak  olarak  imzalanması  ve  bu  şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
9. AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ DOSYASI: (Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk
beyan formunda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan kriter dosyasının toplu halde sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
10. BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN DOSYASI: (İlan açıklamasında deneyim şartı olan pozisyonlar için deneyim belgesi ile bilimsel çalışma ve
yayınların tamamına ait bilgi ve belgelerden oluşan yayın dosyasının sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

C) DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adaylardan istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.
1. BAŞVURU  DİLEKÇESİ:  (http://personel.gazi.edu.tr/  adresindeki  “Formlar”  sekmesinde  bulunan  dilekçe),  (İlgili  sekmeden  indirilecek  dilekçe örneğinin, doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
2. ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ: (Yayın listesinin de olduğu YÖKSİS üzerinden indirilebilecek ilgili Özgeçmiş de sisteme yüklenebilir.)
3. LİSANS, YÜKSEK LİSANS, DOKTORA BELGELERİ: (e-Devlet üzerinden alınacak belgeler de geçerlidir.)
4. FOTOĞRAF:(Güncel  olmak  kaydıyla,  dijital  ortamda  bulunan  vesikalık  bir  adet  fotoğrafın  veya  fiziki  vesikalık  bir  adet  fotoğrafın  taranarak
sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
5. NÜFUS CÜZDANI SURETİ: (e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
6. YABANCI DİL BELGESİ: (e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
7. HİZMET  BELGESİ:  (Sadece  Üniversitemiz  dışında,  herhangi  bir  kamu  kuruluşunda  çalışanlar  (daha  önce  çalışıp  ayrılsalar  dahi)  bu  belgeyi yükleyeceklerdir. Üniversitemiz içinden başvuru yapacakların bu belgeyi yüklemelerine gerek yoktur. e-Devlet sisteminde bulunan HİTAP Hizmet Dökümü uygulaması üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
8. AKADEMİK  YÜKSELTİLME  VE  ATANMA  KRİTERLERİ  YÖNERGESİNE  UYGUNLUK  BEYAN  FORMU:  ((http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki  “Formlar”  sekmesinde  bulunan  form),  (İlgili  sekmeden  indirilecek  formun,  doldurulduktan  sonra  ıslak  olarak  imzalanması  ve  bu  şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
9. AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ DOSYASI: (Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formunda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan kriter dosyasının toplu halde sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
10. BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN DOSYASI: (İlan açıklamasında deneyim şartı olan pozisyonlar için deneyim belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlara ait bilgi ve belgelerden oluşan yayın dosyasının sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

BAŞVURU TARİHLERİ:
Başlangıç Tarihi     : 07.10.2021
Bitiş Tarihi             : 21.10.2021

 

SIRA
NO

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/
ANA SANAT DALI/PROGRAM

UNVAN

DERECE

ADET

BAŞVURU ŞARTLARI

1

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER

AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ

Doçent

1

1

Doçentliğini Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi alanında almış olmak ve Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile Dental Yaş Tayini Belirleme ile ilgili
çalışmaları olmak.

2

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER

ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ

Profesör

1

1

Doçentliğini Pedodonti alanında almış olmak ve Diş hekimliğinde gümüş-zeolit kullanımı ile ilgili
çalışmaları olmak.

3

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER

ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ

Profesör

1

1

Doçentliğini Pedodonti alanında almış olmak ve Çocuk diş hekimliğinde ozon uygulamaları ile ilgili
çalışmaları olmak.

4

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER

ORTODONTİ

Profesör

1

1

Doçentliğini Ortodonti alanında almış olmak ve Dudak damak yarıklı olguların nazoalveoler şekillendirme yöntemi ile tedavisi ile ilgili
çalışmaları olmak.

5

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER

ORTODONTİ

Profesör

1

1

Doçentliğini Ortodonti alanında almış olmak ve Ortodontide yüzey pürüzlendirmesi ve lazer
pürüzlendirme ile ilgili çalışmaları olmak.

6

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER

ORTODONTİ

Profesör

1

1

Doçentliğini Ortodonti alanında almış olmak ve
İskeletsel sınıf 3 anomali tedavisinde farklı tedavi aygıtları ile ilgili çalışmaları olmak.

7

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER

PERİODONTOLOJİ

Profesör

1

1

Doçentliğini Periodontoloji alanında almış olmak ve Periodontal rejenerif tedaviler üzerinde klinik
çalışmaları olmak.

8

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ

Profesör

1

1

Doçentliğini Protetik Diş Tedavisi alanında almış
olmak ve Bilgisayarlı Oklüzal Analiz Sistemleri ile ilgili çalışmaları olmak.

9

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ

Profesör

1

1

Doçentliğini Protetik Diş Tedavisi alanında almış
olmak ve Dental alaşımların korozyonu ile ilgili
çalışmaları olmak.

10

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ

Profesör

1

1

Doçentliğini Protetik Diş Tedavisi alanında almış
olmak ve Diş hekimliğinde kalsiyum metasilikat materyalinin kullanımı ile ilgili çalışmaları olmak.

11

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ
EĞİTİMİ

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM
TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ

Doçent

1

1

Doçentliğini Açık ve Uzaktan Öğrenme alanında almış olmak ve konuşma tanıma teknolojisi üzerine çalışmaları olmak

12

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM

Doktor
Öğretim Üyesi

1

1

Doktorasını Eğitim Programları ve Öğretimi
alanında yapmış olmak ve Ters Yüz Sınıf Modeli ile Yaşamboyu Öğrenme üzerine çalışmaları olmak

13

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

GÜZEL SANATLAR
EĞİTİMİ

MÜZİK EĞİTİMİ

Doçent

1

1

Doçentliğini Müzik/Müzikoloji alanında almış olmak ve Fülüt Eğitimi alanında çalışmaları olmak

14

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

MATEMATİK VE
FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ

BİYOLOJİ EĞİTİMİ

Profesör

1

1

Doçentliğini Biyoloji Eğitimi alanında almış olmak
ve Biyoetik eğitimi konuları üzerine çalışmaları olmak

15

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ
EĞİTİMİ

BİYOLOJİ EĞİTİMİ

Profesör

1

1

Doçentliğini Biyoloji Eğitimi alanında almış olmak ve Ders Kitaplarının İncelenmesi alanında
çalışmaları olmak

16

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

MATEMATİK VE
FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ

FİZİK EĞİTİMİ

Profesör

1

1

Doçentliğini Fizik Eğitimi alanında almış olmak ve Bilimsel Süreç Becerileri üzerine çalışmaları olmak

17

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

ÖZEL EĞİTİM

GÖRME ENGELLİLER EĞİTİMİ

Doktor
Öğretim Üyesi

1

1

Doktorasını Görme Engelliler Eğitimi alanında
yapmış olmak ve Görme Yetersizliğinde Öğrenme Ortamlarını Destekleme üzerine çalışmaları olmak

18

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER
EĞİTİMİ

FELSEFE GRUBU EĞİTİMİ

Profesör

1

1

Doçentliğini Felsefe Grubu Eğitimi alanında almış olmak ve Düşünme Eğitimi alanında çalışmaları olmak

19

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

YABANCI DİLLER
EĞİTİMİ

FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ

Profesör

1

1

Doçentliğini Fransız Dili Eğitimi alanında almış olmak ve Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi ile ilgili
çalışmaları olmak

20

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

DİL VE KONUŞMA
TERAPİSİ

DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Doktorasını Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında yapmış olmak ve Santral işitsel işlemleme alanında çalışmaları olmak.

21

SPOR
BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ

ANTRENÖRLÜK
EĞİTİMİ

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ

Doçent

1

1

Doçentliğini Spor Bilimleri Alanında almış olmak ve Voleybol Biyomekaniği ile Hareket ve
Antrenman Bilimleri alanlarında çalışmaları olmak.

22

SPOR
BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ

BEDEN EĞİTİMİ
VE SPOR EĞİTİMİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ

Doçent

1

1

Doçentliğini Spor Bilimleri Alanında almış olmak ve Spor Psikolojisi alanında çalışmaları olmak

23

SPOR
BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ

BEDEN EĞİTİMİ
VE SPOR EĞİTİMİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ

Profesör

1

1

Doçentliğini Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Alanında almış olmak ve Karşılaştırmalı Beden
eğitimi alanında çalışmaları olmak.

24

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

Profesör

1

1

Doçentliğini Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında almış olmak ve Transplasyon Anestezisi alanında çalışmaları olmak

25

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

Profesör

1

1

Doçentliğini Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında almış olmak ve Fizyoloji alanında uzman
olmak

26

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

GÖĞÜS CERRAHİSİ

Doçent

1

1

Doçentliğini Göğüs Cerrahisi alanında almış olmak ve Akciğer Kanseri ile Akciğer Kanseri Genetiği konularında çalışmaları olmak

27

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

GÖZ HASTALIKLARI

Profesör

1

1

Doçentliğini Göz hastalıkları alanında almış olmak ve retina kök hücre laboratuvar çalışmaları ile medikal cerrahi retina alanlarında klinik çalışmaları olmak.

28

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

GÖZ HASTALIKLARI

Profesör

1

1

Doçentliğini Göz hastalıkları alanında almış olmak ve Lameller Kornea Nakli alanında çalışmaları olmak.

29

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM BD: JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ

Doktor
Öğretim Üyesi

1

1

Jinekolojik Onkoloji Yan Dal Uzmanı olmak ve Jinekolojik Ultrason konusunda çalışmaları olmak

30

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

Profesör

1

1

Doçentliğini Kalp ve Damar Cerrahisi alanında almış olmak, Endovasküler Cerrahi alanında ve Vena Kava Tutulumlu Renal Kanserlerin Cerrahisi konusunda çalışmaları olmak.

31

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

Profesör

1

1

Doçentliğini Kalp ve Damar Cerrahisi alanında almış olmak, Tranplantasyon Cerrahisi ve ventriküler destek cihazları konularında çalışmaları
olmak olmak.

32

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

Profesör

1

1

Doçentliğini Kalp ve Damar Cerrahisi alanında almış olmak ve Distal Damar Cerrahisi ile Diyabetik Ayak konularında çalışmaları olmak.

33

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KULAK BURUN BOĞAZ
HASTALIKLARI

Profesör

1

1

Doçentliğini Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında almış olmak ve Uyku Apnesi tanı ve
tedavisi konusunda çalışmaları olmak

34

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KULAK BURUN BOĞAZ
HASTALIKLARI

Profesör

1

1

Doçentliğini Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
alanında almış olmak ve Baş Boyun Kanserleri konusunda çalışmaları olmak

35

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KULAK BURUN BOĞAZ
HASTALIKLARI

Profesör

1

1

Doçentliğini Kulak, Burun ve Boğaz alanında almış olmak ve Lateral Kafa Tabanı Cerrahisi ile Beyin Sapı İmplantı Cerrahisi konularında çalışmaları olmak

36

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE
ESTETİK CERRAHİ

Profesör

1

1

Doçentliğini Ortodonti alanında almış olmak ve Pediatrik Kraniyofasial Cerrahi ile Pediatrik Kraniyofasial Ortodonti alanlarında çalışmaları olmak

37

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ

Profesör

1

1

Doçentliğini Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında almış olmak ve Pediatrik
Kraniyofasial Cerrahi alanında çalışmaları olmak

38

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

TIBBİ PATOLOJİ

Doktor
Öğretim Üyesi

1

1

Tıbbi Patoloji Uzmanı olmak, Cerrahi Patoloji,
Gastrointestinal Sistem Patolojisi ve Nefropatoloji konularında çalışmaları olmak.

39

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

TIBBİ PATOLOJİ

Profesör

1

1

Doçentliğini Tıbbi Patoloji alanında almış olmak ve Kemik ve Yumuşak Doku Patolojisi, Non-Tümoral Erişkin ve Pediatrik Karaciğer Patolojisi ile Meme Patolojileri konularında çalışmaları olmak.

40

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP
BİLİMLERİ

ACİL TIP

Profesör

1

1

Doçentliğini Acil Tıp alanında almış olmak ve
Travma konusunda deneysel çalışmaları olmak.

41

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP
BİLİMLERİ

ACİL TIP

Profesör

1

1

Doçentliğini Acil Tıp alanında almış olmak ve
Kardiyopulmoner Resüsitasyon konusunda çalışmaları olmak.

42

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP
BİLİMLERİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI BD: ÇOCUK HEMATOLOJİ

Doktor
Öğretim Üyesi

1

1

Çocuk Hematoloji Onkoloji Uzmanı olmak ve Kök Hücre Nakil Ünitesi konusunda çalışmaları olmak

43

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP
BİLİMLERİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI BD: ÇOCUK METABOLİZMA VE NUTRİSYON

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Biyokimya uzmanı olmak, belgelendirmek kaydı ile uzman hekim olarak metabolizma laboratuvarı konusunda çalışmaları olmak.

44

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP
BİLİMLERİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI BD: ÇOCUK METABOLİZMA VE
NUTRİSYON

Profesör

1

1

Doçentliğini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında almış olmak ve Çocuk Metabolizma Hastalıkları uzmanı olmak

45

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP
BİLİMLERİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI BD: ÇOCUK NEFROLOJİ

Profesör

1

1

Doçentliğini Nefroloji (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) alanında almış olmak ve Çocuk Nefrolojisi uzmanı olmak, Transplantasyon ve İmnunoloji alanında çalışmaları olmak.

46

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Uzmanı olmak, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda Sürekli Performans Testi Geliştirilmesi konusunda
çalışmaları olmak.

47

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP
BİLİMLERİ

ENFEKSİYON HASTALIKLARI

Profesör

1

1

Doçentliğini Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında almış olmak ve Kök Hücre Nakil Hastaları Enfeksiyonları tedavisi konusunda çalışmaları olmak

48

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP
BİLİMLERİ

HALK SAĞLIĞI

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Halk Sağlığı Uzmanı olmak, Sağlık Okuryazarlığı konusunda çalışmaları olmak

49

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP
BİLİMLERİ

İÇ HASTALIKLARI BD: GERİATRİ

Doçent

1

1

Doçentliğini Geriatri alanında almış olmak, İç
Hastalıkları Uzmanı olmak ve Alzheimer hastalığı konusunda çalışmaları olmak

50

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP
BİLİMLERİ

İÇ HASTALIKLARI BD: ROMATOLOJİ

Doçent

1

1

Doçentliğini Romatoloji alanında almış olmak, İç
Hastalıkları Uzmanı olmak ve Kas İskelet Sistemi Ultrasonografisi konusunda çalışmaları olmak.

51

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP
BİLİMLERİ

İÇ HASTALIKLARI BD: YOĞUN BAKIM

Profesör

1

1

Doçentliğini İç Hastalıkları alanında almış olmak, Yoğunbakım Uzmanı olmak ve Hematolojik Kanserli Hastaların Yoğun Bakım İzlemi
konusunda çalışmaları olmak.

52

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP
BİLİMLERİ

NÖROLOJİ

Doktor
Öğretim Üyesi

1

1

Klinik Nörofizyoloji Yan Dal Uzmanı olmak ve Multiple Sklerozda Koku Fonksiyonları konusunda
çalışmaları olmak.

53

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP
BİLİMLERİ

RADYASYON ONKOLOJİSİ

Doçent

1

1

Doçentliğini Sağlık Fiziği alanında almış olmak ve Tüm Vücut Işınlaması, Vücuda Yerleştirilen İmplantlar ve Monte Carlo Yöntemi konusunda
çalışmaları olmak

54

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP
BİLİMLERİ

RADYOLOJİ

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Radyoloji Uzmanı olmak, Damar Duvar Patolojilerinin ve Duvar Sertliğinin Değerlendirilmesinde Ultrasonografik Yeni Teknolojilerin Kullanımı konusunda çalışmaları
olmak

55

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP
BİLİMLERİ

RADYOLOJİ

Profesör

1

1

Doçentliğini Radyodiagnostik alanında almış olmak ve Bilgisayarlı Tomografi Kılavuzluğunda Kemik Lezyonlarının Girişimsel Radyolojik Yöntemlerle
Tanı ve Tedavisi ile ilgili çalışmaları olmak

56

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP
BİLİMLERİ

RADYOLOJİ

Profesör

1

1

Doçentliğini Radyodiagnostik alanında almış olmak
ve Difüzyon Manyetik Rezonans Görüntüleme konusunda çalışmaları olmak

57

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP
BİLİMLERİ

RADYOLOJİ

Profesör

1

1

Doçentliğini Radyodiagnostik alanında almış olmak ve Bilgisayarlı Tomografide Radyasyon Dozunun Azaltılması, Görüntülerde Tanı Koydurucu Değerlendirmelerin Kolaylaştırılmasına Yönelik Yazılımların Geliştirilmesi ve Kullanımı konularında çalışmaları olmak.

58

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP
BİLİMLERİ

RADYOLOJİ

Profesör

1

1

Doçentliğini Radyodiagnostik alanında almış olmak ve İntraoperatif MR Görüntülemede konusunda çalışmaları olmak.

59

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP
BİLİMLERİ

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Histoloji ve Embriyoloji alanında Doktora yapmış olmak, Ozon Tedavisinin Histolojik Etkileri konusunda çalışmaları olmak.

60

UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ

FOTONİK

FOTONİK

Profesör

1

1

Doçentliğini Fizik alanında almış olmak ve Hacimli Germanyum Tek Kristallerinin Savunma Sanayi Uygulamaları için Büyütülmesi konusunda çalışmaları olmak.