TED Üniversitesi Rektörlüğünden


Üniversitemize, “2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu”, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri, “TED Üniversitesi (TEDÜ) Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri” ve “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’’* hükümlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu
hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
* Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince;
7) Yükseköğretim kurumlarında yabancı dille verilen derslerin bu dile hakim olan öğretim elemanları tarafından ve bu dille verilmesi sağlanır. Bu programlarda ancak aşağıdaki şartlardan birini taşıyan öğretim elemanları yabancı dilde ders verebilirler:
a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının anadili olması.
b) Öğretim elemanının lisans veya doktora öğreniminin tamamını öğretimin verileceği dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması.
c) Öğretimin verileceği dilin resmî dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin resmî dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olması, bu durumu ilgili yükseköğretim kurumundan resmî olarak belgelendirmiş olması ve ilgili yükseköğretim kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması.
ç) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgarî seksen beş puanla başarılı olması. (Çalışılan yükseköğretim kurumundan ayrılan ve iki yıldan fazla öğretim elemanlığına ara verenlerin başka bir yükseköğretim kurumuna öğretim elemanı olarak geçişinde de söz konusu merkezi yabancı dil sınav puanlarına ilişkin belgeleri ilgili merkezi sınavın geçerlilik süresine göre yeniden ibraz etmeleri gerekir.)
İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

Başvuracak adayların:
Rektörlüğe hitaben yazılacak olan, başvuracağı fakülte ve bölümü belirtir, kişinin iletişim bilgilerini içeren bir dilekçenin ekinde; bir adet vesikalık fotoğraf ile nüfus cüzdanı fotokopilerini, öğrenim durumlarını gösterir tüm belgelerini (Lisans/Y.Lisans/Doktora), doçentlik belgelerini, askerliğini tamamlamış olduğunu gösterir belgelerini, fotoğraflı özgeçmişlerini (yayınlarını, hazırlanmakta veya yayınlanmak üzere süreci başlatılmış olan yayınlarını, öğretilen dersler ve yönettiği / yönetmeye devam ettiği doktora / yüksek lisans çalışmalarının listesini, yayınlarına yapılan atıfları ve yayın kurulu üyeliği, yarışma ve ödül jürisi üyeliği vb... diğer faaliyetlerini içeren), referans verebilecekleri üç kişinin iletişim bilgileriyle isimlerini, yabancı dil belgelerini, eğitim felsefelerini ve akademik ajandalarını (Öğrenim ve Araştırma Planlarını) içeren niyet mektuplarını, öğrenme sürecinde öğrencinin aktifliğini ve öğrenmeyi sahiplenmesini sağlamak için kullanılan strateji ve yöntemleri içeren portfolyolarını, bu yaklaşımın uygulandığını gösteren kanıtları iletmeleri gerekmektedir. İlan edilen unvan için yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

*İlan şartlarında çalışma deneyimi yer alan kadrolara başvuran adayların; deneyim sürelerini gösteren hizmet belgelerini, başvuru evrakları ile birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.
Başvurusu dosyası bilimsel yayın ve çalışmaları kapsayacak olup, dosyası (5 CD) eksiksiz adaylar değerlendirilecektir. Eksik belgeler ve ilan kriterlerini taşımayan belgeler geçerli olmayacaktır. Başvurular TED Üniversitesi (TEDÜ) İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen/posta aracılığı /e-posta (jobs@tedu.edu.tr) ile yapılabilir.
Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. Kadro ile ilgili diğer tamamlayıcı bilgilere http://www.tedu.edu.tr/ internet adresinden ulaşılabilmektedir. Duyurulur.

 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 36 Sözleşmeli Personel Alacak Meteoroloji Genel Müdürlüğü 36 Sözleşmeli Personel Alacak
Fakültesi Bölüm Kadro
Unvanı
Kadro
Sayısı
Özel Koşullar Başvuru Tarih Aralıkları
Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Dr. Öğretim
Üyesi
1 Adayların;
-Lisans ve Doktora derecelerini “Matematik” alanından almış olmaları,
-Uygulamalı matematik alanında akademik çalışmalara sahip olmaları gerekmektedir.
-Kısmi türevli denklemlerin sayısal çözümleri ile ilgili akademik çalışmaları olan ve istatistik içerikli ders verme deneyimine sahip olan adayların başvurularına öncelik verilecektir.
13/09/2022-27/09/2022
Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü/Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Dr. Öğretim
Üyesi
1 Adayların;
-Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini “Okul Öncesi
Eğitimi” alanından almış olmaları,
-Lisansüstü eğitiminde yurt dışı araştırma deneyimine sahip olmaları,
-Alternatif eğitim programları ve orman okulları üzerinde uzmanlaşmış olmaları,
-Açık hava oyunları, riskli oyun, alternatif eğitim
yaklaşımlarından GEMS ve Freinet üzerine çalışmalarının olması gerekmektedir.
13/09/2022-27/09/2022

TED Üniversitesi Rektörlüğünden


2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.
Başvurular, istenen belgeler ile birlikte; TED Üniversitesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne, şahsen veya posta aracılığı ile yapılacaktır.
Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Eksik belge ile veya e-posta aracılığı ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Kadrolar ile ilgili ilana http://www.tedu.edu.tr adresinden ulaşılabilmektedir.Duyurulur.

Başvuru Adresleri ve İletişim Bilgileri:
TED Üniversitesi Ziya Gökalp Cad., No: 48 06420 Kolej / Çankaya / ANKARA Tel No: 312 585 00 00 (Santral)

Genel Şartlar:
1. 657 sayılı Kanun’un 48 inci Maddesinde Belirtilen Şartları Taşımak Gerekmektedir.
2. Ön Değerlendirme ve Nihai Değerlendirme Aşamalarında Lisans Mezuniyeti Notunun Hesaplanmasında Kullanılacak 4’lük Ve 5’lik Not Sistemlerinin 100’lük Not Sistemine Eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla Belirlenir. Diğer Not Sistemlerinin 100’lük Not Sistemine Eşdeğerliğine Yükseköğretim Kurumlarının Senatoları Karar Verir.
3. Yabancı Ülkelerden Alınan Diplomaların Denkliğinin Onaylanmış Olması Gerekmektedir.
4. İlan Edilen Kadrolara Müracaat Edecek Erkek Adayların Askerlik Yönünden Mahkeme veya Bakaya Durumunda Olmamaları Gerekmektedir.

Muafiyet:
Doktora veya Tıpta, Diş Hekimliğinde, Eczacılıkta Ve Veteriner Hekimlikte Uzmanlık ya da Sanatta Yeterlik Eğitimini Tamamlamış Olanlarda, Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu Tarafından Belirlenen Uzmanlık Alanlarına Atanacak Olanlarda, Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Kadrolarında Çalışmış veya Çalışmakta Olanlarda Merkezi Sınav Şartı Aranmaz.

İstenen Belgeler:
1. Başvuru Dilekçesi: Rektörlüğe hitaben yazılacak başvuru dilekçesinde; İlan Tarihi, Başvurulan Fakülte ve Bölüm Adı, Başvurulan Kadro Unvanı, Başvuran Adayın İletişim Bilgileri (İkamet Adresi, Telefon, E-Mail Adresi) ile başvuruda teslim ettiği evraklarının listesinin belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca Yönetmelik Kapsamında Merkezi Sınav Muafiyetinden Yararlanmayı Dilekçelerinde Talep Edenlerin Ön Değerlendirme ve Nihai Değerlendirme Aşamalarında ALES Puanı 70 olarak kabule edilir.)
2. Dilekçelerinde Merkezi Sınav Muafiyetinden Faydalanmayı Talep Edenlerin, Muafiyetlerini İlgili Yönetmelik Uyarınca Kanıtlar Belgesi (Tam Zamanlı Öğretim Elemanı Kadrolarında Çalışmış veya Çalışmakta Olduklarını Gösterir Onaylı Çalışma Belgesi.)
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Ön Ve Arka Yüzünden Okunaklı Halde Olacak.)
4. Fotoğraflı Özgeçmiş (YÖK Formatında) veya Kişisel Özgeçmiş (CV)
5. 1 Adet Vesikalık Fotoğraf
6. Başvuru Yapılacak Kadro İçin Özel Şartlarda Belirtilen Mezuniyet ve Öğrenci Belgelerinin e-Devlet Üzerinden Temin Edilecek Fotokopileri, (e-Devlet Üzerinden Temin Edilemeyen Mezuniyet Belgeleri Noter Tasdikli, Öğrenci Belgesi ise; Öğrenim Görülen Üniversitesinden Resmi Onaylı Şekilde Olmak Zorundadır. e-Devlet Üzerinden Temin Edilip İbraz Edilen Belgeler Başvuru Esnasında e-Devlet Üzerinden Doğrulanma İşlemi Yapılarak Kabul Edilecektir,)
7. Onaylı Transkript Belgeleri (Lisans/Yüksek Lisans/Doktora)
8. Merkezi Sınav (ALES) Sonuç Belgesi
9. YÖK Tarafından Kabul Edilen (YDS, YÖKDİL, KPDS, ÜDS) veya Eş Değerliği ÖSYM Tarafından Kabul Edilen Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi,
10. Erkek Adaylar İçin Askerlikle İlgili Terhis, Tecil veya Muaf Olduğunu Belirten e-Devletten Alınacak Belge,
11. e-Devlet Üzerinden “Resmi Kuruma” Hitaben Alınacak Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Sorgulaması Sonuç Belgesi (Belgede “Adli Sicil Kaydı Yoktur” ve “Adli Sicil Arşiv Kaydı Yoktur” İbaresini Gösterir Olması Gerekmektedir.)
12. Yabancı Ülkelerden Alınan Diploma Belgelerinin Suretleri ile Yeminli Mütercim Tercümesi ve Yükseköğretim Kurulu Onaylı Denklik Belgeleri
 

Fakültesi Bölüm Kadro
Unvanı
Kadro
Sayısı
ALES
Puan
Şartı
YDS
Puan
Şartı
Özel Şartlar Sınav Takvimi
Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim
Görevlisi
2 70 85 Adayların;
-Lisans ve Yüksek lisans derecelerini
”Matematik” alanında almış olmaları,
- Doktora yeterlik sınavını başarı ile geçmiş olmak şartı ile “Matematik” alanında doktora yapıyor olmaları,
-Bulanık kümeler veya saçılım teorisi ile ilgili akademik çalışmalara sahip olmaları gerekmektedir.
İlan tarihi:
13/09/2022
Son Başvuru Tarihi:
27/09/2022
Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi:
30/09/2022
Giriş Sınavı Tarihi:
04/10/2022
Nihai Değerlendirme Sonuç Tarihi:
07/10/2022
Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim
Görevlisi
1 70 85 Adayların;
- Ankara’daki bir Üniversitede Doktora derecelerini ”Klinik Psikoloji” alanında yapıyor olmaları,
-“Araştırma Görevlisi ya da Öğretim Görevlisi olarak çalışma deneyimine sahip olmaları,
-Doktora tez aşamasında olmaları,
-En az 1 SSCI yayına sahip olmaları,
-Yas alanında çalışıyor olmaları
gerekmektedir.
İlan tarihi:
13/09/2022
Son Başvuru Tarihi:
27/09/2022
Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi:
30/09/2022
Giriş Sınavı Tarihi:
04/10/2022
Nihai Değerlendirme Sonuç Tarihi:
07/10/2022
Fen-Edebiyat Fakültesi Temel Bilimler Birimi Öğretim
Görevlisi
1 70 85 Adayların;
-Doktora derecelerini ”Sinema ve Medya
Araştırmaları” alanında almış olmaları,
-Avrupa Sanatı ve Görsel Kültür üzerine çalışıyor ve bu konularda ders vermiş olmaları,
-Liberal Art eğitiminin gereği olan öğrencinin aktifliğini ve öğrenmeyi sahiplenmesini sağlamak için kullanılan strateji ve yöntemleri biliyor olmaları
gerekmektedir.
İlan tarihi:
13/09/2022
Son Başvuru Tarihi:
27/09/2022
Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi:
04/10/2022
Giriş Sınavı Tarihi:
12/10/2022
Nihai Değerlendirme Sonuç Tarihi:
19/10/2022
Fen-Edebiyat Fakültesi Temel Bilimler Birimi Öğretim
Görevlisi
1 70 85 Adayların;
- Mühendislik alanında Doktora yeterlilik sınavını başarıyla geçmiş olup, tez aşaması durumunda olmaları,
- En az 1 tane uluslararası makale yayınının olması,
- Liberal Art eğitiminin gereği olan öğrencinin aktifliğini ve öğrenmeyi sahiplenmesini sağlamak için kullanılan strateji ve yöntemleri biliyor olmaları
gerekmektedir.
İlan tarihi:
13/09/2022
Son Başvuru Tarihi:
27/09/2022
Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi:
04/10/2022
Giriş Sınavı Tarihi:
12/10/2022
Nihai Değerlendirme Sonuç Tarihi: 19/10/2022
Mühendislik Fakültesi Endüstri
Mühendisliği
Öğretim
Görevlisi
1 70 85 Adayların;
-Lisans ve Yüksek lisans derecelerini ”Endüstri Mühendisliği” alanında almış olmaları,
- Bilgisayar laboratuvarı ortamında lisans veya yüksek lisans düzeyinde ders verme deneyimine sahip olmaları,
- ARENA, GAMS, Gurobi, Minitab gibi yazılımları kullanma deneyimine sahip olmaları,
-Üretim, hizmet, lojistik ve sağlık sistemlerinde optimizasyon konularında akademik çalışmalarının bulunması
gerekmektedir.
İlan tarihi: 13/09/2022
Son Başvuru Tarihi:
27/09/2022
Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi:
28/09/2022
Giriş Sınavı Tarihi:
29/09/2022
Nihai Değerlendirme Sonuç Tarihi:
30/09/2022